Hotărârea nr. 896/2019

Hotărârea 896/2019 - Aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național George Coșbuc, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național GEORGE COȘBUC, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național GEORGE COȘBUC, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 617361/1 din 28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 617371 /445/ din 28.11.2019 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național GEORGE COȘBUC, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”-,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și 9 din H.G nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național GEORGE COȘBUC, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția

economică și Direcția Juridică.Nr. 896 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 896/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național GEORGE COȘBUC, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Avram Iancu nr. 70-72, Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •   Valoarea totală a investiției, conform

devizului general:                            6.017.255,63 lei (fără TVA)

  • •   Din care, C+M:                                  5.377.844,43 lei (fără TVA)

  • •  Zona seismică conf.P 100-1/2013

  • •   Accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0,1 Og

  • •   Perioada de colț: Tc = 0,7 sec

  • •   Clasa de importanță II, categoria de importanță a construcției C

Având în vedere costurile investiționale, costurile de operare și beneficiile socio-economice rezultate, Scenariul 1, varianta 3 este soluția cea mai eficientă.

A fost prevăzut un singur obiect de investiții: Obiectul - Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național George Coșbuc (consolidarea grinzilor din beton armat; reparații locale pe fațadele clădirii și revopsirea intergrală, restaurarea elementelor de signalistică de pe fațada dinspre curtea școlii, înlocuirea pardoselii de parchet laminat din sala de gimnastică de la etaj, vopsirea pereților din sala de sport și sala de gimnastică cu vopsea lavabilă, înlocuirea sistemului de iluminat de la sala de sport și sala de gimnastică, înlocuirea betonului de pantă și refacerea hidroizolației, refacerea tencuielilor și zugrăvelilor în zonele afectate de fisuri, refacerea tencuielilor și zugrăvelilor în zonele afectate de igrasie, refacerea jgheaburilor și burlanelor în zonele unde igrasia este prezentă la interior, refacerea pantelor de scurgere pe trotuarul de gardă din partea de sud a clădirii

Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și alte surse constituite conform legii.

Durata de realizare a investiției: 6 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în. conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. >


Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

li

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiții

Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național George Coșbuc

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv

TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului ia starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8 753,32

1 663,13

10 416,45

3.1.1

Studii de teren

8 753,32

1 663,13

10 416,45

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

16 100,00

3 059,00

19 159,00

3.3

Expertiză tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

57 094,87

10 848,03

67 942,90

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

18 698,29

3 552,68

22 250,97

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

19 698,29

3 742,68

23 440,97

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

18 698,29

3 552,68

22 250,97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

500,00

95,00

595,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

500,00

95,00

595,00

3.7.2

Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnica

20 814,99

3 954,85

24 769,84

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

5 814,99

1 104,85

6 919,84

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4 314,99

819,85

5 134,84

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

1 500,00

285,00

1 785,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

15 000,00

2 850,00

17 850,00

TOTAL CAPITOLUL 3                       /   s-

103 263,18

19 620,00

122 883,18

CAPITOLUL 4                           / * /

Cheltuieli pentru investiția de bază

-n AA

4.1

Construcții și instalații

//5 262 078,70

/<? 999 794’95

6 261 873,65

4.1.1

Obiect

5 262 078,70

CKEI    6 261 873,654.1.1.1

Structura de rezistenta

2 585 318,29

491 210,47

3 076 528,76

4.1.1.2

Arhitectura

1 421 509,41

270 086,79

1 691 596,20

4.1.1.3

instalații

1 255 251,00

238 497,69

1 493 748,69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

5 262 078,70

999 794,95

6 261 873,65

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

131 025,76

24 894,89

155 920,65

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

115 765,73

21 995,49

137 761,22

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

15 260,03

2 899,41

18 159,43

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9 680,12

0,00

9 680,12

5X1

Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2 688,92

0,00

2 688,92

5X3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

537,78

0,00

537,78

5X4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5X5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

; 6 453,41

0,00

6 453,41

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

511 207,87

97 129,50

6D8 337,37

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

651 913,75

122 024,39

773 938,14

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

6 017 255,63

1 141 439,35

7 15B 694,98

din care: C+M (1X 1.3,1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

5 377 844,43

1 021 790,44

6 399 634,87

întocmit^li


Data

2019-06-03


Beneficiar, Municipiul Cluj-NapocaRspert generat eu prggramul Dsvizsnnna, ereat a's Sefimansan; vAwz.ci6vizoniina.ro: