Hotărârea nr. 884/2019

Hotărârea 884/2019 - Aprobarea P.U.Z. de dezvoltare zonă mixtă – str. Plopilor (fosta str. Calvaria); beneficiară: S.C. General Construct S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă mixtă str. Plopilor (fosta str. Calvaria)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă mixtă - str. Plopilor (fosta str. Calvaria) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 623694/1/3.12.2019, conex cu nr. 538163/1/21.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 623753 din 3.12.2019, conex cu nr. 538233 din 21.10.2019, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă mixtă - str. Plopilor (fosta str. Calvaria), beneficiară: S.C General Construct S.R.L;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 898/2017, Avizul arhitectului șef nr. 686/2019 și nr. 971/2019, Avizul Arhitectului șef al Județului Cluj nr. 7/2019, Avizul CZMI nr. 1083/Z/2018, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - dezvoltare zonă mixtă, str. Plopilor (fosta str. Calvaria), pe un teren proprietate privată (nr. cad. 284624, nr. cad. 327128, nr. cad. 327195, nr. cad. 327127, nr. cad. 327107), beneficiar: S.C General Construct S.R.L.

Documentația reglementează:

UTR ZCP_M4* zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală

-funcțiunea predominantă', mixtă - locuire, servicii, comerț;

-înălțimea maximă admisă: (1-2S) +P+10E;

-indicii urbanistici: P.O.T maxim = 50%, C.U.T maxim = 1.4;

-retragerea față de aliniament: între 3-5m;

-retragerea minimă față de limitele laterale: H/2 dar nu mai puțin de 3 m;

-retragerea minimă față de limita posterioară: H/2 dar nu mai puțin de 6 m;

-circulații și accese: din str. Plopilor, pe un drum de interes local regularizat la ampriză de 1 Om și pod peste canalul Morii, modernizat la ampriză de 1 Om; Prin P.U.Z se reglementează o circulație nouă pe terenul proprietate - strada „A”, profil de 14 m;

-staționarea autovehiculelor: la sol și spații specializate dipuse la subsolul clădirii, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

-echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Plopilor;

Sunt menținute prevederile Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G pentru suprafețele de teren încadrate în U.T.R. ZCP Va, U.T.R. ZCP Vs, U.T.R. ZCP Ve, U.T.R. SZCP Lc.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Modernizarea drumului de acces și a podului peste Canalul Morii, cât și strada „A” vor fi realizate de către investitori la strat de uzură anterior recepției construcției propuse. Circulațiile auto și velo precum si spațiile verzi amenajate vor avea acces public nelimitat.

Art.2.- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art.3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 884 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ARHITECT-ȘEF

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216

Ca urmare a cererii adresate de S.C General Construct S.R.L cu

Municipiul Suceava, str. Unirii nr. 102, înregistrată cu nr. 381410/43/2018 șf^c581780/43/2018 în conformitate cu prevederile Legii nr.35 0/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr..^.. AVdlZ 5^

pentru P.U.Z dezvoltare zonă mixtă - str. Plopilor (fosta str. Calvaria)

generat de imobil cu nr. cad. 284624

Inițiator:   S.C General Construct S.R.L

Proiectant: S.C. Arhimar Serv S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu Boțea

Amplasare, delimitare, suprafață zonei reglementate prin P.U.Z.: teren în suprafață de 9931 mp, situat la nord de Canalul Morii, cuprinzând UTR ZCP M4 și fiind delimitat de limite cadastrale.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Terenul este încadrat preponderent în U.T.R ZCP M4 zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor dc importanță locală

-funcțiune predominantă’. Structură funcțională mixtă incluzând locuire individuală de tip urban (tradițional), semicolectivă și colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare,comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism. La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes pentru public.

-înălțimea maximă admisă: înălțimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+2+M sau (1 -2S)+P+2+lR, în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m

-indici urbanistici: POT maxim = 50% CUT maxim = 1,4

-retragere min.față de aliniament .Clădirile se vor amplasa in retragere față de aliniament, în front discontinuu (deschis), (a) în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate, (b) în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament, (c) Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente.

-retragere min.față de limitele laterale și poster /oare; Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare coipurile de clădire parazitare sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), identificate ca atare prin studiul istoric. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m. In cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 in. Toate construcțiile dc pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 35 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii ■' pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse

Terenul studiat prin P.U.Z este încadrat preponderent în U.T.R. ZCPM4, parțial în U.T.R. ZVP Va, U.T.R. ZCPVs, U.T.R. ZCP_Ve, U.T.R. SZCP_Lc.

UTR ZCP_M4* zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală -funcțiunepredominantă. mixtă - locuire, servicii, comerț;

-înălțimea maximă admisă: (1-2S) +P+10E;

-indici urbanistici: P.O.T maxim = 50%, C.U.T maxim = 1.4;

-retragere față de aliniament: între 3-5m;

-retragerea minimă față de limitele laterale: h/2 min. dar nu mai puțin de 3 m;

-retragerea minimă față de limitele posterioare: h/2 min. dar nu mai puțin de 3 m;

-circulații și accese: din str. Plopilor, pe un drum de interes local regularizat la ampriză de lOm și pod peste canalul Morii, modernizat la ampriză dc lOm; Prin P.U.Z se reglementează o circulație nouă pe terenul proprietate - strada „A”, profil de 14 m;

-staționarea autovehiculelor: la sol și spații specializate dipuse la subsolul clădirii, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

-echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Plopilor;

Se mențin prevederile Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G pentru suprafețele de teren încadrate în U.T.R. ZVP_Va, U.T.R. ZCP_Vs, U.T.R. ZCP_Ve, U.T.R. SZCPLc.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.12.2018 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul de urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Modernizarea drumului de acces și a podului peste Canalul Morii, cât și strada „A " vor fi realizate de către investitor la strat de uzură anterior recepției construcției propuse.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1127 din 22.03.2018, (emis în aceleași condiții ca și C.U. nr.204 din 31.01.2017) emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.Red. 3ex. Arh. Adina Mjtan consilier, Biroul StartegJ urbane

Achitai taxa de 12 lei. conform Chitanței nr.             ......din...............

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin peștfrla data de .....?Â:..?A’...?P.^


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001. Cluj-Napoca, cel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ARHITECT-ȘEF

Nr. 531675 din 17.10.2019

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și


urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism,

se emite următorul

Nr.
pentru: corectare eroare materială din cuprinsul Avizului nr.686 din 25.07.2019

Se îndreaptă prin prezentul aviz eroarea materială din cuprinsul Avizului Arhitectului Șef nr.686 din 25.07.2019 emis pentru PU.Z dezvoltare zonă mixtă-str. Plopilor, beneficiar S.C. General Construct S.R.L, referitor la retragerea minimă față de limita posterioară de proprietate, în sensul că retragerea corectă față de limita posterioară este 11/2 dar nu mai puțin de 6m.

Prima EMIL II
Șef birou, _

Arh. Andrcea^ureșan
Direcția de Urbanism șl Amenajarea Teritoriului Arhitect-șef

Nr. 40857/04.02.2019

Ca urmare a documentației și completărilor depuse de SC GENERAL CONSTRUCT SRL , cu domiciliul/sediul în județul Suceava, municipiul/orașul/comuna SUCEAVA, satul.......... sectorul..., cod postai...., str. Unirii nr. 102, bl.

.....sc....., et...... ap...... telefon/fax. - , e-mail -, înregistrată la nr. 40857 din 06.12.2018 pentru avizare documentație P.U.Z. discutată în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului șl Urbanism din data de 01.02.2019,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ FAVORABIL


Nr........1.....din.....


pentru Plan Urbanistic de Zonă pentru ELABORARE PROIECT URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII NR.350/2001 CU MODIFICĂRILE $1 COMPLETĂRILE ULTERIOARE generat de imobilul teren identificat prin extrasele de carte funciară nr.284624, 327128, 327107, 327127, 327195 Cluj Napoca

Inițiator: S.C. General Construct S.R.L.

Proiectant: S.C. Arhlmar S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Ciaudiu Boțea

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în PUZ: Amplasamentul este situat în municipiul Cluj Napoca și este inclus în perimetrul de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

Zona studiată se constituie din terenul aflat în proprietate privată conform extraselor de carte funciară menționate. Suprafața totală studiată prin PUZ este de 13216 mp

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

 • - Teren situat în intravilan, parțial în următoarele UTR:

 • - ZCP M4 - zona construită protejată

 • - ZCP Va - zona construită protejată, zona verde, scuaruri, grădini publice, parcuri

 • - ZCP Ve - Zona culoare râul Someșul Mic și Canalul Morii

 • - ZCP Lc - Zonă locuințe colective realizate după 1990

 • - H maxim, POT maxim, CUT maxim

 • - ZCP M4 - (l-2S)+P+2+M/(l-2S)+P+2+lR (pentru clădiri comune), POTmaxim =50%, CUT maxim=l,4 (parcele comune)

 • - ZCP Va - D+P+l, POTmaxim =5%, CUTmaxim=0,l

 • - ZCP Ve - POTmaxim =1%, CUTmaxim=0,01

 • - ZCP Lc -(1-3SJ+P+4+1R (clărdiri comune), POTmaxim =35% (imobile locuit maxim 5 niveluri),

POTmaxim =20% (imobile locuit maxim 6 niveluri) CUTmaxim=l

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

 • - Teren situat în intravilan, parțial în următoarele UTR:

 • - ZCP M4 - zona construită protejată

 • - ZCP Va • zona construită protejată, zona verde, scuaruri, grădini publice, parcuri

 • - ZCP Ve - Zona culoare râul Someșul Mic și Canalul Morii

 • - ZCP Lc - Zonă locuințe colective realizate după 1990

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Str. Calea Dorobanților, nr. 106, C.P. 400609, Cluj-Napoca, Cluj,

 • - ZCP Vs - Zona verde cu rol de complex sportiv

Se propun modificări ale RLU la nivelul UTR ZCP-M4

 • - H maxim propus - (1-3SJ+P+10

 • - POT propus - 50%,

 • - CUT propus -1,4

 • - retragerea minimă față de aliniament - clădirea se va retrage cu cel puțin 3 m și cel mult 5 m de la aliniament

 • - retrageri minime față de limitele laterale: jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 3 m față de limitele laterale;

 • - retrageri minime față de limita posterioară - jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mal puțin de 6 m;

 • - circulații și accese: o lățime de maxim 6 m

 • - echipare tehnico-edilitara: se realizează'prin racorduri și branșamente la rețelele existente

Emiterea autorizației de construire pentru realizarea imobilelor se va face concomitent cu depunerea proiectelor pentru asigurarea utilităților publice și proiectului pentru asigurarea accesului la rețeaua publică de drumuri. Emiterea autorizației de construcție pentru realizarea Infrastructurii tehnico-edilitare se poate realiza și distinct, anterior emiterii autorizației de construire a imobilelor. Recepția Imobilului se realizează ulterior executării tuturor lucrărilor de infrastructură (utilități, drum) - recepția parțială a imobilului (conform art.37 alin (2A1) din Legea nr.50 / 1991 și art.37 din Legea nr.7 / 1996) se poate realiza doar dacă imobilul supus recepției are finalizată/funcțională infrastructura care II deservește (utilități, drum, spații publice) cu acces amenajat la un drum public. Cheltuielile ocazionale pentru asigurarea infrastructurii vor fi suportate de beneficiar.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și urbanism din data de 01.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia,fara condiții. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic șl poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1127 din 22.03.2018 emis de Primarul Municipiului Cluj Napoca.


Șef serviciu S.U.A.T.:£NONN TI BOI întocmit: RUSU SANDA DAf^ELA


SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Str. Cale3 Dorobanților, nr. 106, C.P. 400609, CluJ-Napoca, Cluj,


MINISTERUL CULTURII Șl IDENTITĂȚII NAȚIONALE Direcția Județeană pentru Cultură Cluj Piața Unirii, nr.1, camera 26, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, RO 400133 tel/fax: 0264-597616, e-mail: directiaculturaclui@qmail.comAVIZnr. 1083/Z/6.12.2018

privind: Elaborare PUZ

Obiectivul:

Imobil existent

Adresa:

Calvaria, nr., Cluj-Napoca, jud Cluj

Cod:

perimetru de protecție

Proiect:

Elaborare PUZ

Conform C.U.

1127/22.03.2018 emis de Primăria Cluj

Nr. proiect:

1193/2016

Faza:

PUZ

Proiectant:

Arhimar

Elaborator:

Arh Claudiu Boțea

Beneficiar:

General Construct

Documentația înregistrată la D.J.C. Cluj cu nr. 1083/2018 cuprinde: piese scrise (cerere, borderou, C.U., extras C.F., memoriu tehnic, copii acte) și piese desenate (plan încadrare, plan situație, relevee, detalii, fotografii).

Documentația propune: Elaborare PUZ

Documentația a fost analizată în ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 3 din data 6.12.2018/ în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Cluj și în baza P.V. / Ordinului Ministrului 2797/14.11.2017 se comunică:


redactat Inspector dr. Robert Arnăutu

Ca urmare a cererii adresate de S.C. General Consult S.R.L., cu sediul în județul Suceava, municipiulSuceava, Calea Unirii, nr. 102 înregistrată cu nr. 80913/2017 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate

Nr. ...IfS.......din .Â&M*

pentru elaborarea

P.U.Z - dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări

generat de imobilul cu nr. cad. 284624, cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z :

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de reglementat este U.T.R ZCPM4 din vecinătatea parcului sportiv prof.dr. Iuliu Hațeganu, așa cum este delimitat în planșa - Reglementări Urbanistice -Zonificare, aferentă PUG. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat și zona adiacentă acesteia.

 • 2. Categorii funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti

  • 2.1 existent: conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în: UTR ZCP M4 - Zonă construită protejată. Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală.

  • 2.2 propus: Zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanță locală.

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii

Pentru parcelele comune: POT maxim = 50%, CUT maxim = 1,4

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului)

Pentru parcelele de colț: POT maxim = 40% , CUT maxim = 1,8

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50% x St (suprafața terenului)

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

 • -  dotări publice pentru comerț și servicii, spații verzi cu acces public nelimitat (scuar, grădină), locuri dejoacă pentru copii;

 • -  accesul auto se realizează din strada Plopilor;

 • -  staționarea autovehiculelor se va realiza de regulă în interiorul parcelor;

 • -  toate investițiile propuse prin documentația de urbanism (circulații noi, echipare edilitară) vor cadea în sarcina investitorului/inițiatorului P.U.Z;

 • 5. Capacitățile de transport admise

 • - se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice

 • - se va urmări asigurarea continuității circulației din str. Plopilor până la zona de activități sportive

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale si/sau teritoriale pentru P.U.Z.. studii de fundamentare

 • -  conform cu Certificatul de Urbanism nr. 204 din 31.01.2017

 • -  aviz Consiliul Județean Cluj

 • -  studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții geotehnice și hidrogeotehnice, reambulare topografică)

 • -  studiu de circulație - tema de proiectare a studiului de circulație va fi supusă avizării în Comisia Municipală de sistematizare a circulației rutiere și pictonale.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z, ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare publicului

 • - conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 204 din 3J.01.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentara se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010-2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ord. nr. 233/2016.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Arhitect Șef, rifTîî^niel Pop

ictor Executiv, Dorina Ciuban

Șef birou Arh. Andreea Mureșan

rzielragere-taterajaH/2daf minim 3.00 m_


vechiul traseu al Canalului Morii care alimenta moara de hârtie


INVENTAR DE


Nr. pcl.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

101

585916.584

389836.506

4.49

102

585916.384

389832.022

0.44

103

585916.821

389831.940

18.11

104

585915.083

389813.917

2.53

105

585912.554

389813.946

109.29

106

585803.272

389815.209

3.63

107

585803.416

389818.836

10.16

108

585793.259

389818 922

11.38

109

585788.312

389829.173

6.50

110

585787.404

389835.613

21.48

111

585795.724

389855.412

34.84

112

585810.088

389887 154

11.14

113

585816.381

389896.341

25.53

114

585838.269

389909.484

10.06

115

585845.947

389915.986

8.60

116

585849.696

389923.728

5.60

117

585855.237

389922.912

2.19

118

585857.126

389924.026

4.34

119

585861.382

389924.866

25.82

120

585886.883

389920.846

18.82

121

585905.046

389915.912

9.80

122

585905.165

389906.116

0.00

123

585905.165

389906.116

5 51

124

585910.673

389906.258

0.04

125

585910.674

389906.217

0.07

126

585910.746

389906.219

1.82

127

585911.473

389904.555

23.34

128

585934.807

389904.149

3.06

129

585935.961

389906.986

4.85

130

585940.804

389907.127

29.24

131

585941.028

389877.892

21.42

132

585941.211

389856.471

2.05

133

585941.273

389854.419

4.39

134

585941.405

389850.033

13.82

135

585941 821

389836.215

2.95

S = 13217 mp


limbi leriloriu studiai prin PUZ

liinla teritoriu reglementat prin PUZ , limite de proprietate parcele •in cadrul PUZ finite de proprietate - parcele invecinnte limite UTR


retrageri aliniamente circulații pielonale - strada A piste pentru biciclisli - strada A circulații auto - strada A


sensuri de circulație auto Inc de parcare strada A supafetacc«s»ru«b3a aderenta UTR ZCP_M4’ suprafața aferenta drum pftpis».

ce se intwtioneaza a fi trearte in domeniul pubte zona verde cu id de cbrrpîex sportiv țUTR ZCP_Vs) zona mwla cu regm <îe construire deschis (UTR ZCP_M4") zora vade- sumai jali?. pauni pjfcc- rUTR ZCPJfe» zona verde <fe proiecte a apetu (UTR ZCP_'/e| crcdittt auto EXISTENTE


proprietar: GENERAL COHSTRUCT SRL.


te - 9 9.11 00 mp ut a ■ 10 920 mp

284624,


LOCUINȚE COLECTIVE P-HO cad 17033


~L
PROFIL STRADAL A 14.00m ZONA MIXTA


BILANȚ TERITORIAL

TERITORIU STUDIAT

m2

%

S TOTALA TERITORIU STUDIAT

13 216 00

100 00

S ZONA REGLEMFNTAlA

9 300.97

70 38

S ZONA ADIACENTA

3 915.03

29 62

s TOTALA TERITORIU SIUDIAT

1321600

100 00

s utr zcFynw

9 300.97

70 38

8 UTRZCP_Va

1 910 23

14 45

S IJTRZCP_Ve

272 18

2 05

S UTR ZCP_V-

1 359.99

10 56

S UTR ZCP.Lc

337.32

2 55


Zonificarea propusa prin PUG in vigoare nu se modifica prin prezentul PUZ Suprafețele de teren menționate mai sus suni valabile alai pentru situația existenta cal si pentru situația propusa


INDICI URBANISTICI

TERITORIU STUDIAT

UTR £(-P M4/ZCP Ikl4‘

cur

POT

U TR ZCP_V6

cut

POl

UTR zcP_Va

CUT

POT

UTR zcp_Vs

CUT

POl

UTR zcp-u

cur

POT


INDICI URBANISTICI

ZONA REGLEMENTATA


POT maxim conform utr

CUT MAXIM CONFORM UTR


INDICATORI TEHNICI

ZONA REGLEMENTATA


sc. 1:1000


A R H I M A R


ARHITECTUR Ă / URBAHISM


BIROU DE ARHITECTURĂ Șl URBANISM

Str Călărașilor, nr 1 Pavilion H. Clu]-Napoca 400167. Romanla

T +40 264 596 786. F *40 372 698 302

ww arhimar roarh. stag. Andrei Rus

arh. Ruben Sabou


PUG

50%

1 4

1%

001

5%

0 1

10%

02

0%

00


PUZ

50%

I 4

1%

0 01

5%

0 1

10%

0.2

0%

00


50.00%

1 40


ZCP_M4/ZCP_M4*

PUG

PUZ

PARCELE NORMALE

Regim de înălțime                        (1

-2S)+Pr-2E+R'

(l-2S)+P+IOfc

H MAXIM CORNIȘA

max 12.00m

max 35 OOm

H MAXIM IMOBIL

max 16 00ni

max 37 50m

PARCELE DE COLT

Regim de iiialtime

(1-2S)+P+3E*

H MAXIM CORNIȘA

max 16.00m

H MAXIM IMOBIL

max 16.00m

H MAXIM DINCOLO DE LIMITA DE IBm DIN ALINIAMENT

max 16.00m

-


NOTE

Se admit nivele parțiale (supante mezanine) cu condiția încadrării in înălțimea la cornișă ! tolală reglementată

Se pastreaza zonificarea propusa prin PUG in vigoare

Suprafața de zona veide amenajata pe teren natural m UTR ZCP_M4‘ va fi de minim 30% din suprafața terenului aferent acestui UTR

Terenul nu este afectat de servituti de utilitate publica

Drumul propus "Strada A", se intenționează a fi trecut in proprietate publica la finalizarea lucrărilor

Drumul va traversa UTR-unle identificate prin PUG ca verzi acolo unde este imposibila o altfel de rezolvare, si anume in continuarea podului peste Canalul Morii

Clădirea propusa in UTR ZCP_M<T se va realiza strict pe suprafața de teren aferenta UTR ZCP.M4-


arh stag Sebastian ScarlatELABORARE PROIECT URBANISTIC ZONAL CONFORM LEGII 350/2001 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE


Beneficiar

SC GENERAL CONSTRUCT SRL

Mun Suceava, jud. Suceava, Calea Unirii, nr 102


Adresa investiției

Mun Cluj-Napoca, jud Cluj. Str. Calvaria F.N.


Proiect

Proiect nr.

Faza

Scara

Format planșă

Data

A. 04


1193/2016

P.U.Z.

1:1000

A3

DECEMBRIE 2018


Plan de reglementari urbanistice


- Zonificare


Acest desen și informațiile cuprinse în el nu pol fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau in întregime decât cu acordul scris al ARHIMAR și nu pol fi folosite în alt scop decât col pentm care au fost elaboiale


P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă - str. Plopilor nr. 66

Nr. 426212/21.08.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 381410/10.08.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - Dezvoltare zonă mixtă - str. Plopilor nr. 66

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1127/22.03.2018

-Aviz de oportunitate nr. 898/09.10.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 686/25.07.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 381410/10.08.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 28.08.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglmentări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 18.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbanc\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințc Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 09.11.2017

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 02.11.2018 - ora 12 și 18.12.2018-ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 02.11.2018 - ora 12 și 18.12.2018 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Asociația de Proprietari - str. Plopilor nr. 60, bloc PI2

 • •  Asociația de Proprietari - str. Plopilor nr. 62

 • •  Centru de Cultură și Artă Japoneză - str. Plopilor nr. 62

 • •  RESTAURANT NOBORI - str. Plopilor nr. 62

 • •  Asociația de Proprietari - str. Plopilor nr. 68

 • •  S.C. FILDER DHR S.R.L. - Colonia Bccaș nr. 14A

 • •  S.C. TRADIS CITY S.R.L. - B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 131-135, spațiu CI6, parter

 • •  Compania de Transport Public Cluj - Napoca S.A. - B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

 • •  UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI - str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

 • •  FEDERALCOOP CLUJ - B-dul Eroilor nr. 9

 • •  Wagner loan Daniel -

 • •  av. Raluca Stoinca -

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 02.11.2018 - ora 12 și 18.12.2018-ora 15.

La dezbaterea din 02.11.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Claudiu Boțea.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 18.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Claudiu Boțea.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat a) problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

/ \ l \_____                                       și consultarea publicului

papfefPop              Andreea Mtfreșan               Simona Cipcigan