Hotărârea nr. 890/2019

Hotărârea 890/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625999/1/4.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator, privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 156/2017;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626045/426/4.12.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 156/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general), aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018 și ale Hotărârii nr. 442/2019;

Potrivit dispozițiunilor ari. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 14/2016, modificată prin Hotărârea nr. 156/2017, în sensul înlocuirii doamnei consilier local Olăh Emese, cu domnul consilier local Kinizsi Zoltân, Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general având următoarea componență:

  • 1. Președinte: Constantin Tomoș, consilier local;

  • 2. Membru: Kinizsi Zoltân, consilier local;

  • 3. Membru: Morar Dan Ioan, consilier local.

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârilor rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive.


Președinte de ședință, Ec. n Ștefan Tarcea


Secretarul general al municipiului,

Jr. Aui

Roșea


Nr. 890 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)