Hotărârea nr. 899/2019

Hotărârea 899/2019 - Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca, în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale Gilău, Florești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a P.U.Z.-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099)”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cil Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca, înparteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Fior ești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții

“Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET3 5, cod proiect RTR098 RTR099”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca, în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții “Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET3 5, cod proiect RTR098 RTR099” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 633693/1/9.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 633729/441 din 9.12.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca, în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții “Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099 ” în noua formă prezentată ;

în temeiul art. XV al (1), (2), (3) și (4) din O.U.G. nr. 83/2016, al art. 129 alin. (2) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019 și al art. 44 din Legea nr. 273/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în scopul elaborării de către U.A.T.M Cluj-Napoca, în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze în numele și pe seama municipiului Cluj-Napoca, protocolul de colaborare prevăzut la art. 1.

Art.3. Cu data prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 980/2017.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția


Juridică și Direcția Economică.
Nr. 899 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 899/2019

Asocierea dintre:

U.A.T. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMUNA GILĂU, COMUNA, FLOREȘTI, COMUNA APAHIDA

Nr


PROTOCOL DE COLABORARE


Având în vedere:

 • -  Că proiectele de infrastructură de transport sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor;

 • -  Problemele deosebite . pe care . zona metropolitană Cluj-Napoca le are cu privire la traficul rutier de tranzit, precum și a accesului la rețeaua națională de transport rutier;

 • -  Beneficiul și utilitatea construcției unei centuri metropolitane extinse pentru Cluj-Napoca, care figurează în Mașter Planul General de Transport al României sub denumirea de Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET 35, cod proiect RTR098 RTR099);

 • -  Că viitoarea centură metropolitană este vitală și pentru accesibilitatea la obiectivul de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj" a cărui construcție este cuprinsă în Acordul de Parteneriat al României cu Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020 și este prevăzut a fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Că obiectivul de investiții „Spitalul Regional de Urgență Cluj" va fi amplasat în imediata vecinătate a Drumului Trans-Regio Gilău-Apahida care va asigura accesul la parcela dedicată spitalului, fiind esențial pentru funcționarea în bune condiții a acestuia;

Și in Temeiul:

 • a) Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare

 • b) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții

Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare

 • c) Art. XV din O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul trs și completarea unor acte normative.

  ■ de

  rea


 • d) Hotărârii Consiliului de administrație al C.N.A.I.R. nr.................prin care se aproba Protocolul de

colaborare dintre Asocierea dintre U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Gilău, Comuna Florești, Comuna Apahida și Compania Națională de administrare a infrastructurii rutiere., având ca obiect demararea în comun a obiectivului ce figurează in Mașter Planul General de Transport a.l României sub denumirea de : „ Drum Trans - Regio Gilău - Apahida".

 • e) Hotărârii U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca nr.980 din 28.11.2017

 • f) Hotărârii U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca nr. 981 din 28.11.2017

 • g) Hotărârii Consiliului local al comunei Gilău nr. 199 din 28.11.2017

 • h) Hotărârii Consiliului local al comunei Gilău nr. 198 din 28.11.2017

 • i) Hotărârii Consiliului local al comunei Florești nr. 152 din 29.11.2017

 • j) Hotărârii Consiliului local al comunei Florești nr. 151 din 29.11.2017

 • k) Hotărârii Consiliului local al comunei Apahida nr. 193 din 05.12.2017

 • l) Hotărârii Consiliului local al comunei Apahida nr. 192 din 05.12.2017

, se încheie prezentul Protocol de colaborare după cum urmează :

PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Asocierea dintre :

 • 1.      U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Gilău, Comuna Florești, Comuna Apahida cu sediul

în              Cluj-Napoca,              strada              Moților,             nr.              3,

județul Cluj, CIF 4305857, cont bancar R022TREZ21621300205xxxxx deschis la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca, reprezentat de d-nul Emil Boc, în calitate de Primar,

Comuna  Gilău cu sediul în  localitatea  Gilău, strada Principală, nr. 723,  județul Cluj,

reprezentată dc d-nul Dumitru Sfârlea, în calitate de Primar,

Comuna  Florești cu sediul  în comuna  Florești, strada Avram lancu, nr.  170, județul

Cluj, reprezentată de d-nul Petru Horia Șulea, în calitate de Primar,

Comuna  Apahida cu sediul  în comuna  Apahida, str. Libertății, nr. 122,  județul Cluj,

reprezentată de d-nul Grigore Fati, în calitate de Primar, pe de o parte

Și

 • 2. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R.) denumită în continuare C.N.A.I.R. cu sediul în București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poștal 010873, CUI 15054368, J40/552/2004, cont bancar R084RNCB0072049710960001 deschis la Banca Comercială Română, reprezentată prin Director general SCARLAT Florin Sorin.

Art.l. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Art. 1.1 Obiectul prezentului protocol de colaborare îl constituie demararea în comun a proiectului de investiții în domeniul infrastructurii de transport care figurează în Mașter Planul General de Transport al României sub denumirea de Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099), astfel:

Asocierea dintre U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Giiău, Comuna Florești, Comuna Apahida va realiza în condițiile legii, studiul de fezabilitate și documentația tehnică pentru autorizația de construire / proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. / P.A.C.) pentru întregul traseu al Centurii Metropolitate Cluj-Napoca care figurează în Mașter Planul General de Transport al României sub denumirea de Drumul Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099) și va acorda asistență C.N.A.I.R. pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;

C.N.A.I.R. va întreprinde toate demersurile legale pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099)" după predarea de către Asocierea U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Giiău, Comuna Florești, Comuna Apahida a Studiului de Fezabilitate si a Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire.

Art.2 DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • (1)     Prezentul protocol se încheie și produce efecte juridice până la obținerea autorizației de construire de către C.N.A.I.R., incluzând predarea în proprietatea C.N.A.I.R. a studiului de fezabilitate si a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ( P.A.C.) , având figurată ca denumire a obiectivului „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida TR35", respectiv CNAIR, în calitate de beneficiar), fără pretenții financiare, prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens.

 • (2) Protocolul de colaborare intră în vigoare de la data semnării acestuia de către toate părțile semnatare.

Art.3 MODIFICAREA PROTOCOLULUI

 • (1) Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul tuturor părților

 • (2) Modificarea prezentului protocol trebuie făcută în scris, printr-un act adițional

 • (3) Actul adițional produce efecte juridice de la data semnării acestuia de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislație cu impact în executarea prezentului protocol, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data prevăzută în actul normativ.

Art.4 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. Pentru îndeplinirea scopului prezentului protocol Asocierea dintre U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Giiău, Comuna Florești, Comuna Apahida are următoarele obligații:

 • a)   acordarea sprijinului necesar îndeplinirii de către părțile semnatare a responsabilităților asumate prin prezentul Protocol;

 • b)   asigurarea finanțării din bugetul local sau din alte surse, inclusiv din fonduri europene, a cheltuielilor pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții;

 • c)   elaborarea PUZ pentru întregul proiect de investiții;

 • d)   suportarea de către U.A.T.-ul emitent a costurilor suplimentare generate de modificări ale PUZ-ului;

 • e) contractarea în condițiile legii a serviciilor privind elaborarea   studiului de

fezabilitate pentru proiectului de investiții și realizarea în concret a acestuia.

 • f)    realizarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ( P.A.C.) și asigurarea asistentei tehnice pentru obținerea Autorizaței de construire (A.C.)

 • g)   contractarea serviciilor privind evaluarea de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră;

 • h)   conformarea documentațiilor ce urmează a fi elaborate la rigorile impuse pentru asigurarea eligibilității cheltuielilor obiectivului în cadrul proiectelor finanțate din Instrumente Structurale , respectiv acordarea de asistență C.N.A.I.R. pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;

 • i)   obținerea avizului comisiei tehnico-economice (C.T.E.) a C.N.A.I.R la faza de stabilire a variantei de traseu (cu indicarea numărului și tipurilor de intersecții, poduri, pasaje etc.);

 • j)   obținerea avizului comisiei tehnico-economice (C.T.E.) a C.N.A.I.R;

 • k)   asigurarea, asistenței tehnice de specialitate pentru susținerea studiului de fezabilitate a proiectului de investiții la momentul avizării tehnico-economice în cadrul C.T.E. C.N.A.I.R.;

 • l)    predarea în proprietatea C.N.A.I.R. a studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții cu toate avizele și acordurile necesare (în faza S.F. și D.T.A.C., având figurată ca denumire a obiectivului „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida TR35", respectiv CNAIR, în calitate de beneficiar), fără pretenții financiare, prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens.

 • B.  Pentru îndeplinirea scopului prezentului protocol Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A are următoarele obligații:

 • a)  Acordarea sprijinului necesar îndeplinirii de către părțile semnatare a responsabilităților asumate prin prezentul Protocol;

 • b)   Primirea în proprietate a Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții cu toate avizele și acordurile necesare (în faza S.F. și P.A.C. in conformitate cu HG 907/2016 .), prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens;

 • c)  Aprobarea/avizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții în cadrul C.T.E.

 • C. N.A.I.R.;

 • d)   întreprinderea demersurilor necesare pentru obținerea Autorizației de Construire în baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ( P.A.C.) predat de către U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca.

 • e) Realizarea tututor demersurilor legale pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099)" după predarea de către Asocierea dintre U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Gilău, Comuna Florești, Comuna Apahida a Studiului de Fezabilitate si a Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire.

Art.5 CONFIDENȚIALITATE

 • (1) Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea datelor documentelor și informațiilor în legătură cu prezentul protocol,

 • (2) Nu sunt considerate confidențiale informațiile de interes public în legătură cu prezentul protocol, precum și documentele/datele/informațiile devenite publice ca urmare a executării prezentului protocol, potrivit legislației aplicabile..

Art.6 FORȚA MAJORĂ

 • (1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul protocol.

 • (2)  Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil apărut după încheierea protocolului și care împiedică părțile să execute obligațiile asumate.

Art.7 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol încetează în următoarele situații:

 • a)  pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate de părți prin prezentul protocol

 • b)  denunțare formulată de către oricare dintre părți printr-o notificare scrisă adresată celorlalte

părți

c) la împlinirea obiectului pentru care a fost încheiat protocolul


Art.8 LEGEA APLICABILĂ Șl JURISDICȚIA

 • (1) Prezentul Protocol este guvernat și interpretat potrivit legilor din România.

 • (2)  Orice dispută ori neînțelegere, de orice fel, în legătură cu prezentul acord de colaborare, va fi soluționată de instanțele competente din România.Art.9 CLAUZE FINALE

 • (1)   Prezentul Protocol de colaborare constituie un document cadru de colaborare între părți, convenit în vederea atingerii scopului declarat, putând fi modificat, completat și suplimentat prin acordul părților, pe bază de act adițional.

 • (2)  Dacă  oricare dintre prevederile prezentului  Protocol se  va dovedi  nulă și va  fi

invalidată   sau se va dovedi inaplicabilă în   baza legii,   legalitatea,   validitatea   și

aplicabilitatea celorlalte prevederi ale protocolului nu vor fi afectate.

 • (3)  Prezentul protocol de colaborare constituie document justificativ pentru înregistrarea în evidențele contabile ale UA.T. Municipiul Cluj-Napoca și ale comunelor Gilău, Florești și Apahida a categoriilor de cheltuieli generale de elaborare a studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiții prevăzut la CAP II din protocol.

 • (4) La data intrării in vigoare a prezentului protocol, Protocolul din data de 11.12.2017 incheiat intre parti isi inceteaza aplicabilitatea.

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat în 5 (sase) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.


U.A.T. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

Emil BOC


Comuna GiLAU Primar..................


COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRAS CTURII RUTIERE Win SotfriȘCARLAT

:a si Financiara,

DirectoHnr^reluare de atribuții, Cătălin EFTIME
Comuna FLOREȘTI

Primar..................


Direcția Inginerie Studii si Investigații, Director, Gabriel'BUJ^SCUComuna APAHIDA

Primar..................Viza eentru legalitate, Cons.jur. .Z"

Nr. si data viza