Hotărârea nr. 873/2019

Hotărârea 873/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea unui imobil-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea unui imobilul-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea unui imobilul-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612454 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612746 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea unui imobilul-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 16, poziția nr. 1973;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 3715/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 3715/1/1, teren în suprafață de 1.138 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3715/1/2, teren în suprafață de 125 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor), cu suprafața măsurată de 125 mp., provenind din CF nr. 327776 Cluj-Napoca, nr. topo. 3715/1/2, cu destinație de curți construcții, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului-teren

(zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor), întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează irecția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

- •   7 r. LL ■  ,    *

Secretarul general al municipiului, Jr. Aurora/Eutaca

Nr. 873 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 873/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

Intravilan, domeniul public

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL
1964 801046


ZONA VERDE PIAȚA MIHAI VITEAZUL


1965 801117


ZONA VERDE PIAȚA UNIRII


S= 2800 mp. din care 800 mp.alel■■ ,

100,5 ml. gard viu Thuja occldentalls. ______________

133 ml, gard viu Llgusțrum vulgare șurea.____________

59 ml gard viu Buxus feempervirens.__

 • 9 buc. Buxus sempervirens

 • 15 buc. Ligustrum vulgare var, aurea(lufe)___________

 • 8 buc, Junlperus horizontalis__________________________

 • 16 buc. Coloneasler horlzontalls

2 buc. Taxus baccata

2 buc. Plnus nlgra__________________________________

7 buc. Thuja orienta lis_________________________________

 • 10 buc. Thuja occldentalls___________________________

12 buc. Plcea.pungens argentea

 • 11 buc, Betula pendula_____________________________

2 buc. Plnus nlgra_____________________________________

1 buc. Plcea ables_____________________

30 buc. Tilla cordata ( pe aliniamentul stradal)________

6 buc. Acer negundo ( pe aliniamentul stradal)_______

56 buc. TrartfJafirl________

 • 9 buc. Ulmufe maior var, pendula_______________:

pe 137,91 mp.se plantează specii floricele, . S=7400 mp. din care 3300 mp. aleile

S gazon = 4100 mp din care 920 mp = vestigii arheol. Gardul viu -Buxus semperviren^ 382 ml.(1146 mp) SpirSea wanhouttei 127 ml. (241mp)


393,494.00


Municipiul Cluj - Napoca


657.689.85


Municipiul Cluj - Napoca


1966 801118


ZONA VERDE PIAȚA LUCIAN BLAGA,


1967 801039

O'fic.iul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


'ANQEl

ă «fcX'-fl A          X t.V

b X. î:_a..)s A..*-.r“x■<;• si -:fr-3i;iCț-7:Vif\’ JS( Bî>ț JM#A

t


EXTRAS DE CARTE FUMARĂ PENTRU INFORMARE

(•

Carte Funciara Nr. 327776 Cluj-Napoca


Nr. cerere

220366

Ziua

08

Luna

11

. Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobiiullui

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Piața Piața Ștefan Cel Mare, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3715/1

Din acte: 1.263 Masurata: 14.299

PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

9901 / 13/12/1979

Act nr. Decizie 512/1979, din 13/12/1979 emis de Consiliul popular al mun Cluj;

Bl

Intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, in administrarea directa a

 • 2) ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR SI PARCURILOR CLUJ NAPOCA

107836 / 07/06/2019

Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 293830, din 04/06/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-MAPOCA; Act Administrativ nr. 73974, din 21/04/2016 errîis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 457, din 24/05/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 277253/45/455, din 28/05/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 66600, din 13/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

B2

Imobilul cu număr topografic 3715 în suprafață de 15196 mp se dezmembrează în parcele cu numere topografice noi după cum urmează: - parcela cu număr topografic nou 3715/1 în suprafață de 1263 mp se reînscrie în CF în favoarea vechiului proprietar de cf. -parcela cu număr topografic nou11 3715/2 în supra/ață de 13036 mp se adnotează din această carte funciară și cu număr cadastral atribuit 335423 se transcrie în CFE 335423 UAT CLUJ-NAPOCA cu titlu de drept lege în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

Al

107889 / 07/06/2019

Act Administrativ nr. 293830, din 04/06/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 457, din 24/05/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL RMANIEI; Act Administrativ nr. 66600, din’13/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 277253/45/455, din 28/05/2019 emis de PRiMARIA CLUJ-NAPOCA;

B2

Imobilul din aceasta carte, funciara isi diminuează suprafața de la 15196 mp la 14299 mp, suprafața care se reinscrie in aceasta carte funciara in favoarea vechilor proprietari, iar diferenței de suprafața de '897 mp i se atribuie număr cadastral 335419 si se inscrie in CF nou 335419 UAT Cluj Napoca.

Al

C. Partea iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT •

$

4                         .                                                                     >                                                           t                        ■

1.

\       O                                .     ‘                       \            *

■f                    ■                                                                                               .                                                               ■ ♦

*

Document care conține date cu caracter personal, ,protejate de prevederile LegiliNr. 677/2001. ♦

Pagina 1 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)
Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

327776

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3715/1

Piața Ștefan cel Mare

1263

STATUL ROMÂN, în administrarea directă a ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1263

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

327776

(Nr. CF. vechi 1473)

3715/1/1

Piața Ștefan cel Mare

1138

STATUL ROMÂN, în administrarea directă a ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

3715/1/2

Piața Ștefan cel Mare

125

STATUL ROMÂN, în administrarea directă a ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR ȘI PARCURILOR CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

_

-             3715/1/2

- V

Nou

Imobil împrejmuit parțial pe latura de Vest și Nord cu gard din beton și metal

125

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată= 125 mp
SRL

CAT


ORIZARE

O-CJ-F N

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 intravilan, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Noiembrie 2019Nr. Pct.

X [ml

Y toi

1

586395.6086

393021.4019

2

586405.6000

393018.1080

3

586405.1910

393017.0230

4

586403.6230

393017.3800

5

586402.4650

393017.3990

6

586401.9160

393017.3460

7

586400.3160

393017.9740

8

586399.1480

393017.7730

9

586398.1750

393016.6620

10

586397.7990

393015.4660

11

586397.0800

393014.7910

12

586396.4030

393013.8140

13

586396.1040

393012.6930

14

586394.9740

393013.0930

15

586393.4110

393008.9750

16

586392.3980

393006.1330

17

586391.1350

393002.5240

18

586400.8310

392999.0130

19

586398.9046

392993.7777

20'

586395.4720

392995.2020

20

586394.5070

392995.5930

21

586394.2910

392996.1760

22

586387.8501

392998.7222

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 intravilan, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586395.6086

393021.4019

10.520

2

586405.6000

393018.1080

1.160

3

586405.1910

393017.0230

1.608

4

586403.6230

393017.3800

1.158

5

586402.4650

393017.3990

0.552

6

586401.9160

393017.3460

1.719

7

586400.3160

393017.9740

1.185

8

586399.1480

393017.7730

1.477

9

586398.1750

393016.6620

1.254

10

586397.7990

393015.4660

0.986

11

586397.0800

393014.7910

1.189

12

586396.4030

393013.8140

1.160

13

586396.1040

393012.6930

1.199

14

586394.9740

393013.0930

4.405

15

586393.41 10

393008.9750

3.017

16

586392.3980

393006.1330

3.824

17

586391.1350

393002.5240

10.312

18

586400.8310

392999.0130

5.578

19

586398.9046

392993.7777

3.716

20'

586395.4720

392995.2020

1.041

20

586394.5070

392995.5930

0.622

21

586394.2910

392996.1760

6.926

22

586387.8501

392998.7222

23.970

S = 125 mp P=88.577m

Data: Noiembrie 2019MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul studiat este teren, cu categoria de folosință „curți construcții” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 18 de gard din metal și beton; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 2 de aliniamentul construcției - bloc A Piața Ștefan cel Mare nr. 5;

-în latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit- Piața Ștefan cel Mare; -în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 22 neîmprejmuit-Bastionul Croitorilor;

-în latura de Est : din punctul nr. 22 până în punctul nr. 20 neîmprejmuit- Bastionul Croitorilor; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 de gard din metal și beton;.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 3715/1 înscris în Cartea Funciară numărul 327776 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1263 m2.


în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 125 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 125 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Noiembrie 2019

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

125

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

125

Imobil împrejmuit parțial pe latura de Vest și Nord cu gard din beton și metal

Total

125

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 125 mp

Suprafața din

act= 125 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale

"*** \                Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

și corespondența acesteia cnrealitatea din teren

A V

C-5—-AA 'x-

f /

/ \

\   \X 'X   /

\ /

/ \

. Z ,O'

\ /

~r     rV \ \ OV» l.l -

Semnătura și

ștampila

.... ,>'^x         Xl’Y

rirt019           '''CcY [d?'

Â

• /

Semnătura și parafa

Data:

Data:l'Jotemb

Ștampila BCPI