Hotărârea nr. 874/2019

Hotărârea 874/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației telurice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga,

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612444 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612705 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4), 382 alin. (2) lit. k) și 1), alin. (3) lit. b) și d), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 58;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23138, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 23138/1, teren în suprafață de 1.300 mp;

  • - imobil cu nr. topo. nou 23138/2, teren în suprafață de 7.070 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr,. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, compus din teren cu suprafața măsurată de 7.070 mp., provenind din CF nr. 259440 Cluj-Napoca, nr. topo. 23138/2 și construcții respectiv, CI — unitate de învățământ cu regim de înălțime Sp+P+3E, edificată în anul 1973, cu suprafața construită de 922 mp., C2 -centrală termică cu regim de înălțime P, edificată în anul 2000, cu suprafața construită de 27 mp., C3 - vestiar cu regim de înălțime P, edificat în anul 2000, cu suprafața construită de 19 mp., cu destinație de curți construcții, construcții administrative și social-culturale și construcții anexă, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată

  • A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 874 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 874/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIREHCL

AMPLASAMENT :

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Aleea Băișoara, Nr. 2, Județul Cluj C. F. 259440 (Nr. C'F. Vechi 27472) Nr.Top 23138

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR , NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juri dica autorizata clasa 1:

S.CGEOMAT1CS INTEGRATEI) SERVICES SRL autorizație seria RO-fî-J, număr 135.9/02.07.2018

execute/^certificat

©fc

AUTOR^ZA^ %\

S Nr 1359/02.07.2018 ây ; GEOfMTCS

NOIEMBRIE 2019'


AL


PARTEA 1
lil 174' (XVIII) - -Nr, .248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE ■

Luni, 20 martir
r

g.U M-Ă.R ...


Pagina


a nr. 11 la. Hotărârea Guvernului nr. jpentru modificarea și completarea Guvernului nr.: 96972002 privind


4 ’■

193/2'006 Hotărârii ’ atestarea


domeniului public al județului Cluj, precum- șl al municipiilor,. orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului -Cluj-Napoca.................... "3M47


I.


i-


•2


MOMI | ORUL' OFICIAL. AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRÂRI ALEGUVERNULUI ROMÂN

'       - '                GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și. completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, ora-și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CJujȚNapoca*)

In temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre-.

2. Articolul unlc- va avea următorul cuprlni „Articol unic. — Se atestă apartenența public al județului Cluj; precum și' al munip)r și comunelor din județul Cluj a buni anexele nr. 1 —80 care fac .parte Integrantă Hotărâre," .      .             t

'3. După anex.a nr...l se,.introduce o nouă j nr. 11, cu titlul „Inventarul .bunurilor c domeniului public al municipiului CIuț-Nap .conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotă:


. Articol unic..'—- Hotărârea Guvernului nr.'969/2002

‘•/ind atestarea domeniului public al județului Ciuj, precum ai al municipiilor,' orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului. Cluj-Nap.oca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr-, 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările Ulterioare, se., modifică și se completează după cum urmează:-. ...

“1.. Titlul hotărârii'va avea următorul cuprins:-,.. ... - „ „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj" • • .

*

PRIM-M1NISTRU       ’

CĂLIN POPESCU-ȚĂRI.C'EANLJ

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației' și internele Paul VictorDobre, secretar de stat Ministrul finanțelor publito, , Sebastian T.eodor'Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006. • . *Nr, 1193,    ’     ■ .•

r

Hotărârea .Guvernului nr. 193/2006 .a si în feceet număr bis.                      ’


fost publicată în Monitorul Oficial ,ăJ Româniși,


Partaa I, nr, 24-S din £0 martie 2006


■»
(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 969/20oi.\


JUDEȚUL CLUJ „

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

■.Comisia specială pentru întocmirea

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Cluj - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 marile 2005 modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 saDkmhde^20Q5INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.


Primarul municipiului Cluj-Napoca \       EMIL BOC

\


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/2O.III.2OO6IEA I: BUNURI IMOBILE

Nr.

• cri. c

Codul

e-.clasificare

Denumirea bunului

.                                                                                       'O-                                *

• Elemente de identificare.

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația juridică actuală

'•*0

1

2

3

4

5

6

1

CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA             •                                    ■                         .                                                    ■

1 1

.6.4.

Clădire Primărie                                                        ’

SlrunMpților nr. 1-3

lanuane 1975

---------------------------------------------------------------------------1------------------------------------

109,473,215.56

liglu pe rolul instanțelor de udecalâ

2 1

.6.4/

Slădfre Primărie

3-|a Uhiril nr. 1                            i                                 ’

Decembrie 1993

6.594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3 •* S

r01195 .

Feren aferent sonslrucliei

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,805.91

illglu pe rolul Instanțelor de udecală

4

01196 .

.

Teren aferent                                 *

construcției '      -                 •

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

. 5

.2.1. ■

Gospodărie anexă grădină Becaș         .   . .

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845ă; Tbpo 13754   ,     ,

Marile 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

'                                       TOTAL                          '                        ■

117,513,014.85

2, SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1.6-.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

slr. Moților nr. 67                                                  “

Municipiul Cluj - Napoca

7 ”

1.6.2.

Cabinele medici de familie

slr. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

slr. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.0.2.

Cabinei medical individual

slr. Aurel Via leu nr. 38

Municipiul Clu| - Napoca

10

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

slr. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinei medical individual Medicină qenerală și pediatrie

slr. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

’ 12

T.6.2. ’

Cabinei medical de familie

slr. Plopilor nr, 60

Municipiul Cluț - Napoca

13

1.6.2. ’

Cabinei Individual-medici de familie

slr. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinei medical grupai Medici de familie

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2. *

Cabinei de med. Individuală |Medic de familie

slr. Pasleur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

1 16.

• 4.6.2.

Medici de familie

Cabinei stomatologic + farmacie,.      O            “v.

Giordano Bruno nr. 26-28 •

Municipiul Cluj - Napoca

17

•1:6.2. •

Laborator dentar             -z                      A

P-ța Unirii nr. 25

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

,1.6.2.

Farmacie                                             '    '

slr. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2. •

Dispensar de adulțî

\ U A

slr. Pasleur nr. 58

? .1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.?.

Cabinele medicale

\ \

slr. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.2.

Dispensar de adulțî

P-ța Mihai Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca

j&l

- F
2

3

52   1.

6.2.

Școala "Ion Creangă"                                                A

eea Peana nr. 2-4

ITeren - 1200 mp

53 ■ 1.

6.2.

Școala nr. 21                                                             s

r. Gr. Alexandrescu nr. 16

Teren - 4553 mp

54   1

6.2.

Liceul "E. Pora"                                                          s

r. Mogoșoaia nr. 6

Teren - 19890 mp

.55’   1

6.2.

Școala nr. 6                                                              s

r. Meziad nr. 4

Teren - 3975 mp

56   1

6.2.

Școala "Liviu Rebreanu"                                              s

Ir. Moldoveana nr. 1

r

Teren - 10459 mp

57.  1

6.2.

Școala nr. 3 •

Ir. Retezat nr. 4

Teren- 29760 mp

■    50    1

6.2.

|Lic. Teorelic "Lucian Blaga"

Ir. Bălșoara nr. 2-4

ITeren - 16397 mp

59   1

.6.2.

(Școala nr. 1

Meea Herculane nr. 4

■ -60 1

.6.2.

Liceul Romulus Ladea

Ir. Dorobanților nr. 56

Teren - 4478 mp

*

61’

.6.2.

Grup Școlar Agricol " Al.Borza"

Ir. Al. Vaida Voievod nr. 57

Teren - 1000 mp

■62

.6.2.

Colegiul Pedagogic" Gh. lazăr"

slr. Al. Vaida Voievod nr. 55

■63

;6.2.

Grup Școlar Forestier

slr. Horea nr751 P-ța Gării f.n.- cămin

*

ITeren - 2448 mp

• .64

1.6.2.

Liceul teoretic "Gheorghe Șincal"

slr. Avram lancu nr. 33

teren - 11319 mp

.65

1.6.2. • •

Grup Școlar "Victor Babeș"

b-dul 21 Decembrie nr. 7.

•66

1.6.2.

Liceul Teoloqic "EMANUEL"

slr. iTOclombrie nr. 3

67

1.6.2.

Liceul Teoretic "Mihai Eminescud

b-dul 2'!'Decembrie nr.94-96

.68

1.6.2.

|Llteul de Informatică "Tiberiu Popovlci"

Calea Turzii nr. 140-142

69 •

1.6.2.

(Școala nr. 10

slr. Zorilor nr. 27

70

1.6.2.

Liceul Teoretic Balory Islvan

slr. M. Kogălnlceanu nr. 2

• •

71

1.6.2.

Liceul Teologic Romano-Calolic

str. Universității nr. 10

72

1.6.2. •

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

slr. Constanța nr. 6

73

1.6.2.

Liceul Teoretic "Avram lancu"

str. O. Ghibu nr. 25

• 74

1.6.2.

(Școala N. lorga

slr. Maramureșului nr. 151

75

1.6.2.

“jLiceul "Waldorf*

Teren- 827 mp

slr. Corneliu Coposu nr. 20

76

1.6.2.

Școala nr. 9

Calea Baciului nr. 1BA

Teren - 880mp

77

1.6.2.

(Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"

slr, Războleni nr. 67

78

1.6.2.

Școala nr. 16 "C. Brancuși"

Str. Horticultorilor nr. 1

Teren - 7285 mp

79

1.6.2.

Colegiul National "Emil Racoviță"

str. M. Kogălnlceanu nr. 9

80

1.6.2.

Liceul Teoretic "Apaczal C.lanos"

slr, I.C. Brătian'u nr. 26

Teren- 5476 mp

81

1.6.2.

Liceul Teoretic "George Barițiu"

slr. Emil Isac nr. 10

82

1.6.2..

Școala "Alexandru Vlahuță"

ITeren - 7995 mp

str. Al Vlahuță nr. 44-48

83

1.6.2.

Grup Școlar Electrotehnic            '

Lic. Teologic Adventist" Maranalha"

slr. Câmpului

84

1.6.2.

(Grup Școlar Industrie ușoară

str. Taberei nr. 3 slr. Moțijor nr.58 slr. Valea seacă i.n.

85

1.6.2.

. (Grup Școlar Poștă și Telecomunicații

slr. Moților nr. 78-80

J

86

1.6.2.

.i.... Grup Școlar "Unirea"

str. Paris nr. 60                        '

87

1.6.2.'

\Grup Școlar "Tehnotrig"

(slr. Maramureșului nr, 165A


1

4,         -

6

-

1972          . .

2 4j55.50B.00 M

unicipiul Cluj - Napoca

1973,1978

2,242.59 M

unlcipiul Cluj - Napoca

.  1983

1,803,581.10 M

unicipiul Cluj - Napoca •

1975

1,177.147.70 M

unicipiul Cluj - Napoca

1977

2,783,202.36 N

unlcipiul Cluj - Napoca

1978

0.03 N

luniciplul Cluj - Napoca

■ 1773,1974

4,506,007.02 N

Municipiul Cluj - Napoca

1965

Municipiul Cluj - Napoca

1935/1972

• 2,654,797.48

Municipiul Cluj - Napoca

4,552,913/16

Municipiul Cluj - Napoca

1971,1974 •

1977

5,694,017.34

Municipiul Cluj - Napoca

1,594,984.52

1..325,420.81

Municipiul Cluj - Napoca

1801

i

4,811,395.68

1,114,240.06

Municipiul Cluj - Napoca .

195Î

164.30

Municipiul Cluj - Napoca

1970

Municipiul Cluj - Napoca

1938

355716

Municipiul Cluj - Napoca

1975/1979 «■

5,515,678.23

Municipiul Cluj - Napoca

1991

•  ’ 14,786.88

Municipiul Cluj - Napoca ’

1739

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

1821

61.90

Municipiul Cluj - Napoca

1891;1938;

1980;1928 . .

6,228,027.17

Municipiul Cluj - Napoca

1990

7,910,682.55

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1936 *

94,110.00

Muniolplul Cluj - Napoca

A        1925

500,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

1929, 1954

1962

2,138,691,76

Municipiul Cluj - Napoca

1970

5,441.245.87

Municipiul Cluj - Napoca

1870/1968

357.1S

Municipiul Cluj - Napoca

1927/1928

1.21B.5C

Municipiul Cluj - Napoca

1939

1,250.000.0C

Municipiul Cluj --Napoca

1969

2,962,077.2f

Municipiul Cluj - Napoca

1977

28,252,466.9

Municipiul Cluj1 Napoca

1975

44,942,975.3

11,003,634.5

63,540.0

Municipiul Cluj - Napoca <•

1906/1936

1965

•   4,555,737.6

5 Municipiul Cluj - Napoca’ ’

1976

Municipiul Cluj-.- Napoca

1974

8,239,028.9

6 Municipiul CJuf- Napoca    ’ .]


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA «I, Nr. 248 bis/20.111.2006.

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:23138

8.370

TEREN Șl ȘCOALĂ IN MICRORAIONUL II GHORGHENI

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top:. 23138-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

școala

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

901 / 05/03/1974

Decret nr. 64/1966 emis de CONSILIUL DE STAT (plan de dezmembrare,);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

  • 1) STATUL ROMAN, in administrarea ’                          •

  • 2) CONSILIUL POPULAR CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF27472)

C. Partea III. SARCINI .

Document care conține'date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2 •


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 259440 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Nap. :_a

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:23138

8.370

TEREN Șl ȘCOALĂ IN MICRORAIONUL II GHORGHENI

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo-70.

TTDETALII LINIARE IMOBIL                          1                  '

Date referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

Date referitoare Sa construcții

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța inte.rna.inr.20646/29-05-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul

Data soluționării,

31-0*5-2018

Data eliberării,

//


nr. 272. z


■#.


Asiste rit ■ Reg iștrator, f-bogdăn|gnat Z / tZ*-/ «

(parafa-și-semnătura)


Referent,


(parafa și-semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 67-7/2001.


4        . • /

Pagina 2 din 2


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top:23138-C1

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

școala


ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipii! Cluj - Napoca, Aleea BĂIȘOARA, ar. 2, jud.Cluj.

2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3. Situația din teren: Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Aleea BĂIȘOARA, nr. 2, județul Cluj-Napoca.

TEREN:

Număr

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Observații

1

Ce

7070

Teren împrejmuit

la N-E-S - gard din beton si la V - gard plasa cu beton

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construita (mp)

Observații

CI

CAS

922

Unitate de invatamant cu regim de înălțime Sp+P+3E, edificata in anul 1973

C2

CA

27

Centrala Termica cu. regim de înălțime P, edificata in anul 2000

C3

CA

19

Vestiar cu regim de înălțime P, edificata in anul 2000

4,Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPL în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au rost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții, zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS -- metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon El PER V si. a serviciului. ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon.) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK făcând dubla ceterminare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost

INVENTAR DE COORDONATE


Aleea BĂIȘOARA, nr. 2. Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Nr. Pc-

X

[m]

Y [m]

1

585797.794

395001.780

2

585797.652

395037.875

3

585797.456

395056.720

4

585797.292

. 395074.687

5

585783.958

395075.312

6

585763.589

395076.246

7

585749.889

395076.844

8

585723.618

395077.147

9

585721.937

395071.904

10

585717.193

395055.589

11

585711.212

395036.322

12

585709.303

395030.210

13

585710.066

395030.070

14

585713.617

395029.015

15

585712.405

395024.253

16

585713.665

395022.654

17

585713.326

395020.040

18

585712.767

395018.274

19

585712.215

395005.583

20

585712.651

394983.260

21

585712.341

394980.483

22

585723.550

394983.186

23

585749.488

394989.505

24

585770.031

394994.646

26

585785.086

395017.801

27

585780.935

395017.824

28

585781.023

395024.282

2.9

585723.425

395024.480

30

585723.296

395013.882

31

585732.367

395014.041

32

585732.351

394998.769

33

585735.547

394998.779

34

585741.730

394998.798

35

585741.844

395014.039

36

585771.405

395013.612

37

585771.465

395008.740

38

585785.165

395008.867

39

585785.144

395005.354

40

585792.126

395005.223

41

585735.578

394994.377

42

585741.624

394994.420

43

585779.915

395046.003

44

585779.900

395049.918

45

585774.885

395049.899

46

. 585775-045

395045.946

Z OSena 135^ G® ®’îi


AUTORțlASf-

v< Lcule:


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Aleea BâIȘOARA, nr. 2, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCAParcela <1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i-H)

X[m]

Y[m]

1

585797.794

395001.780

36.095

2

585797.652

395037.875

18.846

3

685797.456

395056.720

17.968

4

585797.292

395074.687

13.349

5

685783.958

395075.312

20.390

6

685763.589

395076.246

13.713

7

585749.889

395076.844

26.273

8

585723.618

395077.147

5.506

9

585721.937

395071.904

16.991

10

585717.193

395055.589

20.174

11

585711.212

395036.322

6.403

12

585709.303

395030.210

0.776

13

585710.066

395030.070

3.704

14

585713.617

395029.015

4.914

15

585712.405

395024.253

2.036

16

585713.665

395022.654

2.636

17

585713.326

395020.040

1.852

18

585712.767

395018.274

12.703

19

535712.215

395005.583

22.327

20

535712.651

394983.260

2.794

21

535712.341

394980.483

11.530

22

535723.550

394983.186

26.697

23

535749.488

394989.505

21.177

24

535770.031

394994.646

28.665

S = 7070 mp
’F' CERTIFICAT /(%X

?      DE %A

AUTORIZARE <gA Seria RO-B-J Nr, 1359/02.07.2018

GEQ^AT/CS A.

IWTgGRATED .«/' P. /


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Aleea BĂIȘOARA, nr. 2, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Parcela (2) C1

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X |m]

Y[m]

25

585792.303

395017.684

7.218

26

585785.086

395017.801

4.151

27

585780.935

395017.824

6.459

28

585781.023

395024.282

57.598

29

585723.425

395024.480

10.599

30

585723.296

395013.882

9.072

31

585732.367

395014.041

15.272

32

585732.351

394998.769

3.196

33

585735.547

394998.779

6.183

34

585741.730

394998.798

15.241

35

565741.844

395014.039

29.564

36

585771.405

395013.612

4.872

37

585771.465

395008.740

13.701

38

585785.165

395008.867

3.513

39

585785.144

395005.354

6.983

40

585792.126

395005,223

12.462

S ~ 922 mp

Parcela (3) C2

Nr.

Pct.

Coorconate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

34

585741.730

394998.798

6.183

33

585735.547

394998.779

4.402

41

585735.578

394994.377

6.046

42

585741.624

394994.420

4.379

S = 27 mpSERWM

•■T..„CLAȘA>--"'%

'-,g i

i       *
ANEXA NR.1.35


P_AN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

7070 mp

Aleea BÂIȘOARA, nr. 2, Municipiul Cluj-Napoca, jud CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT          CLUJ - NAPOCA

NC 251590


585800,l_ .585800.


46


' Teren de sport


Teren de sportA Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

7070

Teren împrejmuit

la N-E-S - gard din beton si la V cu gard plasa cu beton

Total

7070

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

922

Lnitate de invatamant cu regim de inaltime Sp+P+3E, edificata in anul 1973

C2

CA

27

Centrala Termica cu regim de inaltime P, edificata in anul 2000

C3

CA

19

Vestiar cu regim de inaltime P, edificata in anul 2000

Total

968

Suprafața totala.măsurată a imobilului = 7070 mp Suprafața din aefx= 7070 mp.

Executant:.S;.C:6EdMATICS INTEGRATEP^SSrofefiL. /    "

XX'RO-B-J-1359 •••••.,,A                                /

Confirmexecu-are'ăjl^asur^tpftfjțitfaA^n,

.c.oreețiiu'dindâjriîpcmifiȚ^ocui^iițgtțO-aslalstra^o'i

■ z di' corespondenta'acesteia.,cu r^f^MaCdîiĂQreh t-j ■,T           'Sernnaturaâ sIărqpf^O?âATiCȘ g/

X u.sic.1         'NTr.sR«® *

K   ir?* x s*T //

Data:1tW9x^L#      \

'*■' '\

--          ■              Inspector:

introducerea imobilului in baza de date integrata Tț si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

,•                A. z

Data :                                 Stampila BCPI
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan, Aleea Baisoara, Nr. 2, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

259440 (Nr. CF. Vechi

27472)

A+l

23138

Teren si școala in microraionul .11 Gheoraheni

8370

STATUL ROMAN, in administrarea CONSILIULUI POPULAR CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

8370

B.S1.TIIAȚ1A PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NttmărTopo.

■ Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

259440 (Nr. CF. Vechi

2/4/2)

23138/1

Teren in microraionul II

Gheorgheni

1300

STATUL ROMAN; in administraron CONSILIULUI POPULAR CLUJ

Nu sunt

Nou

23138/2

Teren si școala in mieioiaiotnil

II Gheorgheni

7070

Si Al UL ROMAN, in administrarea

CONSILIULUI POPULAR CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA în cartea funciară

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23138/2

Nou

Teren cu construcții,

CI - UNITATE DE INVATAMANT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME Spt-P+3E. EDIFICATA IN ANUL 1973; C2 - CENTRALA TERMICA CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICATA IN ANUL 2000;

C3 - VESTIAR CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFJCAT IN ANUL 2000;

7070

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu surit

Total suprafață măsurată = 7070 mp

Data: NOIEMBRIE 2019W^coaMlFWIIiWri^nMlWWnArâiduA^VtMMhlIUtVMui

■ w-WPcă’’ v?«v’ : '

li țr .»

•' afăjfewsr