Hotărârea nr. 893/2019

Hotărârea 893/2019 - Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoflcare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoflcare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 623.423/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623.487/44.10 din 3.12.2019 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoflcare Napoca S.A.;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 3 lit. b din H.G. nr. 722/2016, precum și ale ort. 64A4 alin. 1, 29 alin. 4 și 5 și 641 alin. 3, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând demisia domnului Abrudean Mircea înregistrată sub nr. 614.930/3/27.11.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se constată încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoflcare Napoca S.A., a domnului Abrudean Mircea, urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de administrator.

Art. 2, Se aprobă declanșarea procedurii de selecție și efectuarea acesteia de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 3. Se aprobă numirea domnului Hadrian-Virgil Arion, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoflcare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64' alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Termoflcare Napoca S.A., de numire a administratorului, conform art. 3 din prezenta hotărâre și contractul de mandat.

Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron - director general al Societății Comerciale Termoflcare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul precum și Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Nr. 893 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi, prin vot secret)