Hotărârea nr. 883/2019

Hotărârea 883/2019 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Reményik Sándor, latura estică; beneficiari: Logean Adela Doina și Pop Remus Viorel.

coNsn.nn,i.oc:Ai.Ar.Mi.-Kk?n»iui.ui

CT.UJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - str. Remenyik Sândor, latura estici

Consiliul local al municipiului ( luj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - str. Remenyik Sândor, latura estică - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 623690 din data de 3.12.2019, conex cu nr. 521451 din dala de 11.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca. în calitate de inițiator.

Analizând Raportul de specialitate nr. 623857 din 3.12.2019, conex cu nr. 521694 din 11.10.2019. al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal dc urbanizare - str. Remenyik Sandor, latura estică, beneficiari: Logcan Adela Doina și Pop Rcmus Viorcl;

Reținând Avizul de Oportunitate nr 574 din 30.06.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 853 din 2.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 403/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale T>egii nr. 52/2003 privind transparența decizionale in administrația publica;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. I -       Sc aprobă Planul Urbanistic Zonal dc urbanizare - str. Remenyik Sândor, latura estică,

beneficiari: l.ogean Adela Doina și Pop Rcmus Viorcl, pe un teren proprietate privată în suprafață dc 22.896nip;

Documentația reglementează:

U.T.R - Liu* - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

• funcțiunea predominantă: locuințe unilămilialc și familiale (eu două unități locative);

- regim de construire: izolat sau cuplat;

-înălțimea maximă admisă: trei nivele supratcranc, respectiv S+P+E+M, S-P-E+R, D+P+M, D-P+R. La regimul dc înălțime reglementat sc poate adăuga un acces pe terasa circulabilă peste ultimul nivel. Acestea nu vor fi luate în calculul înălțimii maxime. înălțimea maxima admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul ccl mai înalt, nu va depăși 12 m; -indicii urbanistici: P.O.l'max 35%, C.U. I maxim-0,9;

-retragerea minimă față de aliniament: 3m conform planșei „Reglementari Urbanistice”. Garajele sc vor retrage cu minim 6m fală dc aliniament pentru a permite parcarea în față a unui autoturism;

-retragerea minimă față dc limitele, laterale clădirile se vor retrage cu minim 3 m față dc limitele laterale. în cazul construirii pe limita laterală (locuințe cuplate) adâncimea calcanului va îi dc maxim 25m. Sc recomandă construirea dc ziduri comune pe limita de proprietate. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal dc clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8m;

-retragere minimă fată de limita poslerinară: clădirile și garajele se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 -circulații, accese: din strada Remenyik Sândor și din circulațiile nou propuse, cu ampriză de 12111. Pe o parcelă se pol prevedea maxim doua accese auto;

-staționarea autovehiculelor. în interiorul parcelei;

-echiparea lehnico-edililară: completa pe strada Remenyik Sândor. U.T.R -S_fs* - Suhzonă de instituții și servicii publice și de interes public •funcțiunea admisă: instituții și servicii publice sau de interes public (administrative, învățământ sau cercetare, sănătate și asistență sociali funcțiuni de cult);

-regimul de construire: izolat.

-înălțimea maximă admisă: (S) < P+2H; I Imax ~ 12m;

•indicii urbanistici: indicatorii urbanistici vor ii cei reglementați prin R.G.IJ sau norme tehnice specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăși P.O.lmax- 75%, C.U.T maxim- 2,8;

-retragerea minimă față de aliniament: 6m,

-retragerea minimă față de limitele laterale și posterioare: jumătate din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 6m;

-circulații, accese: din strada Remenyik Sândor și din circulațiile nou propuse; -staționarea autovehiculelor: în interiorul purcelei;

-echiparea tehnico- edilitară: completă pe strada Remenyik Sândor.

UTR -S_Va*- Subconă verde scuar uri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat -funcțiune predominantă: spații verzi (plantații înalte medii și joase), mobilier urban,amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule; -regimul de construire: izolat:

•înălțimea maximă admisa: (D)*P-E; Hcomișâ - max. 9m: •retragerea minimă față de aliniament: 3 m;

•retragerea minimă față de limitele laterale: clădirile de vor retrage cu minim Im față de limitele laterale de proprietate și 6m față de cea posterioară:

-indicii urbanistici : 1’0.1 max.“ 5%, C.U.'l max- 0.1 (doar pentru clădiri ce includ spatii interioare de orice tip);

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Remenyik Sândor va ti dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația dc ,jeren rezervat pentru servitute de utilitare publică'', conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017). Străzile ,.B” și ,,C” propuse prin P.U.Z. vor fi echipate edilitar și realizate la strat dc uzură anterior emiterii autorizației dc construire pe parcelele cu acces direct din accastca. Spațiul verde cu acces public nelimitat se va amenaja anterior recepției imobilelor de pe strada „C*.

Art.2- Se stabilește perioada dc valabilitate a documentației de cinci ani.


Art 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încrcdinț                               ism.

akmunicipiului.


Ni. 883 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

SECȚIUNE LONGITUDINALA "A"

• STRADA A ■ EXISTENTA SC. 1:1000


SECȚIUNE LONGITUDINALA "C

- STRADA C • PROPUSA SC. 1:1000

IM

4

4     1

UI

J 50*. 2 30 .

c<        ut

’QO

♦ 2»

▼ •  T

’SOC


INDICI URBANISTICI • UTR Lw* LOCUI*» 71 (NDiVIDUAif $4 SEMIC0UCTIVE

PO.T.^

C.U.T.M

Sjnnu n»w n sa <un*M

ÎS OOS

0.90

mm. 40%

PARCELA nr. 1

Sn«**MKUA

800 mp

Smi’w

mm 120 mp

PARCELA nr. 2

Sre«» ha.(ia

746 mp

Ssn'rj «ta»

min. 298 40 mp

PARCELA m. 3

740 mp

min. 296 mp

PARCELA nr. 4

SiiMiamartu

714 mp

min. 291.60 mp

| AMICEI A »x. 5

IlUUiMUU

IU mp

mm 290.80 mp

1 PARCELA nr. 6                       |

715 mp

min. 286 mp

PARCELA nr. 7                 J

Srt»o> MMtu

698 mp

Ss».-Ki »tw

min. 297.20 mp

lAMtCELAnr. 8

SruEKMai*

877 mp

mm. Î50 «0 mp

PARCELA nr. 9

811 mp

MM. 124 40 mp

parcela nr. io

Snw* macua

811 mp

Ss».riuvt«a

min. 124.40 mp

PARCELA nr. 11

Srțww MMtt*

811 mp

S»»nu <t»w

min. 124.40 mp

«IRCELA-W. 12

Siiatw maciu

918 mp

Swarwvratx

mm. 175.20 mp

1 AkRCELA nr. ’

NOTA:                                                                           i

Retragerea nivelului retras se va realiza fata de planul fațadei spre strada. In piu? ta regimul de înălțime reglementat se poate adauga un acces pe terasa drculabUa peste ultimul nivel. Aceste accese nu vor fi luate m calculul inaltimii maxime.


583400


M

>00267

300267

635

«1$ MIMAI

39

>17474

317874

62

St HMt COMf •’ SAL

40

860

WUUANIV2)

MUMSA*^*AtU.M(Vî}

41

302019

302019

3799

VW AL’ VALTNTA.T JOV SLANO'M

42

H9424

4304

MC* «IMVS VOtt.

43

316346

44

MUN-HGNUL CLUUaAPtXA

44

246

(MNf* GKOAGM6

»*tAU»MA

45

294214

294214

dm Kl» 614

MUMSAM CRISTIAN RAPUT

MUAJ5AN AM JkDANA

mawxatr 606

46

355

’W.EA»AUM«(l

47

311444

>11444

104

GAUAM. MMCIA ANOM

715

5O.TMmUAKMN

49

>07610

307410

1000

8AD9A CRIStlAN SORIN

RAIMA CORNCUA CRISTINA

so

311464

311444

74

TAACASACW.’OA».

51

314986

314946

740

scmoru lucia f u«ma (4/8)

SUCN) DUM"RU (1/8)

SUOU AURMN-DUMURU (3/8)

52

30ZJ20

»»

VMUTVAaW’lMiqVMAMO.M

53

316290

316290

745

SOROAU LUCIA (U«NIA |4/4)

SUC<U DUMITRU 11/1)

SUOU ADR'AH DUM TRU (3/8)

54

310826

13

(ATUtMWtVH

t

313862

313462

639

lut A MARtUS VACI.

1.1 A VIORICA

1*

>0’614

293’

n* m MUS hoh.

>14400

•OtJ/2

ÎUOO

( ORO3AH AN0R3:

COROtAN JVI*

1“

269619

23643

536

CStRMWWlQAR CSt«MIM54 MAR1A

59

306142

«OMVS

M4

i.MAN iMMF

,’IMANMARU M-MAfLA

60

265564

2 3644

143

f M        1 rw*h

(VtMmMLI MAtiA

61

.32 5910

1350922.2

8-32

MSTO8tSTtUAN6RKAI NISTOR GA8RIE IA CRlSTiHA

tt

21*66.3

1)30634

592

SCROT AN VTRDF LUCIAN Sf R06AN VtROf CAMEUAA.

BRD GSG5A

63

29561»

1.3509275.'1/1

1361OIM/1/1 135«OV2M1'1

390

țo4

267428

24748

810 36

|«5

21481

21481

78 22

M

267430

[24747 *xrr

67

295124

136OM.-SH-W

'35102/5/122

1351 (KW* 12.2

950

PO WMVS VIORfct -LOGt AN ADtLA tXRNAPS m* ►ivii wt< iei â

< iuti


ROMÂNIA PRIMĂRIA Ml.NIC IPII.I I I ( l.l l.l N AP<X A

CnlniKMiki. M J. 4C0UU1. Cuj-Nj|i.Ka. id: 4© 264 592 JOI. leu 140 264 5W 52'.-*«w.piiNii) !SChijnap0CJ.iii | unw cluilir.iicss.il | hw».vMUliții.p»xa.«u
Ca minare h cererii udrcxHtu dc LOGEAN ADELA DOINA cu domiciliul în CI.ij-Napoca,.


și Pop Remus Vicrel cu domiciliul în (’luj-Napoca,.                        , înregistrată

stih nr. 109201/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emile următorul:pentru: IMJ.Z de urbanizare - str. Renienyik Sânilor- latina estică

generat dc imobilele cu nr. cad.307614, nr. cad. 2884.39, nr. cad. .219424, nr. cad. 319425 inițiatori: Logetm Adela Doina și Pep Remus Viorcl;

Proiectant: S C. ARI11MAR SERV S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RL’R: arh. Claudiu P. Bolea;

Amplasare, delim tare, suprafață zona icglciiiciitald în P.U.Z.; teren în duprufață dc 22896 mp situat pe frontul estic al străzii Renienyik. Sândor, delimitat de parcele cu fond construit in partea vestică, nordică și sudică.

PjȚvcderi P.îî.G- R.T..U aprobate anterior:

- UTR ULiu/MJZ - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redvs de înălțime, dispuse pe un parcelar de lip urban, -funețume predominanții Locuințe individ jale (unilamilialc) de diverse tipuri cu o diuclură urbană coerentă;

-rrtfm de construire: izolat, cuplat, înșiruit.

-ină’fiiHea maximii înlmisii. Regimul de înălțime maxim admis este de doiri niveluri supratcranc. Suplimentai lațâ de acestea, este admisă a mansardă sau un nivel retras. Totalizai, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații; (S)iPi I i M. (S) +P-HR, D+-P+M, D-*-P+R (S subsol, D demisol, P porter. M mansardă, R nivel retras). înălțimea u aximâ admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras. îr. punctul cel mai înalt, im va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurat.’ la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

ndici urbanistici ; POT maxim ~ 35%, CLT maxim ~ 0.9

-retragere min fn(â <le aHnitmienl . Alinierea clădirilor C obligatorie. Retragerea de la aliniament va fi dc 3-5 in, P.U.Z. urmând a stabili dimensiunea acesteia penii u fiecare si.uațic *n parte. Pen ii, parcelele de colț, retragerea -»c va realiza lață de ambele aliniamente, inclusiv in cazul clădir l<»r înșiruite sau covor Garajele se vor retrage cu minimum 6 in dc la aliniament, pentru a permite parcarea în la|â a unui autoturism. Toate construcț ile de jre parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei de tei eu adiacente aliniamentului cu adâncimea dc 25 in, cu excepția cdiculclor cu canele* provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină ele). a căror suprafa.ă însumată va li de maximum 15 mp

-retragere niin. fiifâ de limitele laterale r posterfoarâ : (a) în cazul construirii pe limita / limitele Litera ă ! laterale de proprietate (locuințe cuplate. înșiniite. covoi). P.U.Z. va stabili adâncimea calcanului. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita dc proprietate. Prima / ultima clădire diu.r-un șir se va xlragc dc la limita laterala dc proprietate; (b) in cazul constri ii i în retragere față de lim.ta / limitele la:eiale de pro>r etate (locuințe izolate, cuplate, capetele de șiruri ale locuințelor înșiruite sau covor), clădirile se vor retrage dc Ir. aceasta / aces ca î i mod obligatoriu vii o distanță m mină dc 3 ui. în cazul locuințelor in cascadă. clădirile ‘e vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 4.5 in; (c) clădirile se vor retrage de la limita poster .oară a parcelei cu o distanța minimă egală cu înalțimen clădirii, dar cu nu mai puțin cecal 6 m. cu excepția celor de lip covor, ce se vor alipi limitei posterioare de proprietate; (d) gaiaiele. inclusiv cele induse în corpul principal de clădire, sc xor putea alipi iniitebr laterale ale purcelei, cu condiția .a înălțimea divanului rezultat să iu depășească 2.8 rn; (ej garajele se vor retrage cu cel puțin 6 n față de finita posterioara a parcelei:

-circulații. accese: accesul auto se realizează din str. Gheorehe Sion:

>mti<.hKft >i ■jtffueehictdeltu: :c sa organiza in interiorul parcelei.

•echipare tehnico edilitarii: prc/eriă In <r. Remcnvik Sân.’or si propusă sp e extindere re sfâ/ilc noi.

ROMÂNIAPRI.MĂIUA Ml.NK IPIULLi CLUJ NAPOCA

Oku Mqdm. ik 3, WnWt. Cluj NqiK-... (el: *•■!«>2f.5 50' Wl; tax WJM5WÎ29 ww» pnin.Kiaiiiuiî'prxatJ «w v.du|bttsin.,xs .rq www.v situlujiupiKJ h»

A

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 16.06.2019.2018 și a verificării completărilor depuse în ședința operativă a comisiei, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Rcgiilainenti I local dc urbanism aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin această dociiinenalie dc urbanism vor fi suportate dc beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea dc utilila.e publică instituită prin P.L.U la strada Rcmenyik Smidor va li dezmembrată din parcela inițiala și înscrisă în CF cu destinația dc (,/rnw rezervat pentru servitute de utilitate publlc/T, conform ari. 25 revizuit din Xegulrimentu. Local de Urbanism Dispoziții gencrax (H.C.L. nr. 737 dir. 18.07.2017). S.raz.le „A", „B” și .,C” propuse prin P.U.Z. vor fi echipate edilitar și realizate la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cti ncccs direct din accastca. Spațiul verde cu acces public nelimitat se va amenaja anterior recepției imobilelor dc pe strada C"

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre nescf îmbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund penfr.i exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care lacc obiectul prezentului avu. în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) lin Ixîgea nr. 350/2001 privind amenajarea terilor ului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale ii folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

I Xxiumcntația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DIAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil dc la dala emiterii sale pc țoală durata dc valabilitate a Certificatului dc urbanism 4M) din 1.09.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Inspector specialitate,


Arli.fJxp.Ligin Subțiricâ

I /

Red.3 cx.

Cuiis. arh. Adriana Borza

Achi.al laxa de 12 lei. conform Chitanței ne.........................din ....................................

Prezentul aviz a fo>t transmis solicitaniuli i direcVprin imștâ la data de............................

P.U.Z, (le urbanizare str. Rcincnyik Sânilor - latura estică

Nr. 47J422/I6 OT2£12

(ar. cerere 1I.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului.

cure lundumcnlcază decizia Consiliului I ocal de adoptare sau ncadojxare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul 111. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de auicnujare a teritoriului și (Ir nrbnuixni* și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de «menaja re a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabila din partea Primăriei Muncipiuliii Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - ( ani. 64 (Sitnona (’i|»cigan)

 • •  Inițiatori: IXXiEAN ADELA DOINAși POP RHMUS VIOREL

 • •  Proiectant : SC ARIIIMAR SERV S R L.

Procesul dc informare și consultare a publicului s-a desfășurat î:i conformitate cu Documentul de planificare nr. 109210/28 02.2019

Având in vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/20111, conform cămin, pentru documertațiilc aliate în curs de elaborare se face în funcție dc c apa în care se allă, iără a relua întreag;. procedură, pentru documentația PI AN URBANISTIC ZONAL P.U.Z. de urbanizare str. Remenyik Sondor ■ latura estica

Acte dc autoritate publică de reglement ire care au fost eliberate dc Primai ia Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 4240/01.09.2017

 • - Aviz dc oportunitate nr. 574/30.06.2017

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 853/02.09.2019

A. Detalii plivind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru :i informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. ratele și Incurile tuturor întâlnirilor la oue cetățenii au Ibst invitați să de/ba â propunerea solicitantului;

.S'-z/w întocmii:

Document de planificare a prucvsulu de informare și consultare publică pcn:ni P.U.D. nr. 109210/28.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu dociiiuciitații dc urbanism supuse consultării în data de 19.07.2016

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul dc ufișuj visa-vis de cam. 62, ct. I au fost afișate (tir. 120351/09.03.2017) următoarele ;

 • •  Plan regimentari urbanistice

 • •  Plan încadrate în zona

Datele .fi locurile tuturor intâhiiriiof:

Biblicul a fost invitai să particip* hi Dezbaterea publica la sediul Primă.iei, în dalele dc 03.11 2017 și 19.06.2019

Anunțul cu plivire la dezbaterea publică a fost afișat pe sife-u instituției la secțiunea „f4icuirc\Slratcgii Urbane\(.'<nnisia Tchmcă de Amenajare a Iciitmiului și Urbanism''Ședințe Comisie Tehnicii”, ununțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 16.11.2016

Dezbaterea publică a avui loc la sediul Primăriei, în datele dc ■ 03.11.2017 - ora 8:30 și 19.06.2019-ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimi’.crilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au Ibst iufuiimiți prin afișare pe silc-ul instituției a ord inc 5 dc zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, si participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlit în datele de : 03.11.2017 - om 8:30 și 19.06.2019-ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor paradelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea le/.idcnților, proprietarilor și părților interesate care au prmit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Cristeii Ștefan str.ReirenyikSandornr.19A

 • •  Szanto Claudia sr. Libertății nr. 109, ap. 67, Târgu-Mureș, jud. Mureș

 • •  Barabula Constantin Florin și Barabula Vcronica -str. Bună Ziua nr '4 36, bl. A2, ap. X

 • •  Barbu Radu Ha viu și Barbu Anca - str. Argeș nr. 20, ap. 16

 • •  Cscrmcimki Dan și Csermcinski Maria - str. Muncitorilor nr. 24, bl M10, ap. 5

 • •  Ikjcu Sergiit și Dejeu Cerii ia Mnrinna - aleea Băița nr. 2, ap. 54

 • •  Mureșan Cristian Raduț și Mureșan Adela Dana - str. Nâsâud iu; 22, ap. 132

 • •   țibrea Simona și Țibrea Paul Mircl str. Primăverii nr. 2, bl. S4. se. 10. ap. 422

 • •  Pyffcroen Aurora Gabricla - str. Mi roșului nr. 46, ap. 7

 • •  Ziinan losif și Zimai Maria aleea Snugov nr. I,up. 7

 • •  Călinaș Vaier - str. Venus nr 4

 • •  Călinaș Daniel - str. Primăverii nr. 8, ap. 215

 • •  Călinaș Aurel - aleea Gurghiu nr. 2, bl. Ol, ap. 16

 • •  Ciurcheu loan și Ciurcbea Doina Maria str. Turnu Roșu nr. 51A

 • •  Colccr Floarea - str Petru Crcția nr. 12

 • •  Vaum Paula str. Sini ion Ștefan nr. 19

 • •  Cazacii Adrian - B-dul Ni col ac I itulcscu nr. IX, bl. PX. sc. 2, et. 5, ap 65

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului dc urbanism a avut loc în datele de : 03.11.2017 • ora 8:30 și 19.06.2019 - ora 14.

T a dezbaterea din 03.11.2017 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T A.T.U., din partea beneficiarului s a prezentat proiectanrul - arh. Claudiu Boțea.


Din partea publicului s-a prezentat dl. Ciurcbea loan, care sesizează următoarele :

- nu avem acces la terenurile cin sud - să lie un acces între terenul sistematizat și cel care urmează

La dezbaterea din 19.06.2019 an pailicipat din partea Primăriei ; membrii comisiei C.T.A T.U., din partea benefic imului s-a prezentat proiectantul - arh. Valentin Moldovan.

Din partea publicului s-a piezcntal dl. (’âtinaș Daniei care sesizează asjiccte .egale de infrastructura și circulație :

 • - sunt trei străzi fără canalizare, rețele exista dom pe str. Bcrhanciului

 • - toate apele vin spre parcelă

 • - drumul din PliZ-ul aprobat (Zitnan) sfl se racordeze c i cel propus

 • - canalizarea din zonă

 • - să sc realizeze rețeaua de străzi

Prin adresa cu nr. 189106/19.04.2017, dl. Căli naș Vaier cu domiciliul în slr. comunică nrmătoaiclc obiecțiunii:


ZîMNr/t       7< 17            MIM*__

*             'x 7  •—                                                                 f'

7        ih'D Ctf S   tM_?*/ ,5'<.&S Ofi M> (j /< - v M

S/‘         (>' .A»/-g£^'/'          <•<•

^lz/7    5 /X?/*

'•        Vr A/(


7?. A

v


Cn mtuțiunm,Semnătură;
Prin adioa cu nr. 198951/26.01 2017, <11. Ciurchca Ioun cu domiciliu’ în , comunică următoarele obiec|iunii :

Vtfvvz                     'ia             •Xsi                       (>

QttrfiĂ f- cf ^ /■tije}'          7C(   &e- ww<ijbi        jfc-ttri

fa >&('£<ifc-t j fi jWt <(CC e(    WtwZ? /Lt> t/c A?

Mgj/n>u to&ârt'<1 <■ wTâ ''**      u d

O//Ifcct'w

Sfatutâc- <fa      toHc&iit wfacr&f Jfai (7c Y~^

.11 rrti1|umiru                <7c <.<.£.vf\:f dli          AfyZ —'

Data: ££.*) țfaf*          _____ Semnătura/ z x a >/2

Prin «dresa cu nr. 201235/27.04.201 /, d-na. Vauin Paula cu domiciliul în : , comunică următoarele obiec|iunii :

.^UCj'tifîA /VGUcui pV?____HU           </.w murt 6r            t Al !('■>{-              '

M^loH PACifelw& rw PlAtJJt,             <4 *J. } .‘JW       i* f-â o

fa ruDiVi^’c           />A«(r Uxa- vtfc'te) . ^țîrt€A nPv»w</

Av M» fftAib        o»'                t& cc^iAt o *&*ri r.v vit/m-

Cu mulțumiri,

Dala: & gi,     ____


Semnă luni:   <xuw«^
Prin adresa cu ar. 212008/0'1.05.2017, dl. Cazacu Adiiim cu domiciliul in str. comunică următoarele obiicfinn i :

TWT9V 6+Ytl'e t fis iHVfț.krto'v&s'?* șf cg<vgZ'gp/>.5c^~'Mi st's i'lt-'t'l to/■■'fT. cm Tft't.ȚiotvMZ'r'                      ittosrvijC fie

sJ.fi vi'/V££ < v t r/W, LF 1/ >7, Cd-P-F. KRmUYftțrfi /}<c£.Si/i ipfi. UHCF.LF££ St Tva JF fA/

Cu mulțumiri,

Dala: Ok & y • W47   __ Semnătura:

Piin adresa cu nr. 257372/15.05.2019, dl. Cătinaș Danie! cu domiciliul în sli comunică următoarele obiecțiunii:

>e<A/7' C 57. XtA.;7l eht /fi r ’   /> v*r re. ,’Apr /? r< /y / v •

4 ?o V/ /3/ c/ mrz /I f /< / ?/i

^iifC'fi /)

I' (Ic AfZvz


£ l 7£ tC / /» C *Mz t <*4Rc   V<'/><- 4

l\/7?0*’r7 /* ?V. 2 £ OG/T?*.1 X hi. t.A $/&.*/<£<£          .fi Pi< fz

fa- ?f tt/C tyWG 'fi          &&*//) 0tf\ .ȚfiWC*

P/:fi A

L)t- */i/£c-               6c7PH?A/r,

£. 7/ (/                     77 c<f L '**• *

KEjvWNhAîE .                 C/ /4fr'A^Z.f

5/ rVZX/î5z r 7/ ./)? -î cu             5^-/3^$’Âf/iA

ț>(j ^/A^Ar ir?5*v rfCL ?Str/c'f S t <<^6 . pL*T^A                5/ Cu’ 5/T^O^

•• «/>.// APfioihti St c.u *<5A/rC


zocZZ. /W^’a, Wtrf. w tfi u, >&f"hc.. rr/MOMN :>/ vCv/(/>/'. y^z/r        cx.vxc'^zf^c s’/ s‘wr s</A <w4

fi v/i» a-

mo* f. «c-;^/îva .

?A g r C r 4&£   fit S/f) fa'

(->/ /fi fa *£ </ -'<» CV > A/?'O fi t / A t X “ A fi.


7dP<'C *zA4Ă/t/z >/ <’C PzAu-vr .

<* I

3


|| <r. M'/4' '•* 4? Otic- S^?u.£.   a»?z57,*        5r‘

bZcMUuc V<"

IHrWjtS * Ww r^fic.u-           7)2$ //♦ /MȘZF '.47/V/l

(*___M' ' ( L °--7--r!

a/<frdh ^5ț£&L_

Hf ui                  7/   /, cAf


/ OCffiM A Of CA-

Cu mulțumiri.

Semnătura:Data: /jT. e>5^. 2cff^
Prin adresa cu nr. 349859/08.07.2019, dl. Berkițan Dănuț Ionii cu domiciliul în slr. comunica următoarele obiccfiiicii:

Solicit o atenție sporită cu or vi.e la pfulec.area drumurilor cin zora Buiham i, slr. Remenyft Sardor unde este în iiKfu un PU7. benefi Jc'i I ofi.in Vela și Remus Pop. Drumuri c din ccest PUZ sunt în veci-u tatra urcnilâ a străzilor Voievod Meounorut, Mihiiil Scb.îsran și Tudor Vioriu șî in.ersectarea lor ar avea următoare e beneficii:

 • - drcubț e (accesul ușor pentru pumpie/i salva'e salubritate^

 • - infrastructură (r^niliza-na se poate realiza doar piin acest icrei )

 • - dcxe>ut copiilcr din zonă ia kx ui de joacă/ spațiul VP'dc propus

îefeiulc n acest JLZ se află, d n penet de vedere al cutei de inaltlnc, sub străzii* Micail Sebasliai , Voievod Menumcrut, Tudor Vian j, Ionel Redea. Aceste străzi hind făr.1 canalizare $i aflându se sub cota de nivel a străzd Serbare ului unde exist.i canalizare, singura posîbilitn'.ede coborâre cu Rețeaua de canalizare este prin acest PI 17 al demnului Fop Kemus si doamnei l.ogan Adela. Acest lucru ar p itea fi confiri lat ș de către Icgla <1c apă cjojI. In conduri*, proiectarea străzilor trebuie făcută cu mare a .nație astfe încât să se poate realiza și o rețea de canalizare.

Di 1 dorința de a avea pe vi ter șanse la o rețea de canalizare pe s'.rada Mihail Scbasliun, soliei; Primăriei un studiu alert cu or vi e la PU2 Ren.enyik Sandor beneficiari Pop Rerr us și Adela Irigau unde atr. văzul că este propus un drum înfundat. propunerea nea este ca acest dram înfunda să se inie-sedeze cu Strada Mihail Sebastien, asa cun a -ost aprchrt în Ictârârea dc Consiliu local cu numărul 714/07.11.2006.

B. Rezumat al problemelor, observa(iilor și rezervelor exprimate <le public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. nudul în care solicitantul a rezolval, Intenționează sfl rezolve sau se va ucupu <k problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns lu sesizările d-lui. Călina? V.ilcr cu domiciliul în                     cu nr.

IX9106/19.04.2017. proiectantul lucrării precizează următoarele :

Teritoriul studia* in prezenta documentație de PUZ a fost stabilit conform Avizului de Oportunitate 574 din 33 06 2017.

Teritoriul studiat prin PUZ, in suprafața de 60 161.00 mp este situat in zona Borhanci pe latura estica a străzii Rernenyik Sandor fiind delimitat la nord de UTR Liu si strada Borhanciului, la est de UTR I iu si prelungirea străzii Mihail Sebastiar si la sikJ de limitele cadastrale.

Zona reglementata prin PUZ este terenul aflat n proprietatea beneficiarilor (Zona reglementata = 22 896.00 rip).

cu nr.


Cu răspuns In sesizările d-lui. Ciurchca loan cu domiciliul în str.

198951/26.04.2017, proiectantul lucrării precizează următoarele :

Traseul si gabaritul străzii Rernenyik Sandor sunt prezentate in PUZ conform planșei „3.2 Reglementari urbanistice unitati teritoriale de referința" din cadrul P.U.G. mun Cluj-Napoca, unde strada este marcata ca servitute de utilitate publica.

Parcelele vecine din partea de sud a parcelelor aflate in proprietatea beneficiarului PlJZ-ului, nu fac studiul prezentei documentații P.U.Z.

Teritoriul studiat in prezenta documentație de PUZ a fost stabilit conform Avizului de Oportunitate 574 din 30 OG 2017.

Teritoriul studiat prin PUZ, in suprafața de 60 161.00 mp este situat in zona Borhanci pe latura estica a străzii Rernenyik Sandor fiind delimitat la nord de UTR l iu si strada Borhanciului, la est de UTR Liu si prelungirea străzii Mihail Sebastian si la sud de limitele cadastrale.


Zona reglementata prin PIJZ este terenul aflat in proprietatea beneficiarilor

(Zona reglementata - 22 896.00 mp).

Ca răspuns la sesizările vecinilor : Vaurn Paula cu domiciliul în str.

și Cazacii Adrian cu domiciliul în str.                                                         cu

nr. 203235/27.04.2017 și 212(X)X/O-1.()5.2OI7, proiect ar tul lucrării precizează următoarele :

Parcelele vocine din partea do sud o parcelelor aflate in proprietatea beneficiarului PUZ-ului, nu lac studiul prezentei documentații P.U.Z.

Teritoriul studiat in prezenta documentație de PUZ a fost stabilit conform Avizului do Oportunitate 574 din 30 06 201 /.

Teritoriul studiat pri i PUZ, in suprafața de 60 161.00 mp este situat in zona Borbanci pe latura estica a străzii Remonyik Sandor fiind delimitat la nord do UTR l-iu si strada Borhanciului, la ost de UTR I iu si prelungirea străzii Miliail Sebastian si la sud de limitele cadastrale.

Zona reglementata piin PUZ este terenul aflat in proprietatea beneficiarilor (Zona reglementata = 22 896.00 mp).

In cadrul PUZ nu sunt propuse trasee sau gabarite pentru străzi aflate inafara zonei reglementate.

Ca răspuns la sesizările d-lni Cătinaș Daniel cil domiciliul îr                              ap.

, cu iu 257372/15.05 2019, proiectantul lucrării precizează nună.oarele ;

In varianta finala a documentației de P.U.Z. depusa spre avizare, Strada C propusa ajunge pana la limita de proprietate a zonei reglementate prin PUZ. Strada C nu este înfundată.

Prin faptul ca strada C ajunge pana la limita de proprietate a zonei reglementate se poate exploata pe viitor ideea conectării cu strada Mihail Sebastian pentru fluidizarea traficului, realizarea de relele ed.litare sl pentru accesul locuitorilor din zona la spațial verde cu acces public.

O posibila racordare cu strada Mihail Sebastian nu face studiul prezentei documentații.

Teritoriul studiat in prezenta documentație de PUZ a fost stabilit conform Avizului de Oportunitate 574 din 30 06 2017.

Teritoriul studiat prin PUZ, in suprafața de 60 161.00 mp este situat in zona Borhanci pe atura estica a străzii Remenyik Sandor f ind delimitai la nord de UTR t iu si strada Borhanciului, la est de UTR Liu si prelungirea străzii Mihail Sebastian si la sud de limitele cadastrale.

Zona reglementata prin PUZ este terenul aflat in proprietale«a beneficiarilor (Zona reglementata = 22 896.00 mp).

Ca răspuns la sesizările d lui Berin|an Bănuț loan cu domiciliul în , cu nr. 349X59/0X.07.2019, proiectantul lucrării precizează următoarele :

In varianta finala a documentației de P U Z. depusa spre avizare, Strada C propusa ajunge pana la limita de proprietate a zonei reglementate prin PUZ. Strada C nu este infundata.

Prin faptul ca strada C ajunge pana la limita de proprietate a zonei reglementate se poate exploata pe viitor ideea conectării cu strada Mihail Sebastian pentru fluidizarea traficului, realizarea de rețele edilitare si pentru accesul locuitorilor din zona la spațial verde cu acces public.

O posibila racordare cu strada Mihail Sebast-an nu face studiul prezentei documentații.
 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sâ le rezolve, împreună cu motivația acestui luciu;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține pieliuirea sau neprcliMrea propunerilor.

Prin notifcăiik cu nr. 213793/433/05.05.2017,   265432/433/20.05.2019 și

368226/43VI7.07.7019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate a.i fost transmise bviKdfciarului, iar proiectantul, prin adresa cu nr. 508023/04.10.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. :   509829/433/07.10.2019.   509843/433/07.10.2019,

509850/433/07.10.2019, 509872/433/07.10.2019,509881/433/07.10.2019. 509886/433/3)7.10.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Loca', al municipiului Cluj Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urhanisrr., raport ce se supune deciziei Consiliului Locul de adoptare sau ncadoptnrc n planului, împreună cu documentația completă

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Ixrcal poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

-

Daniel l’upResponsabil cu informarea fi consultarea publicului Siinona Cipcigan