Hotărârea nr. 872/2019

Hotărârea 872/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612521 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612893 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția ni; 1663, 1770;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 8307/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 8307/1/1, teren în suprafață de 473 mp., municipiul Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 8307/1/2, teren în suprafață de 327 mp., municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 8261, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 8261/1, teren în suprafață de 10.727 mp., municipiul Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 8261/2, teren în suprafață de 9.782 mp., municipiul Cluj-Napoca.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Romulus Vuia, cu suprafața măsurată de 20.425 mp., provenind din CF nr. 264211 Cluj-Napoca, nr. topo. 8391, CF nr. 330412, nr. topo. 8307/1/1, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Tudor Vladimirescu, cu suprafața măsurată de 10.109 mp., provenind din CF nr. 275988 Cluj-Napoca, nr. topo. 8261/2, CF nr. 330412, nr. topo. 8307/1/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Romulus Vuia din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 872 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


SUMAR .


Pagina


& § y

I

I r


.J


193/2006 Hotărârii atestarea domeniului public al Judejului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judejul Cluj, cu excepjia municipiului Cluj-Napoca......................


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea șl completarea Guvernului nr. 969/2002 privind


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/20. II 1.2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’vind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum ni al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la drtmi public al județului Cluj, precum și al municipiile^’ a și comunelor din județul Cluj a bunurilor cț Jbs anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , |ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sc-bastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

') Hotărârea Guvernului nr, 133/2096^5 fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l,"nr. 243 din 20 martie 2006 șl este si în acest număr bis.                        *’*•O -U


0

1

2

•v 3

4

5

t        6

1 1641

13 7.

P-ța Ștefan cel Mare

14.512

660,561.60

Municipiul Cluj - Napoca

16-12

1.3.7,

P-ța Tlmotel Ciperiu

4.000

204,000.00

Municipiul Clu| - Napoca

1643

1.3 7.

P-ța Unirii

16 610

904,973.00

Municipiul Cluj - Napoca

1644

1.3 7.

Pulețllor

2,720

161,296.00

Municipiul Cluj - Napoca

1645

1.3 7.

Ruina

1,800

91,800.00

Municipiul Cluj - Napoca

1646

1.3.7.

Rădăuți

1,105

1,326.00

Municipiul Cluj - Napoca

1647

1.3 7.

R a ho vel

4.592

272.305.60

Municipiul Clu| - Napoca

, 1646

1.3.7.

Rakoczl Farenc II

Municipiul Clu| - Napoca

; 1649

1.3.7

Rapsodici

2,070

105.570,00

Municipiul Cluj - Napoca

. 1650

1.3.7

Rarfiu

2.620

3,144.00

Municipiul Cluj - Napoca

1651

1.3.7.

Răsăritului

22.850

27.420.00

Municipiul Cluj - Napoca

1652

1.3 7.

Rășinari

2,103

124,530.00

Municipiul Cluj - Napoca

1653

1.3 7.

Răvașului

3,220

190,946.00

Municipiul Cluj - Napoca

1654

1 3?

Râzbolenl

5,850

346,905.00

Municipiul Ck)| - Napoca

1655

1.2.7.

ReqBle Ferdlnand

5.95ty

352,835.00

Municipiul Cluj - Napoca

1655

1 17.

Remelea

2.649

3.178.80

Municipiul Chi| - Napoca

1657

1.3.7.

Rene Oescartes

4.708

283,928.40

Municipiul Ciul * Napoca

1650.

1 3.7.

Repub lR

19.638

53.409,92

Municipiul Ckij - Napoca

1659.

1 3.7.

Retezai

2,430

123,930.00

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1660

1.3.7.

Robert Koch

1.760

41,747.20

Municipiul Clu| - Napoca

1651

1.3 7

Rodnol

4,000

237.200,00

Municipiul Cluj - Napoca

< 16F2

1 3 7

Romul Ladea

Municipiul Cluj - Napoca

• 1653

1.3,7

Romulus Vuia

16,270

954,011 00

Municipiul Cluj - Napoca

1664

1.3.7

Roșiori

2,160

128,060.00

Municipiul Cluj - Napoca

1665

1.3.7

Rovine

3.979

235,954.70

Municipiul Cluj - Napoca

I 1666

1.37,

Rozelor

559

33.148.70

Municipiul Cluj - Napoca

1667

1.3 7

Rubin Paliția

1,416

83,96B.80

Municipiul Cluj - Napoca

1668

1.37.

Rucăr

1.760%

90,700.00

Municipiul Cluj - Napoca

:1669

1.3.7

Sălajului

1,400’

1,680.00

Municipiul Cluj - Napoca

1670

1.3.7.

Salcâmului

4.500

266.050.00

Municipiul Clu| - Napoca

. 1671

1.3 7.

Sălciilor

1.189

1,426.80

Municipiul Clu| - Napoca

1672

1.3 7

sandi

Municipiul Cluj - Napoca

1673

1.3.7.

Samuil Mlcu

1.356

32.164.32

Municipiul Cluj - Napoca

1674

1 3.7.

Senatorului

6,760

8.112.00

Municipiul Cluj - Napoca

1675

1.3.7

Săpătorilor

1.283

1.539.60

Municipiul Cluj - Napoca

1676

1 3.7.

Sarmlzogalusa

3.289

077,606.10

Municipiul Clu) - Napoca

. 1577

1 3.7.

Saturn

3,146

3,775,20

Municipiul Ciu| - Napoca

1670

1,37.

Scărilor

460

552.00

Municipiul Cluj - Napoca

1679

1.3.7.

Scărișoara

t.062

62,976.60

Municipiul Cluj - Napoca

1660

1.3.7.

Școiil

3,727

4.472.40

Municipiul Cluj - Napoca

1681

1.3.7.

Scorțarllor

5.495

280,245.00

Municipiul Cluj • Napoca

1682

1.3 7.

Scurtă

220

273.60

Municipiul Cluj - Napoca

1GB3

1.3.7.

Secerălorilor

1.306

1,567.20

Municipiul Cluj - Napoca

1604

1.3.7.

Semeniculul

4.388

5,265.60

Municipiul Cluj - Napoca

.1685

1.3.7.

Senină

2.940

3.528.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1686

1.3.7,

Septlmlu Alblnl

15,870

941,091.00

Municipiul Clu| - Napoca

1607

1.3.7.

Serplu Celibidache

Municipiul Cluj - Napoca

.1680

1.3.7.

Șerpuitoare

4,567

5.480.40

Municipiul Cluj - Napoca

1689

1.3.7.

Șesului

6.855

406,501.50

Municipiul Cluj - Napoca

1690

1.3.7.

Sexlll Pușcarlu

1.260

74,718.00

Municipiul Cluj - Napoca

1691

1.3.7.

Sibiului

1,800

106,740.00

Municipiul Cluj • Napoca

1592

1.3.7.

Șlghlșoarei

5.090

301.837.00

Municipiul Cluj - Napoca

1693

1.3.7.

Slgismund Todutâ

2.240

132,832.00

Municipiul C!u| - Napoca

1694

1.3.7.

SIMu Dragomlr

1.870

2.244,00

Municipiul Clu| - Napoca

1695

1.3.7.

Slmkjn Salini

1,122

1,346.40

Municipiul Cluj - Napoca

1696

1.3.7.

Slmion Mușol

1,277

4.597.20

Municipiul Cluj - Napoca

1697

1.3.7.

Sinaia                         <- i (<                     l >

4,609

327.471.20

Municipiul Cluj - Napoca

1698

1 3.7.

Sindicalelor

1,197

70.982.10

Municipiul Clu) - Napoca

1699

1 3.7.

SlmluM

4,500

229,500.00

Municipiul Cluj - Napoca

1700

1.3.7.

Sitarilor

— ------- ... ■ ■ - -—■ ■ .......

8.910

8,292.00

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr, 248 bis/20.111.2006


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPT

Afi L-jQ rlA'.'A1 Af| i.< I, V n t C .V 0-A.VT‘I «-■- >1 țunaiu Ava.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 330412 Cluj-Napoca


Nr. cerere

184238

Ziua

25

Luna

09

Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr, CF vechi:1473

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Masiniștilor, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8307/1

800 .

Strada Masiniștilor

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. încheierea nr.3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

C. Partea DHL SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8307/1

800

Strada Mașiniștilor

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

:            DETALII LINIARE IMOBIL . .TȚ.'.TT; ,

Geometria pentru acest imobil nu a fost g si G

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

800

-

-

8307/1

Strada Mașiniștilor

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare, Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/09/2019, 10:10

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaTEREN IntravilanEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 264211 Cluj-Napoca

Nr. cerere

90819

Ziua

16

Luna

OS

Anul

2019

Cod v

erificare

■Iii

■II

100069832699


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr, CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Romulus Vuia, Jud. Cluj'

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8391

19.952

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr, 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil se abnotează din acest cf.neformând obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea !

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8391

19.952

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

• DETALII LINIARE IMOBIL .         ;

Geometria pentru acest imobil nu afbstg siG

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

19.952

-

-

8391

srada Mașiniștilor

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art, 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma’fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,


16/05/2019, 11:36


7”7T7.   "t:./ :._____■ ■■■;~-7...........      . .717.: .    .-/      7 i ""      ....'■■ 7..71.1.......7 7-.1 '

._JBW!!7«888


<lh

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Romulus Vuia, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

264211

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

8391

Strada Mașiniștilor

19952

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

330412

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

8307/1

Strada Mașiniștilor

800

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

20752

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

8307/1/1

Strada Mașiniștilor

473

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

8307/1/2

Strada Mașiniștilor

327

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

8391, 8307/1/1

Nou

Strada Romulus Vuia

20425

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Romulus Vuia, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr.

X

Y

Pct

[ml

(m|

1

587713.8170

390961.3240

2

587713.9460

390961.3910

3

587714.6577

390971.2962

4

587714.7680

390972.5380

5

587715.1430

390978.3160

6

587715.2600

390980.6900

7

587715.8800

390990.9800

8

587716.1260

390992.4310

9

587716.3400

390995.9980

10

587716.6650

391002.1500

11

587717.1140

391007.7730

12

587717.4700

391011.7800

13

587718.0300

391016.3500

14

587718.7400

391022.1000

15

587718.8820

391026.3880

16

587719.1380

391031.2690

17

587719.4200

391034.1200

18

587720.1750

391043.9530

19

587720.4420

391047.4060

20

587720.9140

391052.7420

21

587721.2000

391057.0660

22

587721.5560

391063.2150

23

587721.8400

391070.9050

24

587721.9410

391073.6670

25

587722.0754

391077.5753

26

587722.1560

391083.2940

27

587722.3050

391088.2080

28

587722.3630

391093.1020

29

587722.5560

391093.7040

30

587722.5480

391103.7654

31

587722.5660

391114.3340

32

587722.6040

391117.2630

33

587722.5970

391118.6080

34

587722.5880

391124.5010

34'

587722.4360

391124.6080

35

587722.5380

391134.2050

36

587722.6090

391137.5520

37

587722.7940

391142.2040

38

587722.6530

391144.6630

39

587722.8460

391158.9690

40

587722.7810

391168.9370

41

587722.9470

391181.2800

42

587723.1900

391181.5150

43

587723.1750

391194.4150

44

587723.1970

391197.5180

45

587723.3170

391208.1140

46

587723.3340

391217.5100

47

587723.3800

391220.8500

48

587723.7100

391233.4100

49

587723.7200

391243.8870

50

587723.7940

391246.9020

51

587723.7920

391250.0340

52

587723.9500

391256.6920

53

587724.0620

391260.0690

54

587724.1950

391267.7130

55

587724.1250

391271.4170

56

587724.1950

391275.1650

57

587724.3570

391286.2930

58

587724.5310

391299.3640

59

587724.5420

391301.7430

60

587724.7060

391307.5450

61

587724.7210

391312.3420

62

587724.7730

391321.6970

63

587724.7273

391325.5930

64

587725.0060

391325.5990

65

587724.9770

391337.9990

66

587724.6396

391338.3490

67

587724.8659

391351.3589

68

587724.8390

391360.6660

69

587724.8570

391365.5430

70

587724.9950

391373.6630

71

587725.1740

391378.7330

72

587725.3360

391388.0570

73

587725.5170

391392.3770

75

587725.5790

391402.7600

76

587725.5890

391406.3920

77

587725.5700

391420.5600

78

587725.5200

391430.5700

79

587725.5300

391434.5100

80

587726.3730

391451.6570

81

587725.6541

391461.3550

82

587725.7660

391463.8210

83

587724.7100

391478.0970

84

587722.5690

391502.9660

85

587719.1530

391545.4630

86

587717.5640

391565.1850

87

587714.8670

391600.4220

88

587713.0620

391624.0010

89

587711.4358

391625.5359

90

587711.4200

391626.0810

91

38//1J.4/3U

jyibZb.Jlou

92

587712.9370

391631.0770

93

587712.5150

391635.1240

94

587712.0780

391639.0990

95

587711.5700

391643.0010

96

587710.7810

391649.5350

97

587710.4900

391651.9830

98

587709.8768

391651.9115

99

587709.2800

391657.4200

100

587708.4800

391664.3600


101

587706.4890

391680.2590

102

587705.2850

391690.0700

103

587704.4800

391699.4800

104

587701.2600

391719.5800

105

587701.2180

391720.3030

106

587700.0070

391726.0810

107

587698.5880

391731.0080

108

587698.0340

391732.9250

109

587697.3590

391736.2660

110

587693.2430

391752.1270

111

587692.2210

391756.0440

112

587690.6680

391762.5340

113

587688.6370

391770.7330

114

587687.4448

391775.9507

115

587684.1100

391788.7730

116

587682.8300

391793.4180

117

587682.4950

391794.7140

118

587678.5030

391810.5550

119

587677.9010

391812.9210

120

587674.6519

391826.3640

121

587673.1130

391832.6810

122

587672.3630

391834.6630

123

587672.1398

391834.5902

124

587667.0700

391847.2900

125

587663.4720

391855.9400

126

587662.9530

391856.9370

127

587662.1250

391857.6800

128

587659.9890

39185 7.7320

129

587666.0280

391864.3400

130

587666.9600

391865.3070

131

587667.5380

391865.5640

132

587675.8760

391867.6620

133

587677.5120

391860.9700

134

587681.2400

391846.4260

135

587682.1570

391843.5090

136

587682.8090

391841.3870

137

587683.3610

391839.2990

138

587684.6600

391834.3440

139

587685.4030

391830.7390

141

587686.7160

391825.6240

143

587687.8280

391821.2220

144

587688.1980

391820.0220

145

587688.3160

391819.9000

146

587692.5410

391804.6640

147

587692.5869

391804.5658

148

587693.6631

391800.5168

149

587696.2400

391790.8620

150

587698.0340

391783.9700

151

587699.9070

391776.5210

152

587701.4760

391770.1860

153

587701.9460

391768.2200

154

587702.6150

391765.6120

155

587702.8790

391763.9340

156

587703.2518

391762.5903

157

587704.3680

391757.9340

158

587706.8120

391747.8090

159

587708.0180

391742.9530

160

587710.3409

39 1 732.8804

161

587713.6119

391719.5234

162

587716.0003

391705.3126

163

587717.0730

391696.5690

164

587717.2540

391696.5700

165

587717.7800

391692.6820

166

587718.2230

391687.3310

167

587718.8840

391681.5960

168

587719.5310

391677.4920

169

587719.9530

391673.6080

170

587720.5300

391668.7200

171

587720.8120

391667.1410

172

587721.2450

391662.2360

173

587722.4320

391653.0350

174

587722.5430

391653.0580

175

587724.0950

391639.7860

176

587724.0680

391639.7845

177

587724.5830

391634.7580

178

587725.5600

391626.0710

179

587726.3170

391620.2880

180

587726.8000

391615.3620

181

587727.3480

391610.1890

182

587728.3790

391599.2110

183

587728.9140

391592.7880

184

587729.3740

391587.4270

185

587729.4328

391587.4314

186

587729.7870

391582.7460

187

587730.0700

391580.4960

188

587729.7740

391580.4750

189

5 87730.4680

391572.7540

190

5 87730.8190

391570.4029

191

587730.8220

391568.1980

192

587731.2530

391562.8640

193

587731.6220

391557.9450

194

58 7732.1160

391553.0320

195

587732.2350

391553.0150

196

587732.2510

391552.0360

197

587732.9120

391544.2180

198

587733.2030

391542.1830

199

587733.3280

391542.0060

200

5 87734.8070

391527.4050

201

587735.4655

391517.2764

202

587735.6850

391517.2890


203

587735.8820

391513.4580

204

587735.9800

391511.3300

205

587736.4330

391503.8500

206

587737.0890

391494.5420

207

587737.3670

391490.4680

208

587737.4529

391490.4698

209

587737.8800

391477.2400

210

587737.8790

391476.9590

210'

587737.9880

391473.9570

211

587738.2430

391466.9000

212

587738.3150

391462.4850

213

587738.6910

391457.0500

214

587738.5440

391452.6580

215

587738.6452

391447.0427

216

587738.4150

391447.0510

217

587738.5550

391436.8350

218

587738.7757

391436.8266

219

587738.4960

391432.5700

220

587738.3870

391426.7120

221

587738.4280

391426.6720

222

587738.3600

391421.8280

223

587738.2000

391417.0410

224

587737.9810

391406.5820

225

587737.8460

391399.3930

226

587737.7663

391396.5991

227

587737.5940

391396.6090

228

587737.5970

391395.6070

229

587737.6230

391386.5030

230

587737.7515

391386.4952

231

587737.7000

391380.7900

232

587737.5800

391375.2020

233

587737.4840

391366.3470

234

587737.3890

391360.2950

235

587737.3770

391355.1740

236

587737.2240

391351.2250

237

587737.1070

391346.1910

238

587737.0380

391336.1910

239

587736.9010

391326.1030

240

587736.8870

391317.3610

241

587736.8930

391313.4580

242

587736.8930

391301.5730

243

587736.7280

391283.9560

244

587736.6850

391280.9230

245

587736.6401

391274.1711

246

587736.4820

391274.1850

247

587736.5060

391254.7590

248

587736.6260

391254.7494

249

587736.4920

391249.9070

250

587736.4800

391244.9330

251

587736.4070

391240.8670

252

587736.3400

391237.6780

253

587736.2720

391231.2750

254

587736.1990

391225.6810

255

587736.0450

391221.9960

256

587735.8820

391211.7300

257

587736.0080

391210.0120

258

587735.9390

391205.9210

259

587735.8700

391199.9390

260

587735.8230

391196.9440

261

587735.7120

391191.5350

262

587735.6600

391186.0880

263

587735.6060

391181.5920

265

587735.5930

391171.3920

266

587735.4760

391163.1910

267

587735.4350

391 160.1530

268

587735.2270

391151.0400

269

587735.1410

391145.3570

270

587735.0550

391140.5190

271

587734.8360

391130.8830

272

587734.7750

391125.1980

273

587734.8400

391122.6030

274

587734.7840

391116.8770

275

587734.7380

391114.5780

276

587734.6880

391107.9740

277

587734.6610

391104.6060

278

587734.6400

391100.2400

279

587734.5378

391090.0354

280

587734.5020

391085.3260

281

587734.4260

391081.6350

282

587734.3390

391078.7210

283

587734.2038

391072.8980

284

587734.0820

391072.9020

285

587732.8630

391056.4190

286

587733.1899

391056.0193

287

587732.2980

391055.2430

288

587732.0330

391042.9030

289

587730.6824

391025.8698

290

587730.4360

391023.5400

291

587729.8170

391016.1010

292

587728.9930

391004.2280

293

587728.8180

391000.4460

294

587728.8130

390999.8830

295

587727.3000

390983.9400

296

587727.5037

390983.9204

297

587727.2480

390979.4970

298

587727.1030

390976.9710

299

587726.8910

390974.0600’

300

587726.1770

390963.9490'

301

587725.8190

390957.7.103

302

587725.2870

390953.9760


303

587725.6373

390953.9423

304

587725.3030

390948.9530

305

587724.7760

390938.4990

306

587724.6660

390935.5640

307

587724.0530

390924.5140

308

587723.9840

390920.8190

309

587723.7560

390912.8010

310

587723.4260

390908.9100

311

587723.2190

390895.8820

312

587722.9970

390891.1640

313

587722.9708

390883.8290

314

587722.9700

390883.6370

315

587722.9091

390871.6760

316

587722.9040

390870.6750

317

587723.0876

390870.6638

318

587723.0200

390865.4320

319

587723.1330

390865.0350

320

587723.1310

390840.5350

321

587723.1300

390818.4040

322

587723.1580

390817.1540

323

587723.2590

390812.1550

324

587723.4050

390803.8400

325

587723.5130

390803.8412

326

587723.7980

390781.8210

327

587724.1080

390757.7470

328

587723.8790

390747.6930

329

587724.0840

390728.8900

330

587723.9710

390727.1500

331

587724.1580

390701.3980

332

587724.2960

390683.5010

333

587725.2250

390673.6900

334

587726.5930

390659.2430

335

587727.6900

390651.0700

336

587728.8540

390640.4930

337

587730.0940

390629.0280

338

587731.0950

390620.2210

339

587731.2720

390617.8120

340

587732.5700

390605.9120

341

587733.0670

390601.5760

342

587733.9260

390594.1550

343

587734.7150

390587.6350

344

587735.4830

390580.8770

345

587735.9790

390576.2000

346

587736.4290

390571.6540

347

587737.0650

390565.0060

348

587739.8095

390565.1747

349

587743.2280

390535.4510

350

587745.7280

390513.2510

351

587748.6110

390489.1020

352

587752.1020

390459.5990

353

587755.7530

390431.3980

354

587757.1490

390419.5620

355

587760.9980

390400.1610

356

587761.8500

390396.2660

357

587772.5740

390370.9190

358

587775.5630

390363.9930

359

587780.1950

390352.3170

360

587781.2980

390347.6300

361

587783.3390

390334.4150

362

587784.8540

390331.0840

363

587785.8940

390330.3340

364

587767.5840

390315.8490

365

587768.4780

390318.2530

366

587768.7430

390319.0920

367

587769.0940

390320.5410

368

587769.4530

390322.6920

369

587770.0650

390326.9350

370

587771.0870

390334.7320

371

587771.2550

390337.2440

372

587771.3232

390340.0627

373

587770.4090

390342.9150

374

587768.6440

390346.8660

375

587765.1570

390353.4850

375'

587764.8260

390353.7100

376

587760.8490

390361.4850

377

587758.2360

390366.4260

377"

587757.1910

390368.7200

377

587756.9321

390368.5884

378

587754.6900

390373.3110

379

587746.9930

390391.6670

379'

587746.9650

390391.8810

380

587745.9300

390397.6090

381

587745.0950

390403.2970

382

587743.8340

390413.9800

384

587742.9170

390420.8800

385

587742.4390

390425.0020

386

587741.6610

390430.0750

387

587740.0200

390442.4870

388

587738.5980

390454.0320

390

587737.0300

390466.750(1

391

587736.9645

390466.7526'

392

587734.8820

390479/8930

394

587733.6702

390489.3998

395-t

; 587731^213

390504.4976

396'

J 58773 1.1240,

^3905(14:5409

397

587730.5470

<390520.1700

398

587730.1100

391152'4.8220

399

587728.1280

,390539.9590

400

587728 02rl(E

-'390539.9601

401

,587726:8130

390550.6380


Data: Octombrie 2019403

587725.5290

390561.5720

404

587724.9190

390566.2510

405

587724.6060

390568.1150

406

587724.6130

390568.6970

407

587722.8850

390582.0630

408

587721.0870

390595.6230

409

587720.7570

390597.7900

410

587720.0140

390603.1610

411

587718.6990

390612.3140

412

587718.5540

390613.3720

413

587715.8320

390633.1690

414

587714.3190

390648.7000

415

587713.3630

390656.1280

417

587712.7933

390661.0114

418

587711.0747

390671.5725

419

587711.0390

390671.5740

420

587709.5200

390682.4890

421

587709.4880

390687.8610

422

587709.4100

390692.8280

423

587709.3660

390697.6110

424

587709.3540

390703.4440

425

587709.3180

390706.5690

426

587709.2850

390711.1610

427

587709.3320

390714.2090

428

587709.5100

390724.7500

429

587709.4750

390727.2880

430

587709.4300

390729.9700

431

587709.3650

390735.2090

433

587709.2250

390745.8090

434

587709.1320

390750.3400

435

587709.3200

390756.6780

436

587709.1400

390767.1460

437

587709.1080

390771.1270

438

587709.1110

390777.3560

439

587709.1280

390783.2930

440

587709.1420

390793.4760

441

587709.2620

390796.3400

442

587709.2120

390797.7240

443

587709.2470

390802.8630

444

587709.1700

390804.9330

445

587709.0610

390808.0310

446

587708.9540

390809.5750

447

587709.0260

390817.0190

448

587709.0910

390818.1910

449

587709.2040

390826.1300

450

587709.1110

390828.5440

450'

587709.3220

390832.6400

452

587709.1850

390838.2580

453

587709.2470

390848.3080

454

587709.2810

390848.6950

455

587709.1750

390854.9830

456

587709.2290

390856.0460

457

587709.1190

390858.8660

458

587709.0060

390864.6440

459

587709.0090

390869.2380

460

587709.0900

390874.6810

461

587709.1820

390880.6640

462

587709.1470

390884.4430

463

587709.5550

390891.9500

464

587709.9630

390899.4560

465

587710.8660

390911.4350

466

587711.1070

390914.9950

467

587711.3260

390918.8430

468

587711.8170

390924.7300

469

587712.2020

390930.4400

470

587712.2660

390931.5530

471

587712.7280

390940.8620

472

587713.1740

390944.0750

473

587713.1710

390947.0290

474

587713.3780

390951.0510


întocmit:-Ș'C DA.MAR CONSCLF SRL


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Romulus Vuia, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 549841 Dr

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

XM

Y[m|

1

587713.8170

390961.3240

0.145

; 2

587713.9460

390961.3910

9.931

3

587714.6577

390971.2962

1.247

«1

587714.7680

390972.5380

5.790

5

587715.1430

390978.3160

2.377

6

587715.2600

390980.6900

10.309

7

587715.8800

390990.9800

1.472

8

587716.1260

390992.4310

3.573

9

587716.3400

390995.9980

6.161

10

587716.6650

391002.1500

5.641

11

587717.1140

391007.7730

4.023

12

587717.4700

391011.7800

4.604

13

587718.0300

391016.3500

5.794

14

587718.7400

391022.1000

4.290

15

587718.8820

391026.3880

4.888

16

587719.1380

391031.2690

2.865

17

587719.4200

391034.1200

9.862

18

587720.1750

391043.9530

3.463

19

587720.4420

391047.4060

5.357

20

587720.9140

391052.7420

4.333

1 21

587721.2000

391057.0660

6.159

22

587721.5560

391063.2150

7.695

23

587721.8400

391070.9050

2.764

24

587721.9410

391073.6670

3.911

i 25

587722.0754

391077.5753

5.719

26

587722.1560

391083.2940

4.916

27

587722.3050

391088.2080

4.894

28

587722.3630

391093.1020

0.632

29

587722.5560

391093.7040

10.061

30

587722.5480

391103.7654

10.569

31

587722.5660

391114.3340

2.929

32

587722.6040

391117.2630

1.345

33

587722.5970

391118.6080

5.893

34

587722.5880

391124.5010

0.186

34'

587722.4360

391124.6080

9.598

35

587722.5380

391134.2050

3.348

36

587722.6090

391137.5520

4.656

37

587722.7940

391142.2040

2.463

38

587722.6530

391144.6630

14.307

39

587722.8460

391158.9690

9.968

40

587722.7810

391168.9370

12.344

41

587722.9470

391181.2800

0.338

42

587723.1900

391181.5150

12.900

43

587723.1750

391194.4150

3.103

44

587723.1970

391197.5180

10.597

45

587723.3170

391208.1140

9.396

46

587723.3340

391217.5100

3.340

1      47

587723.3800

391220.8500

12.564

48

587723.7100

391233.4100

10.477

j 49

587723.7200

391243.8870

3.016

50

587723.7940

391246.9020

3.132

51

587723.7920

391250.0340

6.660

52

587723.9500

391256.6920

3.379

53

587724.0620

391260.0690

7.645

54

587724.1950

391267.7130

3.705

!      55

587724.1250

391271.4170

3.749

56

587724.1950

391275.1650

11.129

57

587724.3570

391286.2930

13.072

!      58

587724.5310

391299.3640

2.379

59

587724.5420

391301.7430

5.804

60

587724.7060

391307.5450

4.797

61

587724.7210

391312.3420

9.355

62

5 87724.7730

391321.6970

3.896

!     63

587724.7273

391325.5930

0.279

!      64

587725.0060

391325.5990

12.400

65

587724.9770

391337.9990

0.486

66

587724.6396

391338.3490

13.012

67

587724.8659

391351.3589

9.307

68

587724.8390

391360.6660

4.877

69

587724.8570

391365.5430

8.121

70

587724.9950

391373.6630

5.073

71

587725.1740

391378.7330

9.325

72

587725.3360

391388.0570

4.324

73

587725.5170

391392.3770

10.383

75

587725.5790

391402.7600

3.632

76

587725.5890

391406.3920

14.168

77

587725.5700

391420.5600

10.010

78

587725.5200

391430.5700

3.940

1      79

587725.5300

391434.5100

17.168

80

587726.3730

391451.6570

9.725

81

587725.6541

391461.3550

2.469

82

587725.7660

391463.8210

14.315

83

587724.7100

391478.0970

24.961

84

587722.5690

391502.9660

42.634

85

587719.1530

391545.4630

19.786

86

587717.5640

391565.1850

35.340

87

587714.8670

391600.4220

23.648

88

587713.0620

391624.0010

2.236

89

587711.4358

391625.5359

0.545

90

587711.42U0

391626.0810

2.068

91

587713.4750

391626.3160

4.791

92

587712.9370

391631.0770

4.069

93

587712.5150

391635.1240

3.999

94

587712.0780

391639.0990

3.935

95

587711.5700

391643.0010

6.581

96

587710.7810

391649.5350

2.465

97

587710.4900

391651.9830

0.617

98

587709.8768

391651.9115

5.541

99

587709.2800

391657.4200

6.986

100

587708.4800

391664.3600

16.023Data: Octombrie 2019101

587706.4890

391680.2590

9.885

205

587736.4330

391503.8500

9.331

102

587705.2850

391690.0700

9.444

206

587737.0890

391494.5420

4.083

103

587704.4800

391699.4800

20.356

207

587737.3670

391490.4680

0.086

104

587701.2600

391719.5800

0.724

208

587737.4529

391490.4698

13.237

105

587701.2180

391720.3030

5.904

209

587737.8800

391477.2400

0.281

106

587700.0070

391726.0810

5.127

210

587737.8790

391476.9590

3.004

107

587698.5880

391731.0080

1.995

210*

587737.9880

391473.9570

7.062

108

587698.0340

391732.9250

3.409

211

587738.2430

391466.9000

4.416

109

587697.3590

391736.2660

16.386

212

587738.3150

391462.4850

5.448

110

587693.2430

391752.1270

4.048

213

587738.6910

391457.0500

4.394

111

587692.2210

391756.0440

6.673

214

587738.5440

391452.6580

5.616

112

587690.6680

391762.5340

8.447

215

587738.6452

391447.0427

0.230

113

587688.6370

391770.7330

5.352

216

587738.4150

391447.0510

10.217

114

587687.4448

391775.9507

13.249

217

587738.5550

391436.8350

0.221

115

587684.1100

391788.7730

4.818

218

587738.7757

391436.8266

4.266

116

587682.8300

391793.4180

1.339

219

587738.4960

391432.5700

5.859

117

587682.4950

391794.7140

16.336

220

587738.3870

391426.7120

0.057

118

587678.5030

391810.5550

2.441

221

587738.4280

391426.6720

4.844

119

587677.9010

391812.9210

13.830

222

587738.3600

391421.8280

4.790

120

587674.6519

391826.3640

6.502

223

587738.2000

391417.0410

10.461

121

587673.1130

391832.6810

2.119

224

587737.9810

391406.5820

7.190

122

587672.3630

391834.6630

0.235

225

587737.8460

391399.3930

2.795

123

587672.1398

391834.5902

13.674

226

587737.7663

391396.5991

0.173

124

587667.0700

391847.2900

9.368

227

587737.5940

391396.6090

1.002

125

587663.4720

391855.9400

1.124

228

587737.5970

391395.6070

9.104

126

587662.9530

391856.9370

1.112

229

587737.6230

391386.5030

0.129

127

587662.1250

391857.6800

2.137

230

587737.7515

391386.4952

5.705

128

587659.9890

391857.7320

8.952

231

587737.7000

391380.7900

5.589

129

587666.0280

391864.3400

1.343

232

587737.5800

391375.2020

8.856

130

587666.9600

391865.3070

0.633

233

587737.4840

391366.3470

6.053

131

587667.5380

391865.5640

8.598

234

587737.3890

391360.2950

5.121

132

587675.8760

391867.6620

6.889

235

587737.3770

391355.1740

3.952

133

587677.5120

391860.9700

15.014

236

587737.2240

391351.2250

5.035

134

587681.2400

391846.4260

3.058

237

587737.1070

391346.1910

10.000

135

587682.1570

391843.5090

2.220

238

587737.0380

391336.1910

10.089

136

587682.8090

391841.3870

2.160

239

587736.9010

391326.1030

8.742

137

587683.3610

391839.2990

5.122

240

587736.8870

391317.3610

3.903

138

587684.6600

391834.3440

3.681

241

587736.8930

391313.4580

11.885

139

587685.4030

391830.7390

5.281

242

587736.8930

391301.5730

17.618

141

587686.7160

391825.6240

4.540

243

587736.7280

391283.9560

3.033

143

587687.8280

391821.2220

1.256

244

587736.6850

391280.9230

6.752

144

587688.1980

391820.0220

0.170

245

587736.6401

391274.1711

0.159

145

587688.3160

391819.9000

15.811

246

587736.4820

391274.1850

19.426

146

587692.5410

391804.6640

0.108

247

587736.5060

391254.7590

0.120

147

587692.5869

391804.5658

4.190

248

587736.6260

391254.7494

4.844

148

587693.6631

391800.5168

9.993

249

587736.4920

391249.9070

4.974

149

587696.2400

391790.8620

7.122

250

587736.4800

391244.9330

4.067

150

587698.0340

391783.9700

7.681

251

587736.4070

391240.8670

3.190

151

587699.9070

391776.5210

6.526

252

587736.3400

391237.6780

6.403

152

587701.4760

391770.1860

2.021

253

587736.2720

391231.2750

5.594

153

587701.9460

391768.2200

2.692

254

587736.1990

391225.6810

3.688

154

587702.6150

391765.6120

1.699

255

587736.0450

391221.9960

10.267

155

587702.8790

391763.9340

1.394

256

587735.8820

391211.7300

1.723

156

587703.2518

391762.5903

4.788

257

587736.0080

391210.0120

4.092

157

587704.3680

391757.9340

10.416

258

587735.9390.

391205.9210

5.982

158

587706.8120

391747.8090

5.004

259

587735.8700

391199.9390

2.995

159

587708.0180

391742.9530

10.337

260

587735.8230

391196.9440

5.410

160

587710.3409

391732.8804

13.752

261

587735.7120

391191.5350

5.447

161

587713.6119

391719.5234

14.410

262

587735.6600

391186.0880

4.496

162

587716.0003

391705.3126

8.809

263

587735.6060

391181.5920

10.200

163

587717.0730

391696.5690

0.181

265

587735.5930

391171.3920

8.202

164

587717.2540

391696.5700

3.923

266

587735.4760

391163.1910

3.038

165

587717.7800

391692.6820

5.369

267

587735.4350

391160.1530

9.115

166

587718.2230

391687.3310

5.773

268

587735.2270

391151.0400

5.684

167

587718.8840

391681.5960

4.155

269

587735.1410

391145.3570

4.839

168

587719.5310

391677.4920

3.907

270

587735.0550

391140.5190

9.638

169

587719.9530

391673.6080

4.922

271

587734.8360

391130.8830

5.685

170

587720.5300

391668.7200

1.604

272

587734.7750

391125.1980

2.596

171

587720.8120

391667.1410

4.924

273

587734.8400

391122.6030

5.726

172

587721.2450

391662.2360

9.277

274

587734.7840

391116.8770

2.299

173

587722.4320

391653.0350

0.113

275

587734.7380

391114.5780

6.604

174

587722.5430

391653.0580

13.362

276

587734.6880

391107.9740

3.368

175

587724.0950

391639.7860

0.027

277

587734.6610

391104.6060

4.366

176

587724.0680

391639.7845

5.053

278

587734.6400

391100.2400

10.205

177

587724.5830

391634.7580

8.742

279

587734.5378

391090.0354

4.710

178

587725.5600

391626.0710

5.832

280

587734.5020

391085.3260

3.692

179

587726.3170

391620.2880

4.950

281

587734.4260

391081.6350

2.915

180

587726.8000

391615.3620

5.202

282

587734.3390

391078.7210

5.825

181

587727.3480

391610.1890

11.026

283

587734.2038

391072.8980

0.122

182

587728.3790

391599.2110

6.445

284

587734.0820

391072.9020

16.528

183

587728.9140

391592.7880

5.381

285

587732.8630

391056.4190

0.516

184

587729.3740

391587.4270

0.059

286

587733.1899

391056.0193

1.182

185

587729.4328

391587.4314

4.699

287

587732.2980

391055.2430

12.343

186

587729.7870

391582.7460

2.268

288

587732.0330

391042.9030

17.087

187

587730.0700

391580.4960

0.297

289

587730.6824

391025.8698

2.343

188

587729.7740

391580.4750

7.752

290

587730.4360

391023.5400

7.465

189

587730.4680

391572.7540

2.377

291

587729.8170

391016.1010

11.902

190

587730.8190

391570.4029

2.205

292

587728.9930

391004.2280

3.786

191

587730.8220

391568.1980

5.351

293

587728.8180

391000.4460

0.563

192

587731.2530

391562.8640

4.933

294

587728.8130

390999.8830

-M6XHȚ

193

587731.6220

391557.9450

4.938

295

587727.3000

390983.9400

0.205

194

195

587732.2350

391553.0150

0.979

0

-297

587727.2480

3Ș0979Î4970

2.530/

196

587732.2510

391552.0360

7.846

■ ■

' ^298-

587727.1030

^90976.9710

2.919

197

587732.9120

391544.2180

2.056

299'.

587726.8910

390974.0600

10.136

198

587733.2030

391542.1830

0.217

300

■587726.1770/

390963.9490

6.249

199

587733.3280

391542.0060

14.676

/ A

30J.

587725.8199

390957.7103

3.772

200

587734.8070

391527.4050

10.150

’ A5

;0302

387725.2S70

390953.9760\

0.352-

201

587735.4655

391517.2764

0.220

i         rO

303^

5877Îj.to73

390953.9423

.5.000-

202

587735.6850

391517.2890

3.836.

-  .-S--"’"

: 304

587725.3030

390948.9530

Y [01467.

203

587735.8820

391513.4580

2.130

305

58772^7760

390938.4990

V\2.937

204

587735.9800

391511.3300

7.4941

306

587724.6660

390935.5640

A11067


întocmit: SC DAMAR CONS


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Romulus Vuia, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984307

587724.0530

390924.5140

3.696

308

587723.9840

390920.8190

8.021

309

587723.7560

390912.8010

3.905

310

587723.4260

390908.9100

13.030

311

587723.2190

390895.8820

4.723

312

587722.9970

390891.1640

7.335

313

587722.9708

390883.8290

0.192

3 bl

587722.9700

390883.6370

11.961

315

587722.9091

390871.6760

1.001

316

587722.9040

390870.6750

0.184

317

587723.0876

390870.6638

5.232

318

587723.0200

390865.4320

0.413

319

587723.1330

390865.0350

24.500

320

587723.1310

390840.5350

22.131

321

587723.1300

390818.4040

1.250

322

587723.1580

390817.1540

5.000

323

587723.2590

390812.1550

8.316

324

587723.4050

390803.8400

0.108

325

587723.5130

390803.8412

22.022

326

587723.7980

390781.8210

24.076

327

587724.1080

390757.7470

10.057

328

587723.8790

390747.6930

18.804

329

587724.0840

390728.8900

1.744

330

587723.9710

390727.1500

25.753

331

587724.1580

390701.3980

17.898

332

587724.2960

390683.5010

9.855

333

587725.2250

390673.6900

14.512

334

587726.5930

390659.2430

8.246

335

587727.6900

390651.0700

10.641

336

587728.8540

390640.4930

11.532

337

587730.0940

390629.0280

8.864

338

587731.0950

390620.2210

2.415

339

587731.2720

390617.8120

11.971

340

587732.5700

390605.9120

4.364

341

587733.0670

390601.5760

7.471

342

587733.9260

390594.1550

6.568

343

587734.7150

390587.6350

6.801

344

587735.4830

390580.8770

4.703

345

587735.9790

390576.2000

4.568

346

587736.4290

390571.6540

6.678

347

587737.0650

390565.0060

2.750

348

587739.8095

390565.1747

29.920

349

587743.2280

390535.4510

22.340

350

587745.7280

390513.2510

24.320

351

587748.6110

390489.1020

29.709

352

587752.1020

390459.5990

28.436

353

587755.7530

390431.3980

11.918

354

587757.1490

390419.5620

19.779

355

587760.9980

390400.1610

3.987

356

587761.8500

390396.2660

27.522

357

587772.5740

390370.9190

7.543

358

587775.5630

390363.9930

12.561

359

587780.1950

390352.3170

4.815

360

587781.2980

390347.6300

13.372

361

587783.3390

390334.4150

3.659

362

587784.8540

390331.0840

1.282

363

587785.8940

390330.3340

23.347

364

587767.5840

390315.8490

2.565

365

587768.4780

390318.2530

0.880

366

587768.7430

390319.0920

1.491

367

587769.0940

390320.5410

2.181

368

587769.4530

390322.6920

4.287

369

587770.0650

390326.9350

7.864

370

587771.0870

390334.7320

2.518

371

587771.2550

390337.2440

2.820

372

587771.3232

390340.0627

2.995

373

587770.4090

390342.9150

4.327

374

587768.6440

390346.8660

7.481

375

587765.1570

390353.4850

0.400

375’

587764.8260

390353.7100

8.733

376

587760.8490

390361.4850

5.589

377

587758.2360

390366.4260

2.521

377"

587757.1910

390368.7200

0.290

377

587756.9321

390368.5884

5.228

378

587754.6900

390373.3110

19.904

379

587746.9930

390391.6670

0.216

379’

587746.9650

390391.8810

5.821

380

587745.9300

390397.6090

5.749

381

587745.0950

390403.2970

10.757

382

587743.8340

390413.9800

6.961

384

587742.9170

390420.8800

4.150

385

587742.4390

390425.0020

5.132

386

587741.6610

390430.0750

12.520

387

587740.0200

390442.4870

11.632

388

587738.5980

390454.0320

12.814

390

587737.0300

390466.7500

0.066

391

587736.9645

390466.7526

13.304

394

587733.6702

390489.5998

15.000

395

587731.9213

390504.4976

10.075

396

587731.1240

390514.5409

5.659

397

587730.5470

390520.1700

4.672

398

587730.1100

390524.8220

15.266

399

587728.1280

390539.9590

0.107

400

587728.0210

390539.9601

10.746


401

587726.8130

390550.6380

11.009

403

587725.5290

390561.5720

4.719

404

587724.9190

390566.2510

1.890

405

587724.6060

390568.1150

0.582

406

587724.6130

390568.6970

13.477

407

587722.8850

390582.0630

13.679

408

587721.0870

390595.6230

2.192

409

587720.7570

390597.7900

5.422

410

587720.0140

390603.1610

9.247

411

587718.6990

390612.3140

1.068

412

587718.5540

390613.3720

19.983

413

587715.8320

390633.1690

15.605

414

587714.3190

390648.7000

7.489

415

587713.3630

390656.1280

4.917

417

587712.7933

390661.0114

10.700

418

587711.0747

390671.5725

0.036

419

587711.0390

390671.5740

11.020

420

587709.5200

390682.4890

5.372

421

587709.4880

390687.8610

4.968

422

587709.4100

390692.8280

4.783

423

587709.3660

390697.6110

5.833

424

587709.3540

390703.4440

3.125

425

587709.3180

390706.5690

4.592

426

587709.2850

390711.1610

3.048

427

587709.3320

390714.2090

10.543

428

587709.5100

390724.7500

2.538

429

587709.4750

390727.2880

2.682

430

587709.4300

390729.9700

5.239

431

587709.3650

390735.2090

10.601

433

587709.2250

390745.8090

4.532

434

587709.1320

390750.3400

6.341

435

587709.3200

390756.6780

10.470

436

587709.1400

390767.1460

3.981

437

587709.1080

390771.1270

6.229

438

587709.1110

390777.3560

5.937

439

587709.1280

390783.2930

10.183

440

587709.1420

390793.4760

2.867

441

587709.2620

390796.3400

1.385

442

587709.2120

390797.7240

5.139

443

587709.2470

390802.8630

2.071

444

587709.1700

390804.9330

3.100

445

587709.0610

390808.0310

1.548

446

587708.9540

390809.5750

7.444

447

587709.0260

390817.0190

1.174

448

587709.0910

390818.1910

7.940

449

587709.2040

390826.1300

2.416

450

587709.1110

390828.5440

4.101

450‘

587709.3220

390832.6400

5.620

452

587709.1850

390838.2580

10.050

453

587709.2470

390848.3080

0.388

454

587709.2810

390848.6950

6.289

455

587709.1750

390854.9830

1.064

456

587709.2290

390856.0460

2.822

457

587709.1190

390858.8660

5.779

458

587709.0060

390864.6440

4.594

459

587709.0090

390869.2380

5.444

460

587709.0900

390874.6810

5.984

461

587709.1820

390880.6640

3.779

462

587709.1470

390884.4430

7.518

463

587709.5550

390891.9500

7.517

464

587709.9630

390899.4560

12.013

465

587710.8660

390911.4350

3.568

466

587711.1070

390914.9950

3.854

467

587711.3260

390918.8430

5.907

468

587711.8170

390924.7300

5.723

469

587712.2020

390930.4400

1.115

470

587712.2660

390931.5530

9.320

471

587712.7280

390940.8620

3.244

472

587713.1740

390944.0750

2.954

473

587713.1710

390947.0290

4.027

474

587713.3780

390951.0510

10.282

S = 20425 mp P=3165.143m


Data: Octombrie 2019


pag. 2 din 2MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada ROMULUS VUIA, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din pct. 364 până în pct. 370 de gard din metal și beton; din pct. 370 până în pct. 374 de gard din beton; din pct. 374 până în pct. 381 de gard din beton și metal; din pct. 381 până în pct. 382 de gard din lemn; din pct. 382 până în pct. 394 de gard din beton și metal; din pct. 394 până în pct. 395 de gard din lemn ; din pct. 395 până în pct. 400 de gard din beton și metal; din pct. 400 până în pct. 401 de gard din lemn; din pct. 401 până în pct. 407 de gard din metal și beton; din pct. 407 până în pct. 408 de gard din lemn și beton; din pct. 408 până în pct. 413 de gard din beton și metal; din pct. 413 până în pct. 414 de strada Vasile Cârlova; din pct. 414 până în pct. 454 de gard din metal și beton; din pct. 454 până în pct. 462 de gard din lemn și beton; din pct. 462 până în pct. 38 de gard din beton și metal; din pct. 38 până în pct. 41 de gard dn lemn; din pct. 41 până în pct. 79 de gard din beton și metal; din pct. 79 până în pct. 80 de strada 11 Octombrie; din pct. 80 până în pct. 91 de gard metalic; din pct. 91 până în pct. 94 de gard de beton; din pct. 94 până în pct. 98 de gard de lemn; din pct. 98 până în pct. 102 de de gard din beton și metal; din pct. 102 până în pct. 103 de strada Lăcătușului; din pct. 103 până în pct. 122 de de gard din beton și metal; din pct. 122 până în pct. 128 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din pct. 128 până în pct. 132 de strada Cetății;

-în latura de Sud: din pct. 132 până în pct. 133 de gard metalic; din pct. 133 până în pct. 134 de aliniamentul construcției; din pct. 134 până în pct. 139 de gard din lemn; din pct. 139 până în pct. 147 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 147 până în pct. 149 neîmprejmuit; din pct. 149 până în pct. 150 de gard metalic; din pct. 150 până în pct. 151 de aliniamentul construcției; din pct. 151 până în pct. 157 de gard metalic; din pct. 157 până în pct. 161 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 161 până în pct. 162 de strada Magaziei; din pct. 162 până în pct. 174 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 174 până în pct. 178 de gard din metal și beton; din pct. 178 până în pct. 199 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 199 până în pct. 200 de strada Lemnului; din pct. 200 până în pct. 241 de gard din metal, lemn și beton; din pct. 241 până în pct. 242 de strada Buhuși; din pct. 242 până în pct. 284 de gard din lemn, metal și beton; din pct. 284 până în pct. 286 de aliniamentul construcției; din pct. 286 până în pct. 288 de strada Rădăuți; din pct. 288 până în pct. 323 de gard din lemn , metal și beton; din pct. 323 până în pct. 332 de gard din plasă de sârmă; din pct. 332 până în pct. 333 de strada Tiberiu Brediceanu; din pct. 333 până în pct. 348 de gard din lemn, metal și beton; din pct. 348 până în pct. 357 de gard din plasă de sârmă; din pct. 357 până în pct. 363 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Vest: din pct. 363 până în pct. 364 de strada Tăietura Turcului;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 16270 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :

® numărul topografic 8391 înscris în Cartea Funciară numărul 264211 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 19952 m2;

o numărul topografic 8307/1 înscris în Cartea Funciară numărul 330412 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 800 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 20425 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 20425 m2 conform situaței actuale și reale din teren.                                                                        ►.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat).au fostyerificate punctele' de ne limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit doCurnentațiă’-câțlastrală cu imobilele

limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  Nr. cad. 334749- dosar nr. 76269/25.04.2019 — executant Piesa Ioan

 • 2. Nr. cad. 9230-dosar 15945E3/26.05.06 - executant Mamara Nicolae

 • 3.  Nr. cad. 257616- dosar nr. 75617/05.05.2017 — executant Sandu Raluca

 • 4.  Nr. cad. 284374- dosar nr. 1232/08.01.2014 - executant Coltan Dan

 • 5.  Nr. cad. 11011/1- dosar nr. 4655E3/06.11.2016 - executant Beltechi Flore

 • 6.  Nr. cad. 6873- dosar nr. 14678E3/29.07.2005 - executant Topovest

 • 7.  Nr. cad. 13317- dosar nr. 83208/23.10.2007 - executant Cosarca Gheorghe

 • 8.  Nr. cad. 302

  4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2C0 - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența Hi-TARGET v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Octombrie 2019


Anexa 2 la Hotărârea nr. 872/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada TUDOR VLADIMIRESCU, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5
p a R T E A î .

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI       ACTA


gu MAR


Pagina


Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2008 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și a, municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napcc^...................... «.—447


f'

ti 1

1


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROONÎEi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca4)

In temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 369/2002

•rind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 684 și 6S4 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Cluj”

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dorm public ai județului Cluj, precum și al municipiile1-■ 'a și comunelor din județul Cluj a bunurilor țj Jos anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din ;ez hotărâre. “

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce □ nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului pubiic al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și intsrneicr, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. ISS/SOQS^a .fost putfcală în Monilorui Oficial al României, Partea l,Jnr, 243 din 20 martie 2005 șl este si în acest număr bis.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


LANCPL.

A r-f'-vi ț.< MAtTu.Xf.țf..\ ni.tki»Xx-rx-u- si rhuți-HMS miVfțiiiivX


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 275988 Cluj-NapocaTEREN intravilan


A. Partea 8. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:1473

Tubofc


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Baciu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8261

20.509B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptulluî de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Mir. 1 La Partea 8

n ©ren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:8261

20.509

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nuajbstg sit.

Date referii!

:oare Ba teren

Nr Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.41513/09-11-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

12-11-2018

Data eliberării,Asistent Registrator, AMALIA MJNTEUAN


I _

(parafa șl semnătura) .

CM-

49 o %

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 330412 Cluj-Napoca


Nr. cerere

184238

Ziua

25

Luna

09

Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Masiniștilor, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8307/1

800

Strada Masiniștilor

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. încheierea nr.3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8307/1

800

Strada Mașiniștilor

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

GfiOfHefria pt’j'i rrif florn înrobi nn a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

800

-

-

8307/1

Strada Mașiniștilor

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/09/2019, 10:10

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Tudor Vladimirescu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

330412(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

8307/1

Strada Mașiniștilor

800

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

275988(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

8261

-

20509

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

21309

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

8307/1/1

Strada Mașiniștilor

473

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

8307/1/2

Strada Mașiniștilor

327

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

275988(Nr. CF. vechi 1473)

8261/1

-

10727

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

8261/2

-

9782

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

N<5U .

8307/1/2, 8261/2

Nou

Strada Tudor Vladimirescu

10109

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 10109 mp
CONSUL# s/L


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X [m]

Y

[m]

1

587870.0120

390755.1120

2

587874.3550

390754.2430

3

587889.5480

390751.2010

4

587886.9860

390742.6940

5

587879.2250

390706.0040

6

587873.2020

390680.7300

7

587870.7630

390669.5550

8

587869.7870

390665.0960

9

587867.2570

390654.2480

10

587865.9100

390648.7200

11

587859.6321

390621.1620

12

587857.4800

390612.1800

13

587855.8460

390605.2830

14

587854.3080

390598.5550

15

587853.0350

390592.8140

16

587849.7240

390578.5140

17

587845.6630

390560.3670

18

587843.9790

390552.3690

19

587842.2810

390542.7240

20

587840.9550

390532.8150

21

587841.7307

390525.5003

22

587841.3760

390524.8850

23

587842.6180

390514.9170

24

587847.0720

390500.8040

25

587850.1820

390493.7310

26

587858.8470

390476.6880

27

587861.9710

390470.2880

28

587865.8502

390462.5885

29

587871.9670

390449.9550

30

587878.0530

390437.3950

31

587881.7940

390429.7030

32

587889.5590

390413.7300

33

587895.5450

390401.8330

34

587907.9597

390377.2043

35

587914.2700

390363.3120

36

587919.9400

390351.6700

37

587925.1800

390340.5500

38

587935.3600

390320.5800

39

587938.6360

390314.3180

40

587950.8280

390290.5230

41

587955.7200

390281.0940

42

587958.2340

390275.8230

43

587963.8090

390265.1620

44

587967.6380

390257.8430

45

587971.8780

390249.7970

46

587972.3626

390249.6945

47

587978.8280

390237.1642

48

587985.4033

390224.4209

49

587985.2500

390224.3500

50

587993.5241

390207.7630

51

587992.1430

390207.0740

52

588002.3900

390188.5420

53

588003.3454

390189.0054

54

588010.2889

390177.3886

55

588012.2460

390174.1500

56

588010.3707

390174.0503

57

588004.5720

390182.8900

58

587994.9570

390175.1710

59

587990.5700

390183.3000

60

587992.8481

390184.5340

61

587983.1055

390202.4252

62

587980.0600

390201.3378

63

587960.9320

390237.0020

64

587957.2112

390244.6943

65

587936.3683

390287.3470

66

587932.0905

390296.0996

67

587931.7400

390296.9200

68

587926.6503

390307.4859

69

587913.3360

390335.1530

70

587908.4870

390345.0630

71

587907.1590

390346.8510

72

587906.4840

390347.3730

73

587905.5230

390347.6980

74

587904.7610

390347.6790

75

587899.2860

390345.1320

76

587890.7260

390338.6080

77

587884.9450

390332.4670

78

587872.4911

390320.2502

79

587871.7720

390315.6050

80

587870.7830

390308.0700

81

587870.3600

390304.9360

82

587864.4710

390305.2360

83

587864.7160

390308.8030

84

587858.3720

390309.1040

85

587848.6710

390309.8630

86

587846.7620

390310.5520

87

587841.5470

390311.3110

88

587841.3700

390311.3120

89

587817.9990

390312.5020

90

587806.8820

390312.8890

91

587806.8760

390312.1890

92'

587804.5450

390312.2340

92

587804.0043

390312.2444

93

587803.6700

390314.3500

94

587804.4600

390323.0300

95

587864.1200

390325.0900

96

587867.5500

390329.5800

98

587866.7400

390335.7200

100

587878.1500

390339.6100

101

587891.4300

390353.7400

102

587895.1930

390360.9120

103

587897.8930

390366.4680

104

587894.4570

390373.7450

105

587886.3030

390391.3900

106

587878.3070

390408.5280

107

587861.1300

390445.0500

108

587838.3000

390493.3000

109

587829.2500

390531.0000

110

587846.9200

390616.6700

nr

587843.7000

390618.5000

111

587840.7976

390620.1495

112

587847.9020

390652.5550

Data: Octombrie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587870.0120

390755.1120

4.429

2

587874.3550

390754.2430

15.495

3

587889.5480

390751.2010

8.884

4

587886.9860

390742.6940

37.502

5

587879.2250

390706.0040

25.982

6

587873.2020

390680.7300

11.438

7

587870.7630

390669.5550

4.565

8

587869.7870

390665.0960

11.139

9

587867.2570

390654.2480

5.690

10

587865.9100

390648.7200

28.264

11

587859.6321

390621.1620

9.236

12

587857.4800

390612.1800

7.088

13

587855.8460

390605.2830

6.902

14

587854.3080

390598.5550

5.880

15

587853.0350

390592.8140

14.678

16

587849.7240

390578.5140

18.596

17

587845.6630

390560.3670

8.173

18

587843.9790

390552.3690

9.793

19

587842.2810

390542.7240

9.997

20

587840.9550

390532.8150

7.356

21

587841.7307

390525.5003

0.710

22

587841.3760

390524.8850

10.045

23

587842.6180

390514.9170

14.799

24

587847.0720

390500.8040

7.727

25

587850.1820

390493.7310

19.119

26

587858.8470

390476.6880

7.122

27

587861.9710

390470.2880

8.622

28

587865.8502

390462.5885

14.036

29

587871.9670

390449.9550

13.957

30

587878.0530

390437.3950

8.553

31

587881.7940

390429.7030

17.760

32

587889.5590

390413.7300

13.318

33

587895.5450

390401.8330

27.581

34

587907.9597

390377.2043

15.258

35

587914.2700

390363.3120

12.949

36

587919.9400

390351.6700

12.293

37

587925.1800

390340.5500

22.415

38

587935.3600

390320.5800

7.067

39

587938.6360

390314.3180

26.737

40

587950.8280

390290.5230

10.623

41

587955.7200

390281.0940

5.840

42

587958.2340

390275.8230

12.031

43

587963.8090

390265.1620

8.260

44

587967.6380

390257.8430

9.095

45

587971.8780

390249.7970

0.495

46

587972.3626

390249.6945

14.100

47

587978.8280

390237.1642

14.340

48

587985.4033

390224.4209

0.169

49

587985.2500

390224.3500

18.536

50

587993.5241

390207.7630

1.543

51

587992.1430

390207.0740

21.176

52

588002.3900

390188.5420

1.062

53

588003.3454

390189.0054

13.534

54

588010.2889

390177.3886

3.784

55

588012.2460

390174.1500

1.878

56

588010.3707

390174.0503

10.572

57

588004.5720

390182.8900

12.330

58

587994.9570

390175.1710

9.237

59

587990.5700

390183.3000

2.591

60

587992.8481

390184.5340

20.372


61

587983.1055

390202.4252

3.234

62

587980.0600

390201.3378

40.470

63

587960.9320

390237.0020

8.545

64

587957.2112

390244.6943

47.473

65

587936.3683

390287.3470

9.742

66

587932.0905

390296.0996

0.892

67

587931.7400

390296.9200

11.728

68

587926.6503

390307.4859

30.704

69

587913.3360

390335.1530

11.033

70

587908.4870

390345.0630

2.227

71

587907.1590

390346.8510

0.853

72

587906.4840

390347.3730

1.014

73

587905.5230

390347.6980

0.762

74

587904.7610

390347.6790

6.038

75

587899.2860

390345.1320

10.763

76

587890.7260

390338.6080

8.434

77

587884.9450

390332.4670

17.446

78

587872.4911

390320.2502

4.701

79

587871.7720

390315.6050

7.600

80

587870.7830

390308.0700

3.162

81

587870.3600

390304.9360

5.897

82

587864.4710

390305.2360

3.575

83

587864.7160

390308.8030

6.351

84

587858.3720

390309.1040

9.731

85

587848.6710

390309.8630

2.030

86

587846.7620

390310.5520

5.270

87

587841.5470

39031 1.3110

0.177

88

587841.3700

390311.3120

23.401

89

587817.9990

390312.5020

11.124

90

587806.8820

390312.8890

0.700

91

587806.8760

390312.1890

2.331

92'

587804.5450

390312.2340

0.541

92

587804.0043

390312.2444

2.132

93

587803.6700

390314.3500

8.716

94

587804.4600

390323.0300

59.696

95

587864.1200

390325.0900

5.650

96

587867.5500

390329.5800

6.193

98

587866.7400

390335.7200

12.055

100

587878.1500

390339.6100

19.391

101

587891.4300

390353.7400

8.099

102

587895.1930

390360.9120

6.177

103

587897.8930

390366.4680

8.047

104

587894.4570

390373.7450

19.438

105

587886.3030

390391.3900

18.912

106

587878.3070

390408.5280

40.360

107

587861.1300

390445.0500

53.379

108

587838.3000

390493.3000

38.771

109

587829.2500

390531.0000

87.473

110

587846.9200

390616.6700

3.704

ur

587843.7000

390618.5000

3.338

111

587840.7976

390620.1495

33.175

112

587847.9020

390652.5550

104.913

S = 10109 mp P=1540.291m


Data: Octombrie 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Tudor Vladimirescu, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I și L-34-48-C-a-3-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 58 până în punctul nr. 59 de gard din metal; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 62 de pârâul Nadăș; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 65 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 70 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 70 până în punctul nr. 77 de gard din beton; din punctul nr. 77 până în punctul nr. 81 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 84 neîmprejmuit; din punctul nr. 84 până în punctul nr. 85 de strada Oradiei; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 88 neîmprejmuit; din punctul nr. 88 până în punctul nr. 90 de gard din beton; din punctul nr. 90 până în punctul nr. 94 de Magistrala CFR 300; din punctul nr. 94 până în punctul.nr. 95 de gard din beton; din punctul nr. 95 până în punctul nr. 105 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 105 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit;

-în latura de Nord: din punctul nr. 3 până în punctul nr. 5 neîmprejmuit; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 29 de gard din metal și beton; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 32 neîmprejmuit; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 35 de gard din beton; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 39 neîmprejmuit; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 51 de gard metalic; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 53 de pârâul Nadăș; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 55 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Vest: din punctul nr. 55 până în punctul nr. 58 de Calea Baciului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 5220 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin : numărul topografic 8307/1 înscris în Cartea Funciară numărul 330412 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 800 m2; numărul topografic 8261 înscris în Cartea Funciară numărul 275988 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 20509 m2.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 10109 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 10109 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinat\prin totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda d combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost/feterminate/lpp frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metaliyU


2 cathq


Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Octombrie 2019_____ . ____ i£Si 23S38E -iSTr.'iyi:. ...                   ....... :.LL‘'.‘.


W ”ÎW:  .


Nr. cadastral

Suprafa|a măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

10109

Municipiul Cluj- Napoca, strada Tudor Vladimirescu, jude|ul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosinfă

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

10109

Total

10109

B. Date referitoare la construc|ii

Cod

Destinația

Suprafa(a construită la sol (mp]

Mcnfiuni

C 1

Total

Suprafa|a loială măsurată a imobilului = 10109 mp

Suprafa|a din a

t“ 10109 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

întocmirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia

atribuirea numărului cadastral

, cu realitatea diji terepȚf-;•

/ ? x

c ■- Senuditurâ

Semnătura și parafa

Data:

-

și-șțampila       , y

Ștampila BCPI

Septembrie 2019