Hotărârea nr. 891/2019

Hotărârea 891/2019 - Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615.655/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 615.919/804/28.11.2019 al Serviciului Resurse umane, salarizare din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, și al Direcției Juridice;

în conformitate cu prevederile Legii-cadru ni; 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 155 alin. (1) lit. d), 370 alin. (1) și (2), 391, 402, 406, 407, 409 alin. (3) lit. b), 468, 507 alin. (6), 589 alin. (2), 610 și 612 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G nr. 797 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea nr. 604/2019 privind înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

OTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Statul de funcții și Organigrama Direcției de Asistență Socială și Medicală, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Anexele 1 și 2 din Hotărârea nr. 827/2018 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 885/2018.

Art. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 827/2018, astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 885/2018, rămân neschimbate.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, prin șefii compartimentelor de muncă.


Contrasdfnnează: al al


nicipiului, ra ROȘCA


Nr. 891 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială și Medicală


Anexa 1 la Hotărârea nr. 891/2019


STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICALĂ organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Cod

Compartimentul de muncă

Denumirea funcției

(clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Funcționari publici

Personal contractual

Total posturi

Total

din care

Total

din care

conduc

execuție

conduc.

execuție

conduc.

execuție

80

Director executiv

S

1

1

1

801

Serviciul Protecție Socială

16

1

15

1

15

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

2

2

2

Inspector l/S

s

10

10

10

Consilier juridic l/A

s

1

1

1

Inspector /l/A

s

2

2

2

801.1.

Central de Incluziune Socială

3

3

3

Asistent social

s

1

1

1

Psiholog

s

1

1

1

Expert local romi

s

1

1

1

802

Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabilități

12

1

11

4

4

1

15

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

3

3

3

Inspector l/S

s

7

7

7

Inspector l/P

s

1

1

1

Inspector de specialitate/IA

s

2

2

2

Inspector de specialitate/lI

s

2

2

2

803

Serviciul Protecția Copilului și Familiei

9

1

8

3

3

1

11

Șef serviciu

s

1

1

1

Consilier l/S

s

2

2

2

Inspector l/S

s

2

2

2

Consilier l/P

s

1

1

1

Inspector l/P

s

1

1

1

Inspector l/A

s

1

1

1

Consilier l/A

s

1

1

1

Inspector de specialitate /I

s

1

1

1

Inspector de specialitate/IA

s

2

2

2

803.1

Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii

3

3

3

Psiholog

s

2

2

2

Asistent social

s

1

1

1

803.2 Central pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie

4

. 4

4

Psiholog

s

1

f o

1

Asistent social

s

1

77*7

1

V

1

Consilier juridic

s

1

rp

1

Guard

G

1

1

804

Serviciul Resurse Umane Salarizare

14

1

13

1

1

14

Șef serviciu

s

1

1

ĂĂJN.C'

1

Consilier l/S

s

5

5

>■

5

Consilier juridic l/S

s

1

1

1

Inspector l/S

S

4

4

4

Consilier l/A

S

1

1

1

Inspector l/A

S

1

1

1

Referent de specialitate/ll/S

SSD

1

1

1

Inspector de specialitate/1

S

1

1

1

Asistent personal

M/G

650

650

650

805

Serviciul Achiziții Publice și Logistică

3

1

2

13

13

1

15

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier

S

1

1

1

Consilier achiziții publice l/P

s

1

1

1

Inspector de specialitate/lA

s

1

1

1

Inspector de specialitate/l

s

2

2

2

Referent IA

M

1

1

1

Șofer

G

3

3

3

îngrijitor

G/M

2

2

2

Muncitor calificat 1

G

2

2

2

Portar

G

2

2

2

806

Serviciul Cabinete Medicale

182

1

181

1

181

Șef serviciu

S

1

1

1

Medic generalist primar

S

27

27

27

Medic dentist primar

S

8

8

8

Medic generalist specialist

S

7

7

7

Medic dentist specialist

S

1

1

1

Medic

S

2

2

2

Medic dentist

S

14

14

14

Asistent medical pr

S

32

32

32

Asistent medical pr

SSD

1

1

1

Asistent medical pr

PL

54

54

54

Asistent medical

PL

10

10

10

Asistent medical dentar Principal

S

4

4

4

Asistent medical dentar Principal

PL

7

7

7

Asistent medical dentar

PL

7

7

7

Soră medicală pr

M

1

1

1

Registrator medical PR

M

2

2

2

Statistician medical

M

1

1

1

Mediator sanitar

M

1

1

1

îngrijitor

G

2

2

2

807

Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget

10

1

9

1

9

Sef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

4

4

4

Inspector l/S

S

2

2

2

Consilier l/A

S

2

2

2

Consilier l/D

S

1

1

1

808

Serviciul Management de

Proiecte și Dezvoltare Comunitară

9

1

8

1

8

Sef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

3

3

3

Inspector l/S

S

4

4

4

Expert l/A

S

1

1

1

809

Serviciul Asistența Persoanelor

Vârstnice

8

1

7

15

15

1

22

Șef serviciu

S

1

1

1

Consilier l/S

S

3

3

3

Inspector l/S

S

2

2

2

Inspector l/P

S

2

2

2

Medic specialist

S

1

1

1

Inspector de specialitate/1

S

2

2

2

Inspector de specialitate/lI

s

3

3

3

îngrijitor

G

2

2

2

Referent /IA

SSD

1

1

1

Referent /IA

M

3

3

3

Referent /I

M

1

1

1

Magaziner

G/M

1

1

1

Muncitor calificat III

G

1

1

1

809.1

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 1

4

4

4

Kinetoterapeut

S

1

1

1

Fiziokinetoterapeut Deb

S

1

1

1

Referent Deb

M

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

809.2

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2

4

4

4

Kinetoterapeut

S

1

1

1

Psiholog (Psihoterapeut)

S

1

1

1

Asistent medical (fizioterapeut)

PL

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

809.3

Unitatea de îngrijiri la domiciliu

14

14

14

îngrijitori la domiciliu

G/M

13

13

13

Asistent medical

PL

1

1

1

810

Centrul de Zi "Țara Minunilor"

13

1

12

1

12

Șef centru

S

1

1

1

Asistent social

S

2

2

2

Logoped

s

1

1

1

Psiholog

s

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Animator socioeducativ

M/PL

1

1

1

Educator

S

2

2

2

Educator

M

1

1

1

Muncitor calificat I

G

1

1

1

îngrijitor I

G

2

2

2

811

Centrul de Servicii Socio-Medicale

14

1

13

1

13

Sef centru

S

1

1

1

Kinetoterapeut

S

1

1

1

Asistent social pr

s

1

1

1

Medic specialist

s

1

1

1

Kinetoterapeut pr

s

3

3

3

Psihopedagog soc pr

s

1

1

1

Psiholog pr

s

1

1

1

Logoped

s

1

1

1

Maseur

PL

2

2

2

Asistent fiziokinetoterapie

SSD

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

812

Centrul Social de Urgență

10

1

9

1

9

Șef centru

S

1

1

1

Asistent social

S

1

1

1

Psiholog

S

1

1

1

Asistent medical

PL

1

1

1

Agent de pază (Guard)

G/M

4

4

4

îngrijitor

G

1

1

1

Infirmier

M

1

1

1

813

Centrul de Găzduire Temporară

12

1

11

1

11

Șef centru

S

1

1

1

Asistent social

S

1

1

1

Psiholog

S

2

2

2

Asistent medical pr

PL

1

1

1

Agent de pază (Guard)

G/M

5

5

5

Muncitor calificat I

G

1

1

1

îngrijitor

G

1

1

1

82

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Funcții de conducere

49

49

49

Funcții de execuție

699

699

699

TOTAL Spitalul Clinic Municipal C

uj-Napoca

748

49

699

49

699

Total posturi aparat propriu

82

9

73

949

5

944

14

1017

TOTAL GENERAL: 1.779

82

9

73

1697

54

1643

63

1716

Nr. total de funcții publice

82

Nr. total de funcții publice de conducere

9

Nr. total de funcții publice de execuție

73

Nr. total de funcții contractuale de conducere

5

Nr. total de funcții contractuale de execuție

944

Nr. total de funcții contractuale

949

Nr. total de posturi la DASM din care 650 posturi AP

1031

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Nr. total de funcții contractuale de conducere

49

Nr. total de funcții contractuale de execuție

699

Nr. total de posturi la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

748

Nr. total de funcții în instituție

‘7'1779

y * /

Notă: Statul de funcții și Organigrama Spitalului CJipic

a Direcției de Asistentă Socială si Medicală. XîW 7 <

«MO \  \

Municipal CI^Napoca fac parte din structura organizatorică

■< <? » -


o;


Anexa la Anexa 1 la Hotărârea nr. 891/2019
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOGA

400139 Cluj-Napoca, Slr. Tăbâcarîlor nr <11

Tal.;0735-406.101, Fax: 0264-437.049

H-ftuilI: onica®spiialcluj«na.io www,spitulctujan£i.ro

Cod Kscal: 4547117


STAT DE FUNCȚII

valabil cu 01.08.2019Cod

Compartimentul de munca/ Denumirea funcției

Nivel studii

Nivel studii

Posturi existente

din care

Total

de conducere

de execuție

Comitetul director

4

0

4

Manager

S

S

1

0

1

Director medical

s

S

1

0

1

Director financiar-contabil

s

S

1

0 .

1

Asistent sef unitate

s

s

1

0

1

Secția Clinica MedîcinaTnterna

2

36,5

38,5

Medic sef secție

s

s

1

0

1

Medic primar

s

s

0

4

4

Medic specialist

s

s

0

1,5

1,5

Asistent medical PR

s

s

1

1

2

Asistent medical PR

. PL

PL

0

9

9

Asistent medical

. PL

PL

0

7

7

Infirmiere

G

G

0

13

13

Ingrijtoare

G

G

0

1

1

Secția Clinica Cardiologie

2

25

27

Medic sef secție

8

8

1

0

1

Medic primar

8

S

0

1

1

Medic specialist

S

s

0

2

2

Asistent medical PR

s

s

1

4

5

Asistent medical PR

PL

PL

0

2

2

Asistent medical

PL

PL

0

6

6

Infirmiere

G

G

0

9

9

îngrijitoare

G

G

0

1

1

Secția clinica geriatrie-gerontologie

2

15

17

Medic sef secție

S

8

1

0

1

Medic primar

S

S

0

0,5

0,5

Medic spec.

s

S

0

0,5

0,5

Kinetoterapeut

s

s

0

0

0

Asistent medical PR

s

s

1

0

1

Asistent medical PR

PL

PL

0

3

3

Asistent medical

PL

PL

0

4

4

Infirmiere

G

G

0

7

7

Centrul de Hemodializa

2

23

25 .

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

s

s

0

2

Medic specialist

ș

s

0

1

/V*

Inginer aparatura medicala

s

s

0

1

Psiholog

s

s

0

1

1Z :

Asistent medica] PR

s

s

1

3

Asistent medical PR

PL

PL

0

9

UȘx ,

Tehnician aparatura medicala PR

PL

PL

0

2

2 .Infirmiere

G

G

0

4

4

Secția Clinica Chirurgie generala

2

52

54

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

s

S

0

8

8

Medic specialist

s

S

0

2

2

Asistent medical PR

s

S

0

14

14

Asistent medical PR

PL

PL

1

4

5

Asistent medical

PL

PL

0

6

6

Infirmiere

G

G

0

13

13

îngrijitoare

G

G

0

5

5

Compartiment neurologie

1

21

22

Medic spec.

S

S

0

2

2

Asistent medical PR

S

S

1

3

4

Asistent medical PR

PL

PL

0

1

1

Asistent medical

PL

PL

0

4

4

Infirmiere

G

G

0

9

9

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Secția Clinica Urologie

2

28,5

30,5

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

2,5

2,5

Medic specialist

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

S

S

0

4

4

Asistent medical PR

PL

PL

1

4

■5

Asistent medical

PL

PL

0

6

6

Infirmiere

G

G

0

10

10

îngrijitoare

G

G

0

1

1

Secția Clinica ATI

2

70

72

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

4,5

4,5

Medic specialist

s

s

0

10

10

Psiholog

s

8

0

0,5

0,5

Kinetoterapeut

s

S

0

1

1

Asistent medical PR

s

S

1

10

11

Asistent medical PR

PL

PL

0

11

11

Asistent medical

PL

PL

0

9

9

Infirmiere

G

G

0

20

20

îngrijitoare

G

G

0

4

4

Secția psihiatrie cronici 1

2

33

35

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

s

S

0

1

1

Medic specialist

s

S

0

1

1

Psiholog PR

s

s

0

1

1

Asistent medical PR

s

s

1

9

10

Asistent social PR

s

s

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

0

2

2

Registrator medical

M

M

0

1

1

Infirmiere

G

G

0

15

15

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Secția psihiatrie cronici II

2

29

31

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

1

1

Psiholog PR

s

S

0

1

1

Asistent medical PR

s

S

1

5

6

Asistent medical PR

PL

PL

0

1

1

Asistent medical

PL

PL.

0

6

6

Registrator medical

M

M

0

1

1

Infirmiere

G

G

0

12

12

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Compartiment psihiatrie acuti

1

13

14

Medic specialist

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

s

S

0

3

3

Asistent medical

PL

PL

1

2

3

Infirmiere

G

G

0

3

3

îngrijitoare

G

G

0

4

4

Compartiment Primiri Urgente

1

37

38

Medic specialist

S

S

0

6

6

Asistent medical PR

S

S

1

1

2

Asistent medical PR

PL

PL

0

4

4

Asistent medical

PL

PL

0

10

10

Registrator med.

M

M

0

3

3

Infirmiere

G

G

0

10

10

îngrijitoare

G

G

0

3

3

Bloc operator+sterilizare

1

52

53

Asistent medical PR

S

S

0

12

12

Asistent medical

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

1

5

6

Asistent medical

PL

PL

0

14

14

Asistent medical deb.

PL

PL

0

1

1

Infirmiere

G

G

0

14

14

îngrijitoare

G

G

5

5

Compartiment de prevenire si control infecții nozocomiale

1

4

5

Medic primar

S

S

0

1

1

Medic specialist

S

S

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

1

0

1

Asistent medical

PL

PL

0

2

2

Laborator analize medicale

2

22

24

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

s

S

0

3

3

Chimist PR

s

S

0

1

1

Biolog

s

S

0

1

1

Asistent medical

SSD

SSD

0

1

1

Asistent medical PR

PL

PL

1

11

12

Asistent medical

PL

PL

0

4

4

Registrator medical

M

M

0

1

1

Laborator radiologie si imagistica medicala

2

30

32

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

S

S

0

2

2

Medic specialist

S

s

0

6

6

Fizician

S

s

0

1

1

Tehnician PR

S

s

0

2

2

Tehnician

S

s

0

6

6

Asistent medical PR

PL

PL

1

3

4

Asistent medical

PL

PL

0

5

5

Registrator medical

M

M

0

3

3

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Laborator anatomie patologica

2

5,5

7,5

Medic sef secție

S

S

1

0

1

Medic primar

s

S

0

1

1

Medic specialist

s

s

0

0,5

0,5

Asistent medical PR

PL

PL

1

2

3

Registrator medical PR

M

M

0

1

1

Autopsier

M

M

0

1

1

Comaprtiment endoscopie

0

7

7

Asistent medical PR

S

S

0

1

1

Asistent medical

S

S

0

3

3

Infirmiere

G

G

0

3

3

Unitate de transfuzii sanguine

1

5

6

Asistent medical PR

S

S

1

1

2

{Asistent medical

s

s

0

4

4

Cabinet diabet zaharat, nutriție si boii metabolice

0

2

2

Medic primar

S

s

0

1

1

Asistent medical

PL

PL

0

1

1

Serviciul de management al Calitatii

1

4

5

Sef serviciu

S

S

1

0

1

Medic specialist

S

S

0

1

1

Referent de specialitate

S

s

0

1

1

Asistent medical PR

S

s

0

1

1

Asistent medical PR .

PL

PL

0

1

1

Compartiment statistica medicala

0

4

4

Statistician medical PR

M

M

0

2

2

Statistician medical

M

M

0

1

1

Asistent medical PR

S

S

0

1

1

Farmacie

1

9

10

Farmacist primar sef

S

s

1

0

1

Farmacist primar

s

S

0

2

2

Asistent medical PR

PL

PL .

0

3

3

Asistent medical

PL

PL

0

2

2

îngrijitoare

G

G

0

1

1

Manipulator marfa

G

G

0

1

1

Posturi comune pe spital

0,0

34,0

34,0

Inginer aparatura medicala

S

S

0

2

2

Brancardieri

G

G

0

25

25

Garderobier

M

M

0

2

2

îngrijitoare

G

G

0

2

2

Lenjereasa

G

G

0

3

3

TESA+INTRETINERE

8

43,5

51,5

Serviciul tehnic, întreținere

2

8

10

Sef serviciu

S

S

1

0

1

Sef echipa muncitori

M

M

1

0

1

Muncitor calificat

M

M

0

8

8

Serviciul administrativ, Investiții

1

14

15

Sef serviciu

s

S

1

0

1

Agenti de paza

G

G

0

10

10

Șofer autosanitara

M

M

0

1

1

Șofer

M

M

0

3

3

Serviciul RUNOS

1

9

10

Sef serviciu

s

S

1

0

1

Referent de specialitate IA

S

S

0

1

1

Economist IA

S

s

0

4

4

Inginer sistem IA

s

s

0

1

1

Secretara

M

M

0

1

1

Referent se spec.lA

s

S

0

1

1

Consilier juridic

s

S

0

1

1

Birou Aprovizionare

1

3

4

Sef birou

s

S

1

0

1

Economist IA

S

S

0

1

1

Magaziner

M

M

0

1

1

Manipulant marfa

G

G

0

1

1

Birou Achiziții

1

3

4

Sef birou

S

S

1

0

1


Inginer IA

S

S

0

1

1

Economist IA

S

S

0

1

1

Economist 1

S

S

0

1

1

Birou Contabilitate

1

3

4

Sef birou

s

s

1

0

1

Economist IA

s

s

0

2

2

Economist 1

s

s

0

1

1

Birou Financiar

1

3,5

4,5

Sef birou

s

s

1

0

1

Economist IA

s

s

0

2

2

Economist 1

s

s

0

1

1

Casier

M

M

0

0,5

0,5

Bloc alimentar

2

13

15

Asistent dietetica

S

S

0

1

1

Asistent dietetica

PL

PL

0

1

1

Sef echipa bucătărie

M

M

2

0

2

Bucatareasa

G

G

0

7

7

Muncitor necalificat

G

G

0

2

2

îngrijitoare curățenie

G

G

0

2

2

Ambulator integrat spitalului

1,0

63,0

64,0

Medic primar

S

S

0

13,5

13,5

Medic specialist

S

S

0

11,5

11,5

Psiholog

S

S

0

1

1

Kinetoterapeut

S

s

0

7

7

Profesor CFM

SSD

SSD

0

1

1

Asistent medical PR

s

S

1

7

8

Asistent medical PR

PL

PL

0

12

12

Asistent medical

PL

PL

0

9

9

îngrijitoare

G

G

0

1

1

Birou unic de internări

1

15

16

Registrator medical PR

PL

PL

1

5

6

Registrator medical

PL

PL

0

10

10

Cabinet planificare familiala

0

1

1

Medic specialist

S

S

0

1

1

Entitate de inovare si transfer tehnologic

1

3

4

Cercetător științific

s

S

1

1

2

Asistent cercetare

s .

S

0

1

1

Asistent

0

1

1

TOTAL

49,0

699,0

748,0


! '.îOBUwwannnao-: ■


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOcrt DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ


Anexa 2 la Hotărârea nr. 891/2019Centrul de Incluziune Socială 3PC


Asistenți personali 650 PC


803.1 Centrul de resurse pentru părinți și Copii803.2 Centrul pentru prevenirea si Q I combaterea violenței jț-gtefc în familie82

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (748) PCV

809

Serviciul asistența persoanelor vârstnice

(1+7) FP

+15 PC


810

Centrul de zi “Țara Minunilor” 1+12 PCCluburile Pensionarilor


i>


811

Centrul de Servicii Socio-Medicale 1+13 PCSECȚII SI COMPARTIMENTE CU PATURI: Medicina interna, Cardiologie, Geriatrie gerontologie, Neurologie,Chirurgie generala, ATI, Urologie, Psihiatrie-cron ici 1,11. CompJ?sihiatrie acuti 18+348

2+24


1+48

2+23

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA       2+30BIROU FINANCIAR,


1+3.5


BIROU CONTABILITATE


1+3


BIROU APROVIZIONAREBIROU ACHIZIȚII


1+3SERVICIU ADMINISTRATIV-INVESTITII/TRANSPORT,

PAZA, ARHIVA

1+14