Hotărârea nr. 859/2019

Hotărârea 859/2019 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588721/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589007/45/30/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1 și 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, precum și ale art. 87 al. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3, identificat prin nr. topo. 23404/1/1, 23405/1/1, în suprafață de 34064 mp., înscris în CF nr. 253429 Cluj-Napoca, CF vechi 115942, în proprietatea Statului Român, astfel:

 • -  imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23404/1/1/1; 23405/1/1/1, în suprafață de 31685 mp.;

 • -  imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23404/1/1/2; 23405/1/1/2, în suprafață de 2379 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3, identificat prin nr. topo. 23404/1/1/2; 23405/1/1/2, în suprafață de 2379 mp. cu construcția: Parking suprateran, cu regim de înălțime Sl+S2+P+6E+Terasă, pe fundații din beton, structură de rezistență din stâlpi din beton armat și diafragme, compartimentările din zidărie din cărămidă, acoperișul tip terasă circulabilă, compusă din: Subsol 2: locuri de parcare, case scări, casă lift; Subsol 1: locuri de parcare, case scări, casă lift, 2 spații tehnice; Parter: locuri de parcare, case scări, casă lift, grup sanitar, cameră supraveghre, tablou general, grup electrogen, A.C.S; Etaj 1-6: locuri de parcare, case scări, casă lift, spațiu tehnic; Terasa: locuri de parcare, case scări, casă lift, spațiu tehnic, centrală termică degivrare, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.// ■

Secretarul general al municipiului,


Jr. Aurora

Nr. 859 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 859/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. JUD.CLUJ

CF 253429

CF vechi 115942, Nr.Top 23404/1/1,23405/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.20>e-.--vp--_^ Șysă execute^.,


CERTIFICAT DE “A AUTORIZARE Seria RO-B-J c » Nr. 1359/02 07.2018


U GEOMAT* \3> INTEGRA;

SERVICE:


O    ----- o

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Municipiul Cluj - Napoca,Str. PRIMĂVERII nr. 3, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil

3. Situația din teren:

Se dorește înscrierea in cartea ftinciara a imobiului din Str. Primăverii nr. 3.

TEREN:

Număr

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Observații

1

CC

2379

Teren neimprejmuit

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construita

(mp)

Observații

CI

CAS

1469

PARKING SUPRATERAN cu regim de înălțime

S l +S2+P+6E+Terasă, pe fundații din beton, structură de rezistență din stâlpi din beton armat și diafragme, compartimentările din zidărie din cărămidă, acoperișul tip terasă circulabilă, compusă din:

SUBSOL 2: locuri de parcare, Case scări, casă lift;

SUBSOL 1: locuri de parcare, case scări, casă lift, 2 spații tehnice;

PARTER: locuri de parcare, case scări, casă lift, grup sanitar, cameră supraveghere, tablou general, grup electrogen, A.C.S.; ETAJ 1-6: locuri de parcare, case scări, casă lift, spațiu tehnic; TERASA: locuri de parcare, case scări, casĂ lift, spațiu tehnic, centrală termică degivrare.

Suprafața construita desfasurata = 11388 mp

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LE1CA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avane aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta d istante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de îndesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCP1) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2

inițializări una folosind o static de referința reala si una lolosint o static de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele oiinctelor obtirute in soluția fixed rezu ltând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 10.2019


Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL


execut^Spmnătura și ștampila CERTIFICAT "Z

DE

AUTORIZARE

Seria RO-B-J


£

t o     cci tei rw-o-*/

te Nr. 1359/02.07.2018

W GEOMAT5CS

INTEGRAT

M SERVICE

S.R.L.CERTIFICAT

0.E

A i JTGK. ’ ZZ) K & Sei'in KQ.

VOiCULF

FLORI'F Vr. 0459


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Str. PRIMĂVERII nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, Județul CLUJ- NAPOCAParcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584918.077

389792.565

15.766

2

584902.377

389791.123

3.175

3

584899.226

389790.731

3.708

4

584895.759

389789.417

3.482

5

584892.899

389787.430

3.358

6

584890.618

389784.965

3.721

7

584888.729

389781.759

3.493

8

584887.641

389778.440

3.270

9

584884.847

389776.742

3.253

10

584881.622

389777.169

2.106

11

584879.562

389776.730

5.527

12

584874.525

389779.006

2.746

13

584873.208

389776.596

2.536

14

584871.007

389775.337

51.151

15

584847.139

389730.096

2.825

16

584845.821

389727.597

8.469

17

584853.345

389723.709

12.289

18

584864.279

389718.099

10.390

19

584873.518

389713.345

2.800

20

584874.883

389715.790

74.757

21

584911.330

389781.060

13.337

S = 2379 mpParcela (2) C1

; Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

22

584865.559

389720.587

10.183

23

584874.614

389715.928

26.860

24

584886.988

389739.768

0.378

25

584886.661

389739.958

8.768

26

584890.720

389747.730

0.563

27

584891.220

389747.472

11.379

28

584896.453

389757.576

12.293

29

584885.549

389763.253

5.722

30

584888-067

389768 391

4.678

31

584883.917

383770.549

2.740

32

584882.632

389768.129

0.994

33

584881.760

389768.607

2.740

34

584883.045

3ES771.027

10.419

35

584873.802

389775.835

5.741

36

584871.121

389770.758

0.328

37

584870.833

389770.914

47.162

38

584849.312

389728.948

5.983

39

584854.632

389726.210

2.813

17

584853.345

389723.709

12.289

18

584864.279

389718.099

2.798

S = 1469 mpGER7|FiCAT%i\ autorizare %\ % M 4SeriaR0-B-J s


CERTIFICAT £>?.

AUTORIZARE Scrie KO-il-F Ur, 0459


Sistemul de proiecție Stereografic 1970
INVENTAR DE COORDONATE

Str. PRIMĂVERII nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, Județul CLUJ - NAPOCA
Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

584918.077

389792.565

2

584902.377

389791.123

3

584899.226

389790.731

4

584895.759

389789.417

5

584892.899

389787.430

6

584890.618

389784.965

7

584888.729

389781.759

8

584887.641

389778.440

9

584884.847

389776.742

io

584881.622

389777.169

11

584879.562

389776.730

12

584874.525

389779.006

13

584873.208

389776.596

14

584871.007

389775.337

.15

584847.139

389730.096

16

584845.821

389727.597

17

584853.345

389723.709

18

584864.279

389718.099

19

584873.518

389713.345

20

584874.883

389715.790

21

584911.330

389781.060

22

584865.559

389720.587

23

584874.614

389715.928

24

584886.988

389739.768

25

584886.661

389739.958

26

584890.720

389747.730

27

584891.220

389747.472

28

584896.453

389757.576

29

584885.549

389763.253

30

584888.067

389768.391

31

584883.917

389770.549

32

584882.632

389768.129

33

584881.760

389768.607

34

584883.045

389771.027

35

584873.802

389775.835

36

584871.121

389770.758

37

584870.833

389770.914

38

584849.312

389728.948

39

584854.632

389726.210>’ CERTIFICAT V\

.De AUTORIZARE <S Seria RO-B-J ?

S Nr. 1359/02.07.2018 î GEOM; .TICS INTEGR ikTED


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR TOPO

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

253429

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMAN

Sarcini:

Cluj -Napoca

23404/1/1

34064

Teren intravilan

Drept de concesiune, pe o durată de 99 ani, cota actuală de 4250/19751, în favoarea:

(CF vechi

115942)

23405/171

S.C. TRANSILVANIA OIL S.R..L.

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

Drept de proprietate, în favoarea : STATUL ROMAN

253429 Cluj -Napoca

23404/1/1/1

31685

Teren intravilan

Sarcini:

Drept de concesiune, pe o durată de 99 ani, cota actuală de 4250/19751, în favoara:

(CF vechi

115942)

23405/1/1/1

S C TRANSILVANIA OIL S.R..L.

NOU

23404/1/1/2

2379

Teren

Cluj -Napoca

23405/1/1/2

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

Teren

PARK.ING SUPRATERAN cu regim de înălțime Sl+S2+P+6E+Terasă,pe

NOU

23404/1/1/2

2379

fundații din beton., structură de rezistență din stâlpi din beton armat și diafragme,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Cluj -Napoca

23405/1/1/2

compartimentările din zidărie din cărămidă, acoperișul tip terasă circulabilă, compusă din:

SUBSOL 2: locuri de parcare, case scări, casă lift;

SUBSOL 1: locuri de parcare, case scări, casă lift, 2 spații tehnice; PARTER: locuri de parcare, case scări, casă lift, grup sanitar, cameră supraveghere, tablou general, grup electrogen, A.C.S.:

ETAJ 1-6: locuri de parcare, case scări, casă lift, Spațiu tehnic;

4**^         /^certificat

CERWCAT      /# AUTORiZARE

\ l'Ș___SenaRQ-^~jQW Si

TERASA: locuri de parcare, case scări/CasA lift, spațiu .tehnic, centrală termică *g”"-

. ..

-     AUTOlUZafteț:        1359/02AL-2.01O gi

■     KO-2-F   C459 t / W QPQ^ATICS   ffȚ

• /ycyyy

t VCACULEfcCU /      tNTEGfeED //

y sÎBr-.—s 1                ’<_ci.asa

___

ANEXA NR. 1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000Nr,parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2379

Teren neimprejmuit

Total

2379

B. Date referitoare la construcții


Cod constr


Destinație


Supraf. construita la sal

(mp)


Mențiuni


CAS


1469


PARKING SUPRATERAN cu regim de înălțime Sl+S2+P+6E+Terasa, pe fundații din beton, structura de rezistenta din stâlpi din beton armat si diafragme, ccmpartimentarile din zidărie din cărămidă, acoperișul tip terasa circulabila, compusa din: SUBSOL 2: locuri c.e parcare, case setai, casa lift;

SUBSOL I: locuri de parcare, case scări, casa lift, 2 spatii tehnice:

PARTER: locuri dc parcare, casc scări, casa lift, grup sanitar, camera supraveghere, tablou general, grup electrogen, A.C.S.;

ETA.! 1-6: locuri de parcare, case scări, casa lift, spațiu tehnic;

TERASA: locuri de parcare, case scări, casa lift, spațiu tehnic, centrala termica degivrare. Suprafața construita deslhsurata= 11388 mp


Total

1469


Suprafața totala masurata a imobilului =2379 mp Suprafața din act = 2379 mp


~ S°r;a j’W'i1 Sxect)®țea mi?4Fatorir.9fs?f'(HiFJ<T

[\jr -|ejg’g^^igwȘ^UWbfâfiirii dljfcumentatieii.eadastralc •3                       1 ® acesteiaicu realftlrtEli'din'te-en

%: $


inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


<reGiwteeiw'lura s>

~mcei      t          •

--........7:,—-—xLwAKA-- . «N             ' .'A.          r .«•


Data:


Stampila BCPI


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2379 mp

Str. PRIMĂVERII nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, jud. CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLIJJ - NAPOCA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


' ANCPI.

VK:.VFI-’. -vmnh.'ilA ii h r r- \ i n « nf jfu.i:.r;j« J-in-;|i i t> •


EXTRAS DE CARTE FUMCDARĂ

PENTRU INFORMARE


jjr. cerere ._ '178606"Ț

Ziua    .___18__I

_Luna_____09 _

Anul ■ 2019 ~~i


Cod verificare


Carte Funciară Nr. 253429 Cluj-Napoca

100073428122


 • A. Parfcsa L Descrierea imobiiullui

TEREN intravilan                                                                  Nr. CF vechi:115942

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Ciuj

Nr.

Crt

- Nr. 'cadastral Nr. topografic

Suprafețe* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23404/1/1, 23405/1/1

34.064

Construcția CI inscrisa in CF 253429-C1; construcția CI in CF 253429-C1 ...

-suprafața reală a imobilului este de 34063,75 mp

- suprafața inițială a imobilului a fost de 34202 mp - vezi B 2

 • B. Partea DO. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ha dreptul de proprietate și elite drepturi realie

  Referințe

  21805 / 18/12/1095

  Cerere nr. ,0 (hotarare 72/1995, 99/1994, contract de concesiune nr. 9925/19+95, certificat de urbanism);

  Bl

  lntabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de expropriere, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  •1) STATUL ROMAN

  OBSERVAI li: (provenita din conversia CF 115942)

  105668 / 22/09/2010                                     *

  Act Administrativ nr. 270, din 15/07/2010 emis de CONSILIUL LOCLAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

  B3

  Se notează respingerea cererii înaintate de SCTopo Cenan SRL privind prima -înscriere în cartea funciară.

  Al

  986177 31/08/2011

  Hotarare Judecătoreasca nr. 15090/2009, din 25/11/2009 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA (act administrativ nr.-20429/29-05-1996 emis de CLM CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 227086/10-08-2011 emis de PM CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 236/A/15.04.2010/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 2320/R/2010/29-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ,act administrativ nr. 20429/29-05-1996 emis de CLM. CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 227086/10-08-2011 emis de PM CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 15090/2009/25-11-2009 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 236/A/15.04.2010/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; act administrativ nr. 18764/21-02-2011 emis de BCPI CLU[ NAPOCA;; act administrativ nr. 18764/21-02-2011 emis de BCP1 CLUI NAPOCA;);

  B4

  Se noteaza respingerea cererii avand ca obiect intabularea sentinței civile nr 15090/2009 dos nr 16369/211/2007.

  Al

  135255 / 24/11/202 1 plan9sre împotriva încheierii nr. 135255/24.11.2011 inregistrata de SC MERF SRL la data de "

  Act Administrativ nr. 20429, din 29/05/1996 emis cfe CLM CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 227086/10-08-2011 emis de PM CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 15090/2009/25-11-2009 emis de JUDECĂTORIA CLUJ .NAPOCA,' hotarare judecătoreasca nr. 236/A/15.04.2010/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 2320/R/2010/29-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; act administrativ nr. 18764/21-02-2011 emis de BCPI CLUI NAPOCA:);.'

  B6

  se notează respingerea cererii înaintate de S.C. MERF SRL, pentru reexaminarea încheierii nr. 98617/2011            ‘

  Al

  B7

  se radiază notarea de sub B5

  Al

 • C. Partea 300. SARCOiiMO

  1 înscrieri privind dezmembrămintele dreptului'de proprietate, ) drepturi reale de garanție și sarcini              . î

  1

  Referințe

  20170 / 21/12/1998                               •                 ,  •

  Document care conține date cu catacterpersonal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

  Pacjina 1 din 3

  xtrase pentru informare on-line la adresa apny.nîwphtt»

  Formular versiunea 1.1

  r             »

  J.       » - V

  9

  b

  r

Carte Funciară Nr. 253429 Comuna/Graș/Mtinicipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privind dezmembrămintete dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2261, din 21/12/1998 emis de notar public lancu Ștefan;

CI

intabulare, drept de CONCESIUNEpe o durata de 99 anL cota actuala 4250/19751

Al

1) SC TRANSILVANIA OIL SRL, CU SEDIUL IN CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF115942)

105614 / 02/10/2012

Hotarare Judecătoreasca nr. 2320, din 29/09/2010 emis de CURTE DE APEL CLUJ;

C6

se notează respingerea cererii înaintate de S.C. MERr SRL, pentru reexaminarea încheierii nr. 95461/2012

Al

■ .»

Docgmpnt care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/200}.

U

Pagina 2 din 3    ’ ’


Carte Funciară Nr. 253429 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

■> Âniexâi Wr. 1 La Partea D

r

Jereira

• Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe-

Top: 23404/1/1, 23405/1/1

34.064

construcția CI in CF 253429-C1 ...

 • - suprafața reală a imobilului este de 34063,75 mp

 • - suprafața inițială a imobilului a fost de 34202 mp - vezi B 2

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70. .

__________ DETALII LINIARE IMOBIL

CrtKime'Xrtr pentru acest înrobit nu ajostg&tt. ■ ■

Date referitoare 8a tereai

Nr Crt

Categorie folosință

r~“

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

.curți construcții

DA.

34.064

-

-

23404/1/1,

23405/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat a! ANCPi conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. .

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,                          - •

18/09/2019, 08:51                             '


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile