Hotărârea nr. 864/2019

Hotărârea 864/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014,

141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615714/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 615959/451/28.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2 lit. f, 55 și 56 din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată, Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 27.11.2019, Sentința civilă nr. 1434/2019 și Decizia civilă nr. 1517/2019 pronunțată în Dosarul 2446/117/2017 *;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019, cu poziția 28, care cuprinde imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului, nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, cu suprafața utilă de 37,89 m.p., cu structura formată din o cameră, o bucătărie, un hol și o baie, în suprafață de 34,08 mp, și balcon, în suprafață de 3,81 m.p.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică.

Nr. 864 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)