Hotărârea nr. 894/2019

Hotărârea 894/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 623.448/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623.535/44.10 din 3.12.2019 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 3, lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, ale art. 47 alin 1 și 1A1, 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. 2 din Actul constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta

interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.


Art. 2. Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală  ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Constantin Tomoș, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.


Nr. 894 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)