Hotărârea nr. 897/2019

Hotărârea 897/2019 - Aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626744/4.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626778/445 din 4.12.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru scenariul 2 din Studiul de Fezabilitate, înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 484509/44/23.09.2019;

Reținând prevederile art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016, ale ari. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.


^1 gen'ei^ț/âl municipiului. r.Aujya^()ȘCA


-5


Nr. 897 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

fj

i


Anexă la Hotărârea nr. 897/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-NapocaTITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:


Valoarea totală a investiției:

din care C+M:


36.216.813,96 LEI (fără TVA)

42.962.210,58 LEI (cu TVA)

28.035.512,17 LEI (fără TVA)

33.362.259,48 LEI (cu TVA)


BILANȚ TERITORIAL:

 • -  Zona reglementată:

 • -  Construcții (Sconstruit):

 • -  Suprafață curs de apă:

 • -  Suprafețe pavate:

 • -  Suprafețe betonate:

 • -  Suprafețe multisport:

 • -  Amfiteatru:

 • -  Zonă recreere copii:

 • -  Parcări:

 • -  Spații verzi amenajate:

 • -  Spații verzi neamenajate:


42.410 mp

1.340 mp 1.325,07 mp 8894,005 mp 0 mp

10.678,275 mp

205 mp

1.104,23mp 847mp(41 locuri) 18.016,42mp

0 mp


Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și din alte surse constituite potrivit legii.


Durata de realizare a investiției: 16 luni.


Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al ! J

J /■' ■/


investiției, care face parte integrantă din prezentă

u

\ ® n.>\.

------

\4'/fUhi.C^ <,/X. 4. r w 1.     '


Beneficiar: MUNIOPIUL CLUJ-NAPOCA Proiectant: Asocierea S.G NAPOTECH PROIECT S.R.L. siS.C, ARH1 BOX S.R.L. Titlu proiect: REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA "LA TERENURI" CARTIER MANASTUR

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA "LA TERENURI" CARTIER MANASTUR

In preturi la data de 20.09.2019,1 euro = 4,7432 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara-TVA)

TVA

■ -r ■■■ ’

Valoare cu TVA

2’1- .

Ldi

Gel

■.-<1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului - exproprieri si despăgubiri

S d^exQFonrlat — 17^165 mD.......

520.001,50

0,00

520.001,50

1.2

Amenajarea terenului

2.443.670,00

464.297,30

2.907.967,30

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

4.018.573,90

763.529,04

4.782.102,94

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,09

0,00

Q,0O

TOTAL CAPITOL 1

6.982.245,40

1:227:826,34

8.210.071,74

' ’               ■         .      ’ ..... T                     ;

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Construcții si instalații

0,09

0,00

0,00

2.2

Utilaje si echipamente tehnologice

258.159,25

49.050,26

307.209,51

TOTAL CAPITOL2

258J59,25

49.050,26

307.209,51

Capitol 3

r - •

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

- ■- -

. .           .’-'Tî-X '■ ■

3.1

Studii

59.160,00

11.240,40

70.400,40

3.1.1.

Studii de teren

59.160,00

15L2«0,40

70.400,40

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

OM

0,00

□,ou

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

o,en>

0,60

3.2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații - PUZ

104.400,00

19.836,00

124.236,00

3.3

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al clădirilor

1.800,00

342,00

2.142,00

3.5

Proiectare

631.800,00

139.460,00

873.460,00

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabllitate

0,00

0,00

0,00

3.53.

Studiu de fezabilltate/documentatie de avizare a

1 ucrarilor de Intervenții si deviz eeneral

139.200,00

26.448,00

as5.64§,ea

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avlzelor/acordurllor/airtorizatiilor

102.200,00

19.418,00

121.618,00

3.5.4.1

pentru faza PUZ

52.200,00

9.918,00

62.118,00

3.5.4.2

pentru faza DTAC

50.000,00

9.500,00

59.500,00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3X020,69

2.280,00

14.280,00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

378.400,00

71.896,00

450.296,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

a,00

0,GB

0,00

3.7

Consultanta

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

382.790,00

72.730,10

455.520,10

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

§0.680,00

17.229,20

107.909,20

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

75.680,00

14.379,20

90.059,20

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse irr programul de control al lucrărilor

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8.2.

Birigentie de șantier            / . ** /t          \

292.110,00

55.500,90

347.610,90

TOTAL CAPITOL 3                                         \

1.309.950,00

268.308,50

1.680.458,50

3]

T

- (>/


Napotech

Proiect


Capitol4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

20.375.0«E,SS

3.871.258,66

24.246.304,21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționala

709.063,46

m.722,0S

843.785,52

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

4.150.747,56

788.642,04

4.939.389,59

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

necesita montai si echipamente.de transmit................................

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

267.985,95

50.917,33

318.903,28

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

25.502.842,53

4.845.540,08

30.348.382,61

CâpitolS Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

301.000,00

57.190,00

358.190,00

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de

șantier

231.000,00

43.890,00

274.890,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

70.000,00

13.300,00

§3.300,00

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

200.725,00

1.140,00

201.865,00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatil lucrărilor de construcții 0,5 %

162.271,00

0,00

162.271,00

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanim si pentru autorizarea

Inrrarîlorde construcții 0.1 %                .............................

32,454,00

0,00

32.454,00

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

S.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)

1.661.891,78

315.759,44

1.977.651,22

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

2.163.616,78

374.089,44

2.537.706,22

Capital 6                                                                                                         ■

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

a,oa

0,00

TOTAL GENERAL

36.216.813,96

6.7^5.396,62

42.962.210,58

Din care: C+M (1.2+L3-ț-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

28.035.512,17

5.325.747,31

33.362.259,48


DATA

20.09.2019


Beneficiar/lnvestitor

Municipiul Cluj-NapocaCapitol Investiție

Valoare fara TVA /

-LEI-

Valoare fara TVÂ -EURO-

Constructii-Montaj

M   28.035.512,17

■'V .

5.910.674,69

Constructii-Montaj + Utilaje

32.186259,73

6.785.769,04

'i « 4 j

Constructii-Montaj + Utilaje + Doiaffi

' 32.454.245,68

6.842.268,02


pentru realizarea obiectivului de investiții:

REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA “LA TERENURI”

CARTIER MANASTUR, din municipiul Cluj-Napoca

PROIECT NR. 219/2019

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE

Beneficiar: MînncipM Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 3

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect

Indicativ proiect

Număr contract

Etapă

Autoritatea contractantă


Proiectant


REABILITARE BAZA SPORTIVA SI AMENAJARE PARC, ZONA "LA TERENURI” CARTER MANASTUR

219/2019

112496/33 din 01.03.2019

Studiu de fezabilitate

Municipiul Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. IMotifor nr. 3, jud. Cluj

CP: 400001

0264 984

0264 596 030

registratura@primariaclujnapoca.ro

Asocierea Napotech Proiect Srl si Arhi Box Srl


- S.c. Napotech Proiect Srl, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr.44/2, jud. Cluj, inmatriculata la Registru Comerțului sub nr. J12/645/2011, CIF RO28194870, cont cu nr. /j RO74TREZ2165069XXX025B34, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentata prin Simu Alexandru-Gabriel, avand funcția de administrator, in calitate de lider de asociere. Sc. Arhi Boxeri, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Observatorului nr.127, et.4, ap.17, jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comerțului sub. nr. J12/5399/14.12.2007, CIF 22943829, 'yGent cu nr. RO36TREZ2165069XXX035927, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentata de Lada Calin Florin, avand funcția de administrator, in calitate de asociat

Responsabil proiect mg. Alexandru SIMU

J-


FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

Sef proiectCoordonator proiect


Colectiv de elaborare


Arhitectura

Rezistenta


mg. Lucian SabăuInstalații


ing. George Feneșan


ing. Nicolae Pușcaș


........................Topo


ing. Radu Zanc


Geo


ing. Âlina Harabagiu


Peisagistica


Ing. Vierela Pleșa
■I N I ANapotech

TROIECT


Hol

Hol

Oficiu

Hol


Adresa: Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 44 Cod fiscal: RO28194870, J12/645/2011 E-mail: napotechproiect@gmaii.com Telefon/fax: 0364800442

1,80 mp

19,08 mp

7,73 mp

16,27 mp

Din punct de vedere tehnic (constructiv-functional), s-a optat pentru scenariul 2 -Clădire multifuncționala Tip ”B", varianta recomandata de către elaborator. .<•*«<

ț

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere economic

1. Scenariul 1 - Clădire

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu

TVA

multifuncționala Tip ”A”

-Lei-

- Lei =

- Lei °

TOTAL GENERAL

38.787.009,08

7.369.531,72

46.156.540,80

Din care C+M

30.605.707,29

5.815.084,38

36.420.791,67

2. Scenariul 2 - Clădire

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

multifuncționala Tip ”B”

- Lei -

- Lei -

- Lei -

TOTAL GENERAL

36.216.813,96

6.745.396,62

42.962.210,58

Din care C+M

28.035.512,17

5.326.747,31

33.362.259,48

In niciuna dintre variante nu se percep taxe pentru utilizarea bazei sportive, astfel incat exploatarea investiției nu generează venituri financiare.

O analiza calitativa cost-eficacitate intre cele doua scenarii conduce la următoarele constatări:

 • -  Costul investiției este mai mare in opțiunea 1 decât in opțiunea 2;

 • -  Costurile operaționale sunt mai mici in opțiunea 2 decât in opțiunea 1, datorită

eliminării alimentării cu gaze naturale și alegerii variantei de utilizare a pompelor de căldură pentru încălzirea spatiilor;               / *


 • -  Efectele economice prin exploatarea infrastructurii(s scenarii, deoarece numărul participantilor la activități