Hotărârea nr. 889/2019

Hotărârea 889/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625984/1/04.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator, privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626164/426/04.12.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 02.12.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019, în sensul realocării sumei de 129.216 lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, din suma totală de 1.200.000 de lei, rezultată în urma desfășurării procedurilor de achiziție publică, pentru reparații curente, după cum urmează:

 • - Reparații curente Radiologie, str. Moților nr. 68               20.445,00

 • - Reparații curente apă, str. Moților nr. 68                        40-.808,00

 • - Reparații curente, Pediatrie III                                  16.595,00

 • - Reparații curente, Radiologie Pediatrie III                      7.016,00

  • - Reparații curente, calea Moților (Pavilionul A, UPU)

  • - Rețea apă, Pavilion Administrativ

  • - Reparații curente birouri (aprovizionare, achiziții, statistică)

  • - Reparații curente, Pediatrie I

  Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

  14.248,00 lei;

  19.923,00 lei;

  6.851,00 lei;

  3.330,00 lei.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.


municipiului,


Nr. 889 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)