Hotărârea nr. 867/2019

Hotărârea 867/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, '

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 612552 din 27.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de.. specialitate nr. 612949 din 27.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1139;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Călărașilor, cu suprafața măsurată de 2.490 mp., provenind din CF nr. 303294 Cluj-Napoca, nr. topo. 8830/1, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2 Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 867 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 867/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada CĂLĂRAȘILOR, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                   9

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

9
Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. peniru modificarea Și completarea Guvernului nr. 969/2002 privind


Pagina t

193/2006

Hotărârii atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepjia municipiului Cluj-Napoca...................... 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bis/20. II1.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în iemeiul ari. 108 din Constiiuția Româniși, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . ’7ind atestarea domeniului public ai județului Clu], precum ar al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor șl comunelor din județul Cluj"

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la d^me public al județului Cluj, precum și al municipiile^ eș și comunelor din județul Cluj a bunurilor eț 'jnss anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . |ez hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sc-bastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

’) Hotărârea Guvernului nr. 193/20gS^a fost publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea t.nr. 243 din 20 martie 2003 și este si în acest număr bis.

LâNCBL

NATUi.V.H. U J. . ({ ,t r A » t t o VI PVtW,K*iTWK’tMrtiKM ir.i


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cere re

181536

Ziua

30

Luna

10

Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


TEREN                                                                                Nr. CF vechi: 166492

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Șuprafa6a,*r(rnp)

/'vsiruu'jT'O .'o

Observații / Referințe

Al

Top: 8830/1

/LȚ-Din acteî2.'37Sj:>\

MasuFâta:«.£p|

Strada Șerpuitoare

Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitdâreladreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

31753 / 18.08.2006

Act nr. 1136/2006 dosar 6157/2005, emis de Judecătoria Cluj-Napoca

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în rang serial câștigat prin încheierea de carte funciara nr 3640/1938, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al         1        .

(provenita din conversia CF 166492)

1) MUNICIPIUL CLUJ

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8830/1

-

Strada Șerpuitoare

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

-

Din acte: 2.379; Masurata:-

-

-

8830/1

Strada Șerpuitoare


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată -de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                   f

S-a achitat tariful de 20 R.ON, chitanța nr. CJ15C47430/30-10-2015, pentru serviciul de publicitate^:. Imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

03/11/2015


Data eliberării,

_J.___/____

NOV.f

ț

£

..

r

I

|

1

I

5

li”7888811 MBE ' 1W38BK


O

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Călărașilor, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CI'

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

303294(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

8830/1

Strada Șerpuitoare

2379

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

2379

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

8830/1

Nou

Strada Călărașilor

2490

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2490 mp

---/ O    --ombrie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Călărașilor, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct

X

[m]

Y

[m]

1

587220.1660

391617.9630

2

587220.7880

391618.2560

3

587222.5750

391619.7620

4

587236.3010

391639.2460

5

587248.0460

391655.7200

6

587259.4910

391671.9150

7

587268.4930

391684.5620

8

587285.9980

391710.2150

9

587292.7930

391719.2740

10

587296.6460

391723.9060

11

587303.6690

391732.3120

12

587313.8450

391744.0580

13

587318.8290

391750.0860

14

587321.3370

391753.5430

15

587323.4650

391757.5830

16

587324.0150

391759.0550

17

587324.7520

391761.0630

18

587325.8980

391764.4940

19

587326.5720

391768.5590

20

587328.8030

391782.2580

21

587331.4310

391798.3660

22

587333.2260

391809.0320

23

587335.2510

391823.1180

24

587332.6660

391829.3630

25

587350.0013

391833.9077

26

587348.6115

391832.2490

27

587346.8502

391828.9423

28

587345.0687

391823.5623

29

587344.4832

391821.3003

30

587342.6910

391812.6927

31

587341.0170

391803.4940

32

587339.4550

391793.1210

33

587337.7857

391782.6822

34

587337.7500

391782.5200

35

587336.8700

391777.3000

36

587333.1200

391753.5700

37

587322.2100

391740.6100

38

587318.9400

391736.8540

39

587314.2730

391731.4340

40

587312.4590

391729.2850

41

587305.2440

391720.9150

42

587302.8310

391718.0330

43

587293.9480

391704.6440

44

587292.3430

391705.1600

45

587281.5300

391686.3200

46

587279.9500

391683.9500

47

587274.7550

391676.3150

48

587271.1610

391671.3120

49

587266.9210

391665.4940

50

587261.9900

391658.4580

51

587259.2430

391654.3450

52

587256.4340

391650.3030

53

587248.4820

391639.3190

54

587239.2510

391626.2160

55

587230.9980

391614.7570

56

587230.0850

391613.0920

57

587229.4920

391611.3190

58

587229.2590

391609.5330

59

587219.5090

391609.6510

60

587218.9480

391610.6160

61

587216.9660

391611.3490

62

587215.7500

391611.5600

63

587203.8460

391610.9796

64

587205.8050

391614.3320

65

587206.4254

391615.6674

66

587207.0800

391615.5990

67

587213.1950

391616.3830

68

587214.1730

391616.5780

69

587216.2670

391616.9010

70

587218.2340

391617.3850

Data: Octombrie 2019Data: Octombrie 2019


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Călărașilor, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr. PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587220.1660

391617.9630

0.688

2

587220.7880

391618.2560

2.337

3

587222.5750

391619.7620

23.833

4

587236.3010

391639.2460

20.232

5

587248.0460

391655.7200

19.831

6

587259.4910

391671.9150

15.524

7

587268.4930

391684.5620

31.056

8

587285.9980

391710.2150

11.324

9

587292.7930

391719.2740

6.025

10

587296.6460

391723.9060

10.954

11

587303.6690

391732.3120

15.541

12

587313.8450

391744.0580

7.822

13

587318.8290

391750.0860

4.271

14

587321.3370

391753.5430

4.566

1       15

587323.4650

391757.5830

1.571

16

587324.0150

391759.0550

2.139

17

587324.7520

391761.0630

3.617

18

587325.8980

391764.4940

4.120

19

587326.5720

391768.5590

13.879

20

587328.8030

391782.2580

16.321

21

587331.4310

391798.3660

10.816

22

587333.2260

391809.0320

14.231

1 23

587335.2510

391823.1180

6.759

24

587332.6660

391829.3630

17.921

25

587350.0013

391833.9077

2.164

26

587348.6115

391832.2490

3.747

27

587346.8502

391828.9423

5.667

28

587345.0687

391823.5623

2.337

29

587344.4832

391821.3003

8.792

30

587342.6910

391812.6927

9.350

31

587341.0170

391803.4940

10.490

32

587339.4550

391793.1210

10.571

33

587337.7857

391782.6822

0.166

34

587337.7500

391782.5200

5.294

35

587336.8700

391777.3000

24.024

36

587333.1200

391753.5700

16.941

37

587322.2100

391740.6100

4.980

38

587318.9400

391736.8540

7.152

39

587314.2730

391731.4340

2.812

j 40

587312.4590

391729.2850

11.050

41

587305.2440

391720.9150

3.759

i 42

587302.8310

391718.0330

16.068

43

587293.9480

391704.6440

1.686

44

587292.3430

391705.1600

21.722

i 45

587281.5300

391686.3200

2.848

46

587279.9500

391683.9500

9.235

47

587274.7550

391676.3150

6.160

48

587271.1610

391671.3120

7.199

49

587266.9210

391665.4940

8.592

50

587261.9900

391658.4580

4.946

51

587259.2430

391654.3450

4.922

52

587256.4340

391650.3030

13.560

53

587248.4820

391639.3190

16.028

54

587239.2510

391626.2160

14.122

55

587230.9980

391614.7570

1.899

56

587230.0850

391613.0920

1.870

57

587229.4920

391611.3190

1.801

58

587229.2590

391609.5330

9.751

59

587219.5090

391609.6510

1.116

60

587218.9480

391610.6160

2.113

61

587216.9660

391611.3490

1.234

62

587215.7500

391611.5600

11.918

63

587203.8460

391610.9796

3.883

64

587205.8050

391614.3320

1.472

65

587206.4254

391615.6674

0.658

66

587207.0800

391615.5990

6.165

67

587213.1950

391616.3830

0.997

68

587214.1730

391616.5780

2.119

69

587216.2670

391616.9010

2.026

70

587218.2340

391617.3850

2.017

S = 2490 mp P=572.803mMEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada CĂLĂRAȘILOR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 29 de gard din metal și beton; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 30 neîmprejmuit; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 35 de gard din metal și beton; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 36 de gard din lemn; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 42 de gard din metal și beton; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 43 de strada Domei; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 49 de gard din metal și beton; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 58 de gard din metal;

-în latura de Vest: din punctul nr. 58 până în punctul nr. 59 de strada Augustin Bunea;

-In latura de Sud: din punctul nr. 59 până în punctul nr. 63 neîmprejmuit; din punctul nr. 63 până în punctul nr. 2 de gard din metal; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 24 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 25 de strada Cetății.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 2249 m2.

In regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 8830/1 înscris în Cartea Funciară numărul 303294 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 2379 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2490 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2490 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTIC ROMPOS au fost determinate 8 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.Data întocmirii:

Octombrie 2019

587400PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE AIMOBILULUI

Scara 1:100(/j*            "Lv


O8STZZ’pwjustt. Augusto ; Bun»


r. top. 8906 i


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

s ^dresa îfndj^^i    ,-T

2490

Municipiul Ctajs. jlapoca, strada Călărașilor, Intravilan, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


587300

587200

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

2490

-

Total

2490

-

B. Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2490 mp

Suprafața din act = 2490 mp

Executant: SC'DÂMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm Executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

întocmirii documentației! cad astrale și corespondența acesteia

atribuirea numărului cadastral

: cu realitatea din teren

i- ,

1A

2/

\ // _____

‘5

V f

\ i L E TS

Semnătura și parafa

Semnătura

și ștampila             C\ /

Data:

V.

Ștampila BCPI

Data: Octdmbrie 2019    1          /

BZ