Hotărârea nr. 863/2019

Hotărârea 863/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafață de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU! .UT

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafață de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 127973),

sub nr. topo. 23708/2/S

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafața de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.E 256277 C'luj-Napoca (nr. C.E vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625313/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 625805 din 4.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției economice și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului dc concesiune asupra cotei actuale dc 25/1.424 parte din terenul în suprafață dc 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști. înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 334/1998;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte dir, terenul în suprafață de 1.424 tnp.t situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S, în favoarea domnului Drăgoi Ioan-Laurențiu, având C.N.P.                și a doamnei Drăgoi

Ana, având C.N.P.               , începând cu dala de 26.07.2019, urmare dobândirii în

proprietate a imobilului-spatiu comercial nr. 68, în baza Contractului du vânzare-cumpărare. autentificat prin încheierea nr. 1364 din 26.07.2019.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Direcția juridică.


ni/niviphilui,


Nr. 863 din 10 decembrie 20 9 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)