Hotărârea nr. 881/2019

Hotărârea 881/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50; beneficiară: S.C. Marina Properties Plus S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615694/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 615853 din 28.11.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50, beneficiar: S.C. Marina Properties Plus S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1034 din 30.10.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50, beneficiar: S.C. Marina Properties Plus S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad.333911.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita sudică și vestică: 6m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Louis Pasteur și aleea Mestecenilor;

 • -  staționarea vehiculelor (auto,velof. în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol și sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața de teren necesară regularizării trotuarului străzii Louis Pasteur va fi dezmembrată din parcela inițială, va fi înscrisă în C.F. cu titlul de „drunf’și va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Louis Pasteur.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -


Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de dof^ni de la aprobare.  Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcții Generală de Urbanism.


Nr. 881 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)trasemnffază:

1 municipiului,

oșcaPRIMĂRIA Șl PONEII llll IAPA.

PI III.NAPAPt


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001. Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMANIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de S.C. MARINA PROPERTIES PLUS'dSLR.L. , cu sediul în jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Republicii nr.81, ap.7, înregistrată sub nr. 486064/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:pentru P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+3E+R - str. Louis Pasteur nr. 28

generat de imobilul cu nr. cadastral 283671

Inițiator:   S.C. MARINA PROPERTIES S.R.L.

Proiectant: S.C. TRANS FORM S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Vlad-Andrei Negru

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă de colț în suprafață de 2.140m, cu deschidere la strada Louis Pasteur și strada Mestecenilor, delimitată de parcele cu fond construit (imobile de locuințe colective) în partea sudică și vestică.

l. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

- UTR RrM4 - Parcelar riveran arterelor de importanță locală, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire deschis.

-funcțiune predominantă/ regim de construire: Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi deschise. Clădiri dispuse în retragere față de aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 12 m.

-înălțimea maximă admisă'. Înălțimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii:

 • a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16

m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+2+M, (l-2S)+P+2+lR, în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m;

 • b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+3+lR;

-indici urbanistici: Pentru parcelele comune: POT maxim = 45%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului). Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): POT maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului). Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 60%.

Pentru parcelele comune: CUT maxim = l,4.Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante):CUT maxim = 1,8.Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: CUT maxim - 2,4.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis), (a) în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate (b) în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament, cu respectarea obiceiului locului, (c) Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul P.U.G prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea aliniamentului parcelei mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

-retragere min. față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare: De regulă imobilele se vor amplasa în sistem cuplat. In cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, «oile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage

ROMÂNIA

.. • ••••••

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

î ’ •••.♦•

: • “ î        • • .        • •

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

ppimăpia sinnusii im mea.

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA

r.i iii.NAPnnt

ARHITECT-ȘEF

U

CLUO-NAPOCA

în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 3 m. Tn cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. In cazul în care parcela se învecinează'pe limita posterioare de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

Prin P.U.D se propune restructurarea imobilului cu nr. cad.333911, în suprafață de 2140mp, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil mixt cu regim de înălțime S+P+3E+R precum și amenajarea terenului : spații verzi (gazon, plantații arbori, arbuști decorativi), alee carosabilă și pietonală în incintă, platformă de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • -  retragerea minimă față de limita sudică și vestică: 6m;              »

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Louis Pasteur și aleea Mestecenilor;

 • -  staționarea vehiculelor (auto,velof. în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol și sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Documentația P.U.D înregistrată sub nr. 193988/433/2(9/9 a fost analizată în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de '23.08.2019. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a verificării completărilor depuse sub nr. 486064/433/2019 în ședința operativă din data de 11.10.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Suprafața de teren necesară regularizării trotuarului străzii Louis Pasteur se va dezmembra din parcela inițială , înscrie în C.F. cu titlul de „drum”și se va aduce la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Louis Pasteur.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3397 din 14.08.2019,emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
Achitat taxa de 12 lei, confbrm Chitanței nr.Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data


de.............................


LEGENDA


.5353


’ - 585350


Date ret

Adresf.'


k-U4.-4.i5

/ 585300


585250


I                   \

Din studiul geotehnic preliminar reies următoarele concluzii:

Din punct de vedere geornorfologic, perimetrul aparține unității structurale Depresiunea Transilvaniei, mai exact zonei sudice a Podișului Someșan. Relieful are un caracter cfeluros, cu aspect de podiș. La data efectuării lucrărilor de prospectare nu s-au pus în evidență fenomene dinamice active. Factorii de avut în vedere

Condiții de teren

Apa subterană

Categoria de importanță

Vecinătăți

Seism

Riscul geotehnic


Descriere

Terenuri dificile

Cu epuismente normale Normală

Risc moderat

ag<0,15

Risc major


Punctaj

6

2

3

3

1

15


Categoria geotehnică


Apa subterana a fost interceptata intre 2.5m si 6.30m fata de cota execuției forfajului. în conformitate cu STAS 6054-77 zona studiată are adâncimea de îngheț de 0,80+0,90 m. Conform reglementării tehnice P100-1/ 2013 zona studiată are accelerația terenului ag = 0,10 g având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și perioada de colț, Tc = 0.7.


Intentar de coordonate N.C. 318880

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

18

585281.051

391920.327

0.110

30

585281.106

391920.232

12.536

31

585287.185

391909.269

0.111

13

585287.239

391909.172

10.978

14

585277.640

391903.845

4.192

15

585275.581

391907.496

1.516

16

585276.902

391908.240

8.274

17

585272.839

391915.448

9.552

S=126

. 29mp P=47

. 268m


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

10

585272.356

391880.793

26.825

11

585294.946

391895.259

0.149

12

585294.886

391895.395

15.757

13

585287.239

391909.172

10.978

14

585277.640

391903.845

4.192

15

585275.581

391907.496

1.516

16

585276.902

391908.240

8.274

17

585272.839

391915.448

9.552

18

585281.051

391920.327

4.253

19

585278.915

391924.005

4.629

20

585276.468

391927.934

4.564

21

585274.083

391931.825

12.318

22

585263.207

391926.041

4.001

23

585260.000

391923.649

7.238

24

585254.542

391918.895

3.609

25

585252.092

391916.245

2.864

2 6

585250.587

■<: - >

39.546

S=1069.70mp  P=160.265m


Intentar de coordonate N.C. 309569

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

27

585280.049

391935.037

6.825

28

585273.806

391932.278

0.423

29

585274.027

391931.917

0.108

21

585274.083

391931.825

4.564

20

585276.468

391927.934

4.629

19

585278.915

391924.005

4.253

18

585281.051

391920.327

0.110

30

585281.106

391920.232

12.536

31

585287.185

391909.269

0.111

13

585287.239

391909.172

15.757

12

585294.886

391895.395

6.985

32

585301.863

391895.727

7.920

33

585308.410

391900.183

4.172

34

585311.955

391902.382

3.966

35

585315.329

391904.467

9.952

36

585310.636

391913.243

4.538

37

585308.173

391917.054

17.895

38

585299.275

391932.580

8.667

39

585293.058

391938.618

3.923

40

585289.148

391938.295

1.880

41

585287.287

391938.031

4.089

42

585283.503

391936.481

3.744

S=945

.49mp P=127.045m


FRîMARIA MUmW «OMMHA 7EHNKJA \      TBMTORWLMi J


*k.NAJA3F. A


nota:

extras din RLU CLUJ anexa 2- Necesarul de parcaje

pentru locuințe colective = 1 loc de parcare pentru apartamente cu AU mai mica de 100mp

** pentru comerț = 1 loc de parcare la 35mp suprafața de vanzare, pentru funcțiuni comerciale, dar minimum 2 locuri de parcare

Se vor prevedea cate un loc de paracare bicicleta la fiecare loc de parcare dedicat locuirii si comerțului, pe un suport metalic atașat pe peretele aferent loc de parcare


Construcții propuse


Construcții existente


Limita de proprietate


împrejmuiri


IrEGLEMENTARI URBANISTICE RrM4

|

Arie teren total (mp) din CF

2140,001

UTR

RrM4

POT max (%) pentru parcele de colt

50%

POT max (%) pentru funcțiunea de locuit

40%

CUT max pentru parcele de colt

1,8

CUT max pentru clădiri pentru gar./par. colective cu o capacitate cel puțin dublu fata de

necesarul stabilit

2,4

S spațiu verde minim (%), pentru POT 50%

20%


trotuar Aleea Mestecenilor

—16-19


TERASA NECIRCULABILA TU,—Al- A.. ......


1.80.


CL

4) ■o

I 18.40

\


Q D O_


00

r—<

•: O

O

S 00

un l*»


2 S

un T


Acces pietonal / Acces auto


Circulații auto publice(carosabil)


Circulații pietonale publice


Circulații auto (carosabil) in incinta imobilului studiat


I         ■    Circulații pietonale

/         .    in incinta imobilului studiat


Spatii verzi amenajate


Marcaje rutiere


DATE SITUAȚIA PROPUSA:

Ac propusa (mp)

1030,09

Ac propusa (mp) nivele locuire

855,91

Ad pentru CUT (mp)

3860,31

Spațiu verde amenajat

694,73

din care pe solul natural

532,6

Număr apartamente etaj curent (Au<100mp)

12

Număr apartamente etaj retras (Au>100mp)

2

Total apartamente

38

Suprafața UTILA spațiu de vanzare

451,89

Necesar de parcari - locuințe

40

Necesar de parcari -comerț/ servicii

6

NECESAR LOCURI DE PARCARE*

46

TOTAL PARCARI PROPUSE

51

Suprafara circulații auto (mp)

251,65

Suprafața circulații pietonale (mp)

165,07


Strada DrLouis


Loc de parcare


Punct gospodăresc


Vegetație medie si joasa propusa


POT propus (%)

48,14%

POT LOCUIRE (%)

40,00%

CUT propus

1,80

Spațiu verde pe sol natural

24,9%

* este un apartament cu arie utila mai mare de 100 mp


; racord MOm


ngoia.D400


rampa w


/

racord r=15m N


SECȚIUNE TRANSVERSALA S01


O.

V) O


ti c

Q.C

2 ~

□L

C3

C

«5


05

Q.

c o

c <


05 'c

05

E o oc

05 r^ co o o M-

3* O


05


Nr. CF:333911,333911-C1,333911-C2-U1, 333911-C2-U2


Suprafața teren (din acte) =2140 mp.

A.C. existenta =241 mp.

A.D. existenta =293.1 mp

P.O.T. existent =11,30%

C.U.T. existent = 0.14

Regim de înălțime clădire existenta: S+P


Regim de inaltime propus Suprafața construita(mp) Suprafața etaj curent (mp) Suprafața etaj retras (mp) Suprafața comerț (mp) Suprafața desfasurata PARCAJ


S+P+3+R

1030,09

855,91

325,00

736,62

1505,09


A C. propusa =1030,09mp.

A.D. propusa = 3860,31 mp.

P.O.T propus =48,14%

C.U.T propus =1.80

Regim de inaltime clădire propusa: S+P+3E+R


U.T.R. RrM4 - Parcelar riveran arterelor de importanta locala destinat restructurării; Zona mixta cu regim de construire deschis


PROPUS

nr. crt.

UNITĂȚI Șl SUBUNITĂȚI FUNCȚIUNALE

MP

%

MP

%

1

Construcții

241.00

11.3%

1030.09

48.1%

2

Circulații carosabile (alei carosabile în incintă)

0.00

0.0%

251.65

11.8%

3

Circulații pietonale

0.00

0.0%

165.07

7.7%

4

Spații verzi amenajate peste subsol

0.00

0.0%

160.59

7.5%

6

Spații verzi amenajate pe solul natural

0.00

0.0%

532.60

24.9%

5

Spații verzi neamenajate

1899.00

88.7%

0.00

0.0%

Total

2140.00

100.0%

2140.00

100.0%


PERSPECTIVA AERIANASTR. LOUIS PASTEUR


P.U.D. ” Construire imobil mixt S+P+3E+R

str. Louis Pasteur nr. 48-50

Nr. 584536/12.11.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor Ia implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiator : S.C. MARINA PROPERTIES PLUS S.R.L.

® Proiectant: S.C. TRANS FORM S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 193988/08.04.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil mixt S+P+3E+R -str. Louis Pasteur nr. 48-50

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3397/14.08.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1034/30.10.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 193988/08.04,2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 09.11.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

® Plan încadrare în zonă

Deltele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 23.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 26.11.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 23.08.2019 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 23.08.2019 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Asociația de Proprietari - str. Louis Pasteur nr. 36

 • •  Asociația de Proprietari - aleea Mestecenilor nr. 1

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Vlad Negru.

Din partea publicului s-a prezentat președinte Asociației de Proprietari aleea Mestecenilor nr. 1, bl. IX K, dl. Laszlo Szigeti, care se interesează de regimul de înălțime propus al clădirii și dacă sunt îndeplinite condițiile privind însori rea.

Prin adresa cu nr. 310979/13.06.2019, Asociația de Proprietari aleea Mestecenilor nr. 1, bloc IX K, comunică următoarele obiecțiuni :

 • —                  cc'.yi^aa/Vc <i0zi.cL,A.

----rA—7?---Ai—i:       i . 4.

¥Y\                             U LAvf X C*- ^-^0        . LvC A hytx ?

 • — (Vv'Zvu.cX. ux tvAuC vuivriG 'uU vyi        _vx Ap cggȚl- cp/uL-

cvf cc.rt.cA.iJcq.. Tu. 2-TAxo.- xpxLu/u. răxUxA ' X.UcTxp Nț V'A-          pcL .LtffrtUCX Șp      pq/Țy cA<-

fjp    rn t x4c ;              > Q

■‘PRBt/NNiGi f.ASZ/^       n

VAT" C-cZL             2- c'XC x

K.luh bf) V'A- /h c           . a \

(p icU Ax Ț pÂkvw. 7x4 A- W

—             p YxJgg'2-CX'TI j- xcu<

C-cZ                  A

Cu mulțumiri,

Data: X . X • '1X9 •


Semnătura:Plin adresa cu nr. 605656/22.11.2019, Asociația de Proprietari str. Louis Pasteur nr. 36, bloc IX T, comunică următoarele obiecțiuni :

 • 1.  Care este studiul de trafic care a stat la baza proiectului, cate locuri de parcare sunt prevăzute si daca există locuri de parcare special destinate spatiilor comerciale. Se știe ca Str. Louis Pasteur este o strada extrem de circulata la orele de vârf, iar intersecțiile cu Str. Cireșilor si Str. Mestecenilor sunt frecvent blocate in lipsa semaforizării.

 • 2.  De ce se propune desființarea unor parcări existente pe platforma de parcare aferenta blocului IX f si aflata in afara terenului proprietate Marina Properties Plus, respectiv înlocuirea lor cu spatii verzi? Aceste locuri de parcare, amenajate acum doi ani de Primărie sunt si închiriate. Am marcat cu cerc roșu zona. De asemenea accesul pe scări către magazine se face de pe platforma de parcare a blocului si nu de pe trotuarul existent, din nou intervenind pe zona noastră de acces. Va rugam reanalizați soluția.  Dr. LOUIS PASTEUR


B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate (le public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:


 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate dc public;

Ca răspuns la sesizările Asociației de Proprietari aleea Mestecenilor nr. 1, bloc IX IC, cu nr. 310979/13.06.2019, proiectantul lucrării - S.C. TRANS FORM S.R.L.- arh. Vlad Negru, precizează următoarele :

1. Referitor la susținerea "Rugărn a asigura gradul de însorit e prevăzut de reglementările in vigoare pentru apartamentele de la fațada estica a blocului nostru"

Studiul de însorire întocmit pentru soluția propusă în conformitate cu art.3. alin, din OMS 119/2014 relevă faptul că imobilul dumneavoastră beneficiază de însorire directa în momentul cel mai defavorabil, la solstițiul de iarnă între orele 10:30 și 12:30, astfel condiția de a avea însorire directă de minim 1,5 ore din ordinul mai sus menționat fiind îndeplinită. IM

Fața de soluția din studiu de însorire, în urma discuțiilor din comisiile de specialitate din cadrul Primăriei Cluj Napoca s-a mai redus un etaj, astfel că situația a devenit și mai favorabilă.

 • 2. Referitor la susținerea "Având în vedere numărul mare de vehicule care vor circula în zonă, rugăm a lua măsuri adecvate împotriva poluării, fonice și de gaze de eșapamente (perdele, plantații etc)" Fața de soluția inițiala cu 120 locuri de parcare în urma solicitărilor primăriei, numărul acestora s-a redus la 51, toate fiind amplasate în subteran, astfel eliminîndu-se orice risc de disconfort pentru locatarii din zonă.

Pe parcelă s-a prevăzut un minim de spațiu verde de 24.9%, astfel satisfăcând condiția din regulamentul local de urbanism prevăzut pentru UTR RrM4 de 20%. Spațiile verzi sunt orientate către imobilul dumneavoastră și vor cuprinde vegetație (joasa medie și înaltă).

 • 3. Referitor la susținerea "Rugăm să precizați funcțiunile mixte prevăzute, de ce figurează separate operațiunile notariale"

Conform PUG Cluj Napoca pentru UTR RrM4 sunt permise Structura funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de tursim etc.

Spre spațiile publice, spațiile de locuit vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezența locuirii nu este obligatorie.

La imobilele noi parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes public.".

La întocmirea documentației s-a avut în vedere reglementările de mai sus din Regulamentul aferent UTR RrM4, funcțiunile complementare vor fi din gama celor permise în regulament.

Certificatul de urbanism s-a solicitat inclusiv pentru operațiuni notariale, fiind obligatorii pentru realizarea acestora

în concluzie, apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de către domnul l.âszlo Szigeti președintele Asociației de proprietari Alea Mestecenilor nr.l IX. K

Documente anexate:

Studiu de însorireCa răspuns la sesizările Asociației de Proprietari str. Louis Pasteur m\ 36, bloc IX T, cu nr. 605656/22.11.2019, proiectantul lucrării - S.C. TRANS FORM S.R.L.- arh. Vlad Negru, precizează următoarele :

1. Referitor la susținerea "Care este studiul de trafic care a stat la baza proiectului, câte locuri de parcare sunt prevăzute și dacă există locuri de parcare special destinate spațiilor comerciale. Se știe că str. Louis Pateur este o stradă extrem de circulată la orele de vârf, iar intersecțiile cu str. Cireșilor și Mestecenilor sunt frecvent blocate în linsa semaforizării".

Studiul de de circulație a fost întocmit de către firma Zoom Proiect SRL și a fost avizat de către Serviciu! Siguranța Circulației prin Avizul 382211/446/04.10.2019. în cadrul parcajului subteran s- au prevăzut 51 de locuri de parcare, față de un necesar de 46 de locuri calculat conform Anexei 2 la RLU al PUG Cluj Napoca. Acestea sunt distribuite astfele: 40 locuri aferente locuințelor locuințe, 6 locuri de parcare aferente spațiului comercial de la parter, 5 locuri de parcare ce pot fi folosite de către clienții spațiilor comerciale sau de către vizitatorii locatarilor. Studiul de circulați nu relevă încărcări de trafic deosebite la intersecțiile Pasteur - Mestecenilor și Pasteur-Cireșilor care să justifice semaforizarea lor.

2. Referitor la susținerea "De ce propune desființarea unor parcări existente pe platforma de parcare aferentă blocului IXT sl aflată în afara terenului proprietate, respective înlocuirea lor cu spații verzi. Aceste locuri de parcare, amenajate acum 2 ani de Primărie sunt și închiriate. Am marcat cu cerc roșu zona. De asemnea accesul pe scări către magazine se face de pe platforma de parcare a blocului și nu de pe trotuarul existent, din nou intervenind pe zona nostră de access. Vă rugam să reanalizați soluția."

Limita de proprietate a terenului reglemetat, str. Pasteur nr. 48-50 a fost stabilit prin hotărâre definitiva de către instanța competentă și se extinde dincolo de împrjmuirea există astăzi, trecând pe sub platforma de parcare și pe sub o parte din garajele de beton existente. în cadrul proiectului, pentru că există suficient spațiu, s-a propus reconfigurarea parcajelor aflate pe domeniul public cu păstrarea numărului locurilor de parcare existente. în plus s-au făcut demersuri pe lângă Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor pentru notificarea persoanelor care au locuri de parcare închiriate șî neprelungirea acestora până la finalizarea lucrărilor de reconfigurare, prin adresa 231281/7/25.04.2019.

Aceesul la scările care duc la zona magazinelor se face de pe domeniul public, fără să obstrucționeze în niciun fel accesul auto și pietinal al locatarilor de la adresa str. Pasteur nr. 36, prin urmare nu considerăm necesară vreo intervenție asupra soluției propuse.

în concluzie, apreciem că am justificat soluția propusă și am răspuns tuturor observațiilor/obiecțiilor formulate de către asociația de proprietari Pasteur 36 reprezentată prin Președinte Dn Irina Vasu;

Cluj-Napoca,

25.11.2019

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 328443/433/25.06.2019 obiecțiunile formulate în adresa Asociației de Proprietari aleea Mestecenilor nr. 1, bloc IX K au fost transmise beneficiarului.

Sesizarea Asociației de Proprietari str. Louis Pasteur nr. 36, bloc IX T, cu nr. 605656/22.11.2019 a fost transmisă proiectantului prin poșta electronică.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunile primite, înregistrate cu nr. 384671/26.07.2019 și nr. 609930/26.11.2019 au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. 386428/433/29.07.2019 și nr. 613891/433/27.11.2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implica? a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

Danieli PopResponsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan