Hotărârea nr. 871/2019

Hotărârea 871/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612557 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612965 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1551;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1, 24453/1/1/1/1/1/1/1, 24454/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 24452/1/1/1/1/1/1/1/1, 24453/1/1/1/1/1/1/1/1, 24454/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 36.435 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/2, 24453/1/1/1/1/1/1/1/2, 24454/1/1/1/1/1/1/1/2 ,teren în suprafață de 1.349 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Oltului, cu suprafața măsurată de 8.557 mp., provenind din CF nr. 304089 Cluj-Napoca, nr. topo. 24452/1/1/1/1/1/1/1/2, 24453/1/1/1/1/1/1/1/2, 24454/1/1/1/1/1/1/1/2, CF nr. 326325 Cluj-Napoca, nr. topo. 15083, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 871 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)•. AL

ROMÂNIEI


PARTEA I .

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE

Luni, 20 ■martir )0c


i                                                                     '

t

S U M AR

Pagina

r

Anexa nr. 1< la Hotărârea Guvernului nr. 193/2005

i                   •            pentru modificarea șl completarea Hotărârii

Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea

J.                                   domeniului public al judejulul Cluj, precum și al

(                                      municipiilor, orașelor și comunelor din judejul Cluj,

’i                                 cu excepjia municipiului CluJ-Napoca...................... 3-447

/     *                       _j ,HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 , ’/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la drm public al județului Cluj, precum și al municipiile^1 = șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor ț, Jns anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. . le: hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care ap= domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"

PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

*) Hotărârea Guvernului nr. 193/2096 a .fost publicată In Monitorul Oficial al României, Partea l,"nr. 246 din 20 martie 2006 șl este 1 în acest număr bis.                     ' *'*'•

ro


. 0

' 1

2

3 1

5

1522

1.3 7.

Napoca

3.826                           /

226.881.60

Municipiul Cluj - Napoca

1523

1.3 7.

Nâsâud

3.600

183.000 00

Municipiul Cluj - Napoca

1524

1.3.7.

Năvodari

3.941

233,701.30

Municipiul Clu| • Napoca

1525

1.3 7.

Neagră

1043

2,836.96

Municipiul Cluj - Napoca

1526

1.3.7.

Neșohi

2.000

142.600.00

Municipiul Cluj - Napoca

1527

1.3.7

NicbltB Stânescu

Municipiul Clui - Napoca

1525

1.3.7.

Nlcolae Bălcescu

3.000

177,900 00

Municipiul CM - Napoca

1529

1 3.7.

Nlcolaa Crislea

4 026

238,741.80

Municipiul Ciul - Napoca

1530

1 3.7.

Nlcolae lorqa

6,997

<14,922.10

Municipiul Clu| • Napoca

1531

1.3.7.

Nlcolae Labi;

Municipiul Cluj - Napoca

1532

137

Nkolae Pascal?

1,560

92,508.00

Municipiul Cluj - Napoca

1533

1.3 7

Nlcolae Pălrașcu

2.660

10,296.00

Municipiul Cluj - Napoca

1534

1.3 7

Nlcolae Românul

1,520

5,472.00

Municipiul Cluj - Napoca

1535

1.3 7.

Nicolae Teclu

4 455

5,34600

Municipiul âluj - Napoca

1536

1.3.7

Klcolaus Copemlcus

967

57343 10

Municipiul CM - Napoca

1537

1.3,7.

Mirajului

2,430

2.91800

Municipiul Cluj - Napoca

1530

1.3.7.

Nucului

1.420

1,713 60

Municipiul Cluj • Napoca

1539

137

Nuferilor

1,716

101,877 40

Municipiul Clu| - Napoca

1540

1,3 7

Oașului

35,330

2.095.069 00

Municipiul Cluj - Napoca

1541

1.3,7

Oașului Fundătura

Municipiul Clu| - Napoca

1542

1.3 7.

Observatorului

10,800

640,440 00

Municipiul Cluj - Napoca

1543

1 3.7.

Oclav Bancilă

5,700

706,370 80

Municipiul Cluj - Napoca

1544

1 3.7.

Oclavfan Fodor                                                       l

Municipiul Cluj - Napoca

1545

1 3 7

Oclavfan Goga

9,600

569,200.00

Municipiu? Cluj - Napoca

1546

1.3.7,

Ocîavtan Pelravici

2.689

159,457.70

Municipiul Cluj - Napoca

1547

1 3.7.

Odobeșll

6.180

7,416.00

Municipiul Cluj - Napoca

1546

137

Olhiz

2,775

3,330.00

Municipiul Cluj - Napoca

1549

1,3.7

O'loneștl

1.277

1.532.40

Municipiul C’i. j - Napoca

1550

1 3 7.

Olteniei

2.67 b

3,213.60

Municipiul Cluj - Napoca

-1551'

1-3:7:~ —

Oltului ----------“T ■

7.377

0.652.40

Municipiul Cluj - Napoca

1552

1.3.7.

OnlsUar Ghlbu

5.000

296.500 00

Municipiu) Cluj - Napoca

1553

1 3.7,

Oradiei

2,005

2,406.00

Municipiul Clu| - Napoca

1554

1.3 7.

OrJjtlel

4.590

5,508.00

Municipiul Ciul - Napoca

1555

1.3 7.

Pravila

520

624.00

Municipiul Cluj * Napoca

1556

13 7.

Orzului

1.348

1,617.60

Municipiul Cluj - Napoca

1557

1,37.

Ospâlârlel

508

609.60

Municipiul Cluj - Napoca

1556

1,37

Ostașilor

1.600

1.920.00

Municipiul Clu| • Napoca

.1559

1.3.7.

Oțelul

1.947

115,457.101

Municipiul Cluj - Napoca

1560

1.3.7.

OvWI-j

3,740

4,488.00

Municipiul Cluj - Napoca

1561

1.3 7.

Padln      ,

4,907

290.905.10

Municipiul Cluj - Napoca

1562

1.3 7.

Padiș

1.B00

106,740.00

Municipiul Ciut - Napoca

1563

1.3 7.

Pădurii

1,400

1.680.00

Municipiul Cluj • Napoca

1564

1.3 7.

Pajljlel

6,288

7,545.60

Municipiul Cluj - Napoca

 • 1565

 • 1566

1.3 7.

1.3.7.

Palaghla Roșu

Păltiniș

2,226

2.671.20

Municipiul Cluj • Napoca

4567

1.3.7.

Panail Istratl

Municipiul Cluj - Napoca

1568

1.3.7.

Pandurilor

2.7B0

164,054.00

Municipiul Cluj • Napoca

1569

1.3.7.

Papal Pariz Ferenc

Municipiul Cluj - NapoCB

1570

1.3.7.

Paptu llarlan

2.560

3,072.00

Municipiul Cluj - Napoca

1571

1.3.7.

Parâng

9.960

507,960.00

Municipiul Cluj - Napoca

1572

1.3.7.

Parașuliștllof

2.380

2,856.00

Municipiul Chjj - Napoca

1573

1.3.7.

Părătrfui                         £3               A” - -

1,820

2,164.00

Municipiul Cfuj • Napoca

1574

1.3.7.

Parcul Feroviarilor

3,390

1,194,960.90

Municipiul Chij - Napoca

1575

13 7

pTS-------------

9,300

551.490.00

Municipiul Cfu| • Napoca

1576

1.3.7.

Partizanilor

13.440

1,106.629.00

Mdnicipiul Cluj - Napoca

1577

1.3.7.

Păsărelelor               1 / .w/ /                  \

840

42,840 00

Municipiul Cluj-Napoca

157B

1-3.7.

Păstorului

4.171

5,005.20

Municipiul Cluj - Napoca

J579

1.3.7.

PaiaRâl

12.600

642,600 00

Municipiul Cîu| * Napoca

'1500

1.3.7.

Palridu Barbu

11.760

607,368 00

Municipiul Cluj - Napoca

<581

1 3.7.

Paul Chfnezu

926

54,911.60

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA J, Nu24â- bis/20.II 1.2006ĂNCP1,

a g n ă \ a n a «.â j» r.c a'.o a x i « r- si M31, urryrr ni nț > H U*Â


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară “CLUJ

Nr. cerere i

202791

Ziua     I

18

Luna    |

10

Anul     1

2019

Cod verificareNr. CF vechi:92935


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 304089 Cluj-Napoca

A. Partea I„ Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Adresa: Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 24452/1/1/1/1/1/ i/i; 24453/1/1/1/1/1/

1/1, 24454/1/1/1/1/1/ 1/1

37.784

B. Partea II. Proprietari și acte

Pagina 1 din 3


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

527 / 11/02/1988

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdecret de expropriere nr.41/1984, 67/1985, 48/1995, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GIGCLJ CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

18600 / 22/03/2007

Act nr. 0;

B2

Se notează respingerea cererii petentului Florescu Decebal pt. întab. dr. de proprietate cf. sent. civile nr, 234/2007 pentru imob. de sub A+154, întrucât acesta s-a dezmembrat si s-a reânscris sub A+167

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

18600 / 08/05/2007

Act nr. 0;

B3

Se notează plângerea împotriva înch. nr. 18600/2007

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

33986 / 19/03/2008

Act nr. 0;

B4

Se notează respingerea cererii înreg, cu nr. de mai sus, pentru intabularea sent. civ. 1125/2008, dos. 10150/211/2007. a Judecătoriei Cluj N

Al

OBSERVAȚII: (provenita dirkconversia CF 92935)                                          »

33986 / 16/04/2008

Act nr. 0;

B5

Se notează plângerea împotriva înch. de respingere nr. 33986/2008

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92935)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

________Carte Funciară Nr. 304089 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24452/1/1/1/1/1/1/

1,

24453/1/1/1/1/1/1/

1,

24454/1/1/1/1/1/1/

1

37.784

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

7:    - DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fost g siri

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

47.234

24452/1/1/1/ 1/1/1,

24453/1/1/1/ 1/1/1,

24454/1/1/1/ 1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCP1 conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Coduîde verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

18/10/2019, 09:14

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

ANCPIEXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea 8. Descrierea imobilului


j-Napoca

Nr.

117923

Ziua

07

Luna

07

Anul

2017


Nr. CF vechi:1473


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Oltului, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15083

7.208


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr, cerere, din 08/03/1938 emis de ., documentație tehnica;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasatie si prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

totodată acest imobil se adnoteaza din acest CF neformand obiect de circulație publica

Al


C. Partea DBS. SARCINI ■

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 1 din 2


_________Carte Funciară Nr. 326325 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 15083

7.208

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_____________________DETALII LINIARE IMOBIL____________________

Geometria pentru acest imobil nu a fast găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

7.208

-

-

-

strada Oltului

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.                                                                 '


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.'

istrator, T MATES


Data soluționării,

11-07-2017

Data eliberă^/^L -2017

I I.

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada Oltului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

326325

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

15083

Strada Oltului

7208

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

304089

(Nr. CF. vechi 92935)

A+l

24452/1/1/1/1/1/1/1,

24453/1/1/1/1/1/1/1, 24454/1/1/1/1/1/1/1

-

37784

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a

GIGCLJ CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

44992

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

304089

(Nr. CF. vechi 92935)

24452/1/1/1/1/1/1/1/1,

24453/1/1/1/1/1/1/1/1, 24454/1/1/1/1/1/1/1/1

-

36435

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a GIGCLJ CLUJ

Nu sunt

Nou

24452/1/1/1/1/1/1/1/2,

24453/1/1/1/1/1/1/1/2,

24454/1/1/1/1/1/1/1/2

-

1349

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a GIGCLJ CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

O 3 ĂX

15083,

24452/1/1/1/1/1/1/1/2,

24453/1/1/1/1/1/1/1/2, 24454/1/1/1/1/1/1/1/2

Nou

Strada Oltului

8557

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

--------ț*----------:—r--

/t<-----Total suprafață măsurată = 8557 mp                                         __

’   ■ NZ . .....    's.                                                                                                                                                                 ... •.. ;cCin3>.

întocmit.:' SCPAJVț^B, CQNS
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Oltului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

587246.1243

395054.2359

2

587247.3240

395060.8790

3

587248.8460

395069.1360

4

587249.6940

395074.3300

5

587249.2947

395074.4118

6

587249.6770

395075.9070

7

587250.2810

395079.2930

8

587251.3300

395084.2700

9

587252.9700

395092.9300

10

587253.5610

395095.6610

11

587255.1080

395103.0110

12

587255.8390

395107.3407

13

587257.3186

395114.7557

14

587258.7660

395122.0090

15

587260.4230

395129.3210

16

587261.2330

395133.1240

17

587261.8850

395136.5050

18

587263.4870

395144.4870

19

587264.4820

395149.1810

20

587264.7440

395151.2460

21

587267.0930

395161.8730

22

587268.4140

395167.7550

23

587269.4000

395172.2900

24

587271.1749

395180.2087

25

587272.5070

395186.3150

26

587273.7890

395192.5290

27

587274.0340

395192.4780

28

587276.4740

395202.9100

29

587278.6650

395213.1920

30

587278.4670

395213.2344

31

587280.6790

395223.1400

32

587281.7310

395228.0200

33

587282.9010

395233.6650

34

587284.1290

395239.0330

35

587286.0230

395247.8690

36

587287.3910

395254.1090

37

587289.6040

395264.5780

38

587291.7180

395275.0700

39

587293.1550

395281.1020

40

587294.0290

395285.6320

41

587294.9417

395289.5684

42

587296.2882

395295.4833

43

587297.4240

395300.5980

44

587298.0360

395303.5450

45

587299.0950

395308.8300

46

587300.1180

395313.4460

47

587300.7820

395316.2150

48

587301.9390

395321.3940

49

587303.0775

395326.6861

50

587305.1270

395336.8070

51

587307.9590

395347.0830

52

587302.9972

395348.1151

53

587304.4570

395354.5060

54

587307.2950

395366.6280

55

587309.6960

395376.2690

56

587315.8480

395405.4480

57

587320.8450

395429.1860

58

587323.9696

395428.5557

59

587324.4740

395431.0560

60

587326.4950

395441.0740

61

587328.8960

395451.8600

62

587330.9600

395461.4170

63

587332.1950

395467.4490

64

587333.0310

395472.7190

65

587334.0940

395476.5460

66

587336.0190

395485.9320

67

587337.7470

395494.9530

68

587340.3530

395507.7100

69

587341.2150

395512.2000

70

587343.0820

395521.8190

71

587343.6420

395524.7100

72

587344.6840

395529.7170

73

587346.6410

395539.5490

74

587347.6530

395544.6670

75

587349.8040

395556.2650

76

587351.5320

395563.1090

77

587352.3640

395567.4960

78

587353.2420

395571.6290

79

587354.7870

395579.2240

80

587355.9780

395584.8360

81

587356.2510

395586.3930

82

587357.0860

395590.0960

83

587358.8100

395598.1640

84

5»73bU.3»bU

3y5bUb.lyzu

85

587361.2850

395610.4100

86

587363.0870

395619.1450

87

587364.5160

395625.6770

88

587365.5570

395630.6530

89

587366.3900

395634.7180

90

587367.3930

395640.2540

91

587368.8750

395646.5970

92

587369.7450

395650.5630

93

587370.8660

395655.0300


94

587372.4010

395661.4620

95

587374.1920

395668.2200

96

587374.5420

395670.5560

97

587375.5760

395675.7660

98

587376.9670

395682.5410

99

587378.2040

395688.4710

100

587379.0810

395693.1860

101

587379.2510

395694.1170

102

587379.2280

395694.7090

103

587376.3370

395695.3720

104

587378.8050

395707.3070

105

587383.0840

395728.3760

106

587387.0020

395748.3420

107

587388.8644

395758.3244

108

587390.9770

395757.9170

109

587391.5440

395758.2020

110

587392.0320

395759.0730

111

587396.8470

395776.5800

112

587398.9170

395784.2020

113

587402.0039

395795.4431

114

587402.5213

395797.7958

115

587402.5173

395798.3128

116

587404.0620

395806.2120

117

587405.3220

395811.6410

118

587405.7396

395813.4731

119

587413.8090

395811.8480

120

587416.4451

395811.4078

121

587401.8110

395757.3570

122

587401.9010

395755.7120

123

587400.6620

395744.3640

124

587400.0280

395742.9850

125

587396.8390

395726.1370

126

587395.3940

395719.5322

127

587394.4321

395715.4024

128

587392.7720

395707.5970

129

587391.8110

395702.7950

130

587390.7510

395697.7400

131

587388.7680

395687.7990

132

587386.4620

395677.0550

133

587385.0460

395671.1910

134

587383.8600

395666.0200

135

587382.4470

395659.2710

136

587381.5660

395655.0520

137

587380.7780

395651.5560

138

587378.8330

395642.5520

139

587378.1110

395639.2660

140

587378.0180

395638.8890

141

587377.0770

395634.0420

142

587376.3310

395630.3620

143

587374.8180

395622.5160

144

587373.1431

395614.1585

145

587373.1630

395613.9340

146

587372.3860

395610.5300

147

587371.2090

395605.6920

148

587371.2850

395605.4299

149

587367.8910

395587.4059

150

587367.5898

395585.9514

151

587366.3996

395579.5641

152

587364.9540

395574.6120

153

587364.1960

395571.3360

154

587363.1510

395566.4510

155

587361.9130

395560.5430

156

587361.3720

395557.9750

157

587360.2460

395553.2950

158

587358.9860

395547.8110

159

587357.9970

395542.9690

160

587356.4480

395536.2330

161

587355.4270

395531.5200

162

587354.6820

395527.7230

163

587354.1040

395524.7790

164

587353.8320

395523.6670

165

587353.0140

395519.7740

166

587351.7180

395513.7500

167

587350.7170

395509.2100

168

587349.8690

395505.1130

169

587349.3960

395502.2920

170

587347.3570

395493.1830

171

587344.8800

395480.9940

172

587343.6700

395475.0400

173

587343.6000

395474.9870

174

587342.2690

395468.0310

175

587341.7360

395465.1490

176

587340.9380

395460.9770

177

587340.2420

395457.2530

178

587338.9840

395450.3950/

179

587338.1630

395446.2930

180

587336.2080

395435.7090'

181

587332.6110

395416.8280

182

587332.2290

395415.7650

183

587329.1520

395401.7.620

184

587326.7500

395390.0040

185

587324.5510

395379.4080-


186

587322.1770

395368.5550

187

587319.8990

395359.3880

188

587323.1530

395358.4800

189

587320.0780

395344.8420

190

587317.9013

395333.5432’

191

587317.2140

395333.2890

192

587315.5350

395331.7080

193

587314.7780

395329.8810

194

587314.0870

395327.7690

195

587313.5010

395325.6900

196

587312.2680

395320.2990

197

587311.5390

395316.9280

198

587310.2930

395311.5530

199

587309.4570

395307.9250

200

587307.5480

395299.5060

201

587307.2410

395298.1020

202

587306.2400

395292.9360

203

587305.3700

395288.6900

204

587304.6000

395285.2500

205

587304.3000

395283.9200

206

587303.2700

395279.3600

207

587301.2000

395270.3810

208

587300.9850

395270.4330

209

587300.1380

395266.5330

210

587298.8000

395260.5950

211

587297.5507

395255.2141

212

587297.0550

395253.0790

213

587296.7270

395251.6670

214

587294.8190

395242.7400

215

587294.0520

395238.3600

216

587293.0060

395233.6730

217

587292.0560

395228.8540

218

587291.2130

395224.2780

219

587289.4060

395214.9700

220

587288.2870

395209.1810

221

587287.4010

395204.9260

222

587286.3360

395200.4960

223

587285.2440

395195.6490

224

587284.1980

395190.8780

225

587283.2630

395186.4440

226

587281.2170

395177.1870

227

587280.0080

395171.5600

228

587279.1480

395167.7610

229

587277.1310

395159.1440

230

587276.2010

395154.8910

231

587275.0560

395149.7730

232

587272.7740

395140.6160

233

587272.0770

395137.4890

234

587270.5100

395131.5490

235

587266.7220

395113.0130

236

587266.7820

395112.6850

237

587266.1316

395109.1441

238

587264.1412

395098.3120

239

587263.5030

395094.8380

240

587263.2422

395093.9335

241

587259.7690

395075.5730

242

587258.7330

395069.3720

243

587256.2690

395055.2840

244

587255.4940

395051.1040

245

587256.5990

395048.0750


Data: Octombrie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Oltului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587246.1243

395054.2359

6.751

2

587247.3240

395060.8790

8.396

3

587248.8460

395069.1360

5.263

4

587249.6940

395074.3300

0.408

5

587249.2947

395074.4118

1.543

6

587249.6770

395075.9070

3.439

7

587250.2810

395079.2930

5.086

8

587251.3300

395084.2700

8.814

9

587252.9700

395092.9300

2.794

10

587253.5610

395095.6610

7.511

11

587255.1080

395103.0110

4.391

12

587255.8390

395107.3407

7.561

13

587257.3186

395114.7557

7.396

14

587258.7660

395122.0090

7.497

15

587260.4230

395129.3210

3.888

16

587261.2330

395133.1240

3.443

17

587261.8850

395136.5050

8.141

18

587263.4870

395144.4870

4.798

19

587264.4820

395149.1810

2.082

20

587264.7440

395151.2460

10.884

21

587267.0930

395161.8730

6.029

22

587268.4140

395167.7550

4.641

23

587269.4000

395172.2900

8.115

24

587271.1749

395180.2087

6.250

25

587272.5070

395186.3150

6.345

26

587273.7890

395192.5290

0.250

27

587274.0340

395192.4780

10.714

28

587276.4740

395202.9100

10.513

29

587278.6650

395213.1920

0.202

30

587278.4670

395213.2344

10.150

31

587280.6790

395223.1400

4.992

32

587281.7310

395228.0200

5.765

33

587282.9010

395233.6650

5.507

34

587284.1290

395239.0330

9.037

35

587286.0230

395247.8690

6.388

36

587287.3910

395254.1090

10.700

37

587289.6040

395264.5780

10.703

38

587291.7180

395275.0700

6.201

39

587293.1550

395281.1020

4.614

40

587294.0290

395285.6320

4.041

41

587294.9417

395289.5684

6.066

42

587296.2882

395295.4833

5.239

43

587297.4240

395300.5980

3.010

44

587298.0360

395303.5450

5.390

45

587299.0950

395308.8300

4.728

46

587300.1180

395313.4460

2.848

47

587300.7820

395316.2150

5.307

48

587301.9390

395321.3940

5.413

49

587303.0775

395326.6861

10.326

50

587305.1270

395336.8070

10.659

51

587307.9590

395347.0830

5.068

52

587302.9972

395348.1151

6.556

53

587304.4570

395354.5060

12.450

54

587307.2950

395366.6280

9.935

55

587309.6960

395376.2690

29.820

56

587315.8480

395405.4480

24.258

57

587320.8450

395429.1860

3.188

58

587323.9696

395428.5557

2.551

59

587324.4740

395431.0560

10.220

60

587326.4950

395441.0740

11.050

61

587328.8960

395451.8600

9.777

62

587330.9600

395461.4170

6.157

63

587332.1950

395467.4490

5.336

64

587333.0310

395472.7190

3.972

65

587334.0940

395476.5460

9.581

66

587336.0190

395485.9320

9.185

67

587337.7470

395494.9530

13.020

68

587340.3530

395507.7100

4.572

69

587341.2150

395512.2000

9.799

70

587343.0820

395521.8190

2.945

71

587343.6420

395524.7100

5.114

72

587344.6840

395529.7170

10.025

73

587346.6410

395539.5490

5.217

74

587347.6530

395544.6670

11.796

75

587349.8040

395556.2650

7.059

76

587351.5320

395563.1090

4.465

77

587352.3640

395567.4960

4.225

78

5873532420

395571.6290

7.751

79

587354.7870

395579.2240

5.737

80

587355.9780

395584.8360

1.581

81

587356.2510

395586.3930

3.796

82

587357.0860

395590.0960

8.250

83

5173515100

395591.1640

1.1U

84

587360.3860

395606.1920

4.313

85

587361.2850

395610.4100

8.919

86

587363.0870

395619.1450

6.686

87

587364.5160

395625.6770

5.084

88

587365.5570

395630.6530

4.149

89

587366.3900

395634.7180

5.626

90

587367.3930

395640.2540

6.514

91

587368.8750

395646.5970

4.060

92

587369.7450

395650.5630

4.606

93

587370.8660

395655.0300

6.613

94

587372.4010

395661.4620

6.991


95

587374.1920

395668.2200

2.362

96

587374.5420

395670.5560

5.312

97

587375.5760

395675.7660

6.916

98

587376.9670

395682.5410

6.058

99

587378.2040

395688.4710

4.796

100

587379.0810

395693.1860

0.946

101

587379.2510

395694.1170

0.592

102

587379.2280

395694.7090

2.966

103

587376.3370

395695.3720

12.188

104

587378.8050

395707.3070

21.499

105

587383.0840

395728.3760

20.347

106

587387.0020

395748.3420

10.155

107

587388.8644

395758.3244

2.152

108

587390.9770

395757.9170

0.635

109

587391.5440

395758.2020

0.998

110

587392.0320

395759.0730

18.157

111

587396.8470

395776.5800

7.898

112

587398.9170

395784.2020

11.657

113

587402.0039

395795.4431

2.409

114

587402.5213

395797.7958

0.517

115

587402.5173

395798.3128

8.049

116

587404.0620

395806.2120

5.573

117

587405.3220

395811.6410

1.879

118

587405.7396

395813.4731

8.231

119

587413.8090

395811.8480

2.673

120

587416.4451

395811.4078

55.997

121

587401.8110

395757.3570

1.647

122

587401.9010

395755.7120

11.415

123

587400.6620

395744.3640

1.518

124

587400.0280

395742.9850

17.147

125

587396.8390

395726.1370

6.761

126

587395.3940

395719.5322

4.240

127

587394.4321

395715.4024

7.980

128

587392.7720

395707.5970

4.897

129

587391.8110

395702.7950

5.165

130

587390.7510

395697.7400

10.137

131

587388.7680

395687.7990

10.989

132

587386.4620

395677.0550

6.033

133

587385.0460

395671.1910

5.305

134

587383.8600

395666.0200

6.895

135

587382.4470

395659.2710

4.310

136

587381.5660

395655.0520

3.584

137

587380.7780

395651.5560

9.212

138

587378.8330

395642.5520

3.364

139

587378.1110

395639.2660

0.388

140

587378.0180

395638.8890

4.937

141

587377.0770

395634.0420

3.755

142

587376.3310

395630.3620

7.991

143

587374.8180

395622.5160

8.524

144

587373.1431

395614.1585

0.225

145

587373.1630

395613.9340

3.492

146

587372.3860

395610.5300

4.979

147

587371.2090

395605.6920

0.273

148

587371.2850

395605.4299

18.341

149

587367.8910

395587.4059

1.485

150

587367.5898

395585.9514

6.497

151

587366.3996

395579.5641

5.159

152

587364.9540

395574.6120

3.363

153

587364.1960

395571.3360

4.996

154

587363.1510

395566.4510

6.036

155

587361.9130

395560.5430

2.624

156

587361.3720

395557.9750

4.814

157

587360.2460

395553.2950

5.627

158

587358.9860

395547.8110

4.942

159

587357.9970

395542.9690

6.912

160

587356.4480

395536.2330

4.822

161

587355.4270

395531.5200

3.869

162

587354.6820

395527.7230

3.000

163

587354.1040

395524.7790

1.145

164

587353.8320

395523.6670

3.978

165

587353.0140

395519.7740

6.162

166

587351.7180

395513.7500

4.649

167

587350.7170

395509.2100

4.184

168

587349.8690

395505.1130

2.860

169

587349.3960

395502.2920

9.334

170

587347.3570

395493.1830

12.438

171

587344.8800

395480.9940

6.076

172

587343.6700

395475.0400

0.088

173

587343.6000

395474.9870

7.082

174

587342.2690

395468.0310

2.931

175

587341.7360

395465.1490

4.248

176

587340.9380

395460.9770

3.788

177

587340.2420

395457.2530

6.972

178

587338.9840

395450.3950

4.183

179

587338.1630

395446.2930

10.763

180

587336.2080

395435.7090

19.221

181

517332.6110

395416.1210

1.130

182

587332.2290

395415.7650

14.347

183

587329.1520

395401.7520

11.99/0

184

587326.7500

395390.0040

10.822;

185

587324.5510

395379.4080

n.iAft

186

587322.1770

395368.5550

9.44(5

187

587319.8990

395359.3880

3.478

188

587323.1530

395358.4800

13.980

189

587320.0780

395344.8420

11.507

190

587317.9013

395333.5432

0.71*


Data: Octombrie 2019191

587317.2140

395333.2890

2306

192

587315.5350

395331.7080

1.978

193

587314.7780

395329.8810

2.222

194

587314.0870

395327.7690

2.160

195

587313.5010

395325.6900

5.530

196

587312.2680

395320.2990

3.449

197

587311.5390

395316.9280

5.518

198

587310.2930

395311.5530

3.723

199

587309.4570

395307.9250

8.633

200

587307.5480

395299.5060

1.437

201

587307.2410

395298.1020

5.262

202

587306.2400

395292.9360

4.334

203

587305.3700

395288.6900

3.525

204

587304.6000

395285.2500

1.363

205

587304.3000

395283.9200

4.675

206

587303.2700

395279.3600

9.215

207

587301.2000

395270.3810

0.221

208

587300.9850

395270.4330

3.991

209

587300.1380

395266.5330

6.087

210

587298.8000

395260.5950

5.524

211

587297.5507

395255.2141

2.192

212

587297.0550

395253.0790

1.450

213

587296.7270

395251.6670

9.129

214

587294.8190

395242.7400

4.447

215

587294.0520

395238.3600

4.802

216

587293.0060

395233.6730

4.912

217

587292.0560

395228.8540

4.653

218

587291.2130

395224.2780

9.482

219

587289.4060

395214.9700

5.896

220

587288.2870

395209.1810

4.346

221

587287.4010

395204.9260

4.556

222

587286.3360

395200.4960

4.968

223

587285.2440

395195.6490

4.884

224

587284.1980

395190.8780

4.532

225

587283.2630

395186.4440

9.480

226

587281.2170

395177.1870

5.755

227

587280.0080

395171.5600

3.895

228

587279.1480

395167.7610

8.850

229

587277.1310

395159.1440

4.353

230

587276.2010

395154.8910

5.245

231

587275.0560

395149.7730

9.437

232

587272.7740

395140.6160

3.204

233

587272.0770

395137.4890

6.143

234

587270.5100

395131.5490

18.919

235

587266.7220

395113.0130

0.333

236

587266.7820

395112.6850

3.600

237

587266.1316

395109.1441

11.013

238

587264.1412

395098.3120

3.532

239

587263.5030

395094.8380

0.941

240

587263.2422

395093.9335

18.686

241

587259.7690

395075.5730

6.287

242

587258.7330

395069.3720

14.302

243

587256.2690

395055.2840

4.251

244

587255.4940

395051.1040

3.224

245

587256.5990

395048.0750

12.152

S = 8557 mp P=1598.590m


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Oltului, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tivul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-b-3-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 6 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 50 de gard de metal și beton; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 51 de strada Șiretului; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 59 neîmprejmuit; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 64 de gard de metal și beton; din punctul nr. 64 până în punctul nr. 69 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 70 neîmprejmuit - alee; din punctul nr. 70 până în punctul nr. 75 de gard de metal și beton; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 76 de gard de lemn; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 79 de gard de metal și beton; din punctul nr. 79 până în punctul nr. 80 de gard de lemn; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 94 de gard de metal și beton; din punctul nr. 94 până în punctul nr. 95 neîmprejmuit - alee; din punctul nr. 95 până în punctul nr. 102 de gard de metal, lemn și beton; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 106 neîmprejmuit; din punctul nr. 106 până în punctul nr. 107 neîmprejmuit - alee; din punctul nr. 107 până în punctul nr. 118 neîmprejmuit; -în latura de Est: din punctul nr. 118 până în punctul nr. 120 de gard de metal;

-în latura de Nord: din punctul nr. 120 până în punctul nr. 122 neîmprejmuit; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 123 de strada Mureșului; din punctul nr. 123 până în punctul nr. 127 neîmprejmuit; din punctul nr. 127 până în punctul nr. 128 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 128 până în punctul nr. 132 de gard din lemn; din punctul nr. 132 până în punctul nr. 169 de gard din metal și beton; din punctul nr. 169 până în punctul nr. 170 neîmprejmuit - alee; din punctul nr. 170 până în punctul nr. 173 neîmprejmuit; din punctul nr. 173 până în punctul nr. 179 de gard din metal și beton; din punctul nr. 179 până în punctul nr. 180 neîmprejmuit - alee; din punctul nr. 180 până în punctul nr. 182 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 182 până în punctul nr. 187 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 187 până în punctul nr. 189 neîmprejmuit; din punctul nr. 189 până în punctul nr. 190 de strada Șiretului; din punctul nr. 190 până în punctul nr. 209 de gard de metal și beton; din punctul nr. 209 până în punctul nr. 210 de gard de lemn; din punctul nr. 210 până în punctul nr. 245 de gard de metal, lemn și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 245 până în punctul nr. 1 de strada Intre Lacuri.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 7377 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 15083 înscris în Cartea Funciară numărul 326325 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7208 m2 ; numerele topografice 24452/1/1/1/1/1/1/1, 24453/1/1/1/1/1/1/1, 24454/1/1/1/1/1/1/1 înscrise în Cartea Funciară numărul 304089 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 37784 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 8557 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 8557 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  numărul cadastral 1801

 • 2. numărul cadastral 10151 - dos. 20517E/12.07.2006 - exec. Mamara Claudiu

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026. m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Octombrie 2019oo

i i

\T J

te

<Ț)f

4f

w7/

C J ° o

o //

° // r> //


14983


1

=      15029

CC :>J d tn

C~ CSJ

1

15028

o m r~


Balaton w


15073/2

O g LT>

s

o țn

3

c*»

t.o

țLi

d

i-n


r i55ii

15510

15509

15508

15507

15506

15505

15504

15503

15502

15501

15500

15499

15498

w?

15496

15435  .


O

oo

<r

m

$

W->


15513


15514


--

Șona        J

Geors&-V!Of®îf*

•©

\     I

X

A”          f

/■| ^1##% J ys '<■        *o_. p,


: ■-•JSinnBflnncrK- .'