Hotărârea nr. 895/2019

Hotărârea 895/2019 - Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică – Școala Gimnazială Nicolae Titulescu – Aleea Herculane nr. 7, din Municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică - Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” - Aleea Herculane nr. 7, din Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică -Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu” - Aleea Herculane nr. 7, din Municipiul Cluj-Napoca” -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615793/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 616009/445 din 28.11.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică - Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” - Aleea Herculane nr. 7, din Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și 9 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică - Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” - Aleea Herculane nr. 7, din Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor ho1“          A ” '   “           ~ 'inică,


Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 895 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă ia Hotărârea nr. 895/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică - Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu” - Aleea Herculane nr. 7, din Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Aleea Herculane nr. 7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:      26.611.081,13 LEI (fără TVA)

31.609.416,13 LEI (cu TVA)

din care C+M:     21.866.809,32 LEI (fără TVA)

26.021.503,10 LEI (cu TVA)

Suprafața construită propusă = 1.507,00 mp

Suprafața construită desfășurată (existent +propus) pe care se face intervenția = 5.280,00 mp

Regimul de înălțime propus:

  • •  C1 -Clădire școală - P+3E

® C2-Clădire școală - P+1E

  • •  C3-Sală de sport - P+1E

Sunt propuse 12 noi săli de clasă în corpul CI, o sală multifuncționala în corpul C2 și o sală de gimnastică în corpul C3.

Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și din alte surse constituite potrivit legii.

Durata de realizare a investiției: 24 de luni.

brmitate cu devizul general al


Acești indicatori tehnico-economici investiției, care face parte integrantă din prezen


Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiții

SUPRAETAJARE CLĂDIRE ȘCOALĂ, SALĂ DE SPORT Șl REABILITARE TERMICĂ - ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU"

Aleea Herculane, nr. 7, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de ch

eltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (0,7% din C+M)

148 609,38

28 235,78

176 845,17

TOTAL CAPITOLUL 2

148 609,38

28 235,78

176 845,17

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

16 338,50

3 104,32

19 442,82

3.1.1

Studii de teren

3 000,00

570,00

3 570,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

13 338,50

2 534,32

15 872,82

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2 100,00

399,00

2 499,00

3.3

Expertiză tehnică

4 000,00

760,00

4 760,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

17 188,50

3 265,82

20 454,32

3.5

Proiectare

192 529,00

36 580,51

229 109,51

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

63 843,00

12 130,17

75 973,17

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizațiilor

64 843,00

12 320,17

77 163,17

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

63 843,00

12 130,17

75 973,17

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul finaciar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

353 906,00

67 242,14

421 148,14

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

28 233,00

5 364,27

33 597,27

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

28 233,00

5 364,27

33 597,27

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0,00

\

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

325 673,00

61 877,87

387 550,87

TOTAL CAPITOLUL 3

IOT

586 062,00

JJJL351J8

697 413,78

CAPITOLUL 4

'• v* \

Cheltuieli pentru investiția de bază

te

ou

te j      'SV

4.1

Construcții și instalații

21 132 462,56

S(^5-

25 147 630,44

4.1.1

Construcție

21 132 462,56

27     25 147 630,44


4.1.1.1

Structura de rezistenta

4 794 899,35

911 030,88

5 705 930,23

4.1.1.2

Arhitectura

8 746 419,40

1 661 819,69

10 408 239,09

4jLL3

Instalații     

7 591 143,81

1 442 317,32

SJ333.461.13

4.-2. ■ -

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale-

97.449,41

18 515,39

115 964,79

4.2.1

Construcție

97 449,41

18 515,39

115 964,79

42.1.4

Montaj instalații

97 449,41

18 515,39

115 964,79

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

113731,18

21 608,92

135 340,10

4.3.1

Deviz: Instalații

113 731,18

21 608,92

135 340,10

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

407 694,88

77 462,03

485 156,91

4.5.1

Deviz: Arhitectura

407 694,88

77 462,03

485 156,91

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

21 751 338,03

4 132 754,22

25 884 092,25

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

S.1

Organizare de șantier

528 624,81

100 438,71

629 063,52

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

488 287,98

92 774,72

581 062,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

40 336,83

7 664,00

48 000,83

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

304 054,80

0,00

304 054,80

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

108 591,00

0,00

108 591,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

21 718,20

0,00

21 718,20

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

173 745,60

0,00

173 745,60

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute [15%]

3 284 992,11

624 148,50

3 909 140,61

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

7 400,00

1 406,00

8 806,00

TOTAL CAPITOLUL 5

4 125 071,72

725 993,21

4 851 064,93

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

26 611 081,13

4 998 335,00

31 609 416,13

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2,4.1,4.2, 5.1.1)

21 866 809,32

--i—ti,---------—

4 154 693,77

26 021 503,10


Data

2018-11-06


Beneficiar,

Municipiul Cluj-Napeca
Cursul de referință: 4.75 Lei/Euro, din data de 2019-08-04


Raport generat cu programul Devizonfine, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro: