Hotărârea nr. 882/2019

Hotărârea 882/2019 - Aprobarea P.U.Z. – reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „La Terenuri”, cartier Mănăștur; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „la Terenuri”, cartier IVIănăștur

Consiliul local al municipiului Cluj -Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare -reabilitare bază sportivă si amenajare parc, zona „la Terenuri”, cartier Mănăștur - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul dc aprobare nr. 625915/1/04.12.2019, conex cu nr. 544827/1/23.10.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul dc specialitate nr. 626018 din 4.12.2019 conex cu nr. 544838 din 23.10.2019 al Direcție-' Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal dc urbanizare reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona ,.la Terenuri”, cartier Mănăștur, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 992 din 22.10.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit prevederilor ari. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea Lcriloriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local dc Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015. Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizional.! în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor ari. 129. 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HO TÂRÂȘ TIC:

Art. I - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare - reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona ,.la Terenuri'’, cartier Mănăștur pentru o suprafață dc teren de 4,2 ha. Prin P.U.7. se propune reabilitare bază sportivă și amenajare parc, destinat tuturor categoriilor dc vârstă, care să satisfacă nevoia de odihnă pasivă sau de rccrecrc prin mișcarc/sport

Documentația reglementează:

1J.T.R VLT - 7.onâ verde - seuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

•funcțiune predominantă'. plantații (înalte, medii, joase), sisteme dc alei .și platforme pentru circulații pielonale. velo. mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități compatibile, terenuri dc sport în aer liber, tribune pentru spectatori, construcții pentru activități sportive, vestiare grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice pentru administrare și întreținere, unități dc alimentație publică cu ADC dc max. 100 mp, edicule peigole, componente ale amenajării peisagere;

- regim de construire: deschis;

-înălțimea maxima admisă: Hniax-12 m, (D)-P+E

-indicatori urbanistici:

P.O.T max = 5%, C.U.T tliax - 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, dc orice lip). -retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: 11/2, dar nu mai puțin du 6 iii; •staționarea autovehiculelor. în vecinătatea zonei dc intrare în parc, ca parte a sistemului de parcaj e/garaje publice sau în sistem privat; nu se admite parcarea autovehiculelor pc teritoriul zonei verzi;

-circulații și accese: acces pietonul și auto din strada Mehedinți și strada Mări șei, accese pictonale din zona Parâng - poduri pârâul Calvaria;

-echiparea teluuco-edililară zona echipată edilitar complet;

U.T.R S P* - Subzonă de parcaje colective și de cartier

-funcțiune predominantă. parcaje la sol și clădiri pentru parcaje/garaje colective sub și supraterane;

-regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă' 2 nivele supraterane; Umax ~ 8 m;

-indici urbanistici: POT max =60%, C.U.T max - 1,2;

-retragerea minimă față de aliniament, față de limitele laterale si posterioară: 5 m;

-circulații și accese: dinspre strada Mehedinți;

-echipare iehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

Sunt menținute prevederile Regulamentului Local de urbanism aferent P.U.G. pentru suprafața de teren încadrată în U.T.R. Ve.

loate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor ii suportate de Municipiul Cluj-Napoca.

Art.2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cil Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Dirc


Nr.882 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ROMÂNIA

PRI MĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

’K'MAKi* il JlUISHJin IOC» a lll-NAPOCA


Calc» Moțjfcr. iir 3,40000I, Cluj-Napuui. lei >40264 592 JOI; fox +43 264 599 229 www.firiniarinehtjnawca rn | wwwcLijhusinc+x rn | ww» viciicluintpocs.-o

ARH1TECT-ȘF.F


Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, sediul în județul >\£luj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3, înregistrată sub nr. 450859/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.. .7»... din

pentm P.U.Z. - REABILITARE BAZĂ SPORTIVĂ fi AMENAJARE PARC, ZONA „LA TERENURI”, CARTIER MĂNĂȘTUR

generat de imobilele cu nr. cad. 285018, nr. cad. 285019, nr. cad. 291358. nr. cad. 291662, nr. topo 23571/1/1/1/1/1, nr. topo 23572/1/1/1/1/1, nr. cad. 21868, nr. cad. 279747, nr. cad. 285105. nr. cad. 331752. nr. cad. 253013, nr. cad. 329375, nr. cad. 279749, nr. cad. 299354, nr. cad 299355, nr. cad. 21869, nr. cad. 21870, nr. cad. 21871, nr. topo 21872/1, nr. topo 2738/1, nr. topo 21867, nr. topo 21875/ 1/1, nr. topo 21877/1/3, nr topo 21878/1/1, ni. topo 21879/1/2/2. nr. topo 21879/1/1, nr. topo 21880, nr. topo 21881/1. nr. topo 21880/1, nr. topo 21882/1, nr. topo 21883/1, nr. topo 21883/4, nr. cad 328331,21884/3.

Inițiator: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Proiectant: S.C. Arhi BOX S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RIJR: arh. Toana Anca I. Virginaș

Amplasare, delimitare, suprafață zonei -eglemenrate prin P.II.Z.: teritoriul reglementat în suprafață de -4,24 ha este delimitat de pâiâul Cal varia în partea Ju vest, liziera pădurii Marasnir în partea de sud, strada Mărișel și zona ansamblurilor de locuințe colective construite înainte de 1990 în partea de est și

nord.


Prevederi T.U.G- R.L.U aprobate anterior :

 • - V.T.R. UVa Zonă de urbanizare; Zona verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat •funcțiune predominanții : plantații înalte, medii și joase, sistem dc aici și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aci liber compatibile, edicue. componente ale amenajării pcisagcrc, construcți. pentru acliviăți culturale și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere,

-retragere min.fațâ de aliniament, limitele laterale ș posterioare . Se va stabili, după caz, prin PU7. -înălțimea maximă admisă. Hmax 12 ni. (D) IP 1,

•indici urbanistici : POT maxim “ 5 % . CUT maxim “ 0.1 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, dc orice tip).

 • - UTR l'e - Zona verde de protecție a upelor sau cu rol de culoar ecologic -funcțiune predominantă : plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile, cdicule, componente ale amenajării pcisagcrc, lucrări și amenajări hidrotehnice,

■retragere min.față de aliniament, limite laterale și posterfoară : Nu e cazul,

■înălțimea maximă admisă: Nu e cazul,

indici urbanistici : P.O.T maxim - 1%, C.U.T, maxim = 0,01.

 • - 1/1l< S_P Subzonă des’ina’ă construcțiiJor pentru parcaje colective de cartier

•funcțiune predominantă ; clădiri pentru parcqjc/garaje colectiva sub și supralcranc. pe unul sau mai multe m veluri, cu servicii le aferente;

-rerr^gere min. (atu de aliniament, limitele laterale ș posterioară. înălțimea maximă admisă, indici urbanistici : conform P.U.Z;

Prevederi RL Z. R.l .U. prepuse

Prin P.IJ.Z se propune reabilitarea buza sporii vt și amenajare pare. destinai tuturor categoriilor de vârstă, caro să satisfacă nevoie dc odihnă pasivă, dai’ și <1e recreere prin nrșcarc/sport.

L/T.R A LT - Zonă verde-scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

-funcțiune predominantă: plantații (înalte, medii, joase). sisteme de alei și platforme pentru circulații pietonale, vclo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, șjx>rt și alțe activități compatibile, terenuri de sport în aer libei, tribune pentru spectatori, construcții pentru activități sportive, vestiare grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice pentru administrare și întreținere, unități de alimentație publică cu MX' de max lOOmp, cdicule pergole. componente ale amenajării peisagere ;

 • - regim de construire: de sehi s;

-înălțimea maximă admisă: Umax-12m, (D) i P i E ;

-indicatori urbanistici: RO.T max = 5%,

C.IJ.T max- 0.1 (numai pcn-Ju cl&d.ricc includ spații interioare, dc orice tip). -retragere față de aliniament, limitele laterale si post ev i oară: Hmax/2 dac nu mai puțin de 6in ; -staționarea autovehiculelor: în vecinătatea zonei de intrare in parc, ca puric a sistemului dc paruaȚft-’garaje publice sau în sistem privat; Nu se admite parcarea autovehiculelor pe teritoriul zonei verzi ;

-circulații și accese : acces pietonul și mito din strada Mehedinți și strada Mărișul, accese pietonale din zona Parâng - poduri pârâul Cal varia ;

-echiparea tehnico-ediliiară - zonă echipată edilitar complet;

U.T.R S_P* - Subzonă dc parcaje colective și de cartier

-funcțiune predominantă: parcaje la sol și clădiri pentru parcaje/garaje colective sub și supraterane;

■regim de construire : dcscais:

-înălțimea maximă admisă: 2 nivele supraterane; Hrnax - Stil;

-ryid/d urbanistici: P.O.T max= 60%, C.U.'l max - 1,2:

•retragerea minimă față de aliniament, față dc limitele laterale si posterioare ; 5m,

-circulații și accese: dinspre strada Mehedinți;

•echipare tchnico-cdilitară: zonă echipată edilitar complet;

Se mențin prevederile Regulamentului Local de urbanism aferent RU.Cr. pentru suprafața dc • teren încadrat în U.T.R.Ve.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc ameiujure a teritoriului și urbanism din data dc 19.10.2019 se avizează favorabil pentru Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

'I.oatc investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate dc Municipiul Cluj-Napoca.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.li.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.UZ. care face obiectul prezentului aviz, in eonfonnihrte cu ari. 63 alin. (2) lit. g) dir. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentara tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4496 din 29.10.2018 emis de Pfmaria Municipiului Cluj-Nap<x:a.țțector Specialitate, Exp. I igia SnbfiricA
-                                                 ........................din.................

Prezentul avi? a fost transmis solicitantului direcVpiin poștă la da.a de . l’.U.Z. - AinciiajMre Baza Sportivii și de Agrement „La Terenuri* - Cartier Mănăștur

Ni.5jI24î2/23,10.201

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

uarv fuiRlaiuente^ză decizia Consiliului Local dc adoptare sau neadoplarc a planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat in couformitatc cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Rcgiuoide p lirismului pentru aprobarea „Metodologici de informare fi consultare a publicului cu plivire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și dc urbanism* și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea p lunurilor dc urbanism sau (Ic amenajare a teritoriului, aprobat cu ll.C.Unr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii IJrhane-Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

 • •  Proiectant: S.C. ARU1 BOX S.R.L

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul dc planificare nr. 4MJ859/05.09.2019

/Xvâtid în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile afla:c în curs dc elaborare se face în iuncțic dc etapa în care se află, fard a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. Amenajare Baza Sportivă și dc Agruuicul „L<i Terenuri” Cartier Mănăștur

Acte de autoritate publică dc reglementare care an rost eliberate dc Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4496/29.10,2018

-Aviz de oportuuifate nr. 987/31.10.2018

 • - Avi/. C.T.A.T.U. nr. 992/22.10.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. dalele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document dc planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 450859/05.09.2019

S-a afișat pe sile-ul instituției tabelul cu documentați: de urbanism supuse consultării în data de 28.09.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de ufișaj vis-u-vis dc cam. 62, rt. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan regimentari urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datate și twuriln tuturor întâlnirilor;

Publicul a fost invitat participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei. în datele de 10.06.2019 și 18.107019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișai pe site-ul instituției la secțiunea „l.,ocuire\Siralegii (Jrhanc\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și UrbanismVȘcdmțc Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației ;» fost publicat în ziarul Făclia din 15-17.067019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 10.067019 • om 16 și 18.10.2019-ora 11.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poșta șl numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin alișarc țxs site-ul instituției a ordine» de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile cârc au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de ; 10.067019 • ora 16 și 18.10.2019 •• ora 11.

S-au cx|x'dhi notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei cure a generat P.U.Z. privind mlcnțiu și propunerile documentației.

 • 3.  Idealizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate tace au primit nolilicări, buletine informative sau alic materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Asociația de Proprietari - str. Parâng nr. 25, bloc

 • •  Asociația de Proprietari  str. Parâng nr. 27, bloc

 • •  Asociația de Proprietari - str. Parâng nr. 29, bloc

»  Asociația de Proprietari - str. Parâng nr. 31, bloc

 • •  Asociația de Proprietari  str. Mehedinți nr. 58-60, bloc

 • •  Asociația de Proprietari - sir. Mehedinți nr. 62-64, bloc

 • •  Asociația de l’roprictaii - sli. Meliedinți nr. 66-68, bloc

 • •  Asociația de Proprietari - str. Mehedinți nr. 70-72, bloc

 • •  Asociația de Proprietari aleea Negoiu nr. 2, bloc EL 1

 • •  S.C. GEROMED DELTA S.R.L. •• slr. Hășdății nr, 65, Gherla, jud. Cluj

 • •  S.C. COR A FIM S R.L - str. Câmpii Pâinii nr. 3-5

 • •  Pojar u Danul lacob - sti. (jeorge Valentin Dibcscu nr. 33

 • •  Mureștm Andrei Paul • str. Donath nr. 90, ap. 7

 • •   Asociația de Proprietari - str. Mări șei nr. 3

 • •  Jidav Lucian - str. Huedinului nr. 8B

 • •  Morocozan Lucrețai • str. Mărișel nr. 9

 • •  Roșea Angcla Doina și Roșea îosif- str. Mărișel nr. 15

 • •  Ocolul Silvic Cluj - str. Bartok Bela nr. 27

Au Cosi amplasate pe teren un panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pol trimite observații șt propuneri.

în data de 05.06.2019 Biroul Mass-Mrdia al Primăriei Municipiului Cluj - Napoca a transmis un comunicat de presă cu privire la dezbaterea cu tema „Reabilitare buză sportivă și amenajare parc, zona l ai t erenuri, cartier MflnășUir” anunț preluat de ziarele locale.

Comunicatul a fost preluat si publicat in presa locală, care au scris articole despre subiect ( Făclia. Ziua de Cluj, Gazeta de Cluj, Aciuai de Cluj)

în data dc 10.09.2019 pe sile-ul instituției la scoți unea „LocuircAStrategii UrbancMn forma rea și consultarea publicului" a fost publicat anunțul cu privire la documentația „Reabilitare bază sportivii si amenajare paie, zona La Terenuri, cartier Mânăștur”. cuprinzând atât partea scrisa, cât și cea desenată. precum și adresa la care sc pot Irimire, observații seu obiecliuni.

în urma publicai ii pe sile au apărui articole in presa locala (Ziua dc Cluj, Monitorul de Cluj)

 • 4. numărul persoanelor care au participai la acest proces,

Dezbaterea publică a studiului cte urbanism a avut loc în dalele de : 10.06.2019 • oia 16 și 18.10.2019-ora 11.

In dezbaterea din 10.06.2019 au participai din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectanta! : arii. Călin Lada și arh. Anca Virginaș.

Din partea publicului și-au exprimat opinia fala de studiul dc urbanism .

«* lui reprezentant al proprietarilor terenurilor private din zona Le Terenuri

 • •  Adrian Costinaș - reprezentant gmp S O.S (Socielaică Organizată Suslenabil)

 • •  latura Panait - antropolog urban, reprezentant Asociația Colectiv zl, inițiatei al proiectului La Terenuri Spațiu Comun în Mănăștur

» Silviu iMcdcșan - arhitect, coordonator al proiectului La Terenuri - Spațiu Comuti în Mănăștur

 • •  Daniela Maicr • președintele O AR Transilvania, fondator Scena Urbană

 • •  Gheorghe FJkan • arhitect urbanist, reprezentant teritoriul Registrul Urbaniștilor din România

 • •  Gabrida Barbu - locuitor din zonă

 • •  Muia Curieri - locuitor din zona Mehedinți

La dezbaterea din 18.10.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului s-a prezentai dl. Vapuu Lucian reprezentantul proprietarilor din zonă, și sesizează următoarele :

 • - aceste terenuri au fost cumpărate dc strAbuiucui nostru

 • - tun avut un proces 20 dc ani, apoi aceste terenuri au fost trecute în spațiu verde

 • - suntem supuși din nou exproprierii

 • - dorini sa construim noi baza sportiva

 • - vrem să ne fit’ respectat dreptul de proprietate

 • - dacă se dorește terenul proprietate, atunci contract de vânzarc-cumparare la piețul corect, nu expropriere

în urma afișării anunțului pe site-ui Primăriei din data dc 10.09.2019 la secțiunea .J.ocuinASliatcgii UrbaneUnfonnarea și consultarea publicului” ti propunerii privind studiul de urbanism s-no primit următoarele propuneri:

brom: Archindeait Calin [

Scnt: WcducsKtay, Scptcmbcr 11,2019 2:33 PM To: strategiiurbane                                                                          •'

Subjcct La terenuri - propuneri

Buna ziua,

In legătură cu proiectul MT.a terenuri" am dc făcut doua propuneri:

 • 1. Realizarea unui bazin de iitot (fiind o zona foarte aglomerata, ar ii extrem de util atat pentru copii cat si pentru adulti. sa nu mai fie ncvoiti sa mer.rga in alte zone ide orașului);

 • 2. Modernizarea străzii Manșei (daca tot se modernizează zona respectiva, ar trebui alocați baiu si pentru modernizarea străzii Manșei, de la Aleea Ncgoiu si pana la strada Cernăuți, prin realizarea h doua benzi, cate unul pe fiecare sens, [irecuin si cel puțin un trotuar pe aliniamentul străzii. lupt ce ar ajuta foarte mult si locuitorii din partea supeiioara a locației icsjwctive sa ajungă sun sa • traverseze in mod civilizat zona respectiva, mai alea cajumaintea superioare a străzi Mariscl este deja asfaltata k. doua benzi).

Multe mesei

Calin Archiudcan

M Hangiii

Sorit: Tucwtay, Scptcmber 24,2U19 3:56 I*M

To: slntteniiutbîme

Buna ziua,

Tu unnu consulturi! l’UZ “T-a terenuri1 iu> dori sa fac următoarele sugestii:

 • 1. Nr. dc locuri de pareme - 41. Parc sa fie o parcate suMimcnsionata pentru marimea parcului. Menționez asta deoarece cele 100 locuri de parcare din baza sportiva (îheorgheni sunt foarte des insuficiente.

 • 2. Cu aceasta investiție nu s-ar putea lua in calcul si realizarea unei parcari subterane pentru locuitorii din zona?

3 c Pi sta «le alergare - caie este lungimea acesteia? Ai fi dc dorit realizarea unei piste mai lungi care sa urmeze perimetrul exterior al parcului. O astfel dc cerere a fost făcută si pentru baza din Ghcorghcni (din pacatc respinsa) unde pista dc 400m este aglomerata pentru nr. mare de utilizatori.

Mulțumesc,

Mihail Hangiu

Prin adresa cu or. 320849/20.06.2019, proprietarii parcelelor dm zonă rcprezeniaji dc Napcu Lucian și Napcu Camelia cu domiciliul in str.                  comunică următoarele obiecțiuni:

Du: pic<* șî dc pe sin-ul irul im; ici - mu ului mi inlcirin.it ;i ca iu mnn. ( Iiij-Napoca, /nn.i ..i.a Ic renuri" >u preia»;li/.ca/â >i *c proiecte. i/;i Ivniinn a rn.n i'.-uicv: umpli: <k rc.ili/arc :) iinv.i S|T.i|iu cu «nsi:.t\k::iî și omsiruchi ivând Jcsfnjbc pi-jiiiciirc;: Mvirmi ih'r

în prezent zona este iiicadiată in l.'l Ui *()| 4 ca fiind I V.i rii.id piatfic «» aiuA incaJiaiu cn ■•.puțin vt;ccc vu destinație liiuitaiA l;i câ.cir. «iî;li/ân 1‘iuciimiak numiri in buzii u vi Ador ..'hlinitk- de k:      VIU. }i Arliiiecuil Șeful nunivinmhii.

I ivnmi peruru cu im tuiru proiect s? ucuorii/u 6c o .numită pui?o;jJ.i tk limp. in i'itrsd niiitkii ’dlN. um larninln o o vria de_v_£ti/nrc către imn. (liijA.ipoea. Imixilid l»h;al ir.siiiiițiile abilitate aferente. arătând cu sumuin dispuși >;i mstiâmăm drcptu Jc proprietate-asupra lerundni ca?v ne apariinu <lc Jrvpi

lui auc.iMânleru ;iin primii un vas nn»s sucuitî’ pi ii; tare n -a umnm icai .-xuiiisix lapiul că va transmisă velur cu atribuții in domeniu. ârd a mai pi inii nicitm Iul de ra^unis s:m x rvo ak'i inlbniwi*.

In xultimb. uni albii ei* stupouiuea statl cnniiiv.iaic p .nuudui i»e de clubul-nu a P1JZ. ca și emil acuși icrcn urli ladisp)/iii;i niunuipidui puuiiii ruali/urcu obiectiv «lini an’u'ior menționai i .valeu-, i a un atare obiectiv presupune ncccsAi.ea obținerii unor utib«n/aiii du uiMsimirc care im pm ti cin Se in lipsa drimcni unui drept de proprietate Dv asi-mmea. prokeiu: PUZ trebuie să insiiliee circi.kșia terenurilor Jiu zonă <: dresul de propriului.* :t levent.

Subsemnați i suni cin proprietari. uct-slor imohiic m arăiâm ca ne opunem incliiduni kr in acest proiect. in condițiile io cure oti-fta iioa .li’ă. knntiialâ ș’ înaintata cu hună credință, n rămas Iară niciun răspuns din pai ie:, amo hăiih-r. rar»* cerni inna dcmuiM.l'ik va ?i emu ardeți nu JruaUtî de propriul atu.

Apreciem că acest proiect. Cai mu: ivihi lomputamuntd a m nlalii.ika pr-K-cdumla in care se prouudutizîi inctilcâ mi doar cirdinul Minierului I •jumriîoi Purtau >i viiiciiaiârit Iciiloriului tir. I .•<> din îh august _'i)l)î> țuivind p «Kcduiu de .luoptan- a pi./. ci șj. mai ace ti’i/aka drcphi|„țni.șir.i de jup^riețatu. i-c<puui.\ pro cuc» ik (\ms1iimici ci- probe Iu acesta, precum si culc ale ari. • dii: Protocolul a.liia-iial Uf : < T|ji ).

i.k ii'.ctnetm». este uicukai si Kceidiiinuiili 1 Kx.-ul du i.irlxiaiMii car»? spune ;

■ Partea I        pct.l ” Pivicdurik prezuntidiii Rcptilari.cm I ix-al du l rhmiisni stabilesc

regali ohiij;.lorii aplicabile prin raportate la iiltrcp turilorml nmialii iviitu’inl adinnii.Mrativu. in întregul .uni or: in pmle. .xinâ :j (liedul parcelei ciukulrale (...'

-Puricai \n.2 put?» •’ Ikntru zonuk .ic urbanizare, delimitate cti marc in i'umil 1 rhaniuic (rutierul. tor li iiitocini-c Planul: l :ibai*i .» cc Zonolc >i se %»•.- aplici pi'scd-.ii! de ml-md/arc. cmiloriît prezentului kcuulanieiii’

• Purica Iii An. :2 Z.onu <k l rhani/jirc IA a • Sueiimiuu I ,A :

l-iapuic pto.vdiirit implica:

f; j obținerea Avizi.lui < I A I l; prixual opnriiimtaiu.i ■.aba: a zării t 1

i 2 j obținerea Avizului Jc < >|>*riiu':italc *.\* i/h; Alini ceti, lui Sul.’ p» paza '.cicru f'*m4ital..-•de către dcțihș’ilnr i lerumil.i».

l)ed m îi loid decala emiterea Axi/ulm Arhiteiidui Scl tara acordul nocru. peiiiru ,erenurîk? nousirc.

I’c Imiiat iuculcureu drepții Im iiust-’u de piopiiciatc. a losl inculcai m drcpdil Jiostm Jc boh'șij5 a a ucesior terenuri.

Mem*»Hia:n nicidetncrsiirilc noastre licu c prin Adresele nr. 1S4I ?2 12 sept 2dlb. nr. 4‘)l   *

22 noi. 2016 si nr. S4145.V J‘> dec. 2016 prin emr ptopuneuiii primăriei Cluj-Napoca o asociere fk-nlra cremca unui ba/e sfXHii'e l a leivmiri. dar n.i am gadi un pancncr v!c diah-v 1 răspunsuri Iu primăriei nr. Ni >l>?>.'2tî. I ?.?JJ 16 si nr. 54li53 ln.i>l.?0l • ».

Du asetrciiuu. a Cosi iiiuaknl si ct\*pluț_poșiru_dc <i li inhiriiKiti in legai ura cu etapele derulării pn'ieciiikii in z»mju. duoarccu smiliic. direct xi/ali im im cu s-t» realizat pana acum a losl tactil in-.r-o maniera iotul nctrui*s|Xircnt.a.

bidTuiieni f,i|Xul că aceste terenuri au mai losl cs pi oprime <>< Iută de către «imul iviruin in mml total abuziv și tini rcuvjxnxu dreptul *k pniprietaie J.i|xi o scrie de litigii costisilr».iru și irdrhiugaic. dcnihre in Imai k-gishni<ji de revenii icni v. (’n huile ui ;ihi tvdobiiiKiii accxi <ujpi. se pare că uu’jirilăiik' con*.uL‘tii in eondmiare aeesl teren ;t li la dis|in/i|iu lor. in contextul ii. care cererile noas:ie suni igiKnalc. iar pruicciul prepus se derulează ca și cum Jrrpfiil nostru ni ar cxi.s’.il

Arătf.m fa pilii că iiC'dili arătat deschiși la u regina ere ș In \;ul/iaca leremini:, astk'l ci 0 eveniualâ procedură tle expropriere j.r li cun pici nvlegalâ. aceasta liirtd soiaiia subsix vet «ta. de excepție. in ca/ul in care alte deniei știri au eșuat *4 doar dacă se dovedește cu este voi ha despre u can/A de utilitate publică. N inima J nliv aceste ctmdHi r-u este îndeplinită și drept iKir.are apreciem că autor itățile au lin compui lumeiil pivlîiud nclegtd. alm/iv și di ren-crcdinlâ.

In acv?;lv condiții. •'</ uriiciiiiHi u opri tiricc fel <*â pwrdiirti p'ii’ihWt: la adoptarea poHcviidiii <i de umiicneti refuzul emiteri: iiViZeloi wliciitiic w inecxurc att’iti 'iiitp cat tnWK' sc Jac cv :u rcsntctw'ra dreptului niwii dr prufbiciutc. cu i^warca dcefUiedor noastre e/corcnfu/< și c/i m;w«iw¥<» dt mersurilor pe -urc Mu/w tăcut. io* nul. pctihu »i repjemenra problema.

Data 2').P0.20I‘)

Cluj-Napora


Sen» nai u i i Ic
Prin adresa cu nr. 360373/12.07.2019, proprietarii țMirceldor din zonă repre/entați dc dna. Xlațxîii Camelia cu domiciliul m .*                   l comunică uunătoaick obiccțiuni:

Adresa noastra cu numărul dc mai sus nu a lbs( u oferta de vanzarc, nu a fost o o lena pentru insirai narea dreptului nostru de proprietate, asa cum eronat aii afirmat in răspunsul dat. Prin acest răspuns ați denaturat cererea noastră, nu ați răspuns la solicitările exprese clin ca, deturnând discuția fara sa nc furnizați un răspuns cu privire la solicitarea noastra .

Dimpotrivă, departe de a fi o ofertă, cererea noastră a fost o notificare prin care va semnalam ca ne este inculcat dreptul nostru dc prepi iclatc asupra terenurilor menționate (încadrate in PUG 2014 in UVa) si va solicitam sa opriți ilegalitățile si abuzurile savarsite prin includerea terenurilor noastre, fara acordul nostru, in proiectul in desfășurare ”Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, zona " La Terenuri”, cartierul Mana&lur, Cluj-Napoca"

Dc aceea, revenim cu aceasta adresa si va comunicam clar, pentru a nu niai exista pc viitor neînțelegeri privitoare la susținerile noastre și nici posibilități de interpretare sau trunchiere a mesajului, ca

Ml SUNTEM DE ACORD CU INCLUDEREA TERENURILOR NOASTRE in proiectul in desfășurare "Reabilitare baz.a sportiva si amenajare parc, zona " La Terenuri”, cartierul Manastur, Cluj-Napoca” sau in oricare alt proiect fara acordul nostru, dat explicit in scris de către fiecare proprietar in parte.

Ca urmare, va solicitam ferm si fat a echivoc:

- sa respectați dreptul nostru de proprietate, garantat de Constituție, de legislația interna si dc normele europene;

• sa opriți orice procedura care include terenurile noastre CF 253013 si CF 273871 in proiectul "Reabilitare baza sportiva si amenajare parc, zona "La Terenuri", cartierul Manastur, Chti-Napoca"\

- sa restabiliți legalitatea prin solicitarea refacerii proiectului PUZ La Terenuri si a oricărei alte documentații care implica terenurile noastre, astfel in cat acestea sa nu mai tic vizate.


Dala 12.07.2019

Cluj-Napoca

Prin adresele cu nr. 3748X7, 374901, 374*706,374945/22.07.2019, proprietarii parcelelor din zonă reprezentați de d-na. Napcu Camelia cu domiciliul în                    prin Avocat Jucan

Codnița Ștcfania, comunica următoarele obiecțiuni:

să cxcludeti din Proiectul PUZ reabilitare baza sportivă și amenajare parc „La Terenuri" cartier Mănăștur,

pentru care s-a emis Certificatul de urbanism nr. 4496/2018,

terenul situat în Cluj-Napoca, str. Parâng, f.n., CF 273871 Cluj-Napoca, nr. cad. 273871 și CF 253013 Cluj-Napoca, nr. cad. 253013, teren proprietatea noastră,

pe care acest proiect PUZ îl include, fără acordul nostru și fără vreun drept,

Pentru următoarele

MOTIVE

Actele și proiectul PUZ cu privire la care formulăm prezenta notificare

La data de 29 oct. 2018, după cum prea bine cunoașteți, ați solicitat și s-a emis Certificatul de urbanism nr. 4496/2018, pentru elaborare studiu de fezabilitate PUZ conform Legii nr. 350/2001 modificată și actualizată, pentru reabilitare bază sportivă și amenajare parc „La Terenuri”, cartier Mănăștur. Terenul este situat în jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Parflng, f.n.

AcpsI certificat de urbanism menționează ca identificatori de carte funciară, CF 329375 Cluj-Napoca, nr.cad. 329375 și CF 331752 Clui-Napoca, nr. cad. 331762, ambele terenuri aparținând mun. Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca.

După ami prea bine cunoașteți, cele două ioturi pe care Ic aveți în proprietate, respectiv administrare, nu se învecinează unul cu celălalt, însă ambele dintre ele se învecinează cu cele două stipralcțe, anterior menționate, care sunt în proprietatea noastră.

Certificatul de urbanism privește așadar două loturi de teren, care mumei tuni sunt situate în intravilanul municipiului, care este și proprietarul lor.

în baza reglementărilor urbanistice și PI.FG 20'1'1, zona este îr.cacrată ca UTR = UV’a * parțial, folosința actuală curți, construcții (aspect rare rezultă din certificatul de urbanism, dar care nu se reflectă în teren și care nici nu știm în baza căror acte a fost stabilit sau dacă este în mod mal o informație corectă din certificat și nu o eroare).

Caracterul prevăzut pentru aceasta zonă, conform aceluiași PUG, este de spații verzi - scuarul*!, grădini, parcuri cu acces public nelimitat, subzona S_Va subzona spațiilor verzi publice aferente arterelor de circulație situate în zone cu alt caracter.

Același (xitificat de urbanism stabilește necesitatea reglementării printr-un PUZ dacă se doresc modificări cu privire la caracterul acestei zone.

Primul pas necesar dacă se doresc asemenea modificări este, conform certificatului de urbanism, obținerea Avizului CTATIJ privind oportunitatea urbanizării, apoi obținerea Avizului de Oporlunitate din partea Arhitecta lui-Șef al imin. Cluj-Napuca pc baza cererii formulate de către deținătorii terenului, abia apoi urmând a se trece la elaborarea documentației dc urbanism, aprobarea acesteia ele.

Specificul terenului presupune o serie de condiționări în ceea ce privește utilizarea sa sau chiar unele utilizări iutei zise complet.

în prezent, din informațiile primilo, conform adresei primite dc la instituția dvs., întregul proiect ar fi fost depus pentru consultare publică (deși nu ni s-a indicul nici modalitatea de informare care a fost făcută, nici nu am fost anunțați oficial în calitate de vecini și/sau proprietari și nici nu am reușit să regăsim anunțul de informare oficial, iar n atare consultare publică nici nu a fost deschisă conform normelor de urbanism, pentru a putea să nc exprimăm încă o dată opinia și opoziția cu privire la acest proiect).

Din informațiile rezultate de pe Internet, rezultă că s-ar fi discutat proiectul de PUZ în cadrul unei ședințe C.T.A.T.U., fără u avea nicio informație cu privire la conținutul discuției și din nou, fără a fi fost anunțați cu privire la acest proiect, în calitate nu de vecini, ci de proprietari a două dintre terenurile induse în proiect. Din câte cunoaștem, până în prezent niciun aviz, niciun acord nu a fost obținut, fiind însă prezentat în ședința C.T.A.T.U. din data de 10 iunie 2019, fără ca detalii cu privire la respectiva ședință să r.e fie comunicate sau făcute cunoscute.

Practic, dc fiecare dată, deși am urmărit ordinea dc zi a ședințelor, am aflai ulterior, din presă sau de pe internet despre stadiul discuțiilor, informații incomplete și neclare, după cum, în mod intenționat, le faceți publice.

Așadar, tn prezent, există o nebuloasă totală cu privire la stadiul aprobării proiectului, deciziile luate etc., cererile noastre fiind lipsite de răspunsuri reale și concrete la problemele ridicate și întreaga procedură fiind dc fapt lipsită de transparență.

Calitatea subsemnaților si uelepalitatea proiectului

Subsemnați!, Napeu Luclan-Dan șl Napeu Camelia Ana-Maria, suntem, alături de un număr mai mare de persoane, proprietarii unor parcele de teren situate în Cluj-Napoca, str. Parâng, Eu, respectiv în zona numită J.a Terenuri*.

Parcelele proprietatea noastră sunt CF 273871 Cluj-Napoca, nr. cad. 273871 și CF 253013 Clul-Napoca, nr. cad. 253013. (A/îtfXti 2)

După cum prea bine cunoașteți, aceste parcele sunt invoci na te cu cele din certificatul de urbanism menționat, respectiv terenul având CF 253013 CIuj-Napoca se învecinează aproximativ pe lungime cu ambe'ie terenuri aparținând -nun. Cluj Napoca, fiind situat praciic între ele, în timp ce celălalt teren (CF 273871 Cluj-Napoca *.atinge* la unul dintre colțuri terenul cu nr. CF 329357 Cluj-Napoca, proprietatea municipiului].

Din simpla suprapunere a planșei de proiect cu planșa color ANCPI, suprapunere caic apare pe planșa nr. 6 PI IZ, rezultă cu claritate faptul că proiectul PUZ suprapune în întregime cele două terenuri care sunt proprietatea subsein nații or. Acest aspect se poate observa cu ușurință, deoarece terenurile sunt evidențiate pc planșa menționată cu numere cadastrale și de CF, fiind menționat inclusiv numele proprietarilor.

în calitate de proprietar vecin eu terenul nostru, respectiv administrator, dar și în calitate de promotor al acestui proiect, aceste aspecte vă sunt cunoscute de la bun început și trebuia sâ țineți cont de ele în momentul elaborării proiectului.

Mai mult, aceste aspecte vă erau cunoscute și anterior, deoarece în anu! 2011, un all proiect demarat prin HCL 136/2011 includea din nou una dintre proprietățile noastre. Și la acel moment am sesizat acest aspect și C.T.ATll a revenit cu un aviz de completare, prin care s-a făcut mențiunea expresă că proprietatea noastră este exclusa, astfel că hotărârea de consiliu local a fost la rândul sau modificată, după cum prea bine cunoașteți.

fu toate acestea, ați inclus din nou. de dara aceasta ambele proprietăți care ne aparțin,în proiectul PUZ,încălcând în mod Hagrant normele juridice în vigoare.

 • 1. încălcarea dreptului nostru de proprietate

Așadar, dvs.» fără niclo calitate, demarați un proiect PUZ care include terenul nostru, îl înglobează întrun proiect care vă aparține și care stabilește reguli cu privire la coca ce se va întâmpla cu proprietatea noastră, fără ca noi să fim măcar consultați, fără ca noi să ne dăm acordul și nu doar în lipsa acestora, ci chiar iii contextul afirmării ferme și exprese a opoziției noastre, care în fond și la urma urmei, este mai mult decât firească.

în aceste condiții, este evident că acest proiect încalcă în primul rând în mod evident dreptul nostru de proprietate.

Sub aspect normativ sunt încălcate prevederile ari. 44 din Constituția României. în conformitate cu care

 • (1) Dreptul de proprietate, precum >7 creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul șf limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

 • (2) Proprietatea privata este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățeni! străini și apatrizii pvl dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și

din alte tratau: internaționale la care România este parte, pe baza de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organica, precum și prin moștenire legală. (...)

De asemenea. sunt încălcate prevederile ari 136 al 5 din ConstilAltig României, în conformitate cu €are.„proprtetatco privotd este inviolabilă, în condițiile legi: ory unice".

Sunt de asemenea încălcate și prevederile cu privire la proprietate din Codul civil, respectiv art, 553 Cod civil și art. 555 si urm. Cod civil, care reglementează toate asDCctolc privitoare la oroorietate.

Prin acest proiect practic dvs., în calitate de simplu proprietar, vecin cu loturile noastre, încercați să stabiliți și să decideți ce urmează a se construi asupra terenurilor noasuc, le faceți parte a unui proiect unitar, în care proprietățile noastre sunt pur și simplu acoperite dc diverse construcții și instalații, a căror poziționare face complet abstracție de faptul că o parte din terenul pe care sc alia vă aparține, iar alta parte, este proprietatea unor alte persoane llzice.

Practic, în caz do aprobare a proiectului, dvs. indisponibilizați aceste proprietăți ale noastre, care vor trebui în mod obligatoriu să aibă în acest caz destinația dorită de dvs., fără ca noi să ne fi dat acordul .și fiind noi obligați să facem demersuri pentru protejarea dreptului nostru, în loc să vă respectați dvs. obligația de a nu oi-l încălca, acest drept fi ne! un drept opozabil erga vmnts.

în niciuna dintre reglementările legale în vigoare în România nu există prevederi care să stabilească că o altă persoană (indiferent că vorbim despre persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat) poate să dispună într-o asemenea manieră de proprietatea unei alte persoane, fără ca aceasta să fie întrebată, consultată sau să aibă vreun cuvânt de spus tu privire la respectiva reglementare sau modificare ce sc dorește a fi adusă.

Apreciem că în aceste condiții, în care prin stabilirea unor reguli șl instituirea unor norme concrete de reglementare a situației terenului nostru, sc ajunge lu includerea terenului într-un proiect de construire care nu ne aparține și cu care nu suntem de acord, sc încalcă în mod grav dreptul nostru de proprietate.

Ceea ce sc face prin acest proiect este o expropriere dc fado, nu dc iurc, a terenului nostru, adoptarea PIJZ așa cum este acum echivalând cu exproprierea noastră, evident fără 'parcurgerea vreunei proceduri, fără drept de expropriere și fără o prealabilă și justă despăgubire, așa cum prevede legea.

Conform art 44 <Jin Constituția României

(3J Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stubilică potrivit legii, cu dreaptă p prealabilă despăgubire.

 • (4) Sunt, interzise naționalizarea sau ance alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unoi bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

 • (5) Pentru lucruri de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse soiului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității.

(b) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit, legii sau obiceiului, revin proprietarului. (...)

în situația de față, simpla adoptare a proiectului, în contextul în care noi nu am fost incluși într-o procedură de acest fel echivalează dc fapt cu o expropriere, deoarece până la realizarea eventuală efectivă a proiectului, după derularea unei eventuale proceduri de expropriere, mai este un interval de timp Imprecis de stabilit, fără ca în acest timp noi să ne putem exercita în vreun fel dreptul garantat de Constituție.

Rână la urmă, la rândul nostru, în una dintre modalitățile în care dorim să valorificăm acest drept de proprietate, am încercat demararea unui proiect prin care să realizăm terenuri mult!funcționale dc sport, având dovezi și contacte în acest sens.

Proiectul pe care doriți să îl promovați nu este unul pentru comunitate, așa cum sună, ca un slogan electoral, discursurile privitoare la el, ci este un proiect din care Linii vor avea de câștigat sume consistente.

Am insistat asupra chestiunii exproprierii în primul rând pentru că aceasta este ceea ce, în mod nelegal, tace acest proiect, ignorând în totalitate drepturile noastre constituționale.

în al dcilea rând, <nn făcut mențiunile de mai sus și pentru că am formalul sesizări către autoritățile emitente, la care nu am primit încă un răspuns ccincrot, dar care făceau referire la expropriere.

Aceste sesizări sau lipsa unui răspuns fac însă ca orice act de aprobare omis de instituția dvs. cu privire la acest proiect, să lie unul profund nelcgal, consecințele fiind de o seriozitate și gravitate maximă.

Practic, în cererile formulate, noi ani arătat că ne exprimăm dezacordul cu privire la acest proiect și că refuzăm să ne dăm orice tel de acord față de acesta. în încheiere la notificarea comunicată anterior am arătat că anterior propusesem municipiului să cumpere, au existat discuții în acest sens șl s-a efectuat indusiv expertiza de evaluarea care vă fusese comunicată, pentru stabilirea unui preț a terenului. Discuția a rămas tară nicio finali tale.

Răspunsul primit la notificarea ce comunica opoziția noastră era mai mult decât rizibil: din toate informațiile menționate șl sublinierile cu privire la încălcarea dreptului nostru de proprietate prin acest proiect, ni se comunica doar că nu se pot încheia acte de cumpărare, ci doar procedura exproprierii este cea prin care s-ar putea rezolva problema.

Conform doctrinei și jurisprudenței create în domeniu, exproprierea nu este decât o măsură extremă, subsidiară, la care trebuie sa se ajungă atunci când părțile nu cad de acord în vederea încheierii unei tranzacții.

Pentru a clarifica aceste aspecte, ani revenit cu o nouă notificare în care am exprimat dar faptul că nu acceptăm încălcarea dreptului nostru.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă aflați într-u nelegalitate completă, fiind inadmisibil să demarați astfel de proiecte care să afecteze dreptul de proprietate al unor cetățeni, vexându-i pe aceștia, Iar dvs. obținând beneficii prin încălcarea unui drept constituțional.

 • 2. încălcarea normelor în vigoare în materie de urbanism

Aceasta este a doua categoric dc norme pe care Le încălcați prin promovarea acestui proiect, regulile valabile șt aplicabile altor cetățeni, nefiind se pare aplicabile și dvs., ceea ce cuce la un tratament diferențiat și abuziv, care încalcă egalitatea în fața legii, prevăzută la rândul său, ca un drept constituțional.

Conform reglementărilor art. 29 al, 1 și 5 din Lchuh.3SP7_200£ „(1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor Investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii (...)

(5) în certificatul de urbanism se va menționa tn mud obligatoriu scopul eliberării acestuia."

Conform acestui :iorme itiui sus indicate rezultă cu claritate că în cadrul cererii dc emitere a C U. trebuie stabilite și inserate elementele care duhnesc scoiud solicitării.

Aceasta deoarece în funcție dc scopul prezentat de solicitant, autoritatea emitenta .stabilește, crin f.U condițiile, actele/avizele/acordurllc necesare pentru îndeplinirea scopului declarat al operațiunilor pentru cure se emite certificatul de urbanism. Specificarea exactă a scopului în care va li folosit CU este esențial și pentru ca orice persoană interesată să poată să determine dacă autoritatea emitentă a analizat și a stabilit cerințele pentru realizarea scopului urmărit și expJicitat în CU dar și pentru asigurarea exercitării de către autoritatea publică a competențelor legale în procedurile de urbanism.

Este indubitabil faptul că un CU emis în scopul demarării unui proiect PUZ cu privire ta terenurile care sunt proprietatea mun. CkijiNanoca NU va cuprinde aceleași demente ca un CU emis în scopul elaborăm PUZ care include și terenurile proprietatea

noastră, avizele, actele, documentat iii impusă fiecare dintre ceie dană, CU Jiind diferi ta, condițiile pentru emiterea avizului de o^rfumiatc JieHind aedeasi ca cele necesare pentru aprobarea .chiar .il P L. în aceasta etapă a emiterii CU în scop.de elaborare EUZ se stabilesc care sunt studiile obligaturi!l_necesare pentru elaborarea reglementării urbanistice de asemenea manieră încât să asigitrg_ șcQBMl


urbanismului fart, 1, 2 Legea 350/200011 respectiv șăjmgrfiKă ta o dezvoltare echilibrată a zonei și la condiții de viață și locuit mai bune, fo. acord atât Xu interesele generale ale comunității, dar si a persoanelor individuale ce .ik»! fi

afectate de inip4sluLim7diricărilo.LAJ£hiinliU.ce..


Or. este evident că mun. Cluj-Napoca a obținut un ccrlificat de urbanism strict pentru terenuri care sunt proprietatea sa (opinia noastră este că oricum nici nu ar fi putut obține în mod legal un certificat de urbanism care să înglobeze în proiect proprietatea noastră) și acum încearcă să elaboreze proiectul PUZ incluzând și terenuri care sunt proprietatea noastră.

Aceste aspecte nu numai că încalcă normele de urbanism, dreptul de proprietate și legislația mai sus indicată, ba mai mult, echivalează cu o încercare de inducere în eroare a autorităților care au atribuții în domeniu, în contextul în care premisele de la care se pornește, respectiv cele din certificatul de urbanism sunt diferite de cele pe care autoritatea vrea să le deruleze și obțină ulterior prin proiectul PUZ.

Este evident și conform normelor de urbanism că în întreaga procedură dc urbanism, toate actele trebuie- să fie perfect coerente, în sensul că obiectul certificatului de urbanism, cel al proiectului PIJZ și apoi al tuturor avizelor, acordurilor etc., trebuie să fie același și Identic.

Este inadmisibil și complet nclcgal ca dvs. să obțineți un certificat de urbanism pentru proprietatea dvs., ca mai apoi să realizați un proiect și pentru alte cărți funciare și numere cadastrale decât cule din certificatul dc urbanism.

Conform prevederilor art. 4-7 al. 2 din Legea 350/2001, PUZ trebuie să cuprindă „reglementari asupra zonei referitoare la: (...) e) statutul juridic și circulația terenurilor, or proiectul dvs. trece cu vederea faptul că noi suntem proprietari asupra unei suprafețe de teren din terenul inclus în proiect, suprafața fiind una consistenta și dreptul nostru cu desăvârșire ignorat

Ghidul privind.mețod.QlQgia de .claboraiie_șl_LontiiLuțubc^dru rtl ptamdui urbanistic .zonal GM-QlQ-2000, emis prin Ordin Ministru nr. 176/2001). stabilește aceeași obliga tivita te de stabilire a regimului juridic al terenurilor, statutul juridic ai acestora și circulația terenurilor, respectiv regimul lor de proprietate.

Așadar, toate actele privitoare la PUZ trebuie în mod obligatoriu să evidențieze aceste aspecte, ceea ce în cazul de fața nu se întâmplă, proprietatea noastră fiind cu desăvârșire ignorată.

□c-altfel, și în trecut, s-a mai încercat un atare proiect, care viza însă construirea unor garaje și a unui parc, proiect care, tot fără ntcio consultare, includea proprietatea noastră.

La acel moment, respectiv în anul 2011, s-a respins în mod corect cererea de solicitare a avizului de mediu și hotărârea de consiliu local a fost refăcută, fără a mai include și proprietatea noastră, așa cum legal era să se procedeze de la buri început.

Este cvidenc că acest teren reprezintă o miză, inclusiv una politică electorală pentru autorități, însă nu dorim ca aceste demersuri să fie făcute pe scama noastră și în dauna proprietății noastre.

Statul român a expropriat și anterior acest teren, de la antecesorul nostru, în timpul regimului comunist.

Străbunicul nostru, Caluțan Alexandru a fost un țăran harnic, un om simplu, onest și muncitor, care a muncit din greu pentru a putea cumpăra aceste terenuri cu care să tșl înzestreze copiii.

El a refuzat să predea de bună voie aceste terenuri, regimului comunist, ceea ce a dus la sancționarea și închiderea lui ca deținut politic și trimiterea iui la muncă silnică la Canal, în mai multe rânduri, informațiile obținute din dosarul lui fiind elocvente în acest sens. Cu Luate acesLea a i efuzat să fie pasiv și a continuat să își apere drepturile.

Ulterior, restituirea terenului a continuat să fie împiedicata prin diverse tertipuri și mașinațiunl, în care autoritățile locale au profitat de neclaritățile legislației și au tergiversat cât dc mult an putut restituirea, după cum prea bine cunoașteți, comisia locală de fond funciar și cea de Legea 10/2001, fiind direct implicate în aceste demersuri, în cate ni s-a refuzat restituirea pe cale administrativă, astfel că am fost novoiți să demarăm litigii costisitoare și îndelungate pentru a ne recupera drepturile.

Iar acum, când în sfârșit deținem dreptul de proprietate asupra terenului, în loc să îndreptați toate aceste abuzuri din trecut, demarați acest proiect care evident echivalează cu o nouă lipsire a noastră de proprietate, de data aceasta tnir-un stat care se pretinde a fi un stat de drept.

Este revoltător acest demers, făcut ca și cum terenurile și dreptul nostru nu ar exista în respectivul spațiu, fără ca proiectul să facă cea mai mită referire la aceste drepturi, fără a se acorda un minim respect legislației în vigoare.

Iar această nedreptate vădită este ni atât mai revoltătoare și dovedește cu atât mal mult comportamentul abuziv cu cât parcursul acestor terenuri a fost cel anterior menționat.

în aceste condiții, solicitarea noastră este să procedați de urgență la refacerea proiectului, cu excluderea acestor terenuri, care ne aparțin de drept din plar.ul PUZ pe care doriți să îl realizați.

în drept, invocăm art. 44, art. 136 al. 5 din Constituți i României, art. 553, art. 555 și urm. C. clv., art. 29 al. 1 și 5 și urm., arL 47 și urm. din Legea 350/2001, Legea 252/2010, Ordin Ministru 176/2000.

Prin adresele cu tu. 4îk 121/23 09.2019 și 48-1138/23.09 2019. proprietarii purcelelor din zona icpiezeniați dc d-na. Napeu Camelia cu domiciliul în                          conuinicâ

•.ninarourele obieepuni:

La dala de 29 oct. 2018, după cum prea bine cunoașteți, ați solicitat si s-a emis Certificatul de urbanism nr. 4496/2018, pentru elaborare studiu de fezabilitate PUZ conform Legii tir. 350/2001 modificai â și actualizată, pentru reabilitare bază sportivă și amenajare parc J.a T erenurT. cartier Mănășlur. T ere nul este situat în jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Parâng, f.n.

Acest certificat de urbanism menționează ca Identificatori de carte funciară, CP 329375 Cluj-Napoca, nr. cad. 329375 și CF 331752 Cluj-Napoca, nr. cad. 331762,ambele terenuri aparținând mun. Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al mv.n. Cluj-Napoca

După cum prea bine cunoașteți, cele două laturi pe care le aveți în proprietate, respectiv administrare, nu se învecinează unul cu celălalt însă ambele dintre ele se învecinează cu cele două suprafețe, anterior menționate, care sunt în ■ proprietatea noastră.

Certificatul de urbanism privește așadar două ioturi de teren, care momentan sunt situate în intravilanul municipiului, care este și proprietarul lor.

în baza reglementărilor urbanistice?! PUG 2014,zona este încadrată ca IJTR = UVa

 • - parțial, folosința actuală curți, construcții (aspect care rezultă din certificatul de urbanism, dar care nu se reflectă în teren și care nici nu știm în baza căror acte a fost stabilit sau dacă este în mod real o informație corectă din certificat și nu o eroare).

Caracterul prevăzut pentru această zonă, conform aceluiași PUG, este dc UTR UVa

 • - Zonă de urbanizare - Zonă verde - scuamri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

Același certificat dc urbanism stabilește necesitatea reglementării printr-un PUZ dacă se doresc modificări cu privire la caracterul acestei zone.

Primul pas necesar dacă se doresc asemenea modificări este, conform certific aiului dc urbanism, obținerea Avizului CTATU privind oportunitatea urbanizării, apoi obținerea Avizului de Oportunitate din partea Arhitectului-Șef al nnin. Quj-Napoca pe baza cererii formulate de către .deținătorii terenului, abia apoi urmând a se trece la elaborarea documentației de urbanism, aprobarea acesteia ele.

Specificul terenului presupune o seric dc condiționări în ceea ce privește utilizarea sa sau chiar unele utilizări Interzise complet.

Din informațiile rezultate de pc Internet, reiese că s-ar fi discutat proiectul de PUZ în cadrul unei ședințe C.T.A.T.U., din data de 10 iunie 2019, fără a avea nicin informație cu privire la conținutul discuției ?i din nou. fără a fi fost anunțați cu privire la acest proiect, în calitate nu de vecini, ci de proprietari a două dintre terenurile incluse în proiect.

Din câte cunoaștem, până în prezent niciun aviz, nidun acord dintre cele solicitate prin CU 4496/ 2018 nu a fost obținut; ele nu apar nici in Borderoul general al documenta tini

Calitatea subsemuațllnr și nelegalitatca proiectului

Subsemnași suntem proprietarii unor parcele de teren situate în Cluj-Napoca, str. Parâng, f.n., respectiv în zona numr.ă „La Terenuri-.

Parcelele proprietatea noastră sunt CF 273871 Cluj-Napoca, nr. cad. 273871 (iii. 00 mu) 51 CE 253013 Cluj-Nanoca, nr. cad. 253013 f 169.5 mp).

După cum prea bine cunoașteți, aceste parcele sunt învecinate cii cele din certificatul de nrhanfcni menționat, respectiv terenul având CF 253013 Cluj-Napoca se învecinează aproximativ pe lungime cu ambele terenuri aparținând mun. Cluj-Napoca, fiind situat practic între ele, în timp ce celălalt teren (CF 273871 Cluj-Napoca „atinge” la unul dintre colțuri terenul cu nr. CF 329357 Uuj-Napoca, proprietatea municipiului).

Proiectul PUZ suprapune în întregime cele două terenuri care sunt proprietatea subsemnați lor. Acest aspect se poale observa cu ușurință, deoarece terenurile sunt evidențiate pe planșa menționată cu numere cadastrale și de CF, fiind menționat Inclusiv numele proprietarilor,

in calitate de proprietar vecin cu terenul nostru, respectiv administrator, dar și în calitate do promotor al acestui proiect, aceste aspecte vă sunt cunoscute de Ir bun început și trebuia să țineți cont de ele în momentul elaborării proiectului.

Mai mult, aceste aspecte vă erau cunoscute și anterior, deoarece în anul 2011, un alt proiect demarat prin HCL136/2011 includea din nou una dintre proprietățile noastre. Și la acei moment ani sesizat acest aspect și C.T.A.T.U. a revenii cu un aviz de completare, prin care s-a făcut mențiunea expresă că proprietatea noastră este exclusă, astfel că hotărârea de consiliu local a fost la rândul său modificată, după cum prea bine cunoașteți.

Cu toate acestea, ați inclux din nou, de data aceasta ambele proprietăți care no aparțin,în proiectul PUZ, încălcând în «iod flagrant normele juridice în vigoare.

 • 1. încălțarea dreptului nostru de proprietate si a dreptului nostru de folosinLa a terenului

Acest proiect PUZ care include terenul nostru, îl înglobează îtiti -un proiect care vă aparține și care stabilește reguli cu privire Ia ceea ce se va întâmpla cu proprietatea noastră, fără ca noi să (im măcar consultați, fără ca noi să ne dăm acordul $i nu doar în lipsa acestora, ci chiar în contextul afirmării ferme și exprese a opoziției noastre privind inculcarea dreptului nostru de proprietate

Prin acest proiect, se propune schimbarea UTR-ului UVâ (in care sunt încadrate terenurile noastre) in U I R VLT. Caracterul zonei s-ar schimba astfel:

*4. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale

4.1. UTR VLT - Zonă verde „La terenuri*

SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI Spații verzi:

 • • scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

 • • parcuri, baze sportive, public? sau private, cu acces public limitat.*

Ceea ce s-ar Identifica in întregime cu intenția nuaslra de a construi, pe parcelele aflate In proprietatea noastre, terenuri de sport multifuncționale, care sa deservească locuitorii din zona (intenție comunicata primăriei inca din anul 2016 : Adresele 384172/12 sept 2016, nr. 491393/22 noi 2016, nr.541453/16 ian 2017).

Doar ca noi nu am fost consultați deloc in legătură cu acest proiect PUZ pentru zona La Terenuri.

Mai mult decât atat, peste terenurile noastre au fost proiectate parti dintr-o sala de spori multifuncționala, parti din terenuri dc volei, de baschet parti dintr-o pista de alergare etc,, ignorandu-se total faptul ca acestea sunt proprietate privata. Acesta este tm abuz grav.

De ce aceste săli de sport, terenuri de sport ctc., proiect din inițiativa primăriei, nu au lest proiectate strict pe terenurile care se afla in proprietatea primăriei ? Asa ar fi fost legai, unnand ca si noi sa construim pe terenurile proprietatea noastra terenuri de sport multifuncționale, pentru locuitorii din zona, respectând in totalitate reglementările propuse jMtntru noul RI.II, reglementările pentru IJTIl VLT.

Mai mult, exista o contradicție chiar si intre partea scrisa si cea desenata din aceasta documentație. De exemplu, in timp ce in noul RLU , pentru UTR VLT, se prevede ca: “SECȚIUNEA 3. punctul 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DEALINIMANRT jumătate din înălțimea clădirilor dar nu mai puțin de 6 inw

(2.3. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii “în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privată și domeniul public") Iar pe planșele care însoțesc documentația, sala de sport multifuncționala nu numai ca nu respecta cel 6m pana la limita cu proprietatea noasLra, ci este proiectata chiar pe proprietatea noastra,

în aceste condiții, este clar că acest proiect. încalcă în primul rând, în mod evident, dreptul nostru de proprietate.

Sub aspect normaliv sunt încălcate prevederile art, 44 din Constituția României, în conformitate ai care:

(.1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asuprii statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

 • (2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. C)

De asemenea, sunt încălcate prevederile art. 136 al. 5 din Constituția României, în conformitate cu care „proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice*.

Sunt de asemenea încălcate și prevederile cu privire la proprietate din Codul civil, respectiv art, 553 Cod civil și art 355 și urm. Cod civil, care reglementează toate aspectele privitoare la proprietate.

Prin acest proiect practic dvs., în calitate de simplu proprietar, vecin cu luturile noastre, încercați să stabiliți și să decideți ce urmează a sc construi asupra terenurilor noastre, le faceți parte a unui proiwt unitar, în care proprietățile noastre suni pur și simplu acoperite dc diverse construcții șl Instalații, a căror poziționare face complet abstracție de faptul că o parte din terenul pe care se află vă aparține, iar altă parte, esle proprietatea unor persoane fizice.

Practic, în caz de aprobare a proiectului, dvs. Itidisponibllizați aceste proprietăți ale noastre, care vor trebui în mod obligatoriu să albă în acest caz destinația dorită de dvs„ fără ca noi să ne fi dac acordul și fiind noi obligați să facem demersuri pentru protejarea dreptului nostru, în loc să vă respectați dvs. obligația de a nu ni-l încălca, acest drept fiind un drept opozabil ergti omnes.

în niciuna dintre reglementările legale în vigoare în România nu există prevederi cate să stabilească că o altă persoană (indiferent că vorbim despre persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat) poate să dispună tntr-o asemenea manieră de proprietatea unei alte persoane, fără ca aceasta să fie întrebată, consultată sau să aibă vreun cuvânt de spus cu privire la respectiva reglementare sau modificare ce sc dorește a fi adusă.

Apreciem că în aceste condiții, în care prin stabilirea unor reguli și instituirea unor norme concrete de reglementare a situației terenului nostru, sc ajunge l;i includerea terenului nostru într-un proiect de construire care nu nc aparține și cu care nu suntem dc acord, se încalcă în mod grav dreptul nostru de proprietate.

Ceea ce sc lâce prin acest proiect este o expropi iere defacto, nu de iure. a terenului nostru, adoptarea PUZ așa cum este acum echivalând cu cxpropi ici ea noastră, evident fără parcurgerea vreunei proceduri, fără drept dc expropriere și fără o prealabilă și Justă despăgubire, așa cum prevede legea.

Conform art, 44 din Constituția Românim

 • (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, eu dreapta și prealabilă despăgubire.

 • (4) Suntinterxise naționalizarea sau orice uite măsuri de trecere silită în proprietate publică o unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de uftu natură discriminatorie a ti tulurilor.

 • (5) Pentru lucruri de interes generai, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, pi eciim și pentru. alte daune imputabile autorității

 • (6) Despăgubirile prevăzute in alineatele (3) șl (5) se stabilesc de coipun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție.

 • (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. (...)

în situația de față, simpla adoptare a proiectului, în contextul în care noi nu ani fost incluși într-o proceduri de acest tel ocliivalează de Fapt cu o expropriere, deoarece până la realizarea eventuală efectivă a proiectului, după derularea unei eventuale proceduri de expropriere, mai este un interval dc timp imprecis de stabilit, fără ca în acest timp noi să ne putem exercita în vreun fel dreptul garantai de Constituție.

Până la urină, la rândul nostru, tu una dintre modalitățile în care dorim să valorificăm acest diept de proprietate, am încercat demararea unui proiect prin care să realizăm terenuri multifuncționale de sport având dovezi și contacte în acest sens.

Proiectul pe care doriți să îl promovați nu este unul pentru comunitate, așa cum sună, ca un slogan electoral, discursurile privitoare la el, ci este un proiect din care unii vor.ivea ce câștigat suine consistente.

Ani insistat asupra chestiunii exproprierii în primul l âtid pentru că aceasta este ceea ce, în iritid nelegal, face acest proiect, ignorând în totalitate drepturile noastre constituționale.

în al doilea vând, ani făcut mențiunile de mai sus și pentru că am formulat sesizări către autoritățile emitente, la care nu am primit încă un răspuns concret, dar caie făceau referire la expropriere.

Aceste sesizări sau lipsa unui răspuns fac însă ca orice act de aprobare emis de instituția dvs. cu privire la acest proiect să fie unul profund nelegal, consecințele fiind de o seriozitate și gravitate maximă.

Practic, hi cererile formulate, noi am arătat ca ne exprimăm dezacordul cu privire la acest proiect și că refuzăm să ne dăm orice fel de acord față de acesta. în încheiere la notificarea comunicată anterior am arătat că anterior propusesem municipiului să cumpere, au cxisLal discuții în acest sens și s-a efectuat inclusiv expertiza de evaluarea care vă fusese comunicată, pentru stabilirea unui preț a terenului. Discuția a rămas Iară nicie hnalitate.

Răspunsul primit fa notificarea cu comunica opoziția noastră era mai mult decât rizibil: din toate informațiile menționate și sublinierile cu privire la încălcarea dreptului nostru <1o proprietate prin acest proiect, ni se comunica doar că nu se pot încheia acte de cumpărare, ci doar procedura exproprierii este cea prin care s-ar putea rezolva problema. Ceea ce este fals.

Conform doctrinei și jurispriidențoi create in domeniu, exproprierea nu este decât o măsura extremă, .subsidiară, la care trebuie să se ajungă atunci când părțile nu cad de acord în vederea încheierii unei tranzacții.

Pentru a clarifica aceste aspectn, am revenit cu o ruină notificare în care ani exprimatelor faptul că nu acceptăm încălcarea dreptului nostru.

Având în vederi* cele expuse mai sus, vă aîlați încr-o nclegalitate completă, fiind inadmisibil să demarați astfel de proiecte care să afecteze dreptul de proprietate al unor cetățeni, vexâneu i pe aceștia, iar dvs. obținând beneficii prin încălcarea unui drept constituțional.

 • 2. încălcarea normelor in vigoare în materie de urbanism .

Aceasta este a doua categoric de norme pe care le încălcați prin promovarea acestui proiect, regulile valabile și aplicabile altor cetățeni, ncliind se pare aplicabile și dvs., ceea ce duce ia un tratament diferențiat și abuziv, care încalcă egalitatea în fața legii, prevăzută la rândul său, ca un drept constituțional.

Conform reglementar ilot ait, 29 al 1 si 5 din Legea 350/2001, „(I) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin cure autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare tn vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori u altor operațiuni imobiliare, potrivit legii. (...)

(S) în certificatul de urbanism se va menționa în mod obligatoriu scopul elîbertfrit acestaia.u

Conform acestor norme mai sus indicate rezultă cu claritate că în cadrul cererii de emitere a C.U. trebuie stabilite și inserate elementele care definesc scopusolicitării.

Aceasta deoarece în funcție de scopul prezentat de solicitant. ajLtodtatra emitentă-stnbileste prin CU condițiile, actele/avizele/acordurile necesare pentru îndeplinirea scopului declarat al operațiunilor pentru care se emite certificatul de urbanism. Specificarea exactă a .scopului în care va fi folosit CU este esențial și pentru ca orice persoană interesată să poată să determine dacă autoritatea emitentă a analizat și a stabilit cerințele pentru realizarea scopului urmărit și cxplicilat în CU dar și pentru asigurarea exercitării de către autoritatea publică a competențelor legale în procedurile de urbanism.

Este indubitabil faptul că un CU emis în scopul demarării unui proiect PU2 cu privire doar la cele 2 terenuri care sunt prnprielatea mum C'uj-Napoca NU v;t cuprinde necesare pentru aprobarea chiar a PUZ. în această etapă a emiterii CU în sum_de elaborare PUZ sc .stabilesc care sunt studiile <iblicatoiiu_necesare pentru elaborarea reglementării urbanistice de asemenea manieră încât să asigure sconul urbanismului (art, 1, 2 Legea 350/20Q01) respectiv s_ă_conducă la o dezvoltare echilibrată jLZftwOLto condiții de, viat ă_sl_ locuit mal în ACftHLatâL cu interesele generale ale comunității» dar șLiEjuicsQflllfiJpr individuale ce pot fi

aceleași elemente ca un CIJ emis în scopul elaborării Pi IZ care Include și terenurile proprietatea noastră, avizele actele, documentația impusă Kcuire dintre cele două CU fiind diferite, cojulițiik pentru emiterea avizului de oportunitate neflind aceleași ca cele


Or, este evident că muri. Cluj Napoca a obținut un certificat de urbanism strict pentru terenuri care sunt proprietatea sa (opinia noastră este că oricum nici nu ar fi putut obține în mod legal un certificat dc urbanism care să înglobeze în proiect proprietatea noastră) și acum încearcă să elaboreze proiectul PUZ inchr/Arid și terenuri rare sunt proprietatea noastră.

Aceste aspecte nu numai că încalcă normele de urbanism, dreptul de proprietate și legislația mai sus indicată, ha mai mult, echivalează eu n încercare de inducere în eroare a autorităților care au atribuții tn domeniu, în contextul în care premisele <le la care se pornește, respectiv cele din certificatul de urbanism sunt diferite de cele pe care autoritatea vrea să le deruleze și obțină ulterior prin proiectul PUZ.

Este evident și conform normelor de urbanism că în întreaga procedură dc urbanism, toate actele trebuie să fie perfect coerente, în sensul câ obiectul certificatului dc urbanism, cel al proiectului PUZ și apoi al tuturor avizelor, acordurilor ele., trebuie să fie același și identic.

Este inadmisibil și complet ncicgal ca dvs. să obțineți un certificat de urbanism pentru proprietatea dvs., ca mal apoi să realizați un proiect și pentru alte cărți funciare și numere cadastrale decât cele din certificatul de urbanism.

Conform prevederilor arț, 47 ai, 2 din Legea 350/2001. PUZ trebuie să cuprindă „reglementări asupra zonei referitoare la. (...) e) statutul juridic și circulația terenurilor”, or proiectul dvs. trece cu vederea faptul că noi suntem proprietari asupra unei suprafețe de Lereii din terenul inclus în proiect, suprafața fiind una consistenta și dreptul nostru cu desăvârșire ignorat.

Ghidul, privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al olanului urbanistic zonal, GM-010-20QQ._emis prin Ordin Ministru nr. 176Z2Q0Q, stabilește aceeași obligativitate de stabilire a regimului juridic al terenurilor, statutul juridic al acestora și circulația terenurilor, respectiv regimul lor de proprietate.

Așadar, toate actele privitoare la PUZ trebuie în mod obligatoriu să evidențieze aceste aspecte, ceea ce în cazul dc față nu se întâmplă, proprietatea noastră fiind cu desăvârșire ignorată.

Dc-allfcl, și în trecut, s-a mai încercat un atare proiect, care viza însă construirea unor garaje și a unui parc, proiect care, tot fără nkio consultare, includ pa proprietatea noastră.

î«a acel moment, respectiv în anul 2011, s-a respins în mod corect cererea de solicitare a avizului de mediu și hotărârea de consiliu local a fost refăcută, iară a mai include și proprietatea noastră, așa cum legal era să se procedeze de la bun început.

Este evident că acest teren reprezintă o miza, inclusiv una polit;că-electorala pentru autorități, însă nu dorini ca aceste demersuri să fie făcute pe scama noastră și în dauna proprietății noastre.

Statul rotnâr. a expropriat și anterior acest teren, de la antecesorul nostru, în timpul regimului comunist.

Străbunicul nostru, Căi ița n Alexandru a fost un țăran harnic, un om simplu, onest și muncitor, care a muncit din greu pentru a putea cumpăra aceste terenuri cu caro s^îsi înzestreze copiii.

LI a refuzat sa predea de buna voie aceste terenuri, regimului comunist, ceea ce a dus ia sancționarea și închiderea fui ca deținut politic și trimiterea lui la muncă silnică la Canal, în mai multe rânduri, informațiile obținute din dosarul lui fiind elocvente tu acest sens. Cu toate acestea a refuzat .sa fie pasiv și a conlinunt să își apere drepturile.

Ulterior, restituirea terenului a continuat sa fie împiedicată prin diverse tertipuri și rnașlnațtunt, în care autoritățile locale au profitat de neclaritățile legislației și au tergiversat cât de mult au putut restituirea, după cum prea bine cunoașteți, comisia locală de fond funciar și cea de Legea 10/2001, fiind direct implicate în aceste demersuri,în care ni s-a refuzat restiLuiira per cale administrativă, astfel că am fost nevniți să demarăm litigii costisitoare și îndelungai e pentru a ne recupera drepturile.

Iar acum, când în sfârșit deținem dreptul dc- proprietate asupra terenului, în loc să îndreptați țoale aceste abuzuri din trecut, demarați acest proiect care evident echivalează cu o nouă lipsire a noastră de proprietate, dc dala aceasta într-nn stat cam se pretinde a fi un stat de drept.

Este revoltător acest demers, făcut ca și cum terenurile și dreptul nostru nu ar exista în respectivul .spajhi, fără ca proiectul să facă cea mai mică referire la aceste drepturi, fără a se acorda un minim respect legislației în vigoare.

Iar această nedreptate vădită este eu alai mai revoltătoare și dovedește cu atât mai mult comportamentul abuziv cu cât parcursul acestor terenuri a fost cel anterior menționat.

Toate aceste ilegalități conținute in acest PUZ ne afecteaza atat pe noi, cat si pe locuitorii din zona, care si ei ar trebui sa lie beneficiarii lui. Pentru ca o eventuala aprobare a lui in aceasta forma, ne-ar obliga la o acțiune in instanța, amannndu-se astfel, pe termen nedefinit, o reglementare a acestei zone. Iar după ce instanța ar constata aceste ilcgalitali, ar fi necesare nai cheltuieli, pentru un nou PUZ.

în aceste comliții, va solicitam sa nit aprobați Proiectul PUZ reabilitare bază sportivă și amenajare parc „La Tcrenuri" cm tier Mănăștur si sa solicitat! de urgenta refacerea proiectului PUZ La Terenuri si a oricărei alte documentații care implica terenurile noastre, astfel incat drepturile nostresa nu mai fie afectate .

în drept, invocăm art. 44, ari 136 al. 5 din Constituția României, art. 553, ari 555 și urm. C. dv., art 29 ai. 1 și 5 și urni., art 47 șl urm. din Legea 350/2001, Legea 252/2010, Ordin Ministru 176/2000.

Anexe:

Cărți funciare ale terenurilor proprietatea subsemnațtlor - CI7 273871 Cluj-Napoca, nr. cad 27387*1 și CF 253013 Cluj-Napoca, nr. cad. 253013, dovedind dreptul nostru.

Proprietarii, prin

Napeu Camelia si

Napcu Lucian

B. Rezumat a) problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul Li cure solicitantul a rezolvat. intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările proprietarilor poreclelor din zona, cu tir. 321)849, 307518/08.07.2019, reprezentați dc Napcu Lucian și Napeu Camelia, Direcția Generală de Urbtmisin, precizează următoarele:

Referitor la Notificarea <L voastră înreflislnilă In noi sub iu 320849/20.06,2019 referitoare la h proiectul do realizare a unei baze sp<M'livc si parc în zona „La Terenuri1’ clin cartierul îvlăuăștur, vă comunicăm unr.ătoarele:

în prezent inslilniiu noastră a încheiat un contract de servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate și a Planului Urbanistic Zonal pentru reabilitarea bazei sportive și r.menajarea unui parc în zona „La T^rcoari”.

în conformitate cu Legea nr. 350/2001, ari. 47, „Plumd urbanistic sonul este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează duzvoitaren urbanistică integratei a unor zone din localitate, caracterizate prinirun grad ridica! dc complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Pianul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrato a zonei cu Planul urbanistic general". Iar în conformitate cu disp. uit. 32 alin. (5) lir. a) „... p»7n Planul tuiwnixtte zonal sc stabilesc ivg/emenlăn noi cit privire la: regimul de COiifteuire, Juncținnea zonei, înălpniea maximă admisă. coeficientul de utilizare a terenului (CUI), procentul de ocupare n terenului (POT), retragerea clădirilor Jupă de aliniament fi distantele față de limitele laterale fi posterioare ale parcelei".

în prezent zona este încadrat», cf. P.U.O. 2014 în UTR IJV» = Zonă dc urbanizare -Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

Elaborarea Planului mbaiiislic zonal este obligatorie în cazul zonelor dc agrement și UhImii, iar prin P.U.Z. ce se întocmește în prezent, se stabilesc reglementări asupra zonei referitoare, printre altele, la: j) organizare» arhitectural-urbanistică în funcție dc caracteristicile structurii urbane, c) modul dc utilizare a terenurilor și c) statutul juridic și circulați» terenurilor.

Rnpnrlfil la uiențiiiiiile privind încălcarea dreptului proprietarilor terenurilor incluse în zona de reglementare « PUZ-uliJ pentru reabilitarea bazei sportive și amenajarea parcului, zona „La Terenuri”, cartier Mănăștur, menționăm faptul că, potrivit cap. I,pct. 1.2 din Ohichil privind incfodo ogm de elaborare și conținuîul-cadru al planului urbanistic zonal aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor publice nr 176/2000, planul urbanistic zonal nu reprezintă o fază dc investiție, c; o fază premergătoare realizării investițiilor, nu conferă dreptul de a executa lucrări dc construire asupra terenurilor, pe cule dc consecință nu putem vorbi despre o încălcare « dreptului de proprietate privată al titularilor notificării.

în ceea ce privește obținerea prealabilă n avizelor de oportunitate în vederea elaborării PUZ-uhii, mălăm că:

- în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lil. c) din Legea nr. 35(1/2001, elaborarea planului urbanistic zonal se realizează în baza unui aviz prealabil dc oportunitate doar în corul în care acesta este c’aborat și finanțat prin grija persoanelor fizice șiAau juridice interesate ....”

’ întrucât uhtburarca și fiumpirca PUZ-ului pentru -«abilitatea bazei sportive și n menaj arce parcului, zona „La terenuri** din cartierul Mănășlur, se realizează dir. inițiativa auloritățu publice locale în conformitate cu disp. ari. 32 alin. (!) Iii. c), coroborat cu disp. an. 50 alin. (J) și ale tul. .54 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, uouchidein că tiu este necesară obținerea avizelor menționate în cuprinsul notificării.

Raportul la mcnțiunilv privind „includerea tcrcavrilot în demersurile pentru realiza ea obiectivului de mai sus, (ars acordul proprietarilor terenurilor**, menționăm că:

' în conformi late cu prevederile P.U.U. (aprobat prin ILC.L. Cluj-Napoca r.r. 493/2014 privind aprobarea documentației ,;Actualizare Plan Urbanistic General ol municipiului Clqj-Napoca*) parcela reprezentând /.ana „Ui terenuri** din cartierul Mănăștur este situată în UTR Uvn - zonă de urbanizare, zonă verde - sciHiuiri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

' potrivit dispozițiilor cuprinse în cap. „Condiționali primare” din Regulamentul Local de urbanism, Secțiunea UVa: „Teritoriul minim cc [mate ii reglementul printr-im Plan Urbanistic Zonal este Unitatea Teritoriala de Referință**.

- în cuprinsul Ghidului privind metodologia de elaborare și conținuți l-cadru al FUZ, aprobat pi in Ordinul Ministrului Lucrărilor publice nr. 176/2000, nu se menționează obținerea acordului proprietarilor terenului obiect al sliidi.ihii dc cundarneiitare, ci doar obligația supunerii proiectului spre consultare publică, procedurii reglementată prin ll.C.L. Clnj-Napoca nr. 153/2912 privind aprolwrwi Regulamentului local teferilor lr implicarea publicului în elaborarea seu revizuirea plutiuiilur du urbanism sau de amenajare a teritoriului.

Prin urmare, raporta? la cele expuse mai sus, coroborat cu reglementările urbanistice locale îi: vigoare, apreciem faptul că PUZ-til pentru reabilitarea buzei sportive .și amenajarea parcului, xcîdh „La Terenuri”, cartier Mânășiur reprezintă o etapă premergătoare realizării investiției, filifi executarea în concret a unor lucrări de construcții pc parcelele cuprinse în zona de reglementare.

Obținerea autorizațiilor <c construire pentru realizarea în concret a obiectivului investiției se va efectua in condițiile Impuse de ’ege, raportat la dispozițiile nrt. 7 alin. (I) din l-cgea iu; 50/1791, privind autorizarea executării lucrărilor de. construcții, republicată cu nunlilivările ș- completările ul.erioare.

După stabilirea reglementărilor privind privind stolului juridic și circulația terenurilor sc va putea derula etapa umiătoerc, cea de adiizipOJmre a terenurilor proprietate privată, conform procedurilor legale.

Cu răspuns ’a sesizările proprietarilor purcelelor din zonă cu nr. 360373/12.07.2019, reprczcntnți dc Napeu Luciiui și N.ipeu Camelia, Direcția Generală de Urbanism, precizează următoarele:

Referitor la Notificarea d-voastrfc înregistrau h nai xiih nr. 360373/43 din 12.07.2019 referitoare la proiectul de realizare a unei baze sportive și parc în zona J u Terenuri'' din cartierul Mănăștur, vă comunicăm următoarele:

Prin răspunsul nostru la Notificarea nr. 320849/433 și 307518/433, expediat în 15.07.2019 considerăm că tun răspuns la actuala revenire a d-vostră privind răspnsul la Adresa or. 320837,20.06.2019, respectiv:

Raportat la mențiunile privind respectarea dreptului dc proprietate, menționăm că:

- în conformitate cu prevederile P.U.G. (aprobat prin IT.C.L. Cluj Napoca nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”) parcela reprezentând zona „La terenuri” din cartierul Mânăștur este situată în UTR Uva - zonă dc urbanizare, zonă verde - scunntri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

 • - potrivit dispozițiilor cuprinse jn cap. „Condiționări primare? din Regulamentul Local de urbanism, Secțiunea TJVa: „Teritoriul minim ce poate fi reglementai pnnlr un Plan Urbanistic Zonal este Unitatea Teritorială dc Referință”.

 • - în cuprinsul Ghidului privind mckxlologi» de elaborare și conținutul csrlru al PUZ, aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor publice ur. 176/20iMl, nu sc menționează obținerea acordului proprietarilor terenului obiect, al studiului de fundamentare, ci doar obligația •supunerii proiectului spre consultare publică, procedură reglementată prin HOL. Cluj Napoca nr. 1S3Z2O12 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

Pri i urmare, raportat lu cele expuse mai sus, coroborai cu reglementările urbanistice locale în vigoare, apreciem faptul că PCZ-ul pentru reabilitarea bazei sportive și amenajai ea parcului, /.Oria „La Terenuri”, cerlicr Mănăștur reprezintă o etapă premergătoare realizării investiției, fără executarea în concret a unor lucrări de construcții pe parcelele cuprinse 2u zona de reglementare. Obținerea autorizațiilor dc construire pentru realizarea tu concret a obiectivului investiției sc va efectua în condițiile impuse de lege, raportat la dispozițiile ari. 7 alin. (I) din T.cgr»i nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare. După stabilirea reglementărilor privind privind statutul juridic și circulația terenurilor sc va putea dcrul» etapa următoare, cea de achiziționare a terenurilor proprietate privată, conform procedurilor legule.

Ca răspuns la sesizările proprietarilor parcelelor din zonă prin Avocat Jucau Ccdruiu Ștefani», cu nr. 3748X7, 374901, 374906. 374945/22.07.2019, Direcția Generală de Urbanism, precizează următoarele:

Referitor la Notificările ionnulatc dc Napcu Lucian Dan și Napeu Camelia Ana Marja înregistrat la noi sub nr. de mai sus, referitoare la proiectul dc realizare a unei baze sportive și parc în zona „La Terenuri’’ din cartierul Mănășlur, vă comunicăm următoarele:

în prezent instituția noastră a încheiat un contract dc servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate și a Pianului Urbanistic Zonal pentru reabilitarea buzei sportive și anionaprea unui parc în zona „T,a Terenuri”.

în conformitate cu Legea nr. 350/2001, art. 47, „Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate., caracterizate, prlntr-un grad ridicat de complexitate sau priniro dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor dc dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general**, lor în conformitate cu disp. iu l. 32 alin. (5} Jit. a).....prin Planul urbanistic zonal

se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, tuălfimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CI 17), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distantele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei".

în prezent zona este încadrată, cf. P.U.G. 2314 în IJ I R II Va = Zonă de uibauizare -Zonă verde- scdaiuri, grădini. parcuri eu acces public nelimitat.

Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul zonelor dc agrement, și turism, iar prin P.U.7.. ce se întocmește in prezent, sc stabilesc reglementar asupra zonei rctcrituarc, printre altele, la: b) organizarea arhitectuiul-urbanistică în funcție dc naracteristicile structurii urbane, c) modul dc utilizare- u terenurilor și c) statutul juridic și circulația terenurilor.

Raportat la mențiunile privi :i<l încălcarea dreptului proprietarilor terenurilor incluse în zona de reglementare a PUZ-ului pentru reabilitarea bazei sportive și amenajarea iwrcului, zona ,,L» Terenuri”, cartier Mănăștur. menționăm faptul că. potrivit cap. I, pct. 1.2 din Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic 2onal aprobat prin Ordinul Ministruiiii î.ucrărilor publice nr. 175/2000, planul urbanistic zonal nu reprezintă o fază de investiție, ci :> Ikzâ p'cruci gal oare realizării investițiilor, nu conferă dreptul dc a executa lucrări dc construire nsupia terenurilor, pe cale dc consecință nu putem vorbi despre o încălcare a dreptului dc proprietate privată al titularilor notificării.

Iu ceea cc privește obțmcrct prealabilă a avizelor de oportunitate in vederea elaborării PUZ-ulut, arătăm rA:

- îa con foi mirate cu prevederile ari. 32 alin. (l) l'L c) din Legea nr. 350/200:, elaborarea planului urbanistic zonal se realizează în baza unui aviz prerlrbil dc oportunitate

ii-tejg^oțe....”

 • - întrucât elaborarea și finanțarea PUZ-ului pentru renbiîitatea bazei sportive și amenajarea parcului, zona „La Terenuri” din cartierul Mănăștur, se realizează clin inițiativa autorității publice focale în conformitate cu dup. art. 32 uliu. (1) lit. c), coroborat cu disp. ort. 50 alin. (1) și ale art. 54 alia. (I) din I.egea nr. 350/2001, conchidem că nu este necesară obținerea avizelor menționate îr. cuprinsul notificării.

Raportat ia mențiunile privim! „includerea terenurilor îji demersurile pentru realizarea obiectivului dc mai sus, ftră acordul proprietarilor terenurilor”, menționăm că:

 • - în conformitate cu prevederile P.IJ.G. (aprobat prin 1LC.L. Cluj-Napoca nr 493/2014 privind aprobarea documentației „Aciuaiizaie Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”) pai ceia reprezentând zona „I.h terenuri" din cartierul Mănăștur este situată în UTR Uva - zonă de urbanizare, zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

 • - potrivit dispozițiilor cuprinse în cap „Condiționări primare” diu Regulamentul Local dc urbanism, Secțiunea UVa: „teritoriul minim ce poate fi reglementat pi intr-un Han. I ubani$t;c Zonal este Unitatea Teritorială de Referință”.

 • - în cuprinsul Ghidului privind metodologia de elaborare și conți mitul-cadru al PUZ, aprobai prin Ordinul Ministrului Lucrărilor publice nr. 176/2000, nu se menționează obținerea acordului proprietarilor terenului obiect al studiului dc fimitairentare, ci doai obligația supunerii proiectului spre consultare publică, procedură reglementată prin H.C.I.. Cluj-Napoca nr. 153/2012 privind aprobarea Regulamentului local referitor 1» implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism sau dc amenajare a teritoriului.

Plin urmare, raportat la cele expuse mai sus, coroborai cu reglementările urbanistice locale în vigoare, apreciem faptul că PUZ-ul pentru reabilitarea bazei sportive și amenajarea parcului, zona „La Terenuri’*, cartier Mănăștur reprezintă o etapă premergătoare realizării investiției, fără executarea îp concret a unor lucrări de construclii pe pareulclc cuprinse în zptm.de reglementare.

Obținerea autorizațiilor dc construire pentru realizarea în concret a obiectivului investiției se va efectua în condițiile impuse de lege, raportat la dispozițiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare

După stabilirea regienwnUrilor privind privind statutul juridic și circulația terenurilor se va putea derula etapa următoare, cea de achiziționare a terenurilor proprietate privata, conform procedurilor legale.

Ce răspuns la sesizările proprietarii parcelelor din zonă, cu nr. 4X4121Z23.09.2019 și 48413X723.09.2019, Direcția Generala de Urlmnism. precizează uruiMo&rele :

In prezent instituția noastră a încheiat un contract de servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate și a Planului Uibanistic Zonal pcnlm reabilitarea buzei «portive și umenujarea unu parc în zona „La Teren uri

în conformitate cu Legea nr. 350/2001, ari. 47, *Pkmul urbanistic tunul este instrumentul de planificare urbană de reglementate specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrală a nnnr zone din localitate, caracterizate pvintr-un grad ridicat de complexitate sau pr intr-o dinamică urburta accentuată. Pianul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată u zonei cu Planul urbanistic genered”. Iar în conformitate cu disp. art. 32 alin (5) li t. a) „... pn» Plamd urbanistic zonei se stabilesc reglementări noi cu pt ivire la: regimul de construire, funcțiunea zonei. btălfimert maximă admisă coeficientul de utilizare a terenului (C(il), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor falii dc aliniament și diaiunțele fagi de limitele laterale și posterioare ale parcelei".

Din pimcl dc vedere al evoluției urbanistice, zona „La Terenuri” <i .fost încadrată conform P.U.G 199$ în parțial în U.T.R. VIA - parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scujrruri în ansambluri rezidențiale și lașii plantate publice, parțial în 11. ER. V7 păduri și planari forestiere de protecție a versanților. în prezent, conform. P.U.G 2014, zor.a „La Terenuri’' este încadrată în U.T.R. IJVa Zonă de urbanizare; Zonă verde - scuar.m, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

Elaborarea Planului urbani»:, ic zonal este obligatorie în cazul zonelor dc agrement și turism, iar prin P.TJ.Z. ce se întocmește în prezent, se stabilesc reglementări asupra zonei referitoare, printre altele, la: b) organizarea nibitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane, c) modul dc utilizare a terenurilor și c) statutul juridic și circuaiția terenurilor.

Raportat la mențiunile privind încălcarea dreptului proprietarilor terenurilor incluse în zona dc reglementare a PLTZ-ului pentru reabilitarea bazei sportive și amenajarea parcului, zona „Ia Terenuri”, cartier Mănăștur, menționăm faptul ca, potrivit cap. 1, pcl. 1.2 di i Ghidul privind metodologia de elabovarc și conținutul -cadru al planului urbanistic zonei aprobat priii Ordinul Ministrului Lucrărilor publice m. 176/2000, planul urbanistic zonei nu rețiiezintâ o fii/ă de i n vest iți c* ci o teza prcmemâto urc realizării investit i i 1 or. nu conferă dreptul de a executa lucrări dc construire asupra terenurilor, pe cax d? consecință nu putem vorbi despic o încălcare a dreptului Jc niornielatc privată al. titularilor notificării..

în ceea cc privește obținerea prealabilă >. avizelor cc oportunitate în vederea elaborării FUZ-ului, aralciiu că:

 • - în conformitate cu prevederile ari. 32 alin. (1) Iii. c) cin Legea nr. 350/2001, elaborarea planului urbanistic zonal se realizează în baza unui aviz prealabil de oportunitate doar în cazul încuie acesta c$tc elaborat și liiianUt ptin șriia persoanele) fizice și/sâii juridice interesate

 • - întrucât elaborarea ș: finanțarea PUZ’Ului pentru reabilitatca bazei sportive și amenajarea parcului. zonz. „La Terenuri” din carticru. Măafiștur, ac realizează din inițiativa autorității publice locaic în conformitate cj disp. aii 32 alin, fi) iii c). coroborat cu disp. ari 50 alin. (1) și aJc art 54 alin. (1) din Lcgce rr. 350/2901, conchidem ai nu oslo accesară obținerea nvizc.or menționate în cuprinsul notificării.

Raportat la mențiunile privind „includerea terenurilor în demersurile pentru realizarea ohtecliviihri de mai sm, Iară acordul propriei ari Iot terenurilor", menționăm cn:

 • - în conformitate cj prevederile P.U.G. (aprobat prin II.C.L. Cluj-Napoca nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Chij-Napoca.”) parcela reprezentând zonei „lai teieuuri" din cartierul Mănășlur este situata in T.JTR TJva - zonă dc urbanizare, zonă verde - scuaruri. grădini, parcuri cu acces public nelimitat;

 • - potrivit dispozițiilor cuprinse în cap. „Condiționări primare” din Regulai neutrii Local de urbanism, Secțiunea UVa: „'1 criteriul minim cc poate fî reglementat printr-uri Plan Urbanistic Zonal este Utiifafeci Teritorială de Referință”

 • - în cuprinsul Ghidului privind metodologia 4c elaborate și conținu tu l-cadru al PI IZ, aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor publice nr. I 76/2000, nu ac menționează obținerea acordului proprietarilor terenului obiect al studiului de funduri ic-n litru, ci doar obligația supunerii proiectului spre consultare publică, procedură reglementată prin H.C.L. Cluj-Napocanr. 153/2012 privind aprobarea Regnhimentului tocai referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau dc «menajare a teritoriului.

Prin urmare, raportat In rele expuse mai sus, coroborat ca reglementările urbanistice locale în vigoare, apreciem faptul că PUZ-ul pentru reabilitarea bazei sportive și amenajarea parcului, zona „La Terenuri”, colier Mânăștur reprezintă o etapă premergătoare realizării invrtti 11 ei, furii executarea în concret a unor lucrân dc.coitslruc;ii pe. parcelele.ciiprinse în zona de reglementare.

Obținerea autorizațiilor dc construire pentru realizarea în concret a obiectivului investiției st va efectua în condițiile impuse de lege, raportul la dispozițiile ari. 7 uliu. (I) din Tegen nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor CC construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare.

După stabilirea reglementărilor privind statutul juridic și circulația terenurilor se va putea derula etapele următoare, conform procedurilor legale.

Ca răspuns la propunerea d-lui. Călin Arelliudcan transmisă Primăriei prin poșta electronică, proiectantul lucrării S.C. ARI 11 BOX S.K.I..-arh. Călin Lada, prin adresa cu nr. 544460/23.10.2019 precizează următoarele;

 • 1. Nevoia unui bazin dc noi in Cartierul Manastur este una reala Din pasate nu este rarejura dotare de agrement si sport care lipsește in zona. Suprafața disponibila f'ind una limitata s-a încercat o prioriuzare a dolarilor incluse in proiect, ținând cont si ce specificul lor. S-a optat pentru rezervarea unei suprafețe cat mai generoase de vegetație si eu foști incluse acele funcțiuni care pot fi integrate (funcțional si volumetric) intr-un mod cat mai plăcut intr-cin parc. Un bazin de inul care prin natura lui es:e o funcțiune închisa nu este dependent de o zona verde in jur si nici nu aduce un aport considerabil la calitatea zonei de agrement. In acest sens recomandam identificarea unei alte suprafețe de teren care sa gazduiasca aceasta funcțiune.

 • 2. In cadrul discuțiilor avute intre proiectant si beneficiar (municipiul Cluj-Napoca) a fost ridicata problema străzii Manșei in particular si a circulațiilor din zona in general. Aceasta o sa fie bala intr-un proiect independent din motive juridice. In aceasta faza au fost luata o serie de masuri in proiectul Bazei Sportive care sa permite corelarea cu Strada Marisel la inomentjl la care va fi amenajata conlonn Placului Urbanistic necesar, respectiv a fost oaskata o rezerva de teren pentru laraiea acesteia.

Ca răspuns la sugestia d-lui. Mthail Hangiu iransnusâ l’rimariei prin poșta electronica, proiectantul lucrării S.C. ARIIt BOX S.R L-arh. calin I ada, prin adresa cu nr. 544452/23.10.2019 precizează următoarele:

1. Numărul de locuri de parcare a fost calculat conform anexei numărul 2 a Planului Urbanistic General «probat prin I iCl. nr. 493/2014. Este? adevarat ca ia Baza Sportiva Gheorgheni numărul de locuri do parcare este mai mai mure si sunt rnotnerrntc in care acestea nu satisfac cererea dar intre cele doua zone csic o diferența majora, in prezent Baza Sportiva Gheorgheni atrage utilizatori din tot orașul, respectiv numărul de locuirile din proximitate este semnificativ mai redus decât in Manastur. In cazul zonei “La terenuri'’ conform dalelor statistice, densitatea populației in interiorul unei raze de accesibilele pietcnala a condus Iu decizia de a nu suplimenta numărul de locuri de parcare peste cerințele legale Se doresc o baza sportiva si un parc adresate preponderent locuitorilor din zona Amenajarea unui număr mare de locuri de parcare prezintă riscul de a cenera Italic si de a aglomera si tra mult străzile de acces in zona, producând disconfort riveranilor.

Menționam si ea au fost propuse o scrie dc rastcluri pentru biciclete, o static ClujBikc si stătu de incarnare pentru frciclete electrice.

2. Ten-a principala a acestui proiect este amenajarea unei zona de recreere si spori pentru locuitorii Cartierului. Suprafața disponibila este limitata si opțiunea a fost de a integra cat mai multe dotări du agrement care lispsesc in acest moment in cartior. In zona de studiu exista deja doua pai cari publkje etajate.

3 Proiectul p-ojxme c pista de alergat formata din 2 txjcle (una de 333 m si una de 450 m) corectate intre ele. De asemenea ptsta este conectata cu posibil© trasee do trail r jn dm pădurea Făget.

Speram ca acest răspuns sa fie lamuTtor si va mulțumim pentr u in-eresul acordat proiectului r apjp^prniiitil -” /

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul placului de urbanism suu amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus sâ Ic rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nil este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ucprvltiarca pi opunerilor.

Răspunsul Direcției (ienerale de Urbanism, referitor la obiccțiunilc înregistrate cu nr. 320849/20.06.2019, a fost transmis d-lui. Napci. Lucian cu domiciliul în                       în

dala de 15.07.2019

Răspunsul Direcției Generale de Urbanism, referitor la obiecțiunile înregistrate cu nr. 360373/12.07.2019, a Ibsl transmis d-lui. Nnpeu Lucian cu domiciliul în str.                   îii

data de 19.07.2019

Răspunsul Direcției Generale de Urbanism, referitor la obiccțiunilc înregistrate cu nr. 374887, 374901, 374906, 374945/22.07.2019 a losl transmis d-nci. Avocat Jucau Codiuța Ștefania in data de 14.08.2019.

Răspunsul Direcției Generale de Urbanism, referitor la obiecții mie înregistrate cu nr. 484121/2.3.09.2019 și 484138/23.09 2019. a fost transmis d-nei. Napeu Camelia cu domiciliul în str. în dala de 23.10 2019 prin poșta electronică.

Răspunsurile proiectantul lucrării SC’. ARiTI BOX S.R.L.-arh. Călin Lada, referitor la propunerile și sugestiile primite, le-a fost transmis d-lor. Călin Archiudcaii și Mihail Hangiu în data de 23.10.2019 prin poșta electronică

Prezentul raport a Ibst întocmit în conformitate cu Rcgulamcnl.il Local al municipiului Cluj Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism. raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptarc a planului, împreună cu documentația completă

■’recizftm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Șef Birou,
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simonu Cipcignn

Amplasament zona „La Terenuri”, Cartier Mănăștur

Beneficiar        Municipiul Cluj-Napoca

ZONA STUDIATĂ / REGLEMENTATĂ

S teren Studiat prin 56.610 mp PUZ

S teren reglementat 42.410 mp prin PUZ

ZONA REGLEMENTATĂ


Existent

conform P.U.G. - H.C.L. 493/22.12.2014

Propus prin PUZ


U.T.R. UVa

35.594 mp

U T R Ve

5.885 mp

U.T.R. S P

931 mp


: U.T.R VLT

35.594 mp

: U TR Ve

5.885 mp

: U.T.R S P

931 mp

TOTAL 42.410 mp


TOTAL 42.410 mp
U.t.r VLT - Zona verde - La terenuri

INDICI URBANISTICI

P-O-T. maxim          5 %

CU.T. maxim          0,1

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regim de înălțime maxim

(D)»Pf1

Hmax cornișă

12m

SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE


Suprafața spațxkx verzi propnu-zse, orgarvatc pe soiul natural vor ocupa mmm 40% dn suprafața totala a zor» .erzi și vor cupnnde exclusiv vegetație

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Fste interzisa parcarea a/omoMekx pe teritoriul zonelor verzi Acestea se vor organiza / reglementa in vecmâtatoa zonelor de mirare, ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice

U.T.R Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

INDICI URBANISTICI

P-O T. maxim           1 %

C U.T. neum         0,01

Înălțimea maximă admisă a clădirilor

Regim de înălțime   Nu este cazul

maxim

SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Se conserva, de regUâ. actuala structura a spațiilor verzi, a sistemului de alei și platforme Eliminarea arbonlor maturi 66te interzisa, cu excepția situațiilor m care aceștia reprezintă un pencol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar rnpiedicâ realizarea construcțiilor

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisa parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza / reglementa in vecinătatea zonelor de mirare, ca parte a sistemukx de parcaje / garate publice


5.85

399.143 RMN


1

/ J

- ...


U.T.R S P‘- Subzonâ parcaje colective de cartier

INDICI URBANISTICI

PO.T. maxim          60%

C U T. mmim          1.2

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Regim de înălțime înălțimea maximă nu va depăși 2 niveluri supraterane (P. P+1) maxim               și respectiv 8 m.

Hmax cornișă       8,00 m

SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

5%

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se va organiza:

 • (a) în pachete de parcaje amplasate la sol

 • (b) în clădiri pentru parcaje/gara/e colective sub ș» supraterane. pe unul sau mai multe niveluri

 • (c) în lungul arterelor secundare de circulație pentru staționări de durată limitată și vizitaton

  Legendă
  Urnită zonă studiată


Urnită zonă reglementată

Urnită UIR

Limită subzonâ UIR propusâ

Urnită zonă arheologica protejată

Magistrală de apă

Zonă de protecție magistrală de apă

Conducte de apă

Parcea din cadastru


Curbe de nivel


Construcții învecinate existente

Orcuiaț» auto

Servitute de utilitate publică

Suprafață neconstrmbilă

Suprafață UTR Ve

■       |    Pârâul Calvana

|      |    Suprafață constrmbiiâ UTR VLT


U7R


Acces auto și pietonal


Acces pietonal


-1189x641 mm

Nr Act

CoontonaM pd d» cor**

MMI

584297 192

584301 533

16 8'9

99

5643’2.'94

380602 632

21 9'5

4

584327 164

3896’8 637

2/ /«

5

56434' ?«

389637 835

4.356

6

584350.723

38964 - 247

4864

1

584354 1 77

389644 658

33 639

8

584381 129

3H9WJ4 78/

6 535

9

584387 212

389667.174

6 534

10

584393 .-94

389860 561

13 643

’1

564496 233

380673 886

3 978

’2

•.84410.00b

.-«>675 146

9 01?

13

584418 568

380678 006

11 34C

14

584429 3’3

38968 ' 600

17 703

15

58444ț, ’OO

WMA7 ?12

12.8’2

16

584458254

38969’ 2/4

6C86

17

584464.100

389682 966

1 340

18

584466 4Q4

389803 278

’8 158

19

584483 009

389607 481

9419

20

584492 232

309890 861

7 741

21

584499 925

389700.522

7.576

22

564537 475

380701 144

253’

73

584509 9'9

380701802

8 06?

24

5645 ’ 'f«9

360733 806

2 707

25

584520'19

389705 ’OO

6661

26

584526.064

3807118 000

9 756

27

58452 ’ 296

388716 801

22C16

28

5645'0 536

380736 800

37C36

29

504506 9C2

380 772 609

9 758

30

584497 >86

3807/3 5/5

9.758

31

584487 470

389774 482

7.475

32

584480 556

380777.320

19401

33

584463 536

389/86 423

1283?

34

584452.964

389793 704

7.091

35

584448 303

309709 348

24 884

36

584429 949

389815 821

•5691

37

5844'8 388

389826 406

39 49C

36

5844'8 366

380/86.016

40 003

30

584378 363

380786 922

9 403

40

58437856’

380796 323

6 '01

41

584378 890

3808C2 423

10 2/8

42

584368 417

389832 757

9 085

43

584359 337

380X0 062

10282

44

584349 060

380803 386

3 963

46

684345 079

!>1<5

’1 057

46

584334 J28

380803 8/5

13 312

47

584320 723

380804 306

’C815

48

5843099’4

380604 660

5 292

49

584304 825

389804 83’

38 741

50

584307 67C

389766 2’0

6 063

51

584301 808

.389786 060

3 875

52

584297 734

380 -85 996

•5367

53

584282 38’

389786 86?

62’5

54

584276 167

309'86 .'.33

8 838

56

58426' 443

360786.947

4 713

56

584262 79'

389767.701

14.037

57

584249 059

3607/0 611

11 127

58

584238'74

389772 918

6 350

59

58423’ 9W

380774 236

20375

60

584212 021

389778 46-

14 10’

6’

564’98 226

380781 383

17 222

62

584'81.379

369'84 965

20 296

63

584'61 524

380789 ’61

’6 744

64

584-45 144

389/92 632

25 545

66

564’20.143

389707 874

4 25C

68

5841'5 978

389798 721

0.6'5

67

5841'5 40'

389708 936

28 79U

56

584087 187

380804 708

7 639

69

584085 656

389797 224

17 344

7C

584082 -79

380780 232

43 890

71

584126071

389780.464

4 119

72

584'30 -90

380780 486

13 480

73

584’42 442

3807'4 844

13 488

74

584154.894

38076U ?O3

5 530

75

584'58 700

380785 30'

22 095

76

584'74.709

389/50 163

3’06

77

584'76.480

389747 611

26 131

78

564'91 378

389/26 143

” 702

79

584-96 050

389716 530

60 482

80

584232 533

.309666 Ml

15 738

81

58424’ 506

380663 9’1

98’5

82

584245 774

mnr i* nn

498’2

83

584267 435

389600.2’7

9 735

M

584275 786

389596 2’3

4 14fe

85

584279 343

389593 082

1’ 033

'866


lv.2 - 9 m - zonă rezidențială

i fundătură L>50 m sau buclă cu sens unic


Scara             1 500

Denumire piarsâ

PLAN REGLEMENTĂRI

URBANISTICE


IM


1

•.’iniiiifmi prc/vi’t;’. imtiikitre fvniiii ;< vi inb>iiiij » a •« pm c din imnurile incluse ;<i .tcvM pn.ueki sunt prc|vietaic:i subsemnați tor. asii c.iih ui.i .irii.it și ;im ukinitic.ti Imurile uni Si!-.

Jiilck'iMIH IHS'ill %î iul ul i.lIU i pm re; '..•mi %•■;(»■ »c; ;• cârtii cilli-1 •rtliva ''C durcMe. dur flit :iMl*el <k proiect al cetea/A in m<n.l evident in ițind cim dreptul itosir i .ic piuprartntc.