Hotărârea nr. 892/2019

Hotărârea 892/2019 - Suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019

Consiliul local la municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 615.852/1/28.11.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 615.926/28.11.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019;

Reținând prevederile H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 (Anexa 1, la Capitolul 2.5. Sănătate), ale art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Luând în considerare Hotărârea nr. 315/2015 privind Strategia de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019, pentru asigurarea implementării Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 341/2019 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 892 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)