Hotărârea nr. 86/2019

Hotărârea 86/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017, prin modificarea valorii bugetului și a cheltuielilor ce revin municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 101314 din 25.02.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea modificării valorilor bugetului și a cheltuielilor ce revin municipiului Cluj-Napoca pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 252/2015, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 252/2015, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017, în sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”, județul Cluj, după cum urmează:

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare de 1.700.540 CHF, echivalentul a 7.005.714,64 lei la cursul de schimb valutar (1 CHF=4,1197 lei), din care 1.407.343 CHF, echivalentul a 5.797.830,95 lei la cursul de schimb valutar (1 CHF=4,1197 lei), reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 248.355 CHF, echivalent a 1.023.148,09 lei la cursul de schimb valutar (1 CHF=4,1197 lei).

  • (3) Cursul valutar, luat drept referință pentru toată perioada de implementare a proiectului, este cursul B.N.R. de la data inițierii Acordului de proiect, adică 1 CHF = 4,1197 lei, din data de 20.08.2015.

  • (4) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 4.010.217,54 lei.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costuri conexe proiectului, necesare implmentării optime a acestuia în condițiile rambursării-decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele programului de cooperare.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 86 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)