Hotărârea nr. 877/2019

Hotărârea 877/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în si stemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612489 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612781 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, și al Direcției Juridice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), ale art. 296 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art- 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, aferent străzii Ștefan Cicio Pop, cu suprafața măsurată de 597 mp., cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ștefan Cicio Pop, cu suprafața măsurată de 597 mp, provenind din CF nr. 303504 Cluj-Napoca, nr. topo. 22030, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Ștefan Cicio Pop, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 877 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 877/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada ȘTEFAN CICIO-POP, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


AN GEL

AL.PXFI4 NA !‘/G\Al. < nr s: a o a i rt v -,i rr tliriTW! IMn’IlM SK5


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 303504 Cluj-Napoca


Nr. cerere

221081

Ziua

11

Luna

11

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22030

504

 • B. Partea BL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0 (în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare):

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

 • C. Partea SSL SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:22030

504

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________ Geamefrâs pentru acest inwbă nu a fostg sit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

-

-

-

22030

Drum la Rotația III

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

11/11/2019, 11:22

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Ștefan Cicio-Pop, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

303504

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22030

Drum la Rotația III

504

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

504

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

22030

Nou

Strada Ștefan Cicio-Pop

597

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 597 mpatgfNojembrie 2019


întocmit: SC DAM^JLCONSULT SRL Aut. RO-B-J, Nr
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ștefan Cicio-Pop, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

583420.2670

390989.5610

2

583420.0858

390990.9327

3

583417.5108

390997.6504

4

583414.9060

391000.5420

5

583403.7550

391026.8090

6

583402.6710

391029.3630

7

583398.0890

391043.4100

8

583386.7350

391069.9200

9

583385.4990

391072.8100

10

583385.2020

391072.6670

11

583378.9930

391087.2110

12

583379.5800

391087.4400

13

583379.0400

391088.8400

14

583374.0900

391101.2000

15

583374.1562

391101.2228

16

583363.3293

391126.8890

17

583362.3600

391126.9300

18

583362.3550

391126.9310

19

583359.2460

391125.8160

20

583364.9251

391111.8224

21

583371.3586

391095.9699

22

583377.7778

391080.1526

23

583380.3600

391073.7900

24

583384.3309

391064.4514

25

583390.9217

391048.9516

26

583395.5700

391038.0200

27

583397.4332

391033.6189

28

583403.8610

391018.4351

29

583410.2263

391003.3989

30

583416.5310

390988.5060

Data: Noiembrie 2019
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ștefan Cicio-Pop, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y(ra]

1

583420.2670

390989.5610

1.384

2

583420.0858

390990.9327

7.194

3

583417.5108

390997.6504

3.892

4

583414.9060

391000.5420

28.536

5

583403.7550

391026.8090

2.775

6

583402.6710

391029.3630

14.775

7

583398.0890

391043.4100

28.839

8

583386.7350

391069.9200

3.143

9

583385.4990

391072.8100

0.330

10

583385.2020

391072.6670

15.814

11

583378.9930

391087.2110

0.630

12

583379.5800

391087.4400

1.501

13

583379.0400

391088.8400

13.314

14

583374.0900

391101.2000

0.070

15

583374.1562

391101.2228

27.856

16

583363.3293

391126.8890

0.970

17

583362.3600

391126.9300

0.005

18

583362.3550

391126.9310

3.303

19

583359.2460

391125.8160

15.102

20

583364.9251

391111.8224

17.108

21

583371.3586

391095.9699

17.070

22

583377.7778

391080.1526

6.867

23

583380.3600

391073.7900

10.148

24

583384.3309

391064.4514

16.843

25

583390.9217

391048.9516

11.879

26

583395.5700

391038.0200

4.779

27

583397.4332

391033.6189

16.488

28

583403.8610

391018.4351

16.328

29

583410.2263

391003.3989

16.172

30

583416.5310

390988.5060

3.882

S = 597mp P=306.998m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Ștefan Cicio-Pop, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-C-2-I..

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 30 până în punctul nr. 19 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 16 neîmprejmuit - drum;

-în latura de Nord: din punctul nr. 16 până în punctul nr. 13 neîmprejmuit; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 12 neîmprejmuit - alee acces; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 9 neîmprejmuit; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 8 neîmprejmuit - alee acces; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 1 de gard din sârmă;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 30 de strada Câmpului.


Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 22030 înscris în Cartea Funciară numărul 303504 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 504 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 597 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 597 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:500Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

597

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Ștefan Cicio-Pop, județul Cluj


A. Date referitoare la terert/

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

597

■■ 4-. \                             '

Total

597

\ OX -    /

B. Date referitoare la construcții              O /

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 597 mp Suprafața din act = 597 mp

ExecutantcSCJ

Confirm executa corectitudinea întocrr corespondența aae

1

)AMAR CONSULT SRL

rea măsurătorilor la teren, irii documentației cadastrale și steiaxu realitatea din teren

\ • W i

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnăiunrși ștampila         ■ \

Semnătura și parafa

Data:

Data:

Noiembrie 2019 • •         j

Ștampila BCPI
Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


IE: 296055


583400


583350