Hotărârea nr. 866/2019

Hotărârea 866/2019 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară

a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625298/1/03.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 625702/45/30/04.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin 1, 2 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002, privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 14521 mp., cu nr. topo. 9072/1/1, 9073/3/1, înscris în CF nr. 282166 Cluj-Napoca, astfel:

 • - teren în suprafață de 12649 mp., cu n. topo. 9072/1/1/1, 9073/3/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 282166 Cluj-Napoca;

 • - teren în suprafață de 1872 mp., cu n. topo. 9072/1/1/2, 9073/3/1/2, care va intra în componența terenului aferent Cimitirului Crișan.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 1944 mp., cu nr. topo. 9358/1/3/1/1, înscris în CF nr. 300038 Cluj-Napoca, astfel:

 • - teren-curte, în suprafață de 1576 mp., cu nr. topo. 9358/1/3/1/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 300038 Cluj-Napoca;

 • - teren în suprafață de 368 mp., cu nr. topo. 9358/1/3/1/1/2, care va intra în componența terenului aferent Cimitirului Crișan.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 3970 mp., cu nr. topo. 9049/1, înscris în CF nr. 264191 Cluj-Napoca, astfel:

 • - teren în suprafață de 3749 mp., cu nr. topo. 9049/1/1, care va fi reînscris în CF nr. 264191 Cluj-Napoca;

 • - teren în suprafață de 221 mp., cu nr. topo. 9049/1/2, care va intra în componența terenului aferent Cimitirului Crișan.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului-teren aferent cimitirului Crișan, în suprafață de 18740 mp., identificat prin nr. topo. 9074/2, 9074/1, 9072/1/1/2, 9073/3/1/2, 9358/1/3/1/1/2, 9049/1/2, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 866 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 866/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

CIMITIRUL CRIȘAN, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT Autorizația: Seria RO-B-J Nr. ț

CLUJ-NAPOCA

-IULIE 2019- 'tW .*ANCPî               EXTRAS BE CARTE FUfstCEAP^

PEi^ȚRîJ !KFORS£ÂRE

Carte Funciară Nr. 264/ST. Cluj-Napoca


Ăx^-usa-                    Et- Z::țL~,,f L^.

j Silr., Mr, cadastraî \ „              .    . I

i Crt i Nr. topografic i             U»»J <

I

J

_

Ofosem-ețîi / Keferirațc.


s.£'35


B. Partea OL Proprietare și aste

înscrieri privitoare Da dreptul de proprietate și aflte dreptwd reaie

Referințe

3640 / 08/O3/1S38

Cerere nr. 0;

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATEprin comasație și prevăzute la transformare, dobândit crin Leae. cota actuala 1/i

Al

1) MUNICIPiUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF1473)

B2 .

acest imobil nu mai face obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea HO. SARCTM .

< ' 22^/£ / / /S

ff-CL. IZL/''


/f

9 o&/.'z
. înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, i drepturi reale de garanție și sarcini                 ț

----------------------------------------------------------------J

Rererituțe

NU SUNT                                                                                ;

g              Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 307324 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                               •                              Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc; Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9074/1

61

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5517 / 19/11/1948

Act nr. cerere si plan de împărțire aprobat cu Decret 12739/19458 a Primăriei Orașului Cluj (Declarație dată în Cluj la 21,07.1948);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) ORAȘUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată, acest imobil neformând obiect de circulație se abnotează din cartea funciară

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

   » Referințe

NU SUNT

HlH

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001._________________Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

|Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9074/1

61

* Suprafața este determinată in

proiecție Stereo 70.

- - >-.-fe;fr^KĂfelj"lăNIAREjMOBiL,

fJeanietrîs pentru acest imobil mi afastgsit.

Pate referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe       |

1

drum

61

-

. -

-

Teren pentru str. Kaiandas

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5562/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul dr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-02-2018

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca


LANC2L

c                -li


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 300038 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                    Nr. CF vechi:6270

Adresa: Loc. ClujrNapoca, Str Câmpeni, Nr. 13, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ăi

Top:

9358/1/3/1/1

1.944

Teren-curte

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1389 / 21/02/1958

Sentința Civila nr. 8270/1957, din 04/12/1957 emis de TRIBUNALUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ (dos. 9954/1957):

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdrept de proprietate pe baza decretului 111/1951, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 1/1

Al

1) STATULUI ROMÂN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6270)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9358/1/3/1/1

1.944

Teren-curte

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

CiBometria pen tru acest irtiohU nu a fostgsif.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Țarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1..

curți

construcții

DA

1.944

-

.- . -

.....

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5878/13-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.

Data soluționării,

15-02-2018

Data eliberării,

/ /

AS.Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANGPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

.r'ăl                              PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 282166 Cluj-Napoca


Nr. cerere

Ziua

Luna

Anul


Cod verificare


100068716551


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:31822


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9072/1/1, 9073/3/1

14.521


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale


Referințe


3923 / 08/07/1975________ _______________________________________________

Act nr. 0 (plan de comasare șl reînpărțlre a terenurilor, sentință civilă nr. 11714/1998, dosar nr. 7979/1998-ludecătoria clul-Napoca-închelere nr. 6648/05.05.2000);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de expropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31822)

B2

Intabulare, drept de SERVITUTEdrept de servitute de trecere asupra imobilului cu nr. top. 9072-9073/3, în favoarea imobilelor cu nr. top. 9062/2, 9063/2, 9064. 9066, 9069/3, 9069/4, 9073/1

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31822)


6127 / 16/01/2015

înscris Sub Semnătură Privata nr. 4, din 12/01/2015 emis de SPITALUL CLINIC CF CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 181959/29-12-2014 emis de BCPI Cluj-Napoca; act administrativ nr. 368057/43/08-11-2013 emis de Primăria mun Cluj-Napoca; act administrativ nr. 6753/07-01-2015 emis de mun Cluj-Napoca -Direcția impozite si taxe locale; act normativ nr. 1705/29-11-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 7/05-01-2011 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 49684/09-12-2014 emis de MINISTERUL TRANSPORTURILOR; act administrativ nr. 15.128/R/2014/11-12-2014 emis de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE- Instituția Prefectului- Județul Cluj; act administrativ nr. 1940/12-02-2015 emis de MAI -INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL CLUJ; act normativ nr. HOT 1705/29-11-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. HOT 7/05-01-2011 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 368057/43/08-11-2013 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA;);


88


imobilul de sub A se dezmembrează astfel : - teren în suprafața de 19876 mp cu nr top. 9072/1/1, 9073/3/14 se reinscrie in acest cf in favoarea vechilor proprietari

- teren In suprafață de 2200 mp cu nr. cadastral 310330 mp se transcrie in cf nou 310330 Cluj Napoca in favoarea Statului Român în administrarea oprativa a

SPITALULUI CUNIC CF CLUJ-NAPOCA139636 / 01/08/2018     _______________________________________

Act Administrativ nr. 330, din 14/06/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Ă^\ din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 611, din 06/07 LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 325842, din 06/07/20, Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 280415/431, din 12/06/2017 emis d^WîțhjMîȘ Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 120251, din 12/07/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA;

Se notează respingerea cererii cu nr.139636/02.08.2018, ce are ca obiect prima înscriere__

234449 / 19/12/2018

Act Administrativ nr. 600685, din 17/12/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Administrativ nr. 449687/453, din 26/09/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


nr. 969, NSILIUL j Primăria unicîpiului


B9


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.NAPQ


1 din 3 fi


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Administrativ nr. 594429, din 17/12/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 280415/431, din 12/06/2017 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 611, din 06/07/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 120251, din 12/07/2017 emis de B.C.P.I. CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 330, din 14/06/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUI-NAPOCA;

B10

se diminuează suprafața imobilului înscris în cartea funciară nr. 2821611 Cluj-Napoca, nr. top. 9072/1/1, 9073/3/1 de la 19876 mp la 14521 mp, diferența de 5355 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 333467 Cluj-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

3923 / 08/07/1975

Act nr. 0 (plan de comasare și reînpărțlre a terenurilor, sentință civilă nr. 11714/1998, dosar nr. 7979/1998-ludecătorla dul-Napoca-încheiere nr. 6648/05.05.2000);

CI

Intabula re, drept de SERVITUTEasupra imobilului cu nr. top. 9072-9073/3 se Intabulează dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilelor cu nr. top 9062/2, 9063/2, 9064, 9066, 9069/3, 9069/4, 9073/1

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 31822)

6648 / 05/05/2000

Sentința Civila nr. 11714/1998 (dosar nr. 7979/1998-Judecătoria Cluj-Napoca);

C2

Intabulare, drept de SERVITUTEasupra Imobilului cu nr. top. 9072/1, 9073/3 se Intabulează dreptul de servitute de trecere pe porțiunea indicată pe schiță, în lățime de 4 ml și lungimea de 64 ml în favoarea imobilului cu nr. top 9072/2

Al

OBSERVAT!!: (provenita din conversia CF 31822)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9072/1/1, 9073/3/1

14.521

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

14.521

-

-

9072/1/1, 9073/3/1

teren neconstruitDate referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Topt-9072/1/17

eenstfueW adminlstrative-si social culturale

-

Cu acte


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare. In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P.


Data soluționării,

10-04-2019


Data eliberării, //Asistent Registrator,

CARLA CORINA TODOJRAN PESCARUS
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI .«*. i-vr i țx iȚU'S =4t> â « ¥ i: a a j e șt _> X (           >- «Mfi»! LXîA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 303845 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:863

Pagina 1 din 2


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Gajdu, Nr. 18, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 9074/2

16.218

Cimitirul Reformat

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare și dezmembrare în rang serial câștigat cu încheierea cf nr 5517/1948, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

A1/B.2

1) ASOCIAȚIA PENTRU ÎNMORMÂNTARE A AGRICULTORILOR CLUJENI

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 863)

48641 / 08/04/2014

Act Administrativ nr. 94440 CONEX CU 30969/453, din 18/03/2014 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. L 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. L 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. HOT. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

B3

se notează respingerea cererii cu numărul de mai sus, având ca obiect întabulare drept de proprietate

Al

59351 / 05/05/2014

Act Administrativ nr. 140963/453, din 24/04/2014 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;

B4

Se notează cererea de reexaminare a incheierii de carte funciara nr 48641 / 08.04.2014 formulata de Primăria Municipiului Cluj Napoca

Al

-------------------------------—---------------------- înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini         / O x

’■ X ----------------------------

__     Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 9074/2

16.218

Cimitirul Reformat

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

16.218

-

-

-

Cimitirul Reformat

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/08/2019, 09:31

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: CIMITIRUL CRIȘAN, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul teren cu categoria de folosință „curți construcții” situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

în latura de Nord: din punctul nr. 34 până în punctul nr. 43 de gard din beton; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 52 de gard din plasă de sârmă;

în latura de Est: din punctul nr. 52 până în punctul nr. 1 de gard din beton;

In latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 13 de gard din beton;

în latura de Vest: din punctul nr. 13 până în punctul nr. 34 de gard din beton.

Imobilul este proprietatea Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu: număr topografic 9074/2, înscris în Cartea Funciară numărul 303845 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 16218 mp, număr topografic 9072/1/1, 9073/3/1 înscris în Cartea Funciară numărul 282166 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 14521 mp, număr topografic 9358/1/3/1/1, înscris în Cartea Funciară numărul 300038 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1944 mp, număr topografic 9074/1, înscris în Cartea Funciară numărul 307324 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 61 mp; număr topografic 9049/1, înscris în Cartea Funciară numărul 264191 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3970 mp.

Prezenta documentație nu afectează SERVITUTEA menționată în CARTEA FUNCIARĂ numărul 282166, conform planurilor de situație anexate.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 18740 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 18740 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Alt. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat și modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda radierii. Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate punctele de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu buloane metalice.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iulie 2019


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT Ș3R.L certData: IuIie2019


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970
Cimitirul Crișan, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

M

Y rmi

1

587611.0658

392041.6761

2

587610.3789

392035.9192

3

587605.6156

392035.3462

4

587611.5268

392019.1558

5

587614.6598

392006.1610

6

587617.3652

391997.48X9

7

587623.1789

391984.8862

8

5X7632.4061

391966.6132

9

587641.9045

391947.7551

10

5S7652.2355

3919272093

11

5876605287

391910.6552

12

5S7661.7065

39190S.8278

13

58766S.1387

391905.9739

14

5S7670.9100

391910.8640

15

587675.1990

391918.4910

16

587681.4340

391929.4620

17

5876882390

3919402220

20

587690.8970

391944.4900

21

587691.8120

391945.8000

22

5876952900

391949.46X0

23

5X7700.5580

391954.3950

24

587703.4510

391956.9140

25

58770S.47X0

391960.6060

26

587714.6500

391964.9050

27

5S7721.1730

3919685300

28

587725.5310

391970.9640

29

587736.6920

391976.4590

30

587741.1460

39197S.7300

31

587752-5100

391983.8710

32

5877615220

3919X8.0870

33

587770.7890

3919923380

34

587774.0690

391993.8130

35

5S7772.0960

391999.0010

36

5877695410

3920062080

37

587767.2210

3920132740

38

5X7766.4350

392013.6520

39

5S7764.3830

392020.4420

40

5877642500

392023.4200

41

5S77632790

392028.1660

42

5S7764.5630

392030.4120

43

5X7766.4260

392031.4100

44

5X7767.7300

392041.X6X0

45

587766.8150

392051.9090

46

587771.6960

3920555870

47

5X7770.2670

3920662600

48

5X77685070

392079.7940

49

5X7767.6170

3920X55940

50

587766.0440

3920X7.4590

51

5X7763.8770

392088.7290

52

5X77642X60

392096.6500

53

5877532340

392096.3030

54

587749.6650

3920955180

55

587737.2870

3920872560

56

587730.0290

3920X32190

57

5X7727.7440

392082.0630

58

5X7725.0480

392081.9200

59

587717.8230

3920822890

60

587710.4910

3920823070

61

5X77053420

392082.0310

62

5X7697.9260

3920812400

63

5876923540

392083.4520

64

5876X42270

3920X5.4410

65

587677.9530

3920X5.4230

66

587671.4410

392083.4760

67

587664.4140

3920X1.9840

68

5X7656.9320

392080.0790

69

587652.4030

392078.6X00

70

58765129X0

3920765400

70’

587651.0380

392076.4050

71

587650.1710

392074.1060

71’

587644.8640

3920735780

72

5X7636-59X0

392071.9570

73

5X7633.6920

392071.086X

74

587634.4860

3920655770

75

587636.1600

392056.4020

76

5X7636.5040

392052.9240

77

5X7635.9590

3920503690

78

587634.4660

392045.6040

79

587633.4000

392040.8010

80

5X7631.1960

392039.6460

81

5X76262120

392038.4700

82

5X7623.6880

392038.7230

83

587613.8600

392040.6340întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Data: Iulie 2019Sistem de proiecție Stereografic 1970
Cimitirul Crișan, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr.

Pcl

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m)

• 1

587611.0658

392041.6761

5.798

2

587610.3789

392035.9192

4.798

3

587605.6156

392035.3462

17.236

4

587611.5268

392019.1558

13.367

5

587614.6598

392006.1610

9.084

6

587617.3652

391997.4889

13.879

7

587623.1789

391984.8862

20.471

8

587632.4061

391966.6132

21.115

9

587641.9045

391947.7551

22.997

10

587652.2355

391927.2093

18.515

11

587660.5287

391910.6552

2.174

12

587661.7065

391908.8278

7.037

13

587668.1387

391905.9739

5.621

14

587670.9100

391910.8640

8.750

15

5S7675.1990

391918.4910

12.619

16

587681.4340

391929.4620

12.731

17

587688.2390

391940.2220

5.028

20

587690.8970

391944.4900

1.598

21

587691.8120

391945.8000

5.055

22

587695.2900

391949.4680

7.213

23

587700.5580

391954.3950

3.836

24

587703.4510

391956.9140

6.237

25

587708.4780

391960.6060

7.522

26

587714.6500

391964.9050

7.463

27

587721.1730

391968.5300

4.992

28

587725.5310

391970.9640

12.440

29

587736.6920

391976.4590

5.000

30

587741.1460

391978.7300

12.473

31

587752.5100

3919S3.8710

9.949

32

587761.5220

391988.0870

10.196

33

587770.7890

391992.33S0

3.596

34

587774.0690

391993.8130

5.551

35

587772.0960

391999.0010

7.646

36

587769.5410

392006.2080

7.437

37

587767.2210

3920132740

0.872

38

587766.4350

392013.6520

7.093

39

587764.3830

392020.4420

2.981

40

587764.2500

392023.4200

4.844

41

587763.2790

392028.1660

2.587

42

5S7764.5630

392030.4120

2.113

43

587766.4260

392031.4100

10.539

44

587767.7300

392041.8680

10.083

45

587766.8150

392051.9090

6.112

46

587771.6960

392055.5870

10.768

47

587770.2670

392066.2600

13.648

48

587768.5070

392079.7940

5.868

49

587767.6170

392085.5940

2.440

50

587766.0440

392087.4590

2.512

51

587763.8770

392088.7290

7.932

52

587764.2860

392096.6500

11.057

53

587753.2340

392096.3030

3.654

54

587749.6650

392095.5180

14.882

55

587737.2870

392087.2560

8.305

56

587730.0290

392083.2190

2.561

57

587727.7440

3920S2.0630

2.700

58

587725.0480

392081.9200

7.234

59

587717.8230

392082.2890

7.332

60

587710.4910

392082.3070

5.156

61

587705.3420

392082.0310

7.458, 1

62

587697.9260

392081.2400

5.99^

63

587692.3540

392083.4520

sA i

64

587684.2270

392085.4410

6^74

65

587677.9530

392085.4230

6^79^

66

587671.4410

392083.4760

7; 184

67

587664.4140

392081.9840

1721

68

587656.9320

392080.0790

4740 ț

69

587652.4030

392078.6800

2.4(18

70

587651.2980

392076.5400

0.293

70'

587651.0380

392076.4050

2.«\

71

587650.1710

392074.1060

5.333 -v

71'

587644.8640

392073.5780

8.423

72

587636.5980

392071.9570

3.033

73

587633.6920

392071.0868

5.567

74

587634.4860

392065.5770

9.326

75

587636.1600

392056.4020

3.495

76

587636.5040

392052.9240

2.612

77

587635.9590

392050.3690

4.993

78

587634.4660

392045.6040

4.920

79

587633.4000

392040.8010

2.488

80

587631.1960

392039.6460

5.121

81

587626.2120

392038.4700

2.537

82

587623.6880

392038.7230

10.012

83

587613.8600 |

392040.6340

2.982

S = 18740 mp P=603.234mîntocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Cimitirul Crișan, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

303845

(Nr. CF. vechi 863)

A+l

9074/2

Cimitirul Reformat

16218

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

282166

(Nr. CF. vechi 31822)

A+l

9072/1/1,

9073/3/1

Teren neconstruit

14521

STATUL ROMÂN

Intabulare, dreptde SERVITUTE asupra imobilului cu nr. Top 9072-9073/3 se intabulează dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilelor cu nr. Top 9062/2, 9063/2, 9064, 9066, 9069/3, 9069/4, 9073/1.

Intabulare, drept de SERVITUTE asupra imobilului cu nr. Top 9072/1,9073/3 se . intabulează dreptul de servitute de trecere pe porțiunea indicată pe schiță, în lățime de 4 ml și lungime de 64 ml în favoarea imobilului cu nr. Top 9072/2.

300038

(Nr. CF. vechi 6270)

A+l

9358/1/3/1/1

Teren-curte

1944

STATUL ROMÂN

Nu sunt

307324

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

9074/1

Teren pentru str.

Kalandas

61

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

264191

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

9049/1

-

3970

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

36714

â

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

300038

(Nr. CF. vechi 6270)

A+l

9358/1/3/1/1/1

Teren-curte

1576

STATUL ROMÂN

Nu sunt

NOU

A+l

9358/1/3/1/1/2

Teren-curte

368

STATUL ROMÂN

Nu sunt

282166

(Nr. CF vechi 31822)

A+l

9072/1/1/1, 9073/3/1/1

Teren neconstruit

12649

STATUL ROMÂN

Intabulate, drept de SERVITUTE asupra imobilului cu nr. Top 9072-9073/3 se Intabulează dreptul de servitute de trecere în favoarea imobilelor cu nr. Top 9062/2, 9063/2, 9064, 9066, 9069/3, 9069/4, 9073/1.

Intabulate, drept de SERVITUTE asupra imobilului cu nr. Top 9072/1, 9073/3 se Intabulează dreptul de servitute de trecere pe porțiunea indicată pe schiță, în lățime de 4 ml și lungime de 64 ml în favoarea imobilului cu nr. Top'9072/2

NOU

A+l

9072/1/1/2, 9073/3/1/2

Teren neconstruit

1872

STATUL ROMÂN

264191

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

9049/1/1

-

3749

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

NOU

A+l

9049/1/2

-

221

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt


C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

9074/2, 9358/i/3/i/LZ2-,-9U7^t/wa,

9073/3/1/2, 9,0%Ț9O49Zi/2£ j'

Nou

Cimitirul Crișan

18740

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 18740 mp
PLAN DE IDENTIFICARE - CARTE FUNCIARĂ

Scara 1: 1000


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


J_ 5878M
Nr. cadastral

Suprafa|a măsurată a imobilului (mp)

-------u      ■ c / —

AtfcțsșHmajiilului

18740

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, Ctfnltirul Cri șan, judelui Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca


I          587600

1


ș SI


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Men|iuni

1

Cc

18740

Imobil împrejmuit cu gard din plasă de sârmă și gard din beton

Total

18740

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 18740 mp Suprafața din act= 18740 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale ^.corespondența acesteia

/       A citvrealitatea din teren

/•      < v. V ••   Z-"

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

t <‘L

.V\\ '■ \ A / /j \VNsX\//

1 ' 1

Zi® ■'      ■ ■/

Semnătura și parafa

Semnătura

și ștampila

Data:

Data: Iulie 2019

Ștampila BCPI

Q.
AL

!

*0 /IA

M V

MANIEI

*

PARTEA 0

hi I -XVI») - Nr. 248 bis

LEG'h DECHE

TE, HOTÂRÂRI Șl ALTE A'CTE

Luni, 20 martie 2005

SUOR


Anexa nr. V -Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru

Guvernului- nr. 969/2002 privind arestarea domeniului pubiic a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................


Pagina


3-447i            j * .y § £

•?


MQNiTpRj.LpFÎCiAL AL ROMAMgl, PAF®* ;L/Jr. 2

H O IA fi Oh LE G OVE RMLUî fiT-0 -...A

•>

GUVERNUL ROMÂMB


HOTĂRÂRE

psnîra            ș! compteteirsa Hotărârii Guverniihit nr, 96972992

privind aîestarsa domeniul pubHc si jvdețukis Chij, precum fi ai m^niicipcilo^ oraș^DT.< si ©©miineîor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Hapoca*)

în temeiul art 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ÂrțiscȘ yniș. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea- domeniului public al județului Cluj, precum ai. muilicifi^ Orașelor și comunelor din județul Cluj, cu jpț1âimfi|șj§i^iulu! Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficffli^i^iîâniei, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septemblte 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și                      cum urmează:

avea următorul cuprins:

>                   domeniului public-sl județusui Cluj

'              ai municipiiloi-,~oîașelo7 și ■ceimmeior

7W-'          din județul Cluj"


%4;


 • 2. Articolul iunie va avea următorul cuprins:     liSȘȘ?

„Articol unic. — Se atestă apartenența la

public a-' jud?'’Tui Cluj, precum și al municipiilor., ora'ș<' “ • și comunelor din județul Giuj a bunurilor cuprinseianexele nr. 1 —80 care fac parte integrantă din prez^^j hotărâre."                                      XA

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce- o nouă anexă, afipE

nr. 1\ cu îi'itol. „inventarul bunurilor care apâSgjj domeniului public a! municipiului.Cluj-Mapoca*’, conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotăra,

V

PRIM-MINISTRU

CĂLlH pOPES'CO-TAmCEWU


&■

A

>...■

-ff.r <

03

p. Ministrul administrației șHntemefor, Paul Vicios- Dobra, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebasîien Teodor Gheo-rghs Viădesca

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

if

w-


°) Hotărârea Guvernului nr. 193/200S a fost publicată în Monitorul Oficial al Româniși, Partea I, nr. 243 din 20 martie 200S șl este acest număr bis.

ăi/ •                              ' •.                 . . c-, T '’T- '

. ■...... ■

• i.'.l-j-------

■ : ’


L-'i'S'-..

?.X....................................

*1 . . .... . .... .........

4                          . I

5

...........~"““j

moS.CiWP®f?7ii:iVA>GML GA0OR

B-SSi2Î bac. ÎOBO nr. 20      •'

1680

3,000.001 Muntelalui Cful • Natnco

.. w

I^VOăsmîSlJATivrrMATEI CORwT- bronz

Slr. Motel Corvin nr. 6 -

1030

IS.OOO.OOlMunteUtlul Ct’Jl - Hapoce

w

fjtÂWcoMeMOlîATIVÂ - BOLYAI - marmură

B-duli Eroilor nr. 13

1902

10,000.00 iMunlcMul Ciul - Napoca

,935

PLACĂ"CGMEMORĂTiuCBOLYAI- bronz

B-duH Eroilor nr. 13

1952

5.000,00'

Municipiul Cluf- Napoca

986

'PLACĂ COMEMORATIVĂ - PETOFI - marmură

Str. Avram lancu nr. 20

1076

2,000.00

Municipiul Ciul ~ Napoca

:9fl7

PLACĂ COMEMORATIVĂ - KOVARI - merrrurt

Slr. Conotanlln Dalcovlclu nr. 1

1807

8,000.00

Municipiul Cluj - Napoca      ,1

•988

STEMĂ BRESLEI COJOCARILOR

Str. Memorandumului nr. 15

’ 1604

3,000.00

Municipiul Ciu| - Napoca      (

989

STEMĂ-» PIATRĂ

Str. Unfvsroliatll nr. 7-6

1735

2,000.00

Municipiul Ciul - Napoca      |

990

STEMA FAMILIEI RAKOCZI șl ESTERHAZY

Str. UnlvaraltălH nr, fl

soc. XVII

7,000.00

Municipiul Ciul - Napoca      1

991

STATUIA (MICA) A LUI SE, ÎOSIF - granit șl PLACĂCOMEMIORATIVĂ-?-marmura

Str. Unlvsrollâțll nr. 10

15,000.00

Municipiul Clu j - Napoca

992

STEMĂ ORAȘULUI - granit

P-fo Unirii nr. 1

1845

7,000.00

Municipiul Ctu 1 - Nbpbcs

' 993

STATUIA LUI DONĂTH - pronii

10,000,00

Municipiul CSu 1 - Napaca

TOTAL

302,420.09

TOTAL STATUI, MONUMENTE, BUSTURISjl PLĂCI COMEMORATIVE

4,395,230.4311. CIMITIRE CU TERENURI AFERENTE

11.1 CONSTRUCȚII CIMITIRE

994

100300

100260

100270

100170

100160 100190 100200 100320 100150

Cimitirul Central

Adrasc: str. Avram lancu nr.26 Vecin/: str. A.lancu, Calea Țurzll, slr. Șoimului, slr. Mărului Vegcfaf/a-formată din arbori (caslon sălbatic, molizi, frasini ele.) Numur morminte- 60.000 PlojfonnH din baton cimitirul nou

PoefîB de fier

Camera- de gardă clfrilllra Capelă -cimitirul Central ClSdlre cu birouri

Gard

Gard-de prefabricate Locuință paznici cimitire

1505

1,777.30

345.52

538.72

577.41

40,254.47

43,244.24

140.40

3,146.61

14,703.50

Municipiul Cluj - Napoca

995

100340

100330

Cimitirul Eroilor

Vecini: Caiea kurzii, cînilUnJl Evreiesc Cimitirul Contrai

Obelisc- comemorativ al ll-lețs război mondial + 302 cruci funorare

244 manumento funarora - orali sovietici Monument funerar- Eloll Revoluție din Docombilo 1069+ 19 hon. Individuala împrejmuire cimitirul Eroilor împrejmuire clmllirul Eroilor

3,879.10

4,243.41

Municipiu! Cluj - Napoca

996

100200

100370

100360

100350

Cimitirul MMșlur

_

Adresa- str. Govora F.N

Vecini: Cartierul Zorilor, varianta MănSșlur Observator, cartier Mănășlur

Număr monninfe-36.000

CIQdlre Mir MUnllștur

Clopot cu cumpănă

Drumuri piațetele împrejmuire

1079

1,471,091.42 400.01 215,935.18 23,037.47

Municipiul Cluj - Napoca

997

100100

100290

100310

100250

Cimitirul Crlșnn

Adresa- str. Clișeu

Vecini: otr. Crlșsn, slr. Mocanlcllor NumBrmomilnlB-2000

Boculn/B paznici

Itnprvlmuln Gbk! da scândurii

PosrtB otr.Crigan

1507

4,085.34

0,313.81

107.53

405.22

Municipiul Cluj - Napoca

998

Cimitirul                                          /

Adnssa: atr. Pomatuiui FN

(Munlctijlul Ctuj - Napaca
O z q

O tj r


O

TI

O

>

>■ r~


jj

O


ro .Tx.

6o


cr cn i\5 ot™.......:

■0

■ ;1 1 '

2

’, 3

4

5

6

•1 1

Număr morminte -8,000

TOTAL

1,844,713.76

11.2 TERENURI CIMITIRE

999

800030 .

Cimitirul Central

Adresa - slr. Avram lancu nr.28

Suprafața - 219.5Q0 mp

1585 extins 1919

20,335,097.15

Municipiul Cluj - Napoca

1000

800031   ; '

' i • • . •

Clmlllrul Crlșan

Adresa - slr. Mecanicilor nr.22 Suprafața - 16,900 mp

1587

1,483,260.17

Municipiul Cluj - Napoca

1001

800033 .

Cimitirul .Chlntenl

Adresa - slr. Pomelulul FN Suprafața - 60.000 mp

4,856,433.70

Municipiul Cluj - Napoca

1002

803771 .

Cimitirul Mănăștur

Adresa - slr. Govora F.N ,

VecIntCartler Zorilor, variantă Mănăștur .. Suprafața - 119,543 mp

10,491,915.44

Municipiul Cluj - NapocB

1003

803772    ;

Clmlllrul.Eroilor

Vecini: Calea Turzll, clmlllrul Evrelesd, Cimitirul Central

Suprafața - 7.500 mp

694,821.09

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL                                       , i

37,861,527,55

TOTAL CIMITIRE

39,706,241.31
12. DRUMURILE COMUNALE, VICINALE Șl STRĂZILE

1004

1.3.7.' •    ::

1-1 Octombrie

1,890

5,140.80

Municipiul Clu

- Napoca

1005

1.3.7::

13 Septembrie

1,720

101,996.00

Municipiul Clu

- Napoca

1006

1.3.7.'

16 Februarie

2,012

2,414.40

Municipiul Clu

- Napoca

1007

1.3.7.'

A.E.Baconsky

Municipiul Clu

- Napoca

1008

1.3.7.I '    •

Abrudului

W

147,900.00

Municipiul Clu

- Napoca

1009

1.3.7.. ■ ■

Academician Davld Prodan

1,04P.

30,836,00

Municipiul Clu

- Napoca

1010

1.3.7,l

Actorului

3,903

231,447.90

Municipiul Clu

- Napoca

1011

1,3.7.'■

Ady Endre' ■

4,666

341,831.30

Municipiul Clu

- Napoca

1012

1.3.7.'

Agricultorilor

2,208

130,934.40

Municipiul Clu

- Napoca

1013

1.3.7,: ■       ■

Agronomilor

2,208

130,934.40

Municipiul Clu

- Napoca

.10,14

1.3.7,.        '

Aludulul

5,460                                                    1

6,552.00

Municipiul Clu

- Napoca

1015

1.3.7.

Alba Iulie

1,895

112,373.50

Municipiul Clu

- Napoca

.1.016

1.3.7.

Albac

5,240

310,732.00

Municipiul Clu

- Napoca

1017

1.3.7?

Albert Elnsteln

2,267

134,433.10

Municipiul Clu

- Napoca

1018

1.3.7.

Alblol

2,450

2,940.00

Municipiul Clu

- Napoca

.1019

1.3.7.:

Ale$d , ■

1,440

1,728.00

Municipiul Clu| - Napoca

,1020

1.3.7.:

Alexandru Bohătlel

4,650

275,745.00

Municipiul Ciul - Napoca

■1021

1.3.7.':

Alexandru Borza

3,500

4,200.00

Municipiul Ciul - Napoca

11022

1.3.7.: : r

Alexandru Clura

287

17,019.10

Municipiul Clu| - Napoca

■1023

1.3.7.■ .

Alexahdru D. Xenopol

2,642

3,170.40

Municipiul Cluj - Napoca

,'10?4

1.3.7,'   , f

Alexandru Davllla

1,778

2,133.60

Municipiul Clu| - Napoca

' 11025

1.3.7.' i

Alexandru .Donlcl

1,125

1,350.00

Municipiul Ciul - Napoca

11026

1.3.7.

Alexandru Macedonskl

Municipiul Clu| - Napoca

"'1027

1.3.7.'* :

Alexandru Odobescu

3,874

4,408.80

Municipiul Clu| - Napoca

-1P28

1.3.7.'       I

Alexandru Sabla

2,765

3,318.00

Municipiul Clu| - Napoca

'1029

1,3.7,:

Alexandrii Valda Voevod

21,223

1,258,523.90

Municipiul Ciul - Napoca

■1,030

1.3.7.'

Alexandru VlahUtă

11,280.

668,904.00

Municipiul Cluj - Napoca

'.1031

1.3.7;'

Almațulul              S n           A X

3,968

202,368.00

Municipiul Clu| - Napoca

' -1.032

1.3.7.;

Alunului

630

756.00

Municipiul Cluj - Napoca

'.1033

Î.3.7.,

Alvema ■

5,600

1     332,080.00

Municipiul Clu| - Napoca

1034

1,3.7.'

Amos Frăncu

1,830

108,519,00

Municipiul Ciul - Napoca

1035

1.3.7.   ■■■.;:

Ana lpăteAcu.                                    ',

480

T

24,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

',.1036

1,3.7.'■    ■

Analele France

4,410                                                     ' '

261,513.00

Municipiul Clu] - Napoca

1'037

1.3.7,; ■    '

Andrei Mureșanu

8,000

355,800.00

Municipiul Cluj - Napoca.

' 1036

113.7,i ■     ;■

Andreișaguna

2,370

140,541.00

Municipiul Ciul - Napoca

■1039

1,3.7.1,        .

AhghellSălIgny

900                                ‘    7'.'.

..  ..  45,900.00

Municipiul .CIupPNepOce.: .

‘‘1,040

1'.3.7.<l'.., ■(?.

Anina    ..... ,X~

12,775                               ' F '

15,330.00

Municipiul ClwU Napoca

■'1041

1;3.7,'! ■ ?-V|Anlo'n Pa'nn .,,                                  .

3,565

211,404'50

MunlcIplulClul'-(NapocaMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/2OJIL2006