Hotărârea nr. 862/2019

Hotărârea 862/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2.

consttjui. i .O( :ai . al municipiului CLUJ-NA POCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927),

cunr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napocaîntrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafața de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), cunr, topo. 10833/5, 10390/1/3/2-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 625309/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 625778 din 4.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției economice și al Direcției juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927).. cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 29/1994. ale Hotărârii nr. 81/1995 și ale Hotărârii nr. 121/1998;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață cc 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2, în favoarea doamnei Todoruț Carmen-Sorina. în cotă de 4/6 parte, având C.N.P.                    și a domnului llot Răzvan, în cotă de 2/6 parte, având

C.N.P.                 urmare dobândirii în proprietate, a imobil ului-construcțic cadastral CI,

înscrisă în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), sub Al.l, cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2-C1, în baza Actului de partaj voluntar, autentificat prin încheierea nr. 1656 din 31.08.2015 și a Contractului dc donație autentificat prin încheierea nr. 1981 din 16.10.2015.

Art 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 862 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)