Hotărârea nr. 875/2019

Hotărârea 875/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612435 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612651 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (2) lit. k) și 1), alin. (3) lit. b), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 58;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23090, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 23090/1, teren în suprafață de 237 mp.;

  • - imobil cu nr. topo. nou 23090/2, teren în suprafață de 10.132 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, compus din teren cu suprafața măsurată de 10.132 mp., provenind din CF nr. 259365 Cluj-Napoca, nr. topo. 23090/2 și construcție respectiv, CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime Sp+P+2E, edificată în anul 1974, cu suprafața construită de 780 mp., cu destinație de curți construcții, construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în

Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează evidența proprietății și Direcția Economică.

irecția Patrimoniul municipiului și


e^l al municipiului, ■f Roșea

Nr. 875 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 875/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Aleea Băișoara, Nr. 4, Județul Cluj C. F. 259365 (Nr. CF. Vechi 27472) Nr.Top 23090


BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚI,LOR , NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, J UD. CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:UI 174' (XVIII)


— Nr. 248 bisPARTEA l

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE ■


Luni, 20 martir  w

                        î        I


_..... . S U M-Ă.R                 ...            '.....

Pagina

* * . . . Anexa nr. 11 la- Hotărârea Guvernului nr. 193/2006

♦pentru modificarea și completarea Hotărârii              >

Guvernului nr,. 969/2002 privind atestarea

domeniului public al județului Cluj, precum- și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj,, cu excepția municipiului Cluj-Napoca................        3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRĂRi ALE GUVERNULUI ROMÂN

‘                           GUVERNUL ROMÂNIEI ,  .

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, ora si comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2. Articolul unic-va avea următorul cuprlm „Articol unic. — Se atestă apartenența public al județului Cluj; precum și a! rnunipir și comunelor din Județul Cluj a bunj. K anexele nr. 1 —80 care fac .parte integrantă .hotărâre."

'3. După anexa nr...l_șe..introduce o.nduă t nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap .conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotăi


Articol unic..—■ Hotărârea Guvernului nr.'969/2002

‘•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului. Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

“1. Titlul hotărârii'va avea următorul cuprins:-... ...  . ..

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj" ■   .

PR1M-MINI3TRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor public, ’ , Sebas'tian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006.

*Nr.:i93.

r-

______ i                                                                                                                         >                                                                »                       .                •

, ■) Hotărârea Guvernului nr. 1'93/2006 .a fost publicată in Monitorul Oficial aJ României, Partea I, nr, 24S din 20 martie 2006 si în fcceet număr bis.          ’             •    ■        i(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/20ry?x


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

•Comisia specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 martie 2005 modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seDtemhde_2005INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


Primarul municipiului Cluj - Napoca \       EMIL BOC

\


SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr.

■ cri.

Codul e clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării in folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația Juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

.6.4.

Dlădire Primărie

StKj;MpVilor nr. 1-3

Ianuarie 1975

109,473,215.56

iligiu pe rolul instanțelor de udecală

2

.6.4.

Dlădire Primărie

3-ța Uftirii nr. 1           i

Decembrie 1^93

6,594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3 •*’

101195

Peren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

iligiu pe rolul Instanțelor de udecală

4

01196 .

.

Teren aferent                                 *

construcției

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

.2.1.

Gospodărie anexă qrădlnă Becaș            • .

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845h; Tbpo 13754   ,     ,

Martie 1984

530,362,55

Municipiul Cluj - Napoca

’                               TOTAL

117,513,014.85

2, SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1 .6:2.

Oispensar de Med. urbană șl pediatrie

slr. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.2.

Cabinele medici de familie

slr. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

■ 8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinei medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și-pediatrie

slr. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinet medical individual Medicină generată și pediatrie

slr. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

T.6.2.

Cabinet medical de familie

slr. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinei Individual-medici de familie

slr. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinei medical grupai Medici de familie              •

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală Medic de familie

slr. Pasleur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

1 16 l_

1.6.2.

Medici de familie

Cabinei slomaloloqic + farmaGi?"

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2. ■

Laborator dentar         <7’ /               O \

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Farmacie

slr. Moților nr. 2,

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2.

Oispensar de adulțl

slr. Pasleur nr. 58

• 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.2.

Cabinele medicale

slr. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihai Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca      |
;s-


...*) Anexa esle reprodusă în

’caaHmt5.-------          ______IL2£ESÎ~:


facsimil.


/om3-MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.III.2006

Școala "Ion Creangă"___________

Teren - 1200 mp______________

Școala nr. 21____________________

Teren - 4553 mp______________

Liceul "E. Pora”_________________

Teren - 19890 mp_____________

Școala nr, 6_____________________

Teren - 3975 mp______________

Școala "Liviu Rebreanu"________

Teren - 10459 mp_____________

Școala nr. 3 •____________________

Teren- 29760 mp____________

Lic, Teoretic "Lucian Blaga"

Teren - 16397 mp____________

Școala nr. 1______________________

Liceul Romulus Ladea_________

Teren - 4478 mp_____________

Grup Școlar Agricol" Al.Borza" Teren - 1000 mp_____________

Colegiul Pedagogic" Gh. Lazări'


Aleea Herculane nr. 4 slr. Dorobanților nr. 56slr. Al. Vaida Voievod nr. 57


slr. Al. Vaida Voievod nr. 55


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca4,552,913/16 Municipiul Cluj - Napoca


Teren - 2448 mp___________________

Liceul leorelic "Gheorghe Șincal"_______

teren - 11319 mp____________________

Grup Școlar "Victor Babeș"____________

Liceul Teologic "EMANUEL"_________

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"_______

Llteul de Informatică "Tiberiu Popovici" Școala nr. 10__________________________

Liceul Teoretic Balory Istvan___________

Liceul Teologic Romano-Calolic_______

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"


Liceul Teoretic "Avram lancu"

Școala N. lorga______________

Liceul "Waldorf

Teren - 827 mp_________

Școala nr. 9_________________

Teren - 880mp____________

Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"


Școala nr. 16 "C. Brancuși"_____________

Teren - 7285 mp____________________

Colegiul National "Emil Racoviță"_______

Liceul Teoretic "Apaczai C.lanos"_______

Teren - 5476 mp___________________

Liceul Teoretic "George Barițiu"________

Școala "Alexandru Vlahuță"

Teren - 7995 mp___________________

Grup Școlar Electrotehnic            i

Lic. Teologic Adventist" Maranalha" Grup Școlar Industrie ușoară


slr. Horea nrT51 P-ța Gării f.n.- cămin


slr. Avram lancu nr. 33


b-dul 21 Decembrie nr. 7 slr, 1'T'Qclombrie nr. 3 b-dul 2TDecembrie nr.9^-96 Calea Turzii nr. 140-142 slr. Zorilor nr. 27____________

slr. M. Kogălniceanu nr. 2 slr, Unlversilățil nr. 10 slr. Constanța nr. 6


str. O. Ghibu nr. 25_______

slr. Maramureșului nr. 151

slr. Corneliu Coposu nr. 20


Calea Baciului nr. 18A


slr. Războieni nr. 67


Slr. Horticultorilor nr. 1


slr. M. Kogălniceanu nr. 9

slr. I.C. Brâliariu nr. 26


slr. Emil Isac nr. 10 slr. Al Vlahuță nr. 44-48


slr. Câmpului


slr. Taberei nr. 3 slr. Moțijor nr.58 slr. Valea seacă i.n,

slr. Moților nr. 78-80


Islr. Paris nr. 60 ]slr. Maramureșului nr. 165AMunicipiul Cluj - Napoca


Municipiul Cluj - Napoca


Municipiul Cluj - Napoca


1975/1979

1991

1739

1821

1891;1938;

1980:1928


355/16

5,515,678.23

' 14,786.86 1,705.00

61.90

6,228,027.17


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoc'a Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca


7,910,682.55


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Munioiplul Cluj - Napoca


500,000.00 Municipiul Cluj - Napoca


2,138,691.76 Municipiul Cluj - Napoca


5,441,245.87 Municipiul Cluj - Napoca


357,19

1,218.50


1,250,000.00

2,962,077.26


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.i11.2006.


28,252,466.93


Municipiul Cluj1 Napoca


Municipiul Cluj - Napoca «.


Municipiul Cluj - Napoca •


Municipiul Cluj-.Napoca

Municipiul C'.U|'~- Napoca


i ■I

I
a41 țf r -i- N A’t i t> 5; Â •ir .£. r. ,;.h            v >T.

t r. r;?»;; wrz: jm no f u.w.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNC3ARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 259365 Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                    Nr. CF vechi:27472

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:23090

10.369

Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top:23090

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Școală

B. Partea II. Proprietari și acte •*

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

901/05/03/1974

Decret nr. 64/1966 emis de Consiliul de Stat a RPR;

Bl

6

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF27472)

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care'conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.   «

Pagina 1 din 2


_____________________________________ Carte Funciară Nr. 259365 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj:Mapoca

Anexa Nr. 1 La Partea S
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23090

10.369

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

-;T-

b EȚĂiSlrt

Gawfei

î jEFSKÎiFK.SE

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

10.369

-

-

23090

Teren

Date referitoare ia construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 23090

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Școală

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale ffrecum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.50814/27-11-2017 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

29-11-2017

Data eliberării,

/ /______ •


Asistent Registrator,

AMALIA M1NTEUAN / / / ____

(parafa^^emjiațura).

----- .Referent,

-______'/

(parafa și semnătura)—'


Document care conține date cifcaraeter personaj protejate de prevederile Legii'Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2'


ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC


1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, Aleea BAIȘOARA, nr. 4, jud.Cluj.

  • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

  • 3 . Situația din teren:!mobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Aleea

BAIȘOARA, nr. 4, județul Cluj-Napoca.

TEREN:

Număr

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

10132

Teren împrejmuit la N-E-S-V - gard din beton si plasa

Construcție:


Denumire construcție

Destinație

Suprafața construita (mp)

Observații

CI

CAS

780

Unitate de invatamant cu regim de înălțime Șp+P+2E, edificata in anul 1974

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:


Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentâțje, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au. realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPl. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TOR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.


Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinâhdu-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou, cu distantele măsurate cu. stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficiala folosita în prezent,

Determiriatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon FIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK. , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1.970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPl) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au. fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost


comparate coordonatele punctelor obtiirute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).


Data întocra i ri i: 1.1.2019CERTPefsMhă;țju^idica autorizata:       „

lWEp/SERV.l!CES,ȘRi; Al Seria RC^PWătuii^i ștampilă t -Nr. 1358/02.07.2018 W GEO'&fTiC

> INTEGRATE SERVICES


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Aleea BĂIȘOARA nr. 4, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

[ Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586108.783

395079.405

31.321

2

586107.549

395110.702

17.660

3

586106.737

395128,343

2.087

4

586106.337

395130.391

3.019

5

586104:583

395132.848

12.600

6

586098.020

395143.604

2.357

7

586096.M1

395145.354

1.100

8

586095.562

395146.016

5.613

9

586090.944

395149.206

15.428

10

5860’8.293

395158.036

24.238

11

586055.560

395149.627

22.015

12

586034.946

395141.900

37.635

13

585999.757

395128.553

14.797

14

585965.921

395123.308

12.514

15

5859’4.163

395119.023

17.432

16

585975.609

395101.651

19.391

17

585977.054

395082.314

7.611

18

585977.469

395074.714

16.970

19

585978.701

395057.789

10.340

20

585979.418

395047.474

24.983

21

5860C3.674

395053.456

29.160

22

586031.937

395060.632

22.189

23

586053.413

395066.213

7.086

24

586060.338

395067.717

4.951

25

586065.120

395068.998

13.138

26

586077.873

395072.155

14.984

27

586092.395

395075.846

9.227

28

5861C1.405

395077.835

7.543

8 = 10132 mpCALCULUL SUPRAFEȚELOR

Aleea BĂIȘOARA. nr. 4, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (2) C1

Nr, Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

29

586077.920

395079.380

12.261

30

536077.852

395091.641

6.678

31

536077.850

395098.319

46.027

32

536031.824

395098.502

5.065

33

536031.810

395093.437

7.201

34

536031.843

395086.236

6.594

35

536031.906

395079.642

6.920

36

586038.826

395079.605

2.807

37

536038.837

395082.412

8.301

38

536047.138

395082.379

5.070

39

536052.208

395082.325

18.622

40

536070.830

395082.260

2.839

41

536070.804

395079.421

7.116

S = 780 mpINVENTAR DE COORDONATE

Aleea BĂIȘOARA, nr. 4, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586108.783

395079.405

2

586107.549

395110.702

3

586106.737

395128.343

4

586106.337

395130.391

5

586104.583

395132.848

6

586098.020

395143.604

7

586096.441

395145,354

8

586095.562

395146.016

9

586090.944

395149.206

10

586078.293

395158.036

11

586055.560

395149.627

12

586034.946

395141.900

13

585999.757

395128.553

14

585985.921

395123.308

15

585974.163

395119.023

16

585975.609

395101.651

17

585977.054

395082.314

18

585977.469

395074.714

19

585978.701

395057.789

20

585979.418

395047.474

21

586003.674

395053.456

22

586031.937

395060.632

23

586053.413

395066.213

24     586060.338

395067.717

25     586065.120

395068.998

26     586077.873

395072.155

27     586092.395

395075.846

28     586101.405

395077.835

29     586077.920

395079.380

30     586077.852

395091.641

31     586077.850

395098.319

32     586031.824

395098.502

33     586031.810

395093.437

34     586031.843

395086.236

35     586031.906

395079.642

36     586038.826

395079.605

37     586038.837

395082.412

38     586047.138

395082.379

39     586052.208

395082.325

40     586070.830

395082.260

41     586070.804

395079.421PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

10132 mp

Aleea BĂIȘOARA, nr. 4, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

S Municipiul Cluj-NapocaTeren de sport


586000


Teren de sport


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

10132

Teren imprejmuit

la N-E-S-V - gard din beton si plasa

Total

10132

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Suoraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

780

Unitate de invatamant cu regim de inaltime Sp+P+2E, edificata in anul 1974

Total

780

Suprafața totala masurata a imobilului == 10132 mp Suprafața din acta! <1,32 mp- -V,.


----------------------_____-------------------------------------------

ExecutantpS.G.GEQMATICS INTEGRATED SER.VJGE6-SRL, .    > RW4tiir.i3S9.                Xg-'?v 80 CTecwi’/>x

_ ..   V-, ZZ

V-*

$ <

rist-’d' .

3'J/Zi

Z> Ce/W-/CATf-

,..Cpnrfii:mțexeciiifarea masiva torta-laftaren, . 1 .cprgâfițu.b.irjea intctcrȚiirii d^glimei '                  '

pi corâs'pbnâenta aprestei^c^ijer kSifLBr;®n

‘ ■'.‘ăertinâura â §tamp(tas/xȘ;9/-2O'/g <g: •\                 .IMTEMssVlr»»

4' zziUO.

T. jvl.ju:

Data : 11.2019


.!


TJi

X


V \

* ’ț Inspector:

trddpcerea imobilului in baza de date integrata atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

i- ■* v i.. >'Data :


Stampila BCPI


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Ciuj-Napoca, Intravilan, Aleea Băișoara, Nr. 4, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobil ului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

259365 (Nr. CF. Vechi

27472)

A+l

23090

Teren cu construcție, CI - Școala

10369

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

Nu sunt

Total: suprafață

10369

B.S1TUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

259365 (Nr. CF. Vechi

27472)

23090/1

Teren

237

STATUL .ROMAN, in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

23090.2

Teren cu construcție, CI - Școala

10132

STATUI. ROMAN, in administrarea operativa a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23090/2

Nou

Teren cu construcție,

Ci - UNITATE DE INVATAMANT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Sp+P+2E. EDIFICATA IN ANUL 1974;

10132

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată =10132 mp

Data: Noiembrie 2019


întocmit:CERTSFiCAT

A             ¥'■

AUTORIZARE

/f Seria RO-B-J

Nr. 1359/02.07.2018 Si ‘•3 GBOMA71CS

SERVÎCEffi

SKLX

Qata t JpICS ENTEGRATED SERVICES^RL

'<-A

s?
i
1

CEF.TtFiCAT

AiiTOKSÂAKE .Sr?»a îZ» ’-'C-lt 1 (0

’-f


■,-F Nr. 0459

JLE2OU
ĂiiCA
.V


I-3   ’

* ? ’ ’

>    I.» MJ’.’jr U |AH

■’îjfvi “’

mV^YS

' '■■'MsRx'.' ;     ., -■■■ ■ ... .               ..., .

. Jt 1 . ' >>1