Hotărârea nr. 878/2019

Hotărârea 878/2019 - Prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.; - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626935 din data de 4.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 627035 din data de 4.12.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.;

Văzând prevederile ari. 355 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificări ulterioare, Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 10.07.2019, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., până la data de 27.06.2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul

municipiului și evidența proprietății, Direcția J


Nr. 878 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 878/2019


CLUJ-NAPOCA

Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., pentru care se prelungește durata de închiriere

NR. CR.

STRADA

NR.

AP.

NUME/PRENUME

1

PLATANILOR (MODUL A3)

A3

2

FECHETE PETRU-ALEXANDRU

2

PLATANILOR (MODUL A4)

A4

1

SEBESI CAROL

3

PLATANILOR (MODUL A5)

A5

4

GRETA ANTONIU-REMU£

4

PLATANILOR (MODUL B2)

B2

3

DUCA PETER 1OSIF