Hotărârea nr. 887/2019

Hotărârea 887/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019

(repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615676/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 616020/424 din 28.11.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și ale art. 4 alin. (1) lit. a'l), UI), lit. d), alin. (3) și alin. (5) din Ordinul nr. 3.160 din 1.02.2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • I. Unităti de învățământ preuniversitar de stat:

  • 1. modificarea poziției nr. 14 (Școala Gimnazială Nicolae Iorga), prin eliminarea domnului consilier local Molhem Mohammad Bashar, ca membru al Consiliului local în Consiliul de administrație al școlii și păstrarea domnului consilier local Tomoș Constantin Ioan și a domnului Boca Ambrozie, ca membri ai Consiliului local în consiliul de administrație al școlii;

  • 2. modificarea poziției nr. 36, subpunctul 2 (Liceul Teologic Baptist Emamiel), prin înlocuirea domnului Cioflica Liviu, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație, cu domnul Tămaș Vasile, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al liceului.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 887 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 887/2019


Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1.

Liceul Teoretic

..Lucian Blagd” str. Băișoara nr. 2-4

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Popa Sorana

2.

Liceul Teoretic

..Mihai Eminescu”

B-dul21 Decembrie 1989 nr. 94-96 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

3. Peter Valentin

3.

Liceul de Arte Vizuale .JRomulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

3. Groza Tiberiu

4.

Școala Gimnazială

„loan Bob” str. Episcop loan Bob nr. 10

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Bărbos loan

3. Gliga Florin-Valentin - consilier local

5.

Colegiul de Muzică „ Sigismund Toduță ” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

3. Marc Alexandru - prof. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

6.

Colegiul Tehnic „ Raluca Ripan ” str. Bistriței nr. 21

Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local

7.

Liceul Teoretic „Eugen Porci' str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la Facultatea de Știința Mediului

8.

Școala Gimnazială „ Liviu Rebreanu ” str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

1. Morar Dan loan - consilier local //<>*■’

2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar de admidisteîg.J cre§e_________________________ !

.        ...     '■ -                G- 7

3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier IpC-al-<0<7 '9

Colegiul de Servicii în Turism “Napoca” str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T

10.

Școala Gimnazială „Constantin BrâncușF str. Horticultorilor nr. 1 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica

3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

11.

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny ” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

1. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

12.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Barbu Ligia - consilier juridic Rondocarton S.R.L.

3. Tothfalusi Andras - consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

14.

Școala Gimnazială "Nicolae Iorg?T str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania ” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local

2. Petric Carmen - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

17.

Liceul Teoretic

„ Bathory Istvan ” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

1. Racz Levente Zsolt - consilier local

2. Deăk Ferenc

3. Kinizsi Zoltăn - consilier local supleant

18.

Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu ”

str. Grădinarilor nr. 1 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

3. Pop Ioan - consilier local

19.

Colegiul Național

„ Emil Racoviță ” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. prof. Borojni Rodica - vicepreședintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

3. Petrușel Adrian - prof. dr., decan al Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai

20.

Școala Gimnazială

„Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea

Tehnică

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicații

„Augustin Maior”

str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

22.

Școala Gimnazială

“Traian Dârjan ” str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”

23.

Colegiul Național „ George Barițiu ” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Zotic Vasile - conf. univ. dr., Facultatea de

Geografie, UBB

3. Păunescu Mihai - reprezentant PrintArt

24.

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Varga Marius - preot paroh

3. Gergely Balazs - consilier local

25.

Liceul

„ Waldorf” str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 Cluj-Napoca

1. Olah Emese - consilier local

2. Amăutu Robert - președinte al Fundației „Educație pentru Libertate”

3. Radu Roșea - membru al Asociației pentru promocarea Pedagogiei Waldorf

26.

Liceul Teoretic

..Brassai SamueF

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Cluj-Napoca

1. Nistor Daniel - consilier local

2. Grabăn Zsolt

27.

Liceul Unitarian .Janos Zsigmond” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rezi Elek

2. Hegedus Csilla

3. Talpas Botond

28.

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19 Cluj-Napoca

1. Dan Ioan Morar - consilier local

29.

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare Economică și Socială

3. Pop Loredana - consilier local

30.

Colegiul Tehnic „AnaAslari” str. Decebal nr. 41

1. Mureșan Adrian - consilier local

Cluj-Napoca

31.

Școala Gimnazială de Muzică ,Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

32.

Școala Gimnazială „ Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46

Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Ciui Alexandru - preot

3. Radu Florin Rațiu - consilier local

33.

Liceul Tehnologic ..Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Vișan Vasile Ovidiu - consilier local

3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

35.

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

1. Pop Ioan - consilier local

2. Borcilă Mircea - prof. univ. dr., Facultatea de

Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Chirilă Ioan - prof. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

36.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Tămaș Vasile - pastor baptist

37.

Liceul Teologic Adventist „Maranatlia” str. Mehedini nr. 80/A Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

38.

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83 Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Drăgoescu Mihai - consilier local

39.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

40.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Gergely Balazs - consilier local

2. Duy Erika

3. Incze Bordi Ildiko

41.

Liceul Teoretic .Apaczai Csere Janos" str. I. C. Brătianu nr. 26 Cluj-Napoca

J-X    ~ ' f*

1. Kinizsi Zoltăn - consilier local supleant

7   /

2. Dane Tibor Kalman           ■ * /

3. Gergely Balasz - consilier local

42.

Liceul Teoretic

1. Pop Ioan - consilier local

A

„ Victor Babeș”

str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

2. Costin Monica - economist, Spitalul Clinic Județean

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

43.

Liceul Greco-Catolic Jnochentie Micii str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. Sas Titus Simion - preot, consilier eparhial

44.

Școala Gimnazială

'Iu!iu HațiegamT str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Morar Dan Ioan - consilier local

45.

Colegiul Național „Gheorghe ȘincaF str. Avram Iancu nr. 3 Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Bonda Adriana - șef lucrări, USAMV

3. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

46.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică

..Octavian Stroia ”

Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

1. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

2. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

47.

Liceul de Informatică „ Tiberiu Popoviciu ” Calea Turzii nr. 140-142 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,

Universitatea Tehnică

3. Oana Maria Victoria Mureșan, șef serviciu, Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni

48.

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Morar Dan Ioan - consilier local

3. Mischian Mircea Dorin - avocat

49.

Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Nistor Daniel - consilier local

50.

Colegiul Național

„ George Coșbuc ” str. Avram Iancu nr. 70-72

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S. C. Bimet S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

51.

Liceul Teoretic ,,Avram Iancu”

str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

1. Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

2. Jurja Marius Sorel - consilier local

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

52.

Liceul Tehnologic

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

,Mzzrc7 Vlaicir

B-dul Muncii nr. 199-201

Cluj-Napoca

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1

Liceul Teoretic „ELF” str. T. Mihaly nr. 56 Cluj-Napoca tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca tel. 0264/418991

  • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

  • 2. Constantea Radu Mihai - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca (fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2 Cluj-Napoca tel. 0264/437473

Olah Emese - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”) Calea Mănăștur nr. 22-24 Cluj-Napoca tel. 0264/438351

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A Cluj-Napoca tel. 0264/414974

  • 1. Pop Ioan - consilier local

  • 2. Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

6

Liceul Tehnologic „ Virgil Madgearu” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Horea nr. 19/A

Cluj-Napoca tel. 0264/426111

Drăgoescu Mihai - consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”)

Gliga Florin-Valentin - consilier local


str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A

Cluj-Napoca

tel. 0264/541948

8

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

9

Școala Gimnazială

„Christiana” Cluj-Napoca Aleea Moldoveanu nr. 3

Cluj-Napoca tel. 0264/457553

Constantea Radu Mihai - consilier local

10

Școala Primară „Montessori Scliule” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, Cluj-Napoca tel. 0740/558418

Olah Emese - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

12

Royal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803

Corina Ecaterina Croitoru - consilier local

13

Liceul Teoretic

„Horea, Cloșca și Crișan” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai - consilier local

14

Școala Primară Panda str. Fagului nr. 79-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai - consilier local

15

Key International School aleea Prof. Valeriu Bologa nr. 3, bl. 3, parter

Cluj-Napoca tel. 0771/192638

Jurja Marius Sorel - consilier loca

/ O / */ r ( l a

i

-4