Hotărârea nr. 858/2019

Hotărârea 858/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze -Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II” -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 594345/1/18.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 594402 din 18.11.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I — Faza II”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, art. 24 și 29 alin. 7, alin 11, lit. m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

(2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 18489.57 lei/an.


Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


Nr. 858 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)0

Anexă la Hotărârea nr. 858/2019


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3
Notă de recepție

Nr. 486100, din data: 14.11.2019


Cod de clasificare

\< '4&TCCN */

DenumireȘ A L__

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V,A.

Valoare tpțala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

ramasa

2.3.52

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415003-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2,3,5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415004-0

• 2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96 .

DA

2.3.5,2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415005-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 *12

8

06

DA

2.3.B.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415006 -0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2,3,5,2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415007-0

2.934.861,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415008-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415009-0

2.934.851,78

0,00

2.934,861,78

8*12

8

96

DA

Z3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415010-0

2,934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2,15.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2416011 -0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2,3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415Q12-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

da

2.3.6.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415013-0,

2.934.851,78

0,00

2.934.851,^8

8*12

8

96

DA

2.3.Ș.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415014-0

2.934.851,78

0,00

2.934.861,78

8 * 12

8

96

DA

2,3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415015-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.S.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415016-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415017-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.15.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415018-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415019 -0

2.934.851,78

0,0Q

2.934.851,78

8 * 12

8

96

DA

2.3.S.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415020-0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415021 -0

2.934.851,78

0,00

2.934.851,78

8*12

8

96

DA

2.3.5.2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415022-0

2.934.851,78

0,00

2,934.851,78

8* 12

8

96

DA

2.3.5,2

TROLEIBUZ SOLARIS TROLLINO 18

2415023-0

2.934.851,78

0,00

2,934.851,78

8*12

8

96 .

DA


ta


Troleibuz 1

PROCES VERBAL BE RECEPȚIE nr §88690 din 14.112819 A MIJLOACELOR HKE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/1211.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 38S163 DIN 14282018


csvTkacr

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nrde inventar

I

TROLEIBUZ Solaris Trolfino 18

1

235 .2

FELUL RECEPȚIEI; CANTITATIV


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. 48610D77G6E5.OS.2O13

Total facturat (fara TVA) țlel) 24662622D lei

Cheltuieli de transport (iei) -

Valoarea de inventar (iei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN); SUU34121OKB02O512

Anul fabricației: 2018

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

' Semnătură

Numesi prenume

Bepmațpra

VIKGIL PQRUȚ1U

--

LAURENȚIU PETREAN

--

RĂZVANGHIURCO

P0

IOAN HCJZA

HORAȚIUPOP

GABRIEL LUPSA

^7—'

‘ CĂLIN ICLOOEAN

FLORIN MAR1ASIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚ1U

Troleibuz 2

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 5E8594 din 14.11.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr5244/12JX2D29

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NIL 38S163 DIN 14.08.2D18 cqmt£6c7

Poz.

Mijlocul fixsi caracteristici

Buc

Cad de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris TraHino 18

1

FELUL RECEPȚIE; CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEL SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48610077tI?/25.Q9^D19

Total facturat (fsra TVA) iei 2466262.00

Cheltuieli de transport {lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 Iei

Alte date

Număr de identificare {cod VIN): SUU341210KB 020513

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

,Cawtî3AJ2&1

RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

—Jx,

LAURENTIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOANHOZA

HORAȚIU POP

GABRIELLUPSA

CĂLIN ICLQDEAN

'MW—*-!

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune; VIRGIL PORUȚ1U

Troleibuz 3

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 5B89S7 din 14.112019 AMULOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244712.112019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385153 DIN 14.082018 eoM-rfe&rr 5ote4%/25./<r.a.oTia

Poz.

Mijlocul fbcsi caracteristici

Buc

Cod de

clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

ȚRQLEJBUZSolaris Tralimo 18

1

23.5,2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMIȘEL SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48ei0a7708Z25.D92G19

Total facturat (tara TVA) lei 24S62B2.00

Cheltuieli de transport (tel) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN}: SUU341210KB 020514

Anul fabricației; 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA ț)E RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnaturaț

Numeai prenume

Semnătura

VIRGILPORUTIU

---' >

LAURENȚUJ PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

CG     '

IOAN HOZA

HORAȚ1U POP

GABR1ELLUPSA

■CĂLIN 1CLODEAN

FLORIN MARIASIU

Primit in gestiune:

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr S244/12A1.201S FURNIZOR: SOLARIS BUS&CQACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

Covrl fier         l 29

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZSoiaris Trollino 18

1

2.U.2

FELUL RECEPȚIE: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48B1007780f30.0S.2019

Total facturat (fara TVA) iei 24S6262J30

Cheltuieli de transport pa) -

Valoarea de inventar (lai) 2S34851TB lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU34T210KB 020515

Anul fabricației: 2013

BENEFICIAR. MUNICIPIUL CLUMWOCA

RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătura

Nume si prenume

Semnatara

VIRGILPORUTIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHJURCO

co

\               IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABR1EL LDPSA

/

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MAR1AȘIU

L^±L

Primit in gestiune: V1RGIL PORUȚ1U

Page 1

COMISIA DE RECEPȚIE constituita confarm-dispozitiei nr 5244/12-11.2019 FURNIZORzSOLARlS BUS&COACH5A

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.082013

ewTfctcr            t<LLO?g


Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Troltao 18

1

25.52


FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48B1007709/25.09.2019

Total facturat fiara TVA) tei 2466262.00

Cheltuieli de transport (iei) -

Valoaree.de inventar flel) 2B34B51.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB-020516

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLLLFNAPOCA


CDMlSlWDE RECEPȚIE

Nume-si prenume

"Semnatari

---          Nume si prenume

Semnațura

V1RGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GH1URC0

IOANHOZA

HORAȚ1U POP

fiSXJhs»

GABRJELLUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIASIU

Primit in gestiune: V1RGIL PORUȚIU

COMISIA OEISCEPTlE constituita conform dispariției nr 5244/12J-L20I9 FURNGORrSDLARlS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14,08.2018 eevTli.Ac.r î joTy ZC

Poz.

.Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod tte clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLSBUZSotaris Trollino 18

1

2-152

FELUL RECEPȚIEI! CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.4861007710/25.05.2013

Total facturat (tara TVA) lei 2466262.00

Cheltuieli de transport Șei) -

Valoarea de inventar Șei) 2534851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN) ’: SUU341210KE 020517

Anul fabricației: 2015

BENEFICIAR MUNICIPIUL GLUJ-NAPOCA


Page 1J2BMȘIA RECEPȚIE

Numesi prenume

‘Semnătură

Nume si prenume

Sșmnatura

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚTU PETREAN

—j$e£±ă—

RÂ3VAN GH1URC0

t?fi .                         IDAN HOZA

—)

HORAȚHJ POP

GABRE.UJPSA

' ■rT'"-"/'

CĂLIN ICLODEAN

“JCfeu »*--»

FLORIN MAR1ASIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

14/11/2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr589006 din 14.11.2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției .nr 5244/12.11.2019

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACHSA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

Pqz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Traiiino 18

1

2.15.2.

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48610Q7711/25,092019

Total facturat (tara TVA) lei 2466262.00

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (iei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU34121DKB 020519

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


C0M15IA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

SemrratQra-

■           Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PQRUȚIU

_

   LAURENȚ1U PETREAN

RĂZVAN GH1URC0

1OAN HOZA

HQRATÎU POP

GABRIEL LUPSA

V t U   x

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MAR1AȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

XL

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

14/11/2019


COM1SIA.de RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11,2019

FURNIZOR: SOLARE BUSSCOACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 38S1B DIN 14.08.2218


Poz.

Mijlocul fix.si caracteristică

Buc

Coride clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trolfino 18

1

25.A2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV


CONCLUZIILE COMIȘEL SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48610(J7887Z25.1tL2019

Total facturat (fana TVA) lei 2466262.00

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Numărde identificare (cod VIN): SUU341210KB D2Q52D

Anul fabricației: 2019

BENEFiClARWNIGIPlUL CLUJ-NAPOCA


^^MlSlApE RECEPȚIE

Nume si prenume

"SemnatuEsf

Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PORUȚIU

I

-          LAURENȚ1U PETREAN

RĂZVAN-GH1URC0

IOAN.HOZA

HORAȚ1U POP

GABRIELLUPSA

GĂ1JN.ICLODEAN

FLORIN MAR1AȘIU

Primit in gestiunerVJRGIL PORUȚIU

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Troleibuz-S


14/11/2219


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 5B90C5 din 1'4.11,2019 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2015 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385153 DIN 14.08.2018

5 21I&5/05.H.2O'$

Pol.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Coride clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trallino 18

1

FELUL RECEPTIEL CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.486100791600.102019

Total facturat (tara TVA) ies 2466262DQ

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de-identifica® (cod VIN): SUU34121QKB 020523

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLLIJ-NAPOCA


^-eOMiSlArpE RECEPȚIE

Nume-si prenume

SscEmatoraj

Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PORUȚIU

i

LAURENȚ1U PETREAN

RĂZVAN GH1URC0

IOAN HOZA

pyyy'/

HORAȚIU POP

■GABR1EL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

COMISIA DE HECEPTE constituita conform dispoziției nrS244/12.11.2019

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU .DE FURNIZARE NR. 3851G3 DIN 14.D82018


eawTfcfteT rtiirg/as.u.xo/i

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cori de

ctassfrcare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLElBUZSolaris Trolfino 18

1

2S.C.Î

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.4361Q07778SO.09.2019

Total facturat (fora TVA) lai 2456262.00

Cheltuieli de transport (iei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.7B lei

Alte date

Numărde idenflScane (cod VIN): SUU341210KB 020524

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR.MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAP^HSIADE RECEPȚIE

Numesiprenume

<Semnatura|

Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚ1U PELREAN

rîAcș^Jr-'

RÂZVAfi! GHIURCO

£ld >

IOANHOZA

HDRAȚIU POP

GABRELLUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MAR1AȘIU

Primit in gestiune: VIRG1L PORLFȚIU

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12-112019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&CQAGHSA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.082018

<6ltTK4>cT'       rs/^gJ/.la/£

Poz.

Mijlocul fix si Garacteristid

Buc

Cod de dasificare

Durata

Normala

Nrde inventar

1

TROLSBUZSoiaris Trolline 18

1

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.4B61007779/3Q.aS2019

Total facturat (fara TVA) lei 246E2B2D0

Cheltuieli de transport (lei)—

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 le

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU34121OKB 020525

Anul fabricaȘet 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLU J-NAPOCA

<C~CBMISU^DE RECEPȚIE

Nume si prenume

"Semnaturi

Nume si prenume

Semnătura

V1RGIL PORUȚIU

JL

LAURENȚ1U PETREAN

RÂZVAN GH1URCO

co. y\

IOAN HOZA

HQRAȚ1U POP

GABRIELLUPSA

x*7 ~T '

CĂLIN ICLQDEAN

FLORIN MAR1ASIU

Primit in gestiune: VJRGIL PCRUȚIU

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziția nr S244/12.11.2G19

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACHSA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 3BS1E3DIN 1A08.2Q1E

epMTfcfier


Poz.

Mijlocul fixsi caracterisfiri

Buc

Coride dasfficare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

225.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV


CONCLUZIILE COMISIEL SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.486100796S/05.l1.2D19

Total facturat (fata TVA) iei 2465262.00

Cheltuieli de transport (iei) -

Valoarea de inventar (ieî) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (tod VIN): SUU341210KB 020527

Anul fabricaȘet 2019

BENEFICIAR MUNICfPlUL CLUJ-NAPOCA


liSlAJE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnaturi

Nume si prenume

Semnatara

VIRGIL PORUȚIU

A- k*

LAURBVFIU PETREAN           <

RÂZVAN GHIURCO

IOANHOZA

HORAȚ1U POP<

GABRIELLUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU

COMISIA DE HECEPTE constituita conform dispozftiei nr 5244/12-11-2019

FURNIZOR: 5OLAR1S BUS&CCJACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

cowTft-Ăcr g/o'32o/2eje.'2o/g


Roz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de dasfficare

Durata Normala

Nrde. inventar

1

TROLEIBUZSolarir Trollino 18

1

2.U.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48BTOO7848H5.1O.20t9

Total facturat fiara TVA) tei 246626200

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (iei) 2934853.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB 020528

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOGA


IA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnatara

Nume si prenume

Semnătură ■

VIRGIL PORIUTRJ

LAURENȚIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCD

IOAN HQZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LJJPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: VIRGIL PQRUȚ1U

COMISIA.DE RECEPȚIE constituita conform dispoziția nr 5244/12J.L2023 FURNIZOR: SOLARIS BCIS&COACH EA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14J82018

CQWTfefiCT      41/2£jc,2Q/g

Poz.

Mijlocul focsi caracteristici

Buc

Cod de dasifirare

Durata Normala

Nrde

inventar

I

TROLEIBUZSolarisTrolBno 18

1

2Z5.^

FELUL RffiHTIEh CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nL486in07843/11.1(JJ019

Total facturat (fora TVA) le! 2466262DO

Cheituieii de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 lei

Alte date

Număr de idenffiicaie (cod VIN): SUU341210KB 020529

Anul fabricației: 2019

BENERCKR MUNICIPIUL GLLLPNAPOCA


Nume si prenume

''Semnătură)

_

Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PORUȚIU

*--— >

LAURENȚ1U PETREAN

RÂZVAN GHIURC0

IOAN HQZA

HORAȚJU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MAR1AS1U

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nrS244/12JJ_2019

FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385153 DIN 14.QSL2018 co-NTUftcr

Por.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

-Cod de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Traliino 18

1

2^.2

FELUL RECEPȚIE: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.48B1QQB0ES/1X 11.2019

Tofalfesturat (fora TVA) lei 2456262.00

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (iei) 2034851.78 la

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB 020532

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

_

Nume si prenume

Semnătura

VIRGIL PQRUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURGO

CO< l

IOAN HQZA

HORAT1U POP

GABRIEL LUP SA

CĂLIN ICLQDEAN

FLORIN MARIASIU

Primit in gestiune: VIRGIL PQRUȚIU

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

M/Wzrns


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12J1.2D19

FURNIZOR: SOLARE flUStCOACHSA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14:08.2018 caNTEftcr       VgîL

Poz.

Mijlocul fix si caraCtarisHa

Buc

Cod de

Durata

Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Sdiaris Trollirw 18

1

2A.22

FELUL-RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr4851007844/11„1tL2£rti§

Total facturat (tara TVA) lei 2466262.00

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (leț 2934851.78 lei

Alte date

Număr de identificare (cori VIN): SUU341210KB 020534

Anul fabricaȘat 2013

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

SerrinaulTȘ'

VIRGIL PORUȚ1U

RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIUPOP

CĂLIN 1CLQDEAN


Primit in gestiune: VIRGIL PQRUȚIU


Nume si prenume

Senmatoa

LAURENȚ1U PETREAN

IOAN HOZA

GABRIEL LUPSA

FLORIN MAR1ASIU
COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr S244/12.J.1.2O29 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACHSA

AWRD-CADRU DE FURNIZARE NE. 385163 DIN 14.Dg.2018

CotaTftftaT

POE.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Trollino 18

1

115.2

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV


Factura nr.4861007915Z3t3.10.2018

Total facturat (fiara TVA) iei 24B6262J»

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.78 Iei

Alte date

Număr de identificare (cod VIN): SUU341210KB D2D535

Anul fabricațeâ; 2019Nume si prenume

.               Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RÂZVAN GHIURCO

ea"—>-

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MAR1ASIU

Primit In gestiune: VIRGIL PORUȚIU


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2013

CONTRACT          ’aa. KJUig

Pol

Mijlocul fix s caracteristici

Buc

Cad de clasificare

Durata Normala

Nrde inventar

1

TROLElBUZSoiaris Traiiino 18

1

FELUL RECEPȚIEI: .CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.4861Q078S8/25.1(L201S

Total facturat (fara TVA) lei 24662621®

Cheltuieli de transport (Iei) -

Valoarea de inventar (lei) 2934851.76 lei

Alte date

Număr deidenfificare (cod VIN): SUU34121QKB 020537

Anul fabricației: 2D1S

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ--NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

S"             Nume si prenume

Semnătura

VIRGILPORUȚIU

LAURENȚIU PETREAN

RĂZVAN GHIURCO

IOAN HOZA

HORAȚIU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLDDEAN

FLORIN MAPJASUJ

Primit in gestiune: VIRGILPORUȚIU


COMISIA DE RECEPȚIE constituita eonfarm dispoziției nr 5244/12.U-2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.08.2018

& Bcr gj SgW M Ja.~2<M

Pol

Wlijioeul fixai caracteristici

Buc

Cad de clasificare

Durata Normala

Nr de Inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Traliino 18

1

2A5.2


FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIE: SE RECEPȚIONEAZĂ


Factura nr.4861OB7S77/Q7.11.2019

Total facturat (tara TVA) lei 246E262.00

Cheltuieli de transport (IbȘ -

Valoarea de inventar (iei) 2B34851.78 la

Alte date

Număr de identificare (coti VII^ : SUU34121DKB 020541

Anul fabricației: 2019


BENH=IC1AR MUNICIPIUL CLUJ-NAPCCA


^XQ^IISIA DE RECEPȚIE

Numeai prenume

Sfemnatura/

Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚ1U

-—

LAURENȚ1U PETHEAN

RĂZVAN GHIURCO

CLD        \

1OANHQZA

HBRAȚIU POP

GASRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MAR1AȘHJ

Prim# in gestiune: VIRGIL PCIRUȚ1U


Page 1


•IwaUUif^UMHjQutHKi:".kn '1. 7J‘. «hXiuiiOuul
CQMI51A DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 5244/12.11.2019 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 385163 DIN 14.0E.2Q18 epiiTttfcer

Poz.

MțjiocUl fix si caracteristici

Buc

Coride clasificare

Durata Normala

Nrde Inventar

I

TROLElBLESolaris Tcolfino 18

1

255.2'

FELUL.RECEPȚIE: CANTITATIV

CONGLUaiLE GONIISlEl: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.486W07966/5.112013

Total facturat (fara TVA) lei 2466262.D0

Cheltuieli de îsarspnrt. (lei) -

Valoarea de inventar (tei) 2934851.7B lei

Alte date

Număr de identificare (cad VIN): SUU341210KB 020539

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLLU-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

''Semnaturp

Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

LAURENȚ1U PETREAN

RĂZVAN GHIURCD

IO>W HQZA

HORAȚTU POP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN 1CLODEAN

FLORIN MARIAȘIU

Primit in gestiune: V1RG1L PORUȚIU

MUNICIPIUL CLUJ-îslAPOCA


Troleibuz'21


14/11/2019


PROCES VERBAL DE RECEPTE.nr 585025 din 14.11.2013

A.MMLOACELQR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituite conform dispoziției nr52 FURNIZOR: SOLARIS BUS&COACH SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 38S163 DIN 14.08.2018

CMuTfctar

Pot.

Mijlocul frcsl caracteristici

Buc

Cari de clasificare

■ Durate

Normala

Nrde inventar

1

TROLEIBUZ Solaris Traliino 18

1

2.^.2

FPI UI RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr.4861DQ7722I25Jl9.2018

Total facturat (tara TVA) lel2466262.D0

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar {iei) 2334851J8 jei'

Alte date

Numărde identificare (cod VIN): SUU341210KB 020526

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLLLLNAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

^errmatGi^a

Nume si prenume

Șemnatura

VIRGIL PORUȚ1U

LAURENȚIL) PETREAN

RĂZVAN GHIURC.0

Ci

IOANHOZA

HORAJUIPOP

GABRIEL LUPSA

CĂLIN ICLODEAN

FLORIN MAR1AȘ1U

Primit in gestiune: V1RGILPORUȚJLI

Hotărârea nr. 858/2019 cuprinde 24 de pagini.