Hotărârea nr. 870/2019

Hotărârea 870/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612545 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612925 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1605;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6829, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 6829/1, teren în suprafață de 1.163 mp., municipiul Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 6829/2, teren în suprafață de 9.282 mp., municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Porțelanului, cu suprafața măsurată de 9.282 mp., provenind din CF nr. 318603 Cluj-Napoca, nr. topo. 6829/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția Economică.Nr. 870 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)
OMsaawr ........
SUMAR . .

Pagina


Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 penlru modificarea șl completarea Hotararli Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din JudeSul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24S bis/20, II 1.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNl'El

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,                                        -

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’-zind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ai al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 'septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u’rmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai Județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj'1

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — .Se atestă apartenența la dome

public al județului Cluj, precum și al municipiile.- ■ -șî comunelor din județul Cluj a bunurilor e- ' Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , jez-hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/20Q6^a fost publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea l/ nr. 248 din 20 martie 2006 și esîa si în acest număr bis,                     '


■ ;0

1

2

-.3

5

6

1582

1.3.7.

3au! loan

2.205

130.756.50

Municipiul Cit»} - Napoca

1583

1.3.7.

’avel Roșea

1,038

61.553 40

Municipiul Clu| - Napoca

1534

1.3.7.

Peana

<382

259,852.60

MunWphil Cluj - Napoca

1505

î.3.7.

i’olofi Sandoc

2,967

175.943.10

Municipiul Cluj - Napoca

1566

1.3.7.

’olrache Polenaru

1,750

2,100.00

Municipiul Cluj - Napoca

1587

1.3.7.

1 -otre Dulfu

Municipiul Cluj - Napoca

1588

1.3.7

Petra ispfrescu

1.224

1,468.80

Municipiul Cluj - Napoca

1589

1.3.7.

F’otru Maior

-

3.2.13—

161.716 00

Municipiul Cluj - Napoca

1590

1.3.7.

F olunlel

1,430

84,799.00

Municipiul Cluj - Napoca

1591

1.3.7.

F lătra Craiului

2.000

166.040 00

Municipiul Clu| - Napoca

1592

î.3.7.

F tors icului

4.000

4,000 00

Municipiul Cluj - Napoca

1593

1.3.7.

Piezișă

2^960

3 552.00

Municipiul Cluj - Napoca

1594

î.3.7.

Flnlea Viteazul

2.690

3.228-00

Municipiul CIu) - Napoca

1595

1.3.7.

P înlenulul

2,370

2,844.00

Municipiul Cluj - Napoca

1596

î.3.7.

P-Iești

2,713

160,680.90

Municipiul Clu| - Napoca

1597

1.3.7.

P aluri

2,794

3.352 80

Munto?phil Cluj - Napoca

1598

1.3.7.

P anoareîor

2,545

3.054.00

Municipiul Cluj - Napoca

1599

1.3.7.

P avnol

26.205

2.526,706.30

Municipiul Cluj - Napoca

1600

1.3.7.

P oleșli

5.305

314.566 50

Municipiul CM - Napoca

1601

1.3.7.

Plopilor

8.390

497.527,00

Municipiul Cluj - Napoca

1602

î.3.7.

Piiionarilor

1,590

1.908.00

Municipiul Cluj - Napoca

1603

î.3.7.

Pi mei

1,200

1,440 00

Municipiul Cluj - Napoca

1604

1.3.7

Pt norului

1.050

62,265.001

Municipiul Cluj - Napoca

. 1605

1.3.7.

Pt rțelBnulul

11,200

664,160.00

Municipiul Cluj - Napoca

1606

1.3 7.

Pt rțile de Fler

2.637

280,031.60

Municipiul Cluj - Napoca

1607

1.3.7.

Pt nimbeitor

2.550

151,215.00

Municipiul Cluj - Napoca

1608

1.3.7.

Pc nimbului

1,056

62.620.60

Municipiul Cluj - Napoca

. 1609

1.37

Posada

65,230.00

Municipiul Cluj - Napoca

1610

î.3.7.

Poriăvaru

2,83q-

3,396.00

Muntdp-'ul Cluj - Napoc.a

1611

1.3 7.

Po aissa

1,901

112,729.30

Municipiu) Cluj - Napoca

16t2

1.3.7.

Po timișului

1,382

1,658.40

Municipiul Cluj - Napoca

1613

1-3.7.

Pn deal

5,002

6,002.40

Municipiul Cluj - Napoca

1614

1.3.7.

Pri Henlel

I

4.635

5,562.00

Municipiul Cluj - Napoca

1615

1.3.7.

Prii >or

1,046

1.255.20

Municipiul Cluj - Napoca

1610

1.3 7.

Pri: top

2,639

3.166 80

Municipiul CIu) - Napoca

1617

1.3.7

Prh ellștll

4.225

215.475.00

Municipiul Cluj - Napoca

1618

1.3.7.

Prii Iqhetorll

Municipiul Cluj - Napoca

. 1619

1.3.7.

Pro. Nlcolae Mărginaanu

Municipiul Cluj - Napoca

1620

1.3.7.

Pro osorTudor Clortea

3.898

230.558.40

Municipiul Cluj - Napoca

. 1821

1.3.7.

Pro ]rosulul

3,190

310,825,60

Municipiul Cluj - Napoca

, 1622

1.3.7.

Pru. iilor

820

984.00

Municipiul Cluj - Napoca

-.1623

î 3.7.

P-|a Mitropolii Nlcolae Colan

Municipiul Cluj - Napoca

ifâ4

1.3.7.

PJn 1 Mal *

5.025

297,982.50

Municipiul Cluj - Napoca

‘ 1625

1.3.7.

P-ța 14 iulie

5.460

323.778.00

Municipiul Cluj - Napoca

: 1626

1.3.7.

P-ța 1848

3.626

215.02t.80

Municipiul Cluj - Napoca

1627

1.3.7.

P-ja 1907

1.999

116,540.70

Municipiul CIu) - Napoca

1628

1.3.7.

P-ța Abator

8.223

467,623.90

Municipiul Cluj - Napoca

1629

1.3.7.

P-ța Avran lancu

18,504

1,097,287.20

Municipiul CIij| - Napoca

1630

î.3.7.

P-ța Baba Novac

O

2,028

157,700 40

Municipiul Cluj - Napoca

1631

1.3.7.

P-ța Fraternității

O ~Afit

b X

3,440

309,647.20

Municipiul Cluj - Napoca

1632

1.3.7.

P-ța Gării                      . ’ . V

12,920

766.156.00

Municipiul Cluj - Napoca

1633

1.3.7.

P-ța 4orea .Cloșca șl Crtșan

sv    n

\

1,000

59,300.00

Municipiul Cluj - Napoca

4634

1.3.7.

P-ța on Agârblceanu

X >■.

2,170

128,681.00

Municipiul Cluj - Napoca

1635

t.3.7.

P-ța <art LlebknecW

/

1

2.020

110.766.00

Municipiul Cit;) - Napoca

1636

1.3.7.

P-ța l.udan QÎaga

1 »»

7,097   -

4^0,292.10

Municipiul Cluj - Napoca

1637

î.3.7.

P-ța Mărășll

1 1 S-

24,498

î.249,398.00

Municipiul Cluf - Napoca

1638

t.3.7.

P-|a Uihal Vilosmi

33.617

3,073,086.90

Municipiul Cluj - Napoca

1639

1.3.7.      v

P-ța i Auzoului

/A /

2,984

176,951.20

Municipiul Cluî - Napoca

.1640

1.3.7.   ' 3

|p-ța l tomanfi

JU..

Municipiul C>» *rfoooca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

"ancelCARTE FUMC0ARĂ NR. 318603

COPIE

Carte Funciară Nr. 318603 Cluj-Napoca

A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Negru Vodă, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6829

10.445

str Negru Vodă

B. Partea II. Proprietari șg acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3680 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul se abnotează din această carte funciară nefăcând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCBMB .


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:6829

10.445

str Negru Vodă

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometrici pentru aeest imobil mia font g sit.

Date referitoare la teren

Nr Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

10.445

-

-

6829


coWȘrM'cu

ORIGINALUL
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2•■anr


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Porțelanului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

318603(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

6829

Str. Negru Vodă

10445

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

10445

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

318603

(Nr.CF. vechi 1473)

6829/1

Str. Negru Vodă

1163

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

6829/2

Str. Negru Vodă

9282

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

- ,J^ou

6829/2

Nou

Strada Porțelanului

9282

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

3'-Ănl      4* \                                                 Total suprafață măsurată = 9282 mp

--ita: Octombrie 2019DAM CftNSU-LT


\ucrari


'« cate^


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Porțelanului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[m]

Y |m]

1

588797.8670

393676.7230

2

588782.7380

393675.5440

3

588780.3030

393675.2703

4

588775.5220

393674.7330

5

588760.7410

393673.4220

6

588752.9510

393672.7260

7

588735.0960

393671.1320

8

588724.2150

393669.9500

9

588706.6060

393668.3940

10

588686.8660

393666.5790

11

588657.0350

393663.7710

12

588654.2719

393663.5534

13

588646.8750

393662.9710

14

588645.1460

393663.7900

15

588643.2000

393668.7230

16

588641.9240

393668.5400

17

588623.4500

393662.3900

18

588615.2890

393660.3660

19

588582.8990

393657.2900

20

588525.0280

393651.9360

21

588518.0790

393651.0310

22

588513.5290

393 650.3760

23

588513.2360

393649.4020

24

588487.0240

393647.0080

25

588481.5790

393646.5690

26

588482.1000

393622.2000

27

588488.2400

393619.7400

28

588515.9200

393622.2200

29

588525.9400

393622.9790

30

588534.0400

393623.7200

31

588538.6600

393624.1700

32

588547.2400

393624.8700

33

588555.3900

393625.5100

34

588577.1400

393627.4400

35

588583.4500

393628.0500

36

588590.3200

393628.6300

37

588602.7400

393629.5800

38

588602.5390

393629.7490

39

588617.7960

393630.9360

40

588617.8130

393630.5120

41

588628.2890

393631.2270

42

588628.3620

393630.4270

43

588649.3690

393632.5480

44

588660.9890

393633.6970

45

588695.6440

393637.1220

46

588698.1800

393637.3720

47

588699.8240

393638.1840

48

588707.9490

393638.9720

49

588731.9250

393641.3530

50

588733.8780

393641.5020

51

588743.4610

393642.2630

52

588751.1440

393643.0280

53

588759.3930

393643.6310

54

588766.0040

393644.3630

55

588775.9090

393645.2640

56

588779.9700

393645.6650

57

588781.1730

393648.9310

58

588782.0300

393651.7030

59

588796.7510

393652.3130

Data: Octombrie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Porțelanului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

588797.8670

393676.7230

15.175

2

588782.7380

393675.5440

2.450

3

588780.3030

393675.2703

4.811

4

588775.5220

393674.7330

14.839

5

588760.7410

393673.4220

7.821

1 6

588752.9510

393672.7260

17.926

7

588735.0960

393671.1320

10.945

8

588724.2150

393669.9500

17.678

9

588706.6060

393668.3940

19.823

10

588686.8660

393666.5790

29.963

11

588657.0350

393663.7710

2.772

12

588654.2719

393663.5534

7.420

13

588646.8750

393662.9710

1.913

14

588645.1460

393663.7900

5.303

15

588643.2000

393668.7230

1.289

16

588641.9240

393668.5400

19.471

17

588623.4500

393662.3900

8.408

18

588615.2890

393660.3660

32.536

19

588582.8990

393657.2900

58.118

20

588525.0280

393651.9360

7.008

21

588518.0790

393651.0310

4.597

22

588513.5290

393650.3760

1.017

23

588513.2360

393649.4020

26.321

24

588487.0240

393647.0080

5.463

25

588481.5790

393646.5690

24.375

26

588482.1000

393622.2000

6.614

27

588488.2400

393619.7400

27.791

28

588515.9200

393622.2200

10.049

29

588525.9400

393622.9790

8.134

30

588534.0400

393623.7200

4.642

31

588538.6600

393624.1700

8.609

32

588547.2400

393624.8700

8.175

1      33

588555.3900

393625.5100

21.835

34

588577.1400

393627.4400

6.339

35

588583.4500

393628.0500

6.894

36

588590.3200

393628.6300

12.456

37

588602.7400

393629.5800

0.263

38

588602.5390

393629.7490

15.303

39

588617.7960

393630.9360

0.424

40

588617.8130

393630.5120

10.500

41

588628.2890

393631.2270

0.803

42

588628.3620

393630.4270

21.114

43

588649.3690

393632.5480

11.677

44

588660.9890

393633.6970

34.824

45

588695.6440

393637.1220

2.548

46

588698.1800

393637.3720

1.834

47

588699.8240

393638.1840

8.163

48

588707.9490

393638.9720

24.094

49

588731.9250

393641.3530

1.959

50

588733.8780

393641.5020

9.613

51

588743.4610

393642.2630

7.721

52

588751.1440

393643.0280

8.271

53

588759.3930

393643.6310

6.651

54

588766.0040

393644.3630

9.946

55

588775.9090

393645.2640

4.081

56

588779.9700

393645.6650

3.481

57

588781.1730

393648.9310

2.901

58

588782.0300

393651.7030

14.734

59

588796.7510

393652.3130

24.435

S = 9282 mp P=694.320mData: Octombrie 2019

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada PORȚELANULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 59 de râul Someșul Mic;

-în latura de Vest: din punctul nr. 59 până în punctul nr. 58 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 54 de gard de lemn; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 45 de gard de metal și beton; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 42 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 27 de gard de metal și beton; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 26 neîmprejmuit; -în latura de Sud: din punctul nr. 26 până în punctul nr. 25 de Piața 1 Mai;

-în latura de Est: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 21 de gard de metal; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 15 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 2 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de gard de beton.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 11200 m2.

In regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 6829 înscris în Cartea Funciară numărul 318603 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 10445 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 9282 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 9282 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 8 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

588800 I


588700 I

I588500 I
PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

9282

Municipiul Cluj- Napoca, strada Porțelanului, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

9282

-

Total

9282

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 9282 mp

Suprafața din act = 9282 mp

Executant: SC DAM AR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia

Cțmfi^rntrojitfcerea imobilului în baza de date integrată și

atnouirea nun

arului cadastral

curealitat

ea din teren

/* /

/

°     r. ,

L

■ 1

i' ■■

-A

s

l'

vn A

/ P o           ° -

Z x \ 1      r

jN      Semnatu

’ L /

Semnătura și ștampila     -   -   _    -

Data:

.-?/

Ștampila BCPI

•y