Hotărârea nr. 865/2019

Hotărârea 865/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc.

1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, doamnei Adam Ana și familiei acesteia - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615741/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 615948/451/28.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2 lit. f, art. 55 și art. 56 din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele, Sentința civilă nr. 1434/2019, Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosarul nr. 2446/117/2017*, prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, ale art. 129 alin. 6 lit. b, ale art. 297 alin. 1 lit. c, alin 2, ale art. 333 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 27.11.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia, până la rezolvarea situației locative.

  • (2) Valoarea de inventar a locuinței de necesitate prevăzută la alin. 1 este de 176.946,3 lei;

  • (3) Prețul minimal de închiriere se calculează în conformitate cu H.G. nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe, aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.


Președinte de ședință,

Ștefan TARCEA

Nr. 865 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)