Hotărârea nr. 885/2019

Hotărârea 885/2019 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626242/1/4.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626912 din 4.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj, Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 222729/11.06.2015, Procesul-verbal al ședinței Consiliului local din 14 octombrie 2015 prin care a fost admisă Plângerea nr. 222729/11.06.2015 și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044 / 21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj, în sensul revenirii pentru suprafețele de teren proprietatea S.C. Terra Holdings S.R.L. la regimul urbanistic regh ' '   ‘ ,vrTr' ’ rATTr' * blu

Rezidențial Terra Chinteni”, aprobat prin HotArt. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se                                     de

Urbanism.

Nr. 885 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)