Hotărârea nr. 886/2019

Hotărârea 886/2019 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj,

pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 627515/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 627544 din 4.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Decizia Civilă nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015 și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/2019 a Consiliului Județean Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015, în sensul încadrării parcelelor de teren înscrise în CF nr. 255289 cu nr. cad. 255289, CF nr. 280903 cu nr. cad. 280903, CF nr. 280922 cu nr. cad. 280922, CF nr. 275694 cu nr. cad. 275694, CF nr. 280970 cu nr. cad. 280970, CF nr. 280955 cu nr. cad. 280955, CF nr. 280949 cu nr. cad. 280949, CF nr. 280921 cu nr. cad. 280921, CF nr. 279455 cu nr. cad. 279455, CF nr. 280946 cu nr. cad. 280946, CF nr. 267948 cu nr. cad. 267948, CF nr. 280942 cu nr. cad. 20976, CF nr. 280947, cu nr. cad. 20986, CF nr. 280944 cu nr. cad. 20987, CF nr. 268001, cu nr. cad. 20974, situate în zona str. Valea Fanați ’      ' "         T "T”" TTT '


Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii                                         de

Urbanism.


Nr. 886 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)