Hotărârea nr. 89/2019

Hotărârea 89/2019 - Aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj-Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj-Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale, prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019 - proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 104899/462/26.02.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, prin care se propune aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019;

Reținând prevederile: O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ale Legii nr. 31/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2018, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, precum și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea nr. 252/2009;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj Napoca.

Art. 2 Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj de a încheia, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj Napoca, contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative, care transpun directivele individuale.

Art. 3 Contractul, parteneriatul sau altă formă de colaborare dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj și organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului va produce efecte juridice după data intrării în vigoare a contractului de salubrizare, încheiat cu operatorul desemnat câștigător în urma licitației de atribuire a serviciului, organizată de A.D.I. ECO-METROPOLITAN Cluj.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Direcția Economică.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Cluj, Consiliului Județean Cluj și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.Nr. 89 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)