Hotărârea nr. 868/2019

Hotărârea 868/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612501 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 612834 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1700;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Sitarilor, cu suprafața măsurată de 6.211 mp., provenind din CF nr. 309631 Cluj-Napoca, nr. topo. 20830, CF nr. 309644, nr. topo. 20688, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 868 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 868/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada SITARILOR, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

3

1        româniei ____

■                                                      p A A T E A i .                                 i unî 20 ’msrtîr

g 74 (XVII!) - Nr. 248 bis , PRI nPCRETE. HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE            Lunlm5ni.

j_ _                - , - ,                                                 - . - —~T~                   ..—□ ~~                    '—■ -L" ■■ ■ ■ ■■ ~ ’                   7

SUMAR .

Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Holararh Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20,II 1.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 959/2002

’/ind atestarea domeniului public al Județului Clu], precum di al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai Județului Clu], precum șl ar municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dnme public al județului Cluj, precum și al municipiile^ =ș și comunelor din județul Cluj a bunurilor cț JPst anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă dit. . tea hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINÎSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor, Paul Victor Dobre,          (

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/20Q6^a fost pubL’cată în Monitorul Oficial al României, Partea l/nr. 248 din 20 martie 2006 și esla si in acest număr bis.                        *’*■

Ț

1

j

ro

1

1

ro

£

a

o.

â.

CQ U O a.

§ a.

ro

£

ro <J o Q.

ra

£

ro Q

ro ă

ro ă

ro ă

ro ă

a

o

ro

o.

ro o

8,

ra u

2.

ra u o

a

a u

O C-l

ro

o cu

rc o

2

ra

8

a

§

ra

ro

c a

ra

2

a.

ro u o

C-

ra

2

ra

2

a

i

<15 ă

ro ă

ra

2

ra

2

ra u

2

ra o

2

a>

ro ă

I

ra

1

!

ro

1

aj O

2

ra o o

î

a

2

a.

cu

O

Oj

ej

a

ă

ra

I

al

11

1

<D

z

z

z

z

Z

Z.

Z

Z

Z

z

z

z

Z

z

z

z

z

z

z

z

2

z

z

Z

z

Z

Z

z

z

z

z

Z

-

Z

z

Z

z

z

z

3

U

3

a

2

c

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Z

z

3 O

3

.9 Â?

E

z

J o

3 p

3

1

Z

z

z

z

Z 2

I .1

1

M *

• /

o

3

c

c

o

3

& u c

.2 a

3 p

Tj c

5"

O

3

a_

A» c

3 u

5 p p c

D (J 2

Q. 5?

c

3 O 5

Q

C

O

3.

5

c

3 u 3

G-

2 C

o

D

Q. A?

c

3

Q

3

O.

A?

c

2 <J a a.

2 c

3

3 u c

2 Q

3

3

c

JS o

p a

c

-X u p

.9 p

c

-2 O

.2 c .y c

2

U

3 A?

c

? o p

5 c

2

D

3 c

3

c

3 O

□ 'd A?

C

(5 p a A/ c

O 3 a.

£

c

(J

3

S, A? c

O p

O-u c

O

3 p

Q

C

2 U

3 a

P

c

-2 O

3

a

3

Q

o

a Ai

c

ji o

3

a Ai c

5 O

o p

3

O

3

c

0

3

3

.y c

d Q

3

3

n

O

3 a y c

5

O

p e.

A? c

o

o o. 2

c

i O

3 cx

A?

G

o o 3 P

3

c

3

3 c

<3

3

p

□ u

n.

2

c

D O 3

a u

§

3 O

3 s c

D u

3

Q

2

o

3

a.

o c

u

5 u a

o

3

3

£

□ â

3 p

3

O p

3

u

3 p

D

c

o 3 a.

c

o

3

3

c

Q

3 ci

2 c

O L

3 “

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

J

8

o o

«3

o q n‘

o

Q

<d

o a g

8

<D

8 ih

8

O

8

■e

8

O

8

O

8

CD

s in

<3 Q uȘ

o <D cd

o

•cr

<d

CI c> ci

c q O

o CM

s g

8

8

co

o t”’. xy

o r>-«d

o

q td

8

O

8 O

8

O

s

<o

CM q

o q tM

s

Ci

o cd

o CM in

8

£M

o

<q

co

o xr ri

8

cri

s

d

o CM p-‘

o <D ri

8

<d

8

o

a

8

8

rrf

8

6

8

o q cm'

8.

o

<d

R

s>

o

CM

e

cm’

88

9

in o

O

q ’t?

CM

□3

cn

q

CM

tn in

ci

3

b>‘

tn

a> d

O) <D

CD cm"

d

cn

ci

q q

GJ hO

<D

O

CQ

Gl

un

ri

8.

rro

8

3

CD <D

CM

CQ

tn

<3

N d

q

CM

3

CM

O*

CM

i-Q

CM

ti

IO ri

q

T? to

m

CD

ro1'

s

03

03 <M

q

CM

q

q ■'T

q

q o

î5 c-

£ *

]

<o

CM

S’k

"H-»

CM

cn

3

CM

04

CT

a

CM

co

CM

<23

-o

n

n

CM

1

J

•țy

3

r>

3

0

8

s

CM m

O

8

O

CD cO

O

IM

r^>

CM

8

q

<n o

CM

C> in

■xr

o b-O

CM

8

CD

CM

O m CD

CM

a cm'

o CM

CM

ci

o

<D ui

§

CB

CD

VI

CM

ea «3

ce cn IO. co

o n

CM

8

c=y

O

<D

O

IO

CM

Ol q

d

ei in m

CD

8

"’3’«

■v”

<71 <33

<C m q

< £F h-<D

m

CJ

Ol cO

CM d

V) “V d

ș

CM LO q.

CM ri

in

CI

<n

03 CM Cm

CD C3 Ci

3

CO

-o

o

CM

o r-.

vi

<o in

'5T

in

ID

8

IN

8

ca

o ai

CD vi

O

CM cm’

O q

CM CM

b-

B

ci

s

1?

b-

Q1

8;

<n d

•o a

7

■y

/

î

-

A

cm

c

/

•fa

! 1

l

11

V

1

4 iP

4

L

s

<u ra 2

c p

(U u> S-CL

.3 s a

O

0J o E F

ro

a.

G □ rn d.

O

3

3

□.

fu _e

D a.

3

•ro “O •CD a:

> o x:

ra a:

u a cu

o u.

8 □£

ra a:

’S

3 o 0 Qj ro a

3 «o

a £T

2

D c •ro

0

■ro a

ra c '3

R3 £E

3

3

Q > ■ra cr

c

(U

8 M

IU a:

■Q C

C

<u U. j)

□ en <v tr

ra a> 3

E

<u a

Rene Descartes

D

CL © (Z

râ o

3 C

-G

■c <y

XJ o

CE

3 C ■§ CE

ra u "D ro -j

E o E

ro

3 >

3 E o tt

3 o” a

u c y

o E

P

©

Q K

ro

Tu Q.

C -D

3 E

1 E

3

3

ro >ro W

3 E

3 ra </)

O

■ra (D

3

«a

CA

3

2

3 E w

3 g p

c

tn

2

3

•ro a.

•ra tf)

a 0

3 ra ±?

6

ra 10

e

3

3 m

o -C ■3 <n

<3

tu O

■3

w

3 o a>

1

ro tr

o u in

•ra

m

o xji s

01 CO

3

3

3

<D

E o

V)

><B C c

41 M

3

2 <

£

® <n

01

5 ra 3 p

3 O

3 E ra W

e

ro O

1 ai

</>

3

2

CD U>

2 aj o

3 a.

f<

© w

3

3 n

<n

3

o

2 o in

>xa

3

g

h-

?

=

E

(A

E g e o

3 5

O)

p

ro

c

.2

E to

C3

V>

3 2

c o

E m

p ra c

CA

o

3 3 .2

<z

1:

(/)

3 j

5

I

—3

b-

<D

b» ri

e-r?

t-ri

b<

r-ci

b» ri

bi q

ri

ri

b. r£

ri

CD

m

H.

n

b-

.-n

CD

f-CD

r-

ri

t»-ri

c-

q

cn

r-ci

r>

b~ ri

o-

C3

o. ci

r*. r>

h*

C7

r-

q

q

rd

ci

d ri

F< ri

h» ri

r-n

q d

î-i rd

q ri

b-n

q ri

b.

ri

b. ri

b-ri

q ri

b>

d

<d

ri

q ri

q ri

r-

td

b. n

IM n

IM

ri

bi

n

b-n

H ri

d

1

o

T

r>

t?

m

<£> -O

t'-'<r

ca

?

o

UI

tn

IM m

n m

-e m

tn •n

LD in

f-in

si <n

0)

8

CM

q

ș

m

<£i <£>

e-q

s

c?> u>

a

-

fM

n

r-

m

<£>

fc

CO n-s

G1

o

03

03

CM 03

n eo

<D

in co

<â CD

(M CD

co

5

cn t=3

8

cn

CM CI

n o

M1

CJ

vr> ei

8

b-01

CD Ci

8

3

3

3

îjîl

*T

-

-

-

-

’T

--

7

-

•H

**

!!„’w


TEREN Intravilan


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 309631 Cluj-Napoca


A. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Sitarilor, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 20830

799

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistriuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

C. Partea III. SARCINII .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

1

NU SUNT

__________Carte Funciară Nr. 309631 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca .Anexa Mr. 1 La Partea !

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:20830

799

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_______________ (itwfetrin pentru aesst itmbil mi fifostg sit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

799

-

-

20830


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul publjc a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar inforj susceptibile de orice modificare, in con d iții |e Jeg

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna, rjf,.i4(4021/12-10-2017 in suma dej publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

16-10-2017

Data eliberării,

//


i-W L W

AsistenyRegistrațpr,

IGNAȚ'


(parafa și semnătura)
■IOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPJ .

 £> 634 FIA 7-; AT fîijS.Si A .'FOT        ! Mn?iC l ț


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 309644 Cluj-Napoca


Nr. cerere

176856

Ziua

12

Luna

10

Anul

2017

Cod ve

riflcare

llllllllllll

III I

100051367910


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Sitarilor, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 20688

4.547B. Partea ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. distribuite prin comasație și prevăzute la transformare;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație pub 1 ică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)'


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT________Carte Funciară Nr. 309644 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:20688

4.547

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

(ieome.trifi fs&itm tw&ii imobil nu ft/t^tg sit.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

4.547

-

-

20688

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.44021/12-10-2017 in suma de 20, pentru serviciul dez7 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

12-10-2017

Data eliberării,

C=>

«CS


Cosmina-jkaiu.


(parafa și se âtura)
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Sitarilor, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CI’

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309631(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

20830

-

799

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

309644(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

20688

-

4547

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

5346

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

20830,20688

Nou

Strada Sitarilor

6211

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 6211 mp

. OtafeOctombrie 2019

- > /
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Sitarilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X [mț

Y

[m]

1

588512.2400

390569.7040

2

588529.9920

390561.7580

3

588533.6001

390560.1220

4

588539.2570

390557.5460

5

588542.4091

390556.1080

6

588543.6390

390555.4930

7

588556.3200

390549.9020

8

588559.15 IC

390548.5750

9

588563.9860

390546.4090

10

588571.23 IC

390542.8570

11

588575.985C

390540.9280

12

588578.3632

390539.8249

13

588581.2900

390538.5130

14

588585.7280

390536.3980

15

588590.5090

390534.3870

16

588600.1560

390530.0170

17

588603.7282

390528.4968

18

588618.5112

390521.8602

19

588624.0720

390519.2710

20

588638.4520

390512.9390

21

588652.6510

390506.3100

22

588660.7940

390502.6140

23

588667.1630

390499.7960

24

588671.0220

390497.9500

25

588675.1660

390496.0390

26

588678.0220

390494.7540

27

588680.2690

390493.7900

28

588687.7940

390490.3360

29

588695.9910

390486.4100

30

588697.1780

390485.8760

31

588702.5660

390483.4620

32

588716.0230

390477.3900

33

588717.2330

390476.7970

34

588722.6930

390474.2210

35

588728.4420

390471.5690

36

588737.2660

390467.8300

37

588743.8670

390464.5460

38

588746.6890

390463.1690

39

588749.5090

390461.7840

40

588753.5480

390459.9270

41

588763.9530

390455.0930

42

588768.8220

390452.8910

43

588774.0900

390450.3150

44

588781.5350

390446.7560

45

588784.5650

390445.3830

46

588786.3770

390444.5310

47

588796.8070

390439.8700

48

588808.9040

390434.4470

49

588813.4690

390432.2220

50

588824.1530

390427.1380

51

588834.7680

390422.2220

52

588838.8440

390420.2720

53

588845.0175

390417.4204

54

588851.4120

390414.6020

55

588855.2100

390412.7260

56

588865.4750

390407.7560

57

588872.3010

390404.7770

58

588875.2370

390403.4980

59

588877.1610

390402.8280

60

588881.9320

390400.6680

61

588887.8080

390398.1570

62

588893.7280

390395.5410

63

588898.5930

390393.3190

64

588900.3000

390392.5080

65

588906.1560

390389.8060

66

588910.5500

390387.7870

67

588910.7202

390387.7135

68

588910.7670

390387.8224

69

588913.9686

390386.3932

70

588918.8520

390384.0930

71

588924.5880

390381.5480

72

588924.4900

390381.3000

73

588937.6900

390375.3600

74

588939.8420

390374.4780

75

588944.4520

390372.3130

76

588951.1090

390369.3050

77

588954.7090

390367.7650

78

588956.5740

390366.9000

79

588963.7290

390363.6260

80

588969.4210

390361.1480

81

588976.8280

390357.9380

82

588980.9520

390356.1400

83

588985.0860

390354.2840

84

588989.8900

390352.0930

85

588996.6420

390349.1400

86

589003.7710

390345.9490

87

589006.4830

390344.6730

88

589010.4294

390342.9367

89

589010.4930

390343.0860

90

589016.9850

390340.1450

91

589016.8699

390339.8813

92

589019.5090

390338.6270

93

589029.7340

390334.0060

94

589034.5000

390331.8080

95

589043.5410

390327.6570

%

58';c44.402;;

3%3"’7 2710

97

589049.4270

390325.1240

98

589054.7390

390322.7770

99

589057.3390

390321.4840

100

589061.6950

390319.4330

101

589063.8520

390318.3510

102

589070.2390

390315.5020

103

589075.0970

390313.3180

104

589080.8688

390310.7981

105

589085.0170

390320.5050


Data: Octombrie 2019


106

589061.9180

390330.3260

107

589042.0310

390339.2310

108

589041.8979

390339.4329

109

589041.6200

390339.5600

110

589036.9500

390341.7700

III

589033.2900

390343.4300

112

589032.0900

390343.9900

113

589026.5180

390346.5660

114

589021.6820

390348.8300

115

589017.3640

390350.8280

116

589011.4540

390353.3750

117

589007.5980

390355.0480

118

589002.3020

390357.4700

119

588996.4430

390360.0970

120

588992.1375

390362.0060

121

588990.7930

390362.5430

122

588985.4490

390364.8300

123

588982.3900

390366.2190

124

588977.0290

390368.5310

125

588976.6480

390368.7120

126

588969.8370

390372.2130

127

588964.1620

390374.8280

128

588960.0740

390376.7120

129

588960.0610

390376.6850

130

588950.6010

390380.7820

131

588948.2930

390381.3390

132

588941.3790

390384.4720

133

588935.5830

390387.1490

134

588932.1190

390388.8680

135

588927.7560

390390.7060

136

588921.7070

390393.4740

137

588916.2750

390396.0320

138

588913.7420

390397.2300

139

588911.6720

390398.2100

140

588910.7020

390398.5660

141

588906.7580

390400.2810

142

588903.2700

390401.9850

143

588899.5820

390403.7550

144

588892.4910

390406.6560

145

588889.0200

390408.4120

146

588885.5720

390409.9690

147

588879.1060

390412.8080

148

588874.9440

390414.6770

149

588869.1470

390417.3610

150

588853.6970

390424.6800

151

588848.1700

390427.2680

152

588843.2800

390429.5830

153

588838.2320

390431.8220

154

588823.0580

390438.7810

155

588811.4040

390444.0750

156

588807.5452

390445.6840

157

588797.9547

390450.0799

158

588796.7850

390450.6000

159

588784.8140

390455.9200

160

588781.8480

390457.3390

161

588779.2660

390458.6570

162

588774.0978

390460.7825

163

588765.7297

390464.6751

164

588760.7686

390466.9828

165

588750.6306

390471.6986

166

588742.0800

390475.6760

167

588733.7380

390480.0190

168

588727.8340

390482.8550

169

588725.1830

390484.1450

170

588721.2580

390486.0590

171

588718.4430

390487.3890

172

588716.6660

390488.1270

173

588711.4366

390490.5470

174

588707.4400

390492.3660

175

588693.5170

390498.8140

176

588683.3600

390503.2910

177

588680.1880

390504.5690

178

588666.4180

390510.6220

179

588657.1780

390515.1190

180

588652.7980

390517.1760

181

588646.4640

390520.0750

182

588641.8140

390522.3200

183

588639.1900

390523.4100

184

588625.1100

390529.7700

185

588611.1940

390535.9540

186

588602.2660

390540.1010

187

588597.3970

390542.4190

188

588588.6558

390546.2703

189

588583.3200

390548.1320

190

588576.5860

390551.4800

191

588572.7820

390553.4160

192

588569.8530

390554.6750

193

588556.1010

390560.9210

194

588551.7080

390563.0220

195—

-588549.4200

390564.0370

" L9&'

158854^.7540-

. 390566.5290

197

588541.6130-

. 390567.4670

198

588532.7570

390571.4610

199

r-588524-3800

390’575-JOOO

200

588515.7556

390578.9610Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Sitarilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

588512.2400

390569.7040

19.449

2

588529.9920

390561.7580

3.962

3

588533.6000

390560.1220

6.216

4

588539.2570

390557.5460

3.465

5

588542.4090

390556.1080

1.375

6

588543.6390

390555.4930

13.859

7

588556.3200

390549.9020

3.127

8

588559.1510

390548.5750

5.298

9

588563.9860

390546.4090

8.069

10

588571.2310

390542.8570

5.130

11

588575.9850

390540.9280

2.622

12

588578.3632

390539.8249

3.207

13

588581.2900

390538.5130

4.916

14

588585.7280

390536.3980

5.187

15

588590.5090

390534.3870

10.591

16

588600.1560

390530.0170

3.882

17

588603.7282

390528.4968

16.204

18

588618.5112

390521.8602

6.134

19

588624.0720

390519.2710

15.712

20

588638.4520

390512.9390

15.670

21

588652.6510

390506.3100

8.943

22

588660.7940

390502.6140

6.965

23

588667.1630

390499.7960

4.278

24

588671.0220

390497.9500

4.563

25

588675.1660

390496.0390

3.132

26

588678.0220

390494.7540

2.445

27

588680.2690

390493.7900

8.280

28

588687.7940

390490.3360

9.089

29

588695.9910

390486.4100

1.302

30

588697.1780

390485.8760

5.904

31

588702.5660

390483.4620

14.763

32

588716.0230

390477.3900

1.347

33

588717.2330

390476.7970

6.037

34

588722.6930

390474.2210

6.331

35

588728.4420

390471.5690

9.583

36

588737.2660

390467.8300

7.373

37

588743.8670

390464.5460

3.140

38

588746.6890

390463.1690

3.142

39

588749.5090

390461.7840

4.445

40

588753.5480

390459.9270

11.473

41

588763.9530

390455.0930

5.344

42

588768.8220

390452.8910

5.864

43

588774.0900

390450.3150

8.252

44

588781.5350

390446.7560

3.327

45

588784.5650

390445.3830

2.002

46

588786.3770

390444.5310

11.424

47

588796.8070

390439.8700

13.257

48

588808.9040

390434.4470

5.078

49

588813.4690

390432.2220

11.832

50

588824.1530

390427.1380

11.698

51

588834.7680

390422.2220

4.518

52

588838.8440

390420.2720

6.800

53

588845.0175

390417.4204

6.988

54

588851.4120

390414.6020

4.236

55

588855.2100

390412.7260

11.405

56

588865.4750

390407.7560

7.448

57

588872.3010

390404.7770

3.202

58

588875.2370

390403.4980

2.037

59

588877.1610

390402.8280

5.237

60

588881.9320

390400.6680

6.390

61

588887.8080

390398.1570

6.472

62

588893.7280

390395.5410

5.348

63

588898.5930

390393.3190

1.890

64

588900.3000

390392.5080

6.449

65

588906.1560

390389.8060

4.836

66

588910.5500

390387.7870

0.185

67

588910.7202

390387.7135

0.119

68

588910.7670

390387.8224

3.506

69

588913.9686

390386.3932

5.398

70

588918.8520

390384.0930

6.275

71

588924.5880

390381.5480

0.267

72

588924.4900

390381.3000

14.475

73

588937.6900

390375.3600

2.326

74

588939.8420

390374.4780

5.093

75

588944.4520

390372.3130

7.305

76

588951.1090

390369.3050

3.916

77

588954.7090

390367.7650

2.056

78

588956.5740

390366.9000

7.868

79

588963.7290

390363.6260

6.208

80

588969.4210

390361.1480

8.073

81

588976.8280

390357.9380

4.499

82

588980.9520

390356.1400

4.532

83

588985.0860

390354.2840

5.280

84

588989.8900

390352.0930

7.370

85

588996.6420

390349.1400

7.811

86

589003.7710

390345.9490

2.997

87

589006.4830

390344.6730

4.311

88

589010.4294

390342.9367

0.162

89

589010.4930

390343.0860

7.127

90

589016.9850

390340.1450

0.288

91

589016.8699

390339.8813

2.922

92

589019.5090

390338.6270

11.221

<n

>son->n ti in

tnnii i nn/în

s ->i<i

94

589034.5000

390331.8080

9.948

95

589043.5410

390327.6570

0.944

96

589044.4020

390327.2710

5.464

97

589049.4270

390325.1240

5.807

98

589054.7390

390322.7770

2.904

99

589057.3390

390321.4840

4.815

100

589061.6950

390319.4330

2.413

101

589063.8520

390318.3510

6.994

102

589070.2390

390315.5020

5.326


Data: Octombrie 2019103

589075.0970

390313.3180

6.298

104

589080.8688

390310.7981

10.556

105

589085.0170

390320.5050

25.100

106

589061.9180

390330.3260

21.790

107

589042.0310

390339.2310

0.242

108

589041.8979

390339.4329

0.306

109

589041.6200

390339.5600

5.167

110

589036.9500

390341.7700

4.019

111

589033.2900

390343.4300

1.324

112

589032.0900

390343.9900

6.139

113

589026.5180

390346.5660

5.340

114

589021.6820

390348.8300

4.758

115

589017.3640

390350.8280

6.435

116

589011.4540

390353.3750

4.203

117

589007.5980

390355.0480

5.824

118

589002.3020

390357.4700

6.421

119

588996.4430

390360.0970

4.710

120

588992.1375

390362.0060

1.448

121

588990.7930

390362.5430

5.813

122

588985.4490

390364.8300

3.360

123

588982.3900

390366.2190

5.838

124

588977.0290

390368.5310

0.422

125

588976.6480

390368.7120

7.658

126

588969.8370

390372.2130

6.249

127

588964.1620

390374.8280

4.501

128

588960.0740

390376.7120

0.030

129

588960.0610

390376.6850

10.309

130

588950.6010

390380.7820

2.374

131

588948.2930

390381.3390

7.591

132

588941.3790

390384.4720

6.384

133

588935.5830

390387.1490

3.867

134

588932.1190

390388.8680

4.734

135

588927.7560

390390.7060

6.652

136

588921.7070

390393.4740

6.004

137

588916.2750

390396.0320

2.802

138

588913.7420

390397.2300

2.290

139

588911.6720

390398.2100

1.033

140

588910.7020

390398.5660

4.301

141

588906.7580

390400.2810

3.882

142

588903.2700

390401.9850

4.091

143

588899.5820

390403.7550

7.661

144

588892.4910

390406.6560

3.890

145

588889.0200

390408.4120

3.783

146

588885.5720

390409.9690

7.062

147

588879.1060

390412.8080

4.562

148

588874.9440

390414.6770

6.388

149

588869.1470

390417.3610

17.096

150

588853.6970

390424.6800

6.103

151

588848.1700

390427.2680

5.410

152

588843.2800

390429.5830

5.522

153

588838.2320

390431.8220

16.694

154

588823.0580

390438.7810

12.800

155

588811.4040

390444.0750

4.181

156

588807.5452

390445.6840

10.550

157

588797.9547

390450.0799

1.280

158

588796.7850

390450.6000

13.100

159

588784.8140

390455.9200

3.288

160

588781.8480

390457.3390

2.899

161

588779.2660

390458.6570

5.588

162

588774.0978

390460.7825

9.229

163

588765.7297

390464.6751

5.472

164

588760.7686

390466.9828

11.181

165

588750.6306

390471.6986

9.430

166

588742.0800

390475.6760

9.405

167

588733.7380

390480.0190

6.550

168

588727.8340

390482.8550

2.948

169

588725.1830

390484.1450

4.367

170

588721.2580

390486.0590

3.113

171

588718.4430

390487.3890

1.924

172

588716.6660

390488.1270

5.762

173

588711.4366

390490.5470

4.391

174

588707.4400

390492.3660

15.344

175

588693.5170

390498.8140

11.100

176

588683.3600

390503.2910

3.420

177

588680.1880

390504.5690

15.042

178

588666.4180

390510.6220

10.276

179

588657.1780

390515.1190

4.839

180

588652.7980

390517.1760

6.966

181

588646.4640

390520.0750

5.164

182

588641.8140

390522.3200

2.841

183

588639.1900

390523.4100

15.450

184

588625.1100

390529.7700

15.228

185

588611.1940

390535.9540

9.844

186

588602.2660

390540.1010

5.393

187

588597.3970

390542.4190

9.552

188

588588.6558

390546.2703

5.651

189

588583.3200

390548.1320

7.520

190

588576.5860

390551.4800

4.268

191

588572.7820

390553.4160

3.188

192

588569.8530

390554.6750

15.104

193

588556.1010

390560.9210

4.870

194

588551.7080

390563.0220

2.503

195

588549.4200

390564.0370

6.190

IVO

jyuouu.ozyu

2. j j /

197

588541.6130

390567.Ț67Q'

^"-9.715

198

588532.7,576,

390'571.4610'

"'■5J33-

199

588524.3800

390575-.1000

9.449

200

5885țî7556

390578.96 ip.

9.902

S=621/'mp P=1271.582nP T'MEMORIU TEHNIC
  • 1. Adresa imobil: Strada SITARILOR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-2-III, L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 105 până în punctul nr. 104 de strada Gheorghe Sion;

-în latura de Vest: din punctul nr. 104 până în punctul nr. 61 de gard de metal și beton; din punctul nr. 61 până în punctul nr. 58 de gard de lemn; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 53 de gard de metal și beton; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 50 de gard de lemn; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 36 de gard de metal și beton; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 35 de stradra Vlădeasa; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 27 de gard de metal și cărămidă; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 23 de gard de lemn și beton; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 20 de gard de metal și beton; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 de gard din lemn; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 18 de strada Vulpii; din punctul nr. 18 până în punctul nr. 6 de gard de metal și beton; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 1 de gard de beton;

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 200 de strada Partizanilor;

-în latura de Est : din punctul nr. 200 până în punctul nr. 198 de gard de lemn; din punctul nr. 198 până în punctul nr. 191 de gard de metal și beton; din punctul nr. 191 până în punctul nr. 189 de gard de lemn; din punctul nr. 189 până în punctul nr. 178 de gard de metal și beton; din punctul nr. 178 până în punctul nr. 177 de gard de lemn; din punctul nr. 177 până în punctul nr. 175 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 175 până în punctul nr. 167 de gard de metal și beton; din punctul nr. 167 până în punctul nr. 166 de strada Vlădeasa; din punctul nr. 166 până în punctul nr. 162 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 162 până în punctul nr. 159 de gard metalic; din punctul nr. 159 până în punctul nr. 156 de gard din lemn; din punctul nr. 156 până în punctul nr. 149 de gard de metal și beton; din punctul nr. 149 până în punctul nr. 146 de gard de lemn; din punctul nr. 146 până în punctul nr. 138 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 138 până în punctul nr. 114 de gard de metal și beton; din punctul nr. 114 până în punctul nr. 112 de gard de lemn; din punctul nr. 112 până în punctul nr. 105 de gard de metal și beton.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 6910 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 20830 înscris în Cartea Funciară numărul 309631 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 799 m2 ; numărul topografic 20688 înscris în Cartea Funciară numărul 309644 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de4547Am2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 6211 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 6211 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se,suprapune cu numărul cadastral 25605 —dosar 67634/09.07:2009 — executant Dan Aurel.


  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 8 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Octombrie 2019

întocmit: SC DAMARWNSULT SRL