Hotărârea nr. 861/2019

Hotărârea 861/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj) și modificarea Hotărârii nr. 479/2019 (alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-UPU Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj) și modificarea Hotărârii nr. 479/2019 (alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-UPU Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 și modificarea Hotărârii nr. 479/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 600131/1/20.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator, privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 și modificarea Hotărârii nr. 479/2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 600155/426/20.11.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 și modificarea Hotărârii nr. 479/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 18.11.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019, în sensul diminuării sumei de 110.000 de lei prevăzute la poziția 10 cu suma de 36.220,00 de lei.

Art. II. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 479/2019 în sensul suplimentării sumei de 100.000,00 lei alocată pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - UPU cu suma de 36.220,00 de lei prevăzută la art. I din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 861 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)