Hotărârea nr. 880/2019

Hotărârea 880/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E, Calea Turzii nr. 50; beneficiari: Pușcaș Cristina-Rodica, Coroș Monica-Maria și Sârbu Radu-Ovidiu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNK ÎPTULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind a probar cm Planului Urbanistic dc Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnicomedicale >1 birouri S+P+4E, Calea I urzii nr. 511

Consiliul local al municipiului Cluj-Napuca întrunit în ședință ordinară,

hxam nând proiectul dc hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu - Construire imobil cu iuncțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S*P~4E, Calea Turzii nr. 50 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul dc aprobare nr 615683/1/2XI1.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul dc specialitate nr. 615760728 11.2019 al Direcției Generale dc Urbanism și al Direcției Juridice, prin care %e propune aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tchnkomcdicak și biioun S+P -4E, Calea lurrii nr, 50, beneficiari: Pușcaș Cristina-Rodica. Coroș Monica-Muria și Sârbu Radu Ovidra:

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. ?89 din 19.08.2019. Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr 1050///IX. 11.2019 și avizele organismelor leii tonale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 a. Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și complctârilc ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014. așa cum a fost modificat și «impietat prin Hotărârea nr. 1187015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea ni 579.70' 8;

Potrivit Jispozițiunilor ari. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1,           Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - C onstruire imobil cu funcțiuni dc spații

medicale, tchnico-mcCicalc și birouri S+P-4E, Calea Turzii nr 50, beneficiari. Pușcaș Crlsluia-Rudica. Coroș Monica Marin și Sârbu Radu-Ovidiu, pe o parcelă propriet.ite privată, nr. cad. 2702X9.

Documentația reglementează:

 • - retragerea față de limita laterală nordică: mia. 4,5 m,

. amplasarea față de limita laterală sudkă: pe limita de proprietate, adiacent calcanelor învecinate și retragere de 2,5m (curte de lumini) în dreptul curții învecinate;

 • - retragerea față de I im iu posterioare imn. 10 m,

 • • accesul auto și pictona): din Calea Turzii;

 • - staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, 6 locuri dc parcare auto la subso. și 6 locuri velo amenajate la sol. necesarul calculând u-sc conform Anexei 2 din Regulament.

 • • echiparea Uhiuuu-cdililara: «impieta pe parcelă

Toate investițiile propune prin această documentație de urbanism vor fi suportau dc beneficiarii accsuia.

ArLl-

ArL_i-


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală dc Urbanism

de ședință. Ștefan Ta re ta

Kr. R80 din


10 decembrie 2019


(Hotărârea a fost adoptata cu 26 voi ari)

•«*»<««■ < nr ■

MM -MMC»

ARH1IH l-ȘCF


ROMÂNIA l’HIMÂRIA MIINlCIHUMJICLUJ-NAr<M;A (W Me0ia V. i,      C> fepi-4. id • 40 HI « W«l. fa ♦ W 2M vr _UV


» w W pwwiaciujrMpoij k» | »w* ci4b.MiieH.ro j wv w vn«duju3poc« w>


Ca urmare a cereri: adresate de Pușcaș CristinaRudica, Coreț Manie* Marta, Sârbu Radu Ovitliu cu domiciliul in județul Cluj, In inun. Cluj-Nupuca,                       înregistrat* tub nr

1M35M33/2OI9 și a completurilor depu« tub nr 392147/433/2019 în conformitate cu prevederile I-eaii nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și jibenismul. ev modificările și completurile ulterioare și Ordinului nr. 233/20'. 6, se emite următorul:

Nr...^/'Z' ..W-.M

pentru r.lJ.II. • Construite imobil cu funcțiuni de spații medicale și tehnico-medicale ți birouri JH-P-4E, »lr. Calea Iur/il nr. 50

generat de imobilul cu nr. cad. 2702R9

îni.utor: Pușcaș Cruți ta-Rodica, Orrw Monica-Matia, Sârbii Kadu-Ovidtti

Proiectant: S.C. TKANS FORM S.R.L.

Specialist cu drept de «cirnatură RUR: arh Vhd Negru

Amplasare, delimitare. suprafață zona Studiată în PU.I).: parcei* în suprafață de 430 mp, rituală pe frontul vestic al Cili lunii, delimitată de pa-cele cu fond construit în pmlea nordică, sudică și estică.

|t Prevederi f.U.C», - R-ULa aprobate înțerior

V'l'R 7CP_M3 /onâ ccm^ruitâ protejata -

'Sortii mixtă cu regii» de construiri (ir v his, achucatit prmcipaMor artere de trafic

•fihk fiHiie predominanți- Suuciură fonqiocali mixtă incluzând locuire individuală ;!• tip urban (tradițional), xemicoioctM» colectivi, activități administialive, de administrarea afacerilor, fmanciar-banuirc, terțiare, uuliuia*. de învățământ, de sănăiatc, de turiun. La imobikk noi, paterele Spre spațiile publice vor avea in mod obligatoriu hmetami de interes peni vi public, Spre spațiile țxiblice, spaț ile de locuit vor pitea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Ihr/cnța locuirii mi este obl gatvric

 • - regim de construire; discontinuu (deschis).

-bhîl(imcti maximei (tdmitii se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii:

 • (a) pentru clădirile comune, înălțimea maximă ki corniță nu va depăși IX m, iar înălțim* -a loială (maximă) n.» va depăși 22 rn. respectiv un regim de înălțime de (1-3S)*T*4 M sau (1-3S) t PH* 1K.

 • (b) pcnini clădirile ck colț, înălțimea maximă la cornișă m va depăși 22 m. iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 22 n», respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P*5.

-indici urhaniuici-

Pentru partckk torni mc POT Maxuu - 50%, CUI marin- 2,0 ADC/mp

pentru nivetek ca destinație de locuire AC maxima - 40% x St (suprafața terenului)

Pentru parcelele de colț: POT maxim - 60% ,CU I max-2,4 AIX*/mp

pentru nivelele ca cestuațic de locuire AC maximă - 50% x St (supmhța terenului)

-retragere mm /afâ de aluiuimim Clădirile se vo- finpbsa n retragere laț* de aliniament, în Irvnt discontinuii (deschis).

 • - nr/rrijțrre nmi Jupi de limitele laterale: Clădirile se vor retrage m mod ovl galui iu ile la bt.ira opusă odei ce include un calcan existent cu o distanță minimi egală cu jumătate din Wlț mea clădirii. dai cu mi nai puțin decât 4,5 m. Prin PtJZ sau PUI), se poete institui uu regii i de corni uire de tip cuplat Clădirile se vor retrage în mod obligat* w.u de la limitele latevafe in situaț ile in care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minim egală cu jumătate dm înălțimea acestora, dai cu nu nai puțin decât 4,50 in.

-retnigeim fitfâ de Umitrh /țasttrr.uiic Se vo: retrage cu o distanță miuiri egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar c.i nu mai puțin decât 6 in. Toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în

101

HMMta * * w «« mm.


ROMÂNIA IMIMĂKIA MUNICIPIULUI CLUJ-NaPOCA CdroMqiiw. m 1«OMBI           :H»»4«W HI. f» HObUft.t»


ROMÂNIA


wwu.,w«Hui;jtkMt<'ura o wavr (teXnadl.'O »■»* riMMW** n»

AJtHITECT-ȘtF

fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 35 m. cu excepția edicvk-lur cu caracter provizoriu ce contribuie la mganizarva grâd.nii (f.ligurii / pavi i<■•ane, dc xviic pentru unelte de grădini etc), a căror suprafață însumat* va fi de maximum 15 mp.

II. Prevederi H.IJ.D propuse:

 • - retragerea fafâ de limita laterală nordică: min. 4,5 m;

 • - amplasarea jart de Umila laterală sudică: pe limita de proprietate, aciaccnt ca canelor învecinate și retragere dc 2,5m (curte de lumină) în drept ui curții învecinate;

 • - retragerea fată (ic limitaposter ioară: min. 10 m;

• accesul auto fi pietoni: din strada Calea lurr.ii;

 • - siitiionanta vehiculelor în interiorul parcelei, 6 focuri dc parcare auto ia subsol și 6 locuri vclo a net ajate la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echipate tehnico-edililară complet* pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amcnaarc a teritoriului și urbanism din dala dc I9.(M>.2OI9 și a verificării în ședința upera.ivă din 02.0S 2319 a completărilor depuse sub nr 392I47M33/20I9, se avixeuză favombil Planul urbanistic dc detaliu.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate dc beneficiarii acesteia. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglemcatări uibunriticc anexată și vizată spic ucscbiuibarc.

Haboraiorul $i beneficiarul P.IJ.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.I). care *acc obiectul prezentului aviz, în coniurmitatc cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2C01 privind amenajarea teritoriului și urbarismul, cu modificările și completări e u tcrior.re și ale Ordinului nr. 23372016.

Prezentul avizate un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul apiobăni P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate îitociri numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

P'wwntul aviz este valabil de a data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr.4428 din 19.10.201 N emis de Pi mai ia Municipiului CI uj-Napuca.
Rec., 3cx. Arii. Carmen Lmilia (oțofan oormlier. Biroul Strategii urbane

Ai hi<;« tix.i dc 12 Ici. ctolonn ( h Hanței nr.                 din                          q

l*re:e»tlul uri: foti Httnxnt» \alK tfiu:atln. itfecl prin hi ihtic de               ă*/


LegendaConstrucții existente


Calcane

Construcții propuse

Conat'uctM propuse contur subsol

CirculatH auto (carosaM)

=£>

Sensuri de cirrutet>«

L_

Circulații pretoria le publica

Circulați auto (caroeaM) in incinta imobilul vi studiat

IIII

Circulat! pietonale

irt irumti m/abiiiaia i «HiHkiat

Hi we >%»^arS4a ainJvtWlv 1

rzz

SpatN verzi nea menaja*

SC*        *4«*

Spatii verzi amenajate pe sol natural

AjuAtil

OpMVl VFf 71 pasta subso

■nnn Punct gospodăresc ■ LJLJLJ îngropat pe 4 traefi

Parcare aentni bkklete


ZONA M XTA CU RtGAi Of40

il

Sa 2fe

w   ■

z

«4

î        1

1i

1

C    L

e* S « ri E J a |

K *•    1

I     1

f 8

er

i ”

i i Ie *

h i i Iu H

£

0

I 1

i i


•o

> £


IA f

JL


a

&

2

5


f S.


Iu

*


I’.L.D. - Construire imobil cu funcțiuni dc spații Medicale >i tdiuico-Mcdicalc și birouri S+P+4E

Calea lur/ii nr. 50

Nf^<^l^/0U9.29L9

(nr. cacre H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Ixical dc adoptare son ocadoplare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordiuul nr. 2701 (lin 30 decembrie 2010 emu de Ministerul Dezvoltării Regionale și l'arismului pentru aprobarea „Metodologici dc informare și cana altare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și dc urbanism” și a Regulamentului Ix>cal referitor la implicare» pubKcului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism mu de amenajare a tcritorialai, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane Cam. 64 (Simona Cipctgan)

 • •  Inițiaturi : PUȘCAȘ CRISTIN A-ROIXCA, COROȘ MONICA-MAIUA, SÂRL1U RADU-OVIDIIJ

 • •  Prvteetant S.C. STIL PROIECT S R L.

Procesul dc informare p consultare a publicului s-a desfigurat in conformitate cu Documentul dc planificare nr. .392147/22 08.2019

Având în vedere art. .3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs dc elaborare se face ?n funcție de etapa îti care sc află, tlră a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URDANISTIC 1)1- I )l-TAI.IU Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale și tehnico-medicale si birouri S+P+4L Calea 1 urzii nr. 5C

Acte de autoritate publică dc reglementare care au fnM eliberate de Primăria Uuj-Napoca :

-Certificat dc urbanism nr. 4428/1M. 10.2018

- Avir GT.A.T.U. nr. 789/19.08.2« 19

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • I. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați că dezbată propunerea solicitantului,

5 au întocmit:

Document dc planificare a procesului de informare și corni Ilare publică pentru P.L.D. nr. 392147/22.08.2019

S-a afișat pc sitc-ul instituției tabelul cu documentații dc urbanism supuse consultării îr, data dc 06.03.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, Calea Moților nr. 3, pc panoul de afi.șaj vis-a-vis dc cam. 62, ci 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări PIJ.I).

 • •  Plan încadrare în zonă

Dutric tocurile Murur întâlnii Uur:

Publicul a faal invitat să participe la Di/baterea publică b sediul Primăriei. în data dc 19.06 2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe sile ul instituției h secțiunea „Informații Publice\UrbanismX.TATir, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul dc Cluj din 02.04.2019

Dc/batcrva publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 19.06.2019, ora 14.

 • 2. conținutul, datele dc transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații Iu întâlniri, buletine informative și uite publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe sitc-ul instituției a ordinei dc zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie. în Sala de Sticlă în datele de 19.06.2019, ora 14

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat KU.II. privind intenția și pi opunerile documentației.

 • 3.  localizarea ruzidviițilut*, pt optic arilor și părți lor interesate care au primit notificări, buletine informative sau a te materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Săsâran Delta - str. I atra nr. 16, ap. 19

 • •  Rusu loan și Rusu Adriana - Calea Turzri nr 52

 • •  SC. Rt) CONFORT SRL - Cale i Tur/ii nr 52

4 numărul pena urnelor care au participat b acest proces;

La dezbaterea dm 19.06.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C. I A I U, din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Vlad Negru.

Din partea publicului s-au prezentat vecinii Rusu Adriana și Rusu Cristian, care sesizează următoarele:

 • - pc parcela dc la nr. 52 sunt 2 imobile

 • - nu nc opunem realizării unei construcții decente

 • - la nr. 52 este locui nțăn nu birouri

 • - parcela nu respectă condițiile de construire, are formă neregulată rezultată in urma împărțirii acesteia acum 50 dc ani

 • - se alipește la garajul existent

 • - suni geamuri deasupra garajului

 • - se propune o retragere de 3m față dc Hotelul Confort

 • - clădirea propusă să aibă lungimea calcanului existent

 • - numărul locurilor de parcare

 • - clinica medicală va avea o mulțime dc pucicnți, sunt doar 6 parcări

 • - regimul de înă.țimc este exagerat

 • - clinica medicală presupune radiații

• regim dc înălțime mai mare și retragere de 4,5m


Prin adresa cu nr. 241434/07.05.20'.9, Rusu loaa și Rusu Adriana cu domiciliul în comunică următoarele observații:

P <<u ZT-/J7 KT i A ’<** O F*MT ** * * s         rz<                       «. j -        -

fi                      < Kt* Are ✓ 7* ) Sfar/‘A»; ~ ’iz A yf o                ' '&>*

<

>

fc,

f *

A

*

4

f

X.

X.

X i.

v

X

•X.

•»

X

£

•> ■x.

4.-

>

■ X

A

4


X-/

•\

f.

«X ,n

4

C

■ci

■ t \

u

fc

x. J

- *>

• •»

. •.

V

•<

<

L

XI

X x.

x\

*■

<•

7

X

• —•

7

1

* X

■<

w

?

>

c.

4r

-c

>•■ <b

£

**«

'v

V

i


vt

4

* M

X’

4

r<

<r.

s

y:

K

Xt X.

%

A

• x.

w

X

•*fc

’tf*

?

iL

,•••

4

K

ib a.

X

•■a .7

i i

V •■*

4 K


f         (,’MU7 k ,

. ț^nf jv 12» 1«•’2/ ?1

/>.e / 2t■ f              ,'!':

* i^rr^tĂ y

/ie,/»/# z/4/'-c


// < r.

Td.c


p c.(  u£.

> , 7 '             « A.r Mt/bl -

M/Ai . c« v ) ■

*. Vr e X/.- 71 7 /Z 7

r

r^/JSe’2'1rv4v# <-***</ 4/1

< 27


;>. <#Z                                 2

--A-r ’/tJ toC

-'SSV S, •

f2 in ti "           m «z

X/zZz r               r,v) ■

* f|, t

‘t>l .»<

Fnn adresa cu nr. 241448/117.05.2019, dl. Kusu Cristian liorațiu cu domiciliul în str. și d na Văsar Rcrwlda cu domiciliul in                         comunici

urmâtoarele observații

- <v-xz7 . A v /'w z2//' <-^o 4/^y> <7? fA-fcesA         Țk2ja

( ‘Wrrâttk’2HlF hh'-ÂT ^br^r ;s42-2 ^x?v>2 7/^Xb Z/“ « <^V7//; , t/rvU/'M w ' •- >2/>2/, jv><. ><?  ?■'-j&m           \

Ac-G'"'2'2 '2    <1'+7/                 r2 # >

.. p/r^^L/t. ?a> cri/4~                                  w 4 v i ,'Â r-t 2>2?.{&.

oca i a uz    7x34-7/1 h 72< 'H < ✓ < 2 P • > 3 O 2w 7>hA 7»jfAt<?2 hi sA^

W.C <. S2•« K7f2«C /<fh        a2

b • 2' 1 2 A 4 T5 n &■<2 i2               hl>cl /b MA a «cj A2 ,.

..                  F-eAi-A A p4-Xo-/-< Af /v                  , z/ <«■ . / itK2 H

hP( £ ho f>t 41c a> P F&rArAZXi fa/w/V c 7 \

Ca mulțumiri, 72 TfiUf A T ?az Aza        /W af        t XF AFjk> î/A-7

'/'< a 7v/p A//j -r»-4<z M hX > U'r Ă . {PltrA+T.
S pZ«2x


I f C<î^_

A

*»V


<7 ^'v z./z/•/2>.?   --y f7 <«• < .        ;>-       ^i\7o/;

: 'uk» i ■ 7m :.j ’»f, 5     '.'f-‘■' ‘           A 7? 2' ‘■'>■.3^ î’7 /?A

x) r <- / *5 * X* 7>Jg £/*’ A 71* /’ / V f ^4 *5/ W*l *x" .* ' * /’4 cc^ f •             A

îa ti. n


><fi &r /*’ $'*> rife '

1A, -k,^ Ar*       ”• ^'J ' '* f0An'

ce


s/6 jti r . **~"f?* A‘*'*^z

<;> A4 T f'A^^S)

fit. A A fit*

T/A-7Z’

Z

T'rvPWr*

a -r^f t", *?•

^tufii-bA, t>c'■ ***’**’

i><’ Z A >Ă>4/># ?<-' /"»

,wii »•**"''■ Zfr<k ‘ yk Cj M bv- < *


v ■*A K>< j~

/),                ^*«-VAA ty

f£U $u e jti+ySt#-*/ '*/

& *£' f* *** VA M i/ zbc' 7"^  X//* / ~

r                  z

CoTA      A PM .

Ht '»"< -^*      \

czv;


.. fv

) K'l

a/a/A ‘A

ui ppr fTV/ »/M/- .

’ fA:f f

etl ?-         **"

Prin adresa cu nr. 24^529/10.05.2019, c-na Rusu Adriana cu domiciliul tn comunici următoarele observații:

7 '^Aib W fi- '/'AP* <\T ^7^     77* £4 Jf           - * ✓/*•' <WJ7*7Tf7

r4 V A(U<4     7 ^7> A />Z4       A* fit      7^ A *cf *f. -țfif fi fa 7 s fit* -   .

VMcjtSc r^-V r, CAZ< Ifi bh/fi^pi ( AfiPWfaj M,*j**r ,■’ Ațn

**î**•'< a / Q/“ y^P<A/x,\ o <XtrJ.      < ttr fi UCA a>a/

7 t>7z/A <*/ee<2S> keM ft-~


V» cfi *'c. p# J n CA X< l fi brtZ/f/vȚY l i ( r^-7         > A/at/^ / //✓» *X

 • * •i7â jH Kti 1*7^7 fi,            O fXWW, ft fit1?')* CA

lA ^vcz/^zA ^/i5r7,;‘^7 ^^tJkc5? r Wa ^rc2 FS?Z' rt-~ __bou/C LrtTt <*>■ oz-»*- ~J> ,<u.~Â »*.         ’i^ ,><tc r VJL_<>'.

£ 4’c *f4 <77 e/ J zzxm/a/7»- Cu«Lf> c A VĂ A¥dA TATA ^e. ^•'ț*F-Aii                                  - P-f«^A r F>^Cy>Vf<r 6X?V<fxr/x;

T’/ioS Za 0               Zar c<^4 Z >/ Tz* î1* tx- 7-, A >X_

oma- ^Xr/Ve-noir. '                Samitura / rf

Yo oT xwn                 —77*—

Kati:

 • •  Ur fi hiaic în consideiare do.tr ccrcrik caic w cuprinde umAtaMvcfe dale: /

- nume, prenuine, adraa petent, teJelon de contr.ct /

. bocx/ A-e^>74 7> A A T o b> A- ’>rF Aqa.< T-'ja)*T<X « X j 1 w țKugFt puz Ar e<4 0/A<* i ^Pvl'Aa iA l* a ^4 6sr A*4/d///

îrtAt-ri^e Ae/rt. ^fi" <, .^u       "(frȚ‘+H1')

cu ^-^rF r^ut>A', Tr ?//»a.' >a- " A- «/ x.-. a ■ u (      •ir/^f.-'^. bc~ A-V.ufajUa

([A f-i^Atr C^tfiA tu^-a;, j A Ai- f->>F e~ț,ut_ e.. K.

Pe/* *-«>.**<*                         -r>?- rw

’»-> 4\ £XcZ             y, <S7XZ>/;->/X7f QjZAA^

P<*‘ <=/>£>/*-(:  '7-**<’W/A/7 fir" f AiS j >2(C 7 A7/- A & 3r- tjj-ȚCj

'] m f &** A1 fi* fi*(£cr          <* * **m l 6e Z*/rc 7 / z/ tr-

l’d A) ( fit ‘-P Ti 4?? *Aț) ac a                     //7L

Cc^tP^p/jfi -Țfcf'i** 'x/fi. aVcacp a; T jC m T- i/ a c uj'j A A-fo , • i<r      m h*a

F#F7^t , •'** 5 i <? c p M \ tic ToT /’CaP# Cfi(.c fiÂy Cp^’,-> vult.hi' X*/ r7<Qp</5tr /X           ox/szrxVc

pz f e/?J. _i> J±r«?. i     _S£*t ^2 7^.f^2// / -A c M cxZ

esr^Z^Jp/ c*.-x>z  ^7/> frw'J j    ^»f/,y 7^-

CjH<m cA £<2c*wjf e^^TfcTFA TfcCtâs

*J< 5 51-A»

f iHze^i ? /M/ /S«i 7 ? V- At/rtyiyr

f >7l >M A H? />4>7>> «r» 2>/>7. & av> V Cz^v>x/-

_ l i^Tffi                   y t*           <££

^) , X p ff-j9>» *'< -t-C^f^t>.c:

£H Z.M-. 2,   * .

ft mTP^ AUPi/^O               pAcpusr <’/*<>*,

/> c<?tr <*             CC                                ''-‘7/5-.

*5<y A» A.^7»”/ A <7 A# i 'S-a •>«//< 7/7*7, < VA/>V?X1^ Z>'<'(/< >^ ..

^z^^cc* /vA7             v>x^/  “3/i cț

x**7>* *•"*£- .

vg)        rAJA- ATTACfT( b/u ^AA       CAAc A f w>r

1*7 Afib/WfinwAr i>te*A7A'‘ i¥*cizc/î/M<F /X

y) A-u PP'->pA/r< ^OMr .

c.7" ;/^*nAuc^T *~Ae^|>A//A *T>MC>A fi*Jn Tfc-tiv zeA,^zooH f'T. z.^xra/AM c_4// fi, ^^hrciAT,^. T^Ț/ /a/Dbm i* oxi?A0€ Ai’e^tct/uJ f pt/T, CmT 2 «WA/^ t'AtofiT <?*■ ^CA'7//

-’ < 4ev//Z 7 c«. x AAt<>i>*tr              ?/</          /

Prin adresa cu nr. 21S23 5/31.05.2019, d-im. Sfoăran Del ia Ancufa cu domiciliul în i , comuti1 câ urmitoarclc observații :

/7u-<zk.-cx.^<^ c/e.          df ^jaN.u>/ie. SNGufrCsijvr


7g &>          o6 P+ 3 £__________

â^y^Ju^        <£                ___

■         ^.pCx'PiCt. fb-i-ti^cc^c , (Vt        Țpi^- Tp;

V                    /     ’ • 4—              ' J w          f             Z» *Z’X -Ă, (&*■*< cp/*?

_ . 67*W 2/ u' /a) re -c/wttr Cu mulțumiri,
Data: "jt. Cfr“.

B. Rezumat al probiemdtr, observațiilor ți rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare ți consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care aolicitanljl a rezolvat, intenționează să renrlvc sau ac va ocupa de problemele, observațiile și rezervele expr maie de public;

Ca răspt ns la sesizările vecinilor Rwm Io an și Rusii Adriana cu domiciliul în 1

, cu rar. 241434/07.05.2019, pnmxUiuul lucrării - SC. TRANS H)KM S R.I.. - arh. Vlad Negru, precizează următoare c:

 • 1.  Referitor la susținerea ‘Cont. doc. PUG. Mun. Clu| Napoca, parcela vecină de la nr. 50 este comtruibdă dacă îndepilnețte următoarele condiții, suprafața parcelei ■ min. «00 mp, front stradal rrin. 21 m și forma regulate, In realitate parcela are formă de "l" (neregulată).

Potrivii Regulamentului .oral de Jrtoanism aferent L l R ZCP_M3, "Se cons.drrd czmstruibdepanelele cwe 'ndephnesc comutativ următoarele conJtțH.

(a) fi cib6 front la stradă

(b/ lungimea frontului la stradă si fie de mal mare sau egaii cu 21 m

(c) addnemea s<i fie rr.m mare decât frontul la stradă

(dl suprafața t6 fie mai mare sau egaiă cv 800 mp

Prin excepție, în coiul parcelelor în frfefes urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate la punctele (b), (c) ți (df, se va elabora un P.U.D, prin care se vo evidenția modalitatea de conformare ia prevederi* preeentutai regjioment privind utitaarea funcțicnaiâ, arr.plasarea. echiparea pconftgttrarea clădirilor, staț.onarea outavehKuletof, posibilitățile maxime de ocupare ți ut Urare a terenurilor Pun darul este prpte/ut. In anumite caruri pet fi acceptate operațiuni de comasare/cfiviiQre a parcelelor, cu auriul Ccmtsni Zonale c Monumentelor istorice*.

Parcela de la numărul 50 te. îrx adrează la excepțălr menționate la punctele h), c|, d), prin urmare este coistruibilă In baza unui PUD, respectiv documentația aflată în p'ocedirl de avizare.

Cu privire la forma parcelei, faptul că înș ți petențll precizează că are for-na de T denota acesta are o formă regulată. în plus, regulamentul de urbanism aferent ^UG consideră acest parcelar ca Mnd valoros, instituind asupra acestuia în mod expres un regim de proiecție.

 • 2.  Referitor la susținerea “supraf. de circa 250mp țin anii 70-80 s au cedat 3 m la front pt. lărgirea străzii Calea Turtii)"

Nu înțelegem la ce se refe'ă petențk parcela tn studiu are suptafaja de 400 mp, conform mlsurătonkx dtr teren, a cărți funciare, confirmate prin procesului verbal de fază de proiectare nr. 5262 / 2018, parte din documentația supusă avizării

 • 3. Referitor la susținerea "Clădirea propusă ăn documentația PUD nu respectă distanțele minime față de vecinătăți (h/2 b corniță - minim 6 m conform HGR 525/1MM"

Referirea b retragerea față de 'imita laterală de proprietate nu se regăsește în HG 525/1996.

în conformitate cu legea 350/2001 ji cu prevederile din RLU aferent FUG M an. Cluj-Napoca aprobat prin IKX 493/2014, pentru UTR ZCP.M3, se precizează că retrage-de față de limitei* bteraie p posterioare, pentr a parcelele care au suprafață mai mică de 300 mp p frent la stradă mai mic de 21 de metri se reglementează prin PUD, respeitb prin documentația de față supusă avizării.


 • 4. Referitor la «reținerea "în cazul alipirii corețr jcțlel de clădirea proprietatea noastră do b nr 52 (perete calcan) săpătura pentru fundații afectează grav stabilitatea >i structura de rerhtanță a construcției de b nr .52".

Menționăm cl soluția tehnică proptii pentru executarea lucrărilor de fundare nu va p<»n» în perieri stabMtatee cor turilor de clădire de pe parce a învecinată Această soluție va fi definitivată si detaliată h cadrul documentației oentru obținerea autorizației de construire ji se va fundamenta pe o expertiză tehnici.

 • 5.  Referitor la susținerea 4n orie* situație (soluție calcan), cont, prevedrilor PUC, alipirea de casa de la nr.

52 se poate face mimai pe lungimea acesteia (cca. 10m)*

Potrivit Regulamentului Local de Urbanism aferent UTR ZCP_M3 „Ccn/ormoreo câWdor pe porceAă vo/i determinată de contextul generat de cadril construit 'jdicirent Principii ^nnstâ în aconeruen citkaneiot existente fi respectiv coatiapunerta de retraged în dreptul cttor ae oe parcelele vecine Regula se aoitct atât pe Urnitdc laterale c6t fi pe cete posterioare de proprietate. în casai existenței unui calcon vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul cakan r.u vq depdți lungimea cehă existent."

Având In vedere ci atât Corpul CI cât ți Corpul C2, de pe parcela cu nr. 52, prezintă calcane spre limita mir uni de proprietate, clădirea propusă acoperă aceste calcane purând In aplica'e disparițiile de mai uk Soiița propusă a avut In vedere implementarea regulam? it Hui local de urbanism ș în cadrul unor dezvoltări uRekare pe parcelele învecinate, cu atât mai mult cu cât modul de ocupare a parcelei învecinate, preexistent, nu este conform regulamentului local de urbamsm.

 • 6.  Referitor la susținerea 'Nu se poate asigura numărul minim de locuri de parcare (1 loc ia flecare 15

mp spațiu medical / birouri*

Necesarul de locuri de parcare, atât pentr j autovehicule cât ți pentru biciclete, a avut In vedere dispozițiile Anexei iw. 2 din < adruf Regulament ulm Local de Urbanism.

Potrivit acestora, trebuie prevăzute:

Pentru fv acțiunea dc birouri (fără acces publc) - 1 loc de parcare autovehicul la ROmp AU, 1 k* de parcare tic clete la SOmp AU

- Pentru funcțiunea de sănătate, nefind polidinici • 1 loc de parcare autovehicul la Mmp AU, 1 kx dc parcare bretelele la 100mpAU

Raportat la suprafața utilă a spaților de birouri sl aentru funcțiunea medicali { 413 mp) a rezultat un necesar de 6 locuri dc parcare pentru autovehicule, asrgu a e In subsolul imobilului ți 6 locuri de parcare pentru biciclete, Asigurate la sol Soluția a primrt avizul favorabil al Serviciului de sigurarța rim.lației nr. 530173/446/09.11.2C1S

 • 7.  Referitor ia susținerea “f*a latura sudică, în cazul realizării construcției propuse cu subsol, nu pot fi întrunite condițiile tehnice care se impun pt realizarea de subridrl (având în vedere faptul ci spațiul este foarte îngust, construcția propusă este prevăzut! cu subsol, în timp ce casa proprietatea Mjbscmnațiior nu are subsol, având regimul de înălțime PeEeM*.

Ața cum am precizat p la punctul 4, sokțla tehnici propusă pentr j executarea iuciăr iior de finea re ne vi pune în pericol stabilitatea corpurilor de clădire de pe parcela învecinată Această sdvție va fi definitivată ți deta iată In cadrul documentației pentru obținerea actcrizatier de ccnstnrice ți se va fundamenta pe n expertiză l v: fll •

t. Referitor la susținerea *Hta obligatorie întocmirea unui studiu dc însorlrt cerc sl stabilească rn mod obiectiv daci mai sunt îndeplinite condițiile de insorieire minima cont prevederilor leg.de (având In vedere regimul de înâlâinae propus - exagerat nosiderlm noi de S+Ptl*.

Studiul de arsurile a fusl îi lucrai țleste pacte din documentația supusă avizatI. Acesta corxiuziorcază că imobilul de pe parcela inve:inată nu este afectat, clădi'?* propusă umbrind clădirea existentă doar până la ora 10.30 la sohtițRil dc iarnă, fiind amplasată la nord față de parcela petenților.

Regimul maxxn dc înllț mc pentru parcela de la nr. 50 a fost anterior reiiiementat prin .UUaferent KJG mur Ch j Napoca, aprobat prin HCl 493/2014, prezentul plan urbanistic de detaliu se încadradu se in acest regim de irwțime având W*3 etaje față de $*P*4*R maxim posibil ți o înălțime de 13,4 m față lâ m maximi pudHN.

 • 9. Referitei la susținerea *l»e latura vestită deținem un gard - construcție anexă (întăbulată în cartea funciari) care s-ar prăbuși afectiv în timpul realizării săpăturilor la Imobilul propus vecin)1*.

  /r


Revenim și artâm așa cum am făcut o deja la pune, c ic 4 ți 7, <1 soluția tehnică or opus! oentru executarea lucririoc de fundare nu va pune In pericol stabilitatea corpurilor de didire de pe parcela învecinat! Această vuluție va Ti definitivată ți detaliată in cadrul documentației pentru obținerea autorizației de construite ți se va funcamenta pe o expertiză '.ehnică.

 • 10. Referitor la susținerea 1n concluzie, consicerăm că documentația propusă PUD încâlci In mod repetat prevederile HCl 118/2015, W/1017. 579/2011 privind modificarea parțiali «I compieterea regulamentului de ur bariiun - actual zar» RUG Mun. Cluj Napoca *.

Având ft vedere că in text J observațiitor nu se face nfcio referire prerM la rvciun articol din cadril RLU aprobat prin HCL 111/2015 și 579/2018 și că HCL 737/2017 conține prevederi privind constatarea urban zării, fără ipllcaMNtate in cazul de față considerăm ci afirmația este lipsiți de fundament ș ne vedem prm urmare puși in imposibilitatea formulării ur ui răspuns la acet nunei.

In conduri?, apreciem că am jurtifteat soluția pwusă și am răspuns tuturor observații or/obiecțiilor formulate de către doemul Rusu loan p Rusu Adriana.

Documente anexate:

- Studiu de însorite

. P'oces verbal de recepție OCH 5262/2011

Clu.-Napoca,

27.05.2019

Cu stimă,

TRANS FORM 5.1 L

<’l răspuns I» sesiz.lrile vechilor Rusii Cristian Horațiu cu domiciliul în

și Vasar RciurkJa cu duuiiciliul în                            cu iu. 24 I44X/O7.O5.2O19,

proicctant.il feririi - S C TRANS FORAI S.R.L. • arh Vlad Negru, prrei/ra/â următoarele :

 • 1. Referitor la susținerea ‘Conf. doc. PUG Mim. Cluj Napoca, parcela vecină de la nr. 50 este comtruibilă dacă îndeplinește următoarele tund Iți. suprafața parcelei ■ mln. 800 mp, front la stradă mln. ZI m șl forma regulate • parcelei (condiții neindeptinitej*

Potrivit Regulamentului ocai de Urbanism aferent UTP ZCPM3, "5e cunsa/enJ comtnnbPe porcefe/e care fndeo/mesz cjmuiottv utnâtoarrle condiții:

fa/ sd oibă front la stradi

(bf lungimea frontuhn In stradd să fie de mar mare sau egală cu 21 m

(cj adâncimea «5 /ie rrx» mare decât frontul la stradă

(d) suprafața sd fie mai marc sau egalii cu SOC mp

Prin recepție. tn carul parcelelor în fnțrtei urban extstrnte ce nu îndeplinesc condițiile enumerate, la punctele (b). (cj fi (dj, se va elabora un P.U.O, prin care se va evidenția modahtotro de confixinaie Io prevederile prezentului regulament privind utilizarea furtețicnolă, emptosarra, echiparea p confiqurareo aădirdor, stoțtof'urea nutovehkuleior, posfbditâțde maxime de ocupare p utftnre a terenurilor. Parcatorul este protejat. In anumite caruri pot fi acceptate operațiuni de comasare/cPvizQre a parcelelor, cu avicol Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice"

Parcela de la numărul W se încadiează la excepțiile menționate la punctele b), c}, d), prin urmare «te construibilă îi baza unui PUD, respec tiv cocumentația aflată in procedură de avizare

 • 2. Referitor la susținerea “în cazul in care prin documentația PUD se avizează favorabil regimul de înălțime propus (S*p4 IE), se vor încălca disporițiile IMM 525 / 96 privitoare la retragerile laterale (resp. jumătate din înălțimea la cornișă (atk), adică 6.00 m"

Potrivit Regulamentului Local dr Urbanism aferent UTR ZCP M3, punctul 10 "Ini țimea maximă admisă a clădirilor": "Inâlțimeo mmemă odmM o clădirilor se vc determina aplicând cumutctiv următoarele criterii:

(al pentru dudiriie comune, h.ătțimeu mwiimă Iu       nu vu depăși 19 m, iar toălțimea totală /mcurAnd/

nu va depăși 22 m, rmpectw ua reptm de înălțime de (1 )S}+?+4+M sau (1-3S) ♦Pfăal/T*

Regimul maxim de înălțime pentru parcela dc la v 50 '•sie stabili prin KXi muu. Cluj Napoca, aprebet prin HCL '105/7014 și prezentul pian irtanistic de detaliu se încadrează în acest regim de InUțlme având 5+P*3 etaje față de $»P»4*R maxim posibil >1 o Ml;irite de 13,4 m față 18 mi maxim pusibăi.

Referirea ta retragerea fată de limita Utcratl de proprietate nu se regăsește in HG 525/96, sipu ele retrageri menționate Ir. HG și exprimate în metri find față de fâșia dc proiecție a frontierei de MM. Cu privire la retragerile față de lim tete laterale de proprietate, la Art.24 se precizează ci retragerea minimă va respecta prevederile Codului Civil, respectiv 2 metri.

 • 3.  Referitor la susținerea 'Suprafața reală (din măsurători), care a fost omisă în mod intenționat de către proiectant de pe planșa de Reglementări urbanistice este de cca 355 mp șl nu de 400 mp (cord, extras CF), întrucât »a cedat la stradă în anM '70 * '80 cca 3.00 m pentru lărgirea Căii Turtii. în consecință toți indicii de ocupare a terenului (POT, CUT) sunt eronat calculațiI"

Aceste susțineri sunt lotul nefondate, cea care induce în eroare fiind tocmai petenu Documentația are la baza studii topografic și mâsurătorle topografice recepționate de către Oficiul de Cadastru > Mfcttate Imobiliară Cluj - Birou O Cadastru și Publicitate Iricbăiarj Ou Napoca prin procesul verbal dc recepție nr. 5262/2018. Conform acestor măsurători suprafața terenului este de 400mp, așa cum este p înscrisă te Cartea Fundară gr. 270289.

te consecință, caku ul indicatorilor urbanistici POT și CUT este corect reaiuat

 • 4.  Referitor la susținerea "Nu este posfclll asigurarea gr. Min. de locuri de parcare (min. 1 loc la fiecare 15 mp spațiu medical / birouri*.

MnCMuirui de locuri de parcare, atât pentru autrwehicute rât și pertro biciclete, a avut în vedere dispozițiile Anexei nr. 2 din cadrul Regulamentului Local de Urbanism.

Potrivit acestora, trebuie prevăzute:

Pentru funcțiunea de birouri (firi acces pubFc) 1 oc de parcare autovehicul la BOmp AU, 1 loc de parcare biciclete la 80mp AU

Pentru funcțiunea de sănăta e, rari ind poldinfc* 1 luc de parcare autovehicul la 80mp AU, 1 kx de parcare biciclete la lOOmpAJ

Raportat la suprafața utilă a spațiilor de becuri șl pentru funcțiunea medicală ( 413 mp) a rezultat un necesar de 6 locuri de parcare pentru autovehicule, asigurate în subsolul unchiului și 6 Incuri de parcare pentru biciclete, asigurate la sol. Soluția a primit avizul favorabil al Serviciului de siguranța vizcUațiri nr. 530171/446/09 11.2C18

 • 5.  Referitor la susținerea 'Prin realizarea construcției propuse, regim de înălțime $fP>3 se pune în pericol stabilitate șl structura de rezistență a construcției proprietatea noștri de ta nr 48 (necesare ample lucrări de subzldire și consolidare taluz) dar frontul mic ai parcele* de la gr. 50 nu permite asemnea lucrări în spații înguste )

Mențicnăm că scluțw tehnică propusă pentru executarea lucrări or ce fundare nu va pune în pericol stabilitatea corpurior de clădire de pe parcela învecinată Această soluție va fi definitivată și detaliată In cadrul dccumenUției prnliu obținerea autorizației de construire și se va fumlW'iente pe o expertiză tehnică.

SuMhtem însă «aptul că wnubilu de la nr. 48, îotelui Confort, are subsol, la fel cu Imobilul propus, prin urmare nu se pune prptfema unor afectări a stabăitIții acestuia Cu toate acestea sistem J de fundare ce urmează a fi adoptai va elimina orkr risc șl va fi supus avizării tuturor organismelor abilitate.

 • 6. Refer ilur la susținerea "Necesar obligatoriu studiu de însori re (nu se mal asigură insorlrea corespunzătoare cord. normelor în vigoare, datorită rog teului de înălțime exagerat propus).

Prevederile OMS 119/2014 privind normele de igienă șl sănătate publică, privind mediul dc viață al populației, la Art 3 precizează:

* (1) Amplasarea clădirilor oestmate locuințelor trebuie să asigure însorirta acestora pe o durată de minunam 1 1/2 erele sahtițiul de târnă, a încăperilor de locuit din clădirep din locuințele tovecteote/

In aceiași crdin la Azt.l dc precizează

o) încăpere ae tocurt - ihcdperi/e cu funcții de cameră de ti p dormitoare,

Avar d în vedere <J curntr jcți* de la nr. 4» are funcțiunea de hotei reglementările de la Ari. 3 nu îi sunt aplicabile, sepunandu-se problema tandri.

în concluzie, aprecem că am justificat soluția propusa și atn răspuns tuturor obse-vațMor/oblecț lk>r formulate» de că t e doamnui Rusu Cristian Horațiu și toamna Văsar Renalda, coproprietari ai Hotelului Confort.

Ci răspuns la sesizările d-nci Rusj Adriana cu domiciliul în 248529/10.05.20'.9, pniiectanhil lucrării - b.C. TRANS FORM SRL. - arh. Vlad Negru, ptccizvazâ urmâiuttrcie:

 • 1. Referitor la susținerea “Documentația faza PUD nu respectă reglementările PUG în vigoare referitoare la distanțele (retragerile) minime față de vecinătăți, întrucât sc propune o construcție aiipiU caken la locuința subsemnatei (Corp CI) cât d la Corp C2, deci pe dcuă laturi, desl distanța minima precizată în RUG este de 6rn. Astfel, locuința Corp CI va avea In fața ferestrelor existente o clădire cu H max -12 m (ferestrele existente fiind la o distanță de cca 2.4m față de limita de proprietate)"

Potrivit F.egu amentului local de Urbanism aferent U'R ZCP_M3 .Con/ormoreo cIMrVor pe parcelă va fi determinată de contextul generot de codri/ construit odfocent Principiul coastă în nroperirec calcanelor existente și respectiv contropuiereu de leliugeii în dreptul cekx de pe parcelele vecine, Regula se aplică atât pe fimiteie laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. In carul existentei unui colea* vecin ciadvHc se vor alipi de acesta Noul calcar nu ro depăși lungimea celui existent.'*

Avărd îh vedere că atât Corpul CI cât și Corpul C2 prezintă celore spre lim ta comimi de proprietate, clădirea propusă acoperă acest? ca cane, punând in aplicare dispozlțlle de mai sm. Ast'el, nu devin aplicabile regieme stările cu privire la distanța minimă feți de imita de pipdeta.e. Soluția poousă a avut b vedere implementarea regulamentului loca de urtxmiMn p în cadrul unor dezvoltări ulterioare pe parcelele iove dna te, cu atâ: mai mult cu cât modul de ocupare a parcelei învecinate, preexistent, nu este conform regulamentului local de urbanism

Studiul de însorire efectuat concluzionează că imobilul de pe parcela învecinată nu este afectat, clădirea propusă umbrme c ădirea existentă doar până la ora 10.30, fiind amplasată la nord față > parcate petentei.

 • 2. Referitor la susținerea "Documentația faza PUD este eronat întocmită întrucât corpul de clădire CI proprietatea subsemnatei are regimul de înălțime real “P" |i nu "P*l'( *PeM") ața cum este figurat pc planșa dc Reglementări urbanistice; De asemenea corpul C2 (ca front la Calea Turtii) are funcțiunea de 'Locuința familală' (ți nu de "birouri’).’

Mențiunife de pe planșa de Reglementări urbanistice au la bază datele din extrasul de carte funciară și observațiile de la fața locului și din planșete fotografice din cadrul documentației.

Remarcăm faptul ci potenta induce intenționat autoritatea publică în eroare, prin afirmații naraate și contrazise nu doar de documente și chiar de ea, Ij punctul următor.

Corpul de clădire CI este figurat u regimul de înălțime P-»l/P-M. acest regim de înălțime fiind menționat îri mod expres fn txtrasul de Carte Fandwâ nr. 30R006 Potrivit înscrierii dfo Cartea fundară. Corpul CI este compus din parter{ 1 camere, loc de servit masa, bucătărie, sas, terasă închiși. gaaj cu mzgazte și scări de acces) șl marsardă (camera). Acest fapt rezultă și din fotografiile de la fața locului. D»n plarșa fotografică din cadrul documentației se poate ooserra existența unul regim de înălțime variabil al Corpului CI, parter sau demisol (dificil de apreert datorită vegetației) ți încă un nivel spre limita comună de prorx etate, parter și încă un nivel de mansarda, fiind evidentă modificarea acoperișului sarpar tâ cu deschiderea de goluri de geam și realizai ea unui acoperiș parțial de tip terasă, precum și unei uși spre temsa care acoperă cealaltă parte a corpului de clădire.

 • •   Potrivit dispozițiilor secțiunii "Piese scrise" a cap.A ’ Documentația tehnici pentru autorizarea lucrărilor de construire DTAC” din Anexa nr. 1 a Legii $0/1991, punctul 2.56. este necesar ^Acordui vednitur, con'ocm prevedcrikx Irpute *> vigoire, exprimat h formă autentică, pentru construcțiile nor, amplasate adiacent construcțiilor existente tou fa vne diata lor eecmă^oie • ți numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora ■, pentru fac rări de construcții necesare Ir. vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum șl fa corul amplasării de construcții cu 'xltă destinație decât cea a c lumnkr învecinate *

 • •  Potrivit art. 27 din Normele metodologice aprobate prlr Ordinul nr. 8)9/2009: "Acordul vecinilor

(1) Acordul vecinilor, prevăzut fa pct. 25.6. ol secțiuni i "Piese scrise" a cap.A. "Documentația tehnici pentru autorizorec: executări* lucrărilor de construire - 0.M.C* prevăzut în anexa nr. 1 fa lege, este necesar în următoarele situațfa

a} pentru construcțiile noi, amplasate odmcent construcțiilor existente sau în uneorata lor vaMMte - ți numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora;

b) pentru lucrări de construcții necesare hi vederea schimbării destinației tn clădiri existente, c} tn cazul ompicHării de construcții cu altă destinație decât tea a clădirilor învecinate "

 • •  Conform art. 11 din Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. Munklpiul Cluj Napoca, aprobat prin HCl 493/2014, ca modificările |l completările ulterioare.

M) Acordul vecinilor, prevăzut la puietul 2.5 6. al secțiune "Piese scrise" o cav.A ‘Documentației tehnică oentru autor.tcrea facrărifai de construire ■ DIAC" am Anexa ne. 1 a Lega 50/1991 e necesar;

(nf pentru construcțiile nai, ompiauite adiacent construcțitlcr existente sau in imediata lor vecfadtote - fi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora'

Coroborând dispozițiile lega e de mai sus putem concluziona ci acordul vecinilor prevăzut la art. 27 aln 1 llt a, solicitat pentru obț nerea autorizaților de construire, pentru construcție «oi, amplasate adiacent construcțilnr existente sau în imediata or vecirătate este necesar numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora, aspecte care voi rezulta numai în urma efectuării unei expertize tehnice la faza obținer i autorizat ei de construire. Soluția tehnică propusă pentru executarea tacrlrito' de fundare nu va pune in pericol stabilitatea corp ar lor de clădire de pe parce a învecinată.

 • 6.  Referitor la wi«ținerea 'Suprafața reală (din măsurători), care a fost omM în mod intenționat de către proiectant de pe planta de Reglementări urbanistice este de cca 355 mp ți nu de 400 mp (conf. extras Cfl, întrudt s-a cedat la stradă în anii '70 • '80 cca 3.00 m pentru lărgirea Căli Turti. în consecință toți Indicii de ocupare a terenului (POT, CUT) sunt eronat calculați!*

Aceste swcțineri sunt total nefondate, cea care Induce în eroare fiind tocmai potenta. Documentația are la baza studiul topografic p măsurătorile topogi atice retepțiutiote de către Oficiul de OJasDu >• PubHcIlate Imooiliară Cluj - Birou ce Cadastru p Publicitate Imobiliară Cuj-Napixa p-in țfccesul verbal de mcepțe nr. 5252/2018. Conform acestor măsurători suprafața terenului este de 400mp, eșe cum este ți înscrisă In Cartea Funciari nr. 270289

în -onsecință calculul indicatorilor urbanistici POT ți CUT este corect reaHaat.

 • 7.  Referitor Io susținerea "Calculul nr. Necesar de parcări este incorect (IHzIblir

Necesarul de tocuri de parcare, atât pentru autovehicule cât >i pentru biciclete, a avut în vedere dispozițiile Anexe* nr 7 din cadrul Rest 4a mântui ui I «cal de Urbanism

Potrbit acestora, trebuie prevăzute

 • •   Pentru funcțiunea de birouri (fără acces pudic) - 1 toc de parcare au:ovehku la 80mp AU, 1 loc de parcare bkfclete la 80mp AU

 • •   Pentru funcțiunea de sănătate, nefind policlinică 1 kx de parcam autoveh cui ia 80mp AU, 1 loc de parcare biciclete la lOOmpAU

Raportat la suprafața utilă a spațiilor de birouri $i pentru funcțiurea medicală (413 mp) a rezultat un necesar de 6 locuri de parcare pentru autovehicule, asigurate în subsolul imobilului ți 6 tocuri de parcare pertru biciclete, asigurate la sol Saluți » primit avizul favorabil al Serviciului de siguranța circulației nr. 530173/446/09.11.2018

in concluzie, apreciem că juvif cri soluția propusa și am răspuns tuturor observațiilcr/obiccțiilor formulate de către doamna Rus Adriana.

Documente anexate:

 • -   Planșă fotografică cu imobilele de pe parcela învecinați

Extras de pe Oficiul Natioral al Registrului Comerțului privind sediile de firmă la adresa potentei Extras de carte fundară nr. 3OROO5

Extras dc pc pag*na web a Ministerului Turismului privind unitățile de primire turistică clasificate Rezervare prin pagina de web booking.com pentru cele două corpuri de clădire

 • -   Corespondență cu operatorul de turism care funcționează în imobilele petentei

 • -   Studiu de insorire

Ca răspuns la sesizările d-nci. Shsăran Del ia Ancuța cu domiciliul în cu nr. 288235/31.05.2019, proiectantul lucrării - S.C. TRANS FORM S.R.L. - arh. Vlad Negru, precizează următoarele:

1. Referitor la Mtsțlrerea "Numărul de loturi dc parcare msufficient la o clădire de P*3t - numărul de locuri dc parcare Inși fie lent pentru spații medicale, pentru cei care vlnla control medical. Mașinile vor fi parcate pe Calea îurril, străzile învecinate pe trotuar*

Necesarul de locuri de parcare, atât pentru autovehicule cât și pentru biciclete, a avut în vedere dispozițiile Anexei nr. 2 din caorul Regulanentuhu Local de Urbanism.

Po:rivit azestora, trebuie prevăzute:

- ten tiu funcțiunea dc birouri (Oră accus public) - 1 loc de parcare autovehicul la «Orna AU, 1 loc dc parcare biciclete la 80mp AU

• Pentru funcțiunea de sănâ ate, nefUnd policlinică • 1 loc dc parcare autovehicul la 80mp AU, 1 ioc de parcare biciclete la lOOmpAU

Raportat la suprafața utilă a spațiile' de birouri șl pentru funcțiunea medicală ( 485 mp) a rezultat un necesar de 6 locuri de parcare pentru autovehicule, asigurate în subsolul imobilului și 6 locuri de parcare pertru brckete, asigurate la sol. Soluția a primi: avizul favorabil al Servicului de siguranța circulației nr. 533173/446/09 11.2018.

în concluzie, apreciem că am just ficat soluția propusă ș am răspuns tuturor observațlHor/obiecțiilor formulate de către doamna Săsărau Delw Ancuța.

□uj-Napoca,

23.10.2019


1 /1


 • 2. probleme, observații și rezerve pc care inițiatorul planului de urbani*» mu amenajare a teritoriului nu poale bau nu c dispus să Ic rezolve, iinpruuuă cu motivația acestui lucru,

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau «preluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 247O33/433/O9.O5.2O19, 253419/43 3/î 4.05.2019 și 299875/433/07.00.2019, obiccțiumlc formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresele cu nr. 277043/27.05.2019, 296155/05.06.2019, 296155'05 06 2019 și 5446X3/2.1.10.2019, răspndc acestor observații.

Răspunsurile proiectantului teferilor la obiccțiunilc primite au fost transmise vecinilor de parcei* prin adresele cu nr. 2X4152/4.33/29 05 >019,    300315'433/07.06 2019,

3003.32/433/0706.2019, 300342/433/07.06 2019 și 553X64/433/2110.2019.

Prevenții rap;m a fost întocmit in conformiste cu Regulamentul Local al municipiului Cluj Napoca privind implicarea publicului în elaborarea «au revizuirea planurilor de urbanism, raport ev se supune deciziei Consiliului l.ucal de adoptare sau readaptare a planului, împreuna cu documentația completă.

Precizăm că in baza raportului informării >i consultării publicului. Consiliul 1 xacal poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării

Ar hi feri Șef,


Șef Birou,


Andreea


Responsabil eu informarea și consultarea publicului Sini una Cipcigun


1

a» rapc^’r2; 1X2      Mfc S V      Fz/^/>r A -y atTMt?

2

A^/j <«V / >»-OF’   ) A < <» rf - ) <• Af r >•2••’ • 4 4    2                 ? 2 >f >