Hotărârea nr. 869/2019

Hotărârea 869/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612514 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612874 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1406;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 750/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 750/1/1, teren în suprafață de 10.657 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 750/1/2, teren în suprafață de 5.386 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ion Popescu Voitești, cu suprafața măsurată de 5.386 mp., provenind din CF nr. 266027 Cluj-Napoca, nr. topo. 750/1/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția Economică.oritrâse^^^^

Secretarul general ^municipiului,

Jr.


Nr. 869 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 869/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada ION POPESCU VOITEȘTI, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

>                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3———          -            p a f| Ț E A I .

Luni, 20 'martir ?0c


74 (XViil) - Nr, 248 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI 51 ALTE ACTE

■s

Pagina

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/200U pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, pracum ai a, municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca................ ^-4 .7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20. II1.2006-               *

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciu], cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

 • i

 • ii


Guvernul Românie! adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 963/2002

And atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ot al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după curn urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a!municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj“

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la dome public al județului Cluj, precum și a! municipiilor-1" =ț și comunelor din județul Cluj a bunurilor c- ^st anexeie nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. _ :ez hotărâre,"

 • 3. După anexa nr. 1 ss Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEAMU

Contrasemnează;

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dabre, secretar oe stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea GuvbrmIu) nr. 193/20CJS a fost publ'catâ în Monitorui. Oficial al României, Partea Ipnr. 245 din 20 martla 2005 și s:U si în acest număr bfe.TEREN Intravilan


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 266027 Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:22927

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Ion Popescvu Voitești, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 750/1

16.043

Strada Ion Popescu Voitești

 • B. Partea 19. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  7238 / 20/10/1958

  Cerere nr. 52646/IV963/1958 (Decret 358/1948);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 22927)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 750/1

16.043

Strada Ion Popescu Voitești

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________ Geometria pentru acest imobil nu a fostg rit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

16.043

-

-

750/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

25/10/2019, 11:47

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


------


'                r~«r ■—»!»•: „jgggpSME


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada Ion Popescu Voitești, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

ÎTofrx.

* x

750/1/2

Nou

Strada Ion Popescu Voitești

5386

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

'f                  \                                                 Total suprafață măsurată = 5386 mp

\------------------------------------------------------’----------------------—--—-------------------------------------------------------* r’ ) at|:^cțombrie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL
660 ’JH Ts-O8 eiJ3$


ayvziaoînv

M lVSHlLHaO 2

n!


Nr. .CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

266027

(Nr. CF. vechi 22927)

A+l

750/1

Strada Ion Popescu Voitești

16043

STATUL ROMÂN

Nu sunt

Total suprafață

16043

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

266027

(Nr. CF. vechi 22927)

750/1/1

Strada Ion Popescu Voitești

10657

STATUL ROMÂN

Nu sunt

Nou

750/1/2

Strada Ion Popescu Voitești

5386

STATUL ROMÂN

Nu sunt

fcsgs^g? ^n>;

’ ?7 ■■!'- •'•- !?■

''.f^ ' • *^

OWă

Sci^PUiiîîF’


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ion Popescu Voitești, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Octombrie 2019Nr.

X

Y

Pct.

fml

fml

1

587056.3570

392592.9790

2

587052.9610

392600.0970

3

587072.7660

392620.1030

4

587073.4550

392620.6450

5

587074.3980

392621.0630

6

587076.4450

392621.5409

7

587081.9650

392616.1150

8

587090.4050

392608.9350

9

587091.4180

392608.6160

10

587096.9381

392603.7197

11

587096.9100

392603.6750

12

587097.9270

392602.7600

13

587098.1290

392602.9X10

14

587101.3511

392599.9324

15

587101.1730

392599.7442

16

587102.1880

392598.X370

17

5X7102.3394

392598.9973

18

587102.54X1

392598.8002

19

587102.8460

392599.1468

20

587103.3090

392598.7440

21

587158.8120

392550.9340

22

5X7163.5400

392546.8850

23

5X7162.X700

392546.1200

24

587165.0000

392544.3100

25

5X7175.7500

392535.1700

26

5X7174.6500

392533.8800

27

5X7177.9000

392531.1200

28

5X717X.9900

392532.4100

29

5X71X2.2X20

392529.6123

30

5871X4.06X0

392528.0040

31

5X71X4.4170

392527.6960

32

5X7191.1330

392519.9560

33

5X7192.0120

392518.9610

34

5X7196.4260

392514.1310

35

5X7197.6500

392513.0850

36

5X7199.1320

392512.5560

37

5X7201.0480

392512.3200

38

587212.9370

392500.8010

39

5X7212.6460

392500.4470

40

5X7213.4460

392499.7180

41

587210.1330

392495.9230

42

587200.9720

3924X5.4160

43

5X7197.8200

3924X1.5730

44

587197.0260

3924X2.2630

45

5X7195.9500

3924X2.5440

46

587193.9790

3924X2.4X40

47

587191.1060

3924X1.6500

48

587162.2543

39250X.8X59

49

587164.0310

392510.76X0

50

5X7150.0970

392523.3990

51

5X7147.8262

392520.X9L3

52

5X7106.5934

392556.6474

53

5X7074.3780

392584.2370

54

587076.0400

392586.0960

55

5X7070.8530

392590.7930întocmit: SC DAMv^R CONSULT SRL


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Ion Popescu Voitești, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+I)

X[m]

Y[m]

1

587056.3570

392592.9790

7.887

2

587052.9610

392600.0970

28.151

3

587072.7660

392620.1030

0.877

4

587073.4550

392620.6450

1.031

5

587074.3980

392621.0630

2.102

6

587076.4450

392621.5409

7.740

7

587081.9650

392616.1150

11.081

8

587090.4050

392608.9350

1.062

9

587091.4180

392608.6160

7.379

10

587096.9381

392603.7197

0.053

11

587096.9100

392603.6750

1.368

12

587097.9270

392602.7600

0.299

13

587098.1290

392602.9810

4.436

14

587101.3511

392599.9324

0.259

15

587101.1730

392599.7442

1.361

16

587102.1880

392598.8370

0.220

17

587102.3394

392598.9973

0.287

18

587102.5481

392598.8002

0.457

19

587102.8460

392599.1468

0.614

20

587103.3090

392598.7440

73.256

21

587158.8120

392550.9340

6.225

22

587163.5400

392546.8850

1.017

23

587162.8700

392546.1200

2.795

24

587165.0000

392544.3100

14.110

25

587175.7500

392535.1700

1.695

26

587174.6500

392533.8800

4.264

27

587177.9000

392531.1200

1.689

28

587178.9900

392532.4100

4.320

29

587182.2820

392529.6123

2.403

30

587184.0680

392528.0040

0.465

31

587184.4170

392527.6960

10.248

32

587191.1330

392519.9560

1.328

33

587192.0120

392518.9610

6.543

34

587196.4260

392514.1310

1.610

35

587197.6500

392513.0850

1.574

36

587199.1320

392512.5560

1.930

37

587201.0480

392512.3200

16.554

38

587212.9370

392500.8010

0.458

39

587212.6460

392500.4470

1.082

40

587213.4460

392499.7180

5.038

41

587210.1330

392495.9230

13.940

42

587200.9720

392485.4160

4.970

43

587197.8200

392481.5730

1.052

44

587197.0260

392482.2630

1.112

45

587195.9500

392482.5440

1.972

46

587193.9790

392482.4840

2.992

47

587191.1060

392481.6500

39.676

48

587162.2543

392508.8859

2.588

49

587164.0310

392510.7680

18.807

50

587150.0970

392523.3990

3.383

51

587147.8262

392520.8913

54.577

52

587106.5934

392556.6474

42.415

53

587074.3780

392584.2370

2.494

54

587076.0400

392586.0960

6.998

55

587070.8530

392590.7930

14.660

S = 5386 mp P=446.904m

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada Ion Popescu Voitești, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I, L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 6 de Piața Mihai Viteazu;

-în latura de Est: din punctul nr. 6 până în punctul nr. 7 de strada Croitorilor; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 29 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 37 neîmprejmuit; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 40 de strada Iașilor;

-în latura de Nord: din punctul nr. 40 până în punctul nr. 43 de râul Someșul Mic;

-în latura de Vest: din punctul nr. 43 până în punctul nr. 48 de Piața Mihai Viteazu; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 1 de aliniamentul construcțiilor.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4955 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 750/1 înscris în Cartea Funciară numărul 266027 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 16043 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5386 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5386 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-Target v30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Octombrie 2019


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

5386

Municipiul Cluj- Napoca, strada Ion Popescu Voite ști, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitateă Administrativ Teritorială (UAT)

/ w     cgtepoca ---

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

5386

-

Total

5386

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 5386 mp

Suprafața din act = 5386 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

întocmirii documentației c

ad astrale și corespondența acesteia

atribuirea numărului cadastral

tatc^difilereri

.6

i-

\\    N\

Ol

.IjA

Rtwjcat A

i)

OU >?ri

J-OJ-F Nr. 0233 «/

Semnătura și parafa

'            s-

xLxp'T1-’'1

r W/Ge

.Semnă

WștempiiaAG J/

Data:

X' T

Ștampila BCPI

Data: C