Hotărârea nr. 857/2019

Hotărârea 857/2019 - Aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

CONSILIUL IXXTAI. AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarra livtei provizorii dr priorități pentru anul 20211 în

vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor tocit le din fondul locativ de stat, * termenului de depunere a contestațiilor ți a componenței Comisiei de soluționare a eontrdnțiilor

Consiliul local a’. municipiului Cluj Napoca întiunil în țedințâ ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea listei pro vizoni de priorități pentru anul 2020, în vrderra repartizării, prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii lcrmcr.ului dc depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor • proiect din inițiativa primarjlni;

Reținând Referatul de aprobare nr. 593I57/1R,11 2019 al primarului municipiului Cluj Napoca, în calitate dc inițiator.

Analizând Raportul dc specialitate nr 593991/451/11. 11.2019 al Direcției Patnmoruul municipiului ți evidența proprietății >i al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2020, in vederea repartizăm, prin închiriere. a locuințelor wciale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestat iilor și a componenței Cenușiei de soluționare a contestații lor,

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin 1-2 din Ordonanța de Urgență nr. 37/2019 privind Codul administrativ, ale art. 21 alin 1-3 din H.G. nr. 1273/2000, ale art 6 din O.G nr 44/2004, privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internaționala sau un drept de ședere in Românca precum și a cetățenilor sutelor membre ale Uniunii Europene, spațiului Lconctnic European și a cetâțenilnr Con federației Flvrțiene ale an. 42 din legea nr 114/1996, republicată, cu modificările ți compklârik ulterioare.

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr 434/2015, ale Sentinței civile nr. 1434/14.06 2019. ale Deciziei civile 1517/2019 pronunțată în Dosar nr 24 46/117/2017* și Procesul-verbal al Curmalei mixte de repartizare, prin închiriere. a locuințelor m miale din fondul locativ de stat;

Potrivit dispozipurulor art 129, 133 alin 1, 139 ți 196 dtn Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Sc aprobă lista provizorie dc priorități pentru anul 2020 In vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ dc stat conform .Anexei. care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Sc aprobă afișarea Listei provizorii de priorități pcnlra anul 2020 in vederea repartizării, prin închinare, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, după aprobarea acestru.. la wdiul Primăriei municipiului Chij-hapoca. precum și pe rik-ul autorității locale, respectiv www pnmanacluin^pocajo

Art 3 (1) Se stabilește termenul de depunere a contestațiilor privind punctajul acordat vdicilanților cuprinși în lista provizorie de priorități pentru anul 2020, in vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat dc W de zile calendaristice de la dau afișării Iutei.

(2) Cortestatnk sc depun la Registratura Primăriei municipiului Cluj Napoca, str. Moților nr. 7. Art. 4. Sc aprob* componența Comisiei de soluționare a contestațiilor, formata din:

Președinte: Dan Ștefan Tarcet

Membri: I. Gergely Bala», consilier local;

 • 2. Rarcș Fcrdcan, consilier tocai;

 • 3. lomoș Constantin, consilier Iuta.,

 • 4. CnntiMu Curma Ecatcrina, consilier tocai;

 • 5. Alina Nițuleacu. consilier juridic Serviciul Juridic, legislație, contracte;

6 Dacia C nșan - Șefa Serviciului Autorizări Comerț.

Secretarul Comisiei: Alexandrina Perșa Serviciul Administrare spații, terenuri,

Art. 5. Modul de ani jțiuruue a cort eslaț iilor și lista finală de priorități pentru anul 2020 vor ti supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj Napoca.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii ae încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Juridici și Biroul Mass media

Nr. 157 dwi 21 mwmhric 2019

(Hotărârea a foat adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MI7NTCTPTUTIHC.LUJ MAPOC A\*£\i

LISTA PROVIZORIE DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2020 N VEDEREA RE LOCUINȚELOR SOCIALE


PRIN ÎNCHIRIERE, A


.nrE


Buy


NUMfc Șl PRLNUML


ADRESA


I ‘ iMUREȘAN CORNEL

 • 2 SIMION BOBI________

 • 3 jOPR.r A MARIUS CALIN ION
7

VARGA RAFALL

e

jPAVEL LOAN

ANTAL SANDOM

10

lUVAYZSO.T

11 IMICHI ELENA

12

VINC7IILDIKO

13

DONDOȘANA

14

SĂlĂgfan viorica

POP MELINDA

15

GIMAN IR1RA

17

DANI RANCT5C

11

BUCUR »OAN

10

BÎRDCG ADRIANA

20

PRIPON GAIJRIELA

21

PUCAN MARTIN

22 BRAD TEODOR ALEXANDRJ


23

'SZEKELY AI TI LA

 • 24

 • 25

CORO.AN ANDREEA MIHAELA

CIOBAN LAURFNȚKJ

26

SUDFR MISCHAEl

27

LAZĂR ILEANA

28

SAJGO LI Dl A ELENA

• ?C

VARZĂ Ml-TAI

3C

HOȚIU MONICA

I 31

MĂRGINEAN CRErTNA SAVETA

32

BONTEAVASILE

331

RUSU NADIA

34

MUREȘAN DANIEL

35 TRUTĂ ROOCA

36 KONCZUVIA

37 UNGURAȘ ELISABFTA _________


38 DAVIDROZALIA

32 I

MURFSAN ALEXANDRU

40

MOLDOVA* BOGDAN DANIEL

41

FOGARASI LAZAR

42

CELEMEN ȘTEFANIA MIHAELA

43

Kj NA MIHAI


punctaj

143


137

135

134

133

127

127

124

124

122

UI

117

117

116

116

116

116

112 ;

111

111

111

110

109

138

137

136

106

105

103

103

102

102

101

«35

99

98

98

97

97

96

96


z.4

ÎREZMUVES ROMULUS

45 KAIMAN DANIELA MARiA

■D10SZEGI MARIA

£

MATEI AMA GABRIELA

«

MĂRCUȘ LETIȚIA

«1

VARADY 70 IAN

50 PFT’AN DOREL GRUIA

51_

GABOR AIFXAN JRU

53

DRÂGUȘ ROM CĂ

54

SASAHMAN CLA JOIA CRISTINA

55

KALLOIOAN

56

URSU CAMFl IA OLGUȚA

57

Ilfgmăn ana

55

AKATOS MAR'SCA

. 59 CHITA GHFORGHF

«

SIMA MARIANA

161

KALLO BU58MT

62

BOLDUAR ANGHEL

63

RUS DORFL NICOIAF

64

MARTOCÎAB ANA

.«5

ROKAVASILE

66 STANCIJ FI ORIN

- -fii- —

CSIKI GHFORGHF ROBlNSON

! »

MOLDOVAN MAG DALE NA OLANDA

70

PAX>LÂU IOANA DELIA

71

GUGA ANIȘOARA

72

MUZUR IOAN

73

sabăuîoan

74 JNCURAR AURICA

175

MtCZl MIHAI

■ 76

ICISS EL ISABETA MARIA

n

l*lFKE$ RUDOlJ

 • 78

 • 79

AMZA MIHAI SCARLAT RJE MARIAN

80

A NAS TAS IU PFTRICĂ

81

BARIȚIU CRISTINA

82

RJS CĂTĂLINA

83

SVACZER EVA

84

[surcea te rez

85

NEGRLALAURA

86

MOLDOVAN AUREL GRIGORE

|7 IPOPA ROMANA MIHAELA

88 SZEKEl YTI8FRIU

89 DAN ALIN SABIN

90 SOTMARI FRANClSC

91 Ci URI CĂLIN LUCIAN

92 POP RODICA ADRIANA

93 CUC MARCEL

94 COOOREAN PAULA SORINA

95 cioban u vasi le-48

jPUȘA TEODOR PAVEL

'49

IgOIA ADRIAN

15C

151

Iczuliana STELA

ADÂM DANI’L PĂUNFl.

152

ȘFAIȚ ROMEO VASILC

153

LAKATOJ E CATE RINA

154

MOROCOȘ TUDOREL FLORIN

155

TONTA GABRIEL FiUOAR

156

8OLDUAR ROXANA

1ȘL

BIR IAR RAL UCA

1561

KOVACS ROMULUS

159

KIRALY LUIANA

100 ARMAN Ș LE AN___

161 jOTVOS ANDREEA XIMENA ~


152

STOCA DUMITRU ADRIAN

163

uDEVAI CDIKO IREN

164 DOBOȘ M RCEA

|1S5

VÂSCAN IRINA

156

LINGURAR SONFTA

157

MUREȘAN ALEXANDRU

138

RAD GAMA LEI IA

159 ARMAN IL EANA VICTORIA

170 ROZSAION

1711

172 MOtDOVAN CLAUD4A AURORA


173kUDVK IlA ANA MIRELA___

174*D€ZMIREAK ALFXANDRU MARINEI 175CUTIMIHAI

176 MANEA MMONA

17? PFTRUCA PIAN A CRCTNA

178

RO$TA$ MARIA

179

GOMBOS lUDlTA

180

NAGY MEUNDAJUUA

181

8ERKE RAZVAN VASILE

182

RUSU STELIAN

183 CZANKA ALEXANDRU MARTIN


184 NEGRUȚA LUCIA

185

HOȚIU ANCA

186

CHERECHES LUANA

187

POP ELVI

188

ȘFAIȚ VALENTIN CĂUN

189

RUSU LAURA ALINA

190JUNCAN BĂNCUȚA


191IELEKES COSMIN

192 AOAM MIHAi MIRCEA


* K « * «»»»;« S * 3   3 3 S|£ SI8U8SU SS8;88 8 88ÎSîîS8SSE8t Jîî


193 AL3U PETRU DANIEL "l94 VARGA ZELMA

195 TON DCR SANOCmT"

BOLDUAR SANDOR SE BAS TUN

%

(VARGA CARMEN [PIU IOAN

ISefaDEDUARSANDOR


53

53

53

53

52201


KALA) CRISTIAN


206 ARGHElUȘ FLORIN


207CS P*ULYIOA

20fi|COZMA Al FXANDRUIOAN

RAL IO CARMEN M IRAK LA

210

SAU Ml METI

211

CZANKA NICOLAE

212 COSMA VA FRKJ GABRIEL

213O0RCA M1HAELA

714

GABORA LFVFNTE

1215

DANI RFMUS

216

ISZIIAGYI DRAGOMIR

217

FARKAJMIHAI

218

219

8AR3J LUMINIȚA

VLAD VASILE

220

STOCA ROZALIA

221

222

CZUU EVA KOVACSCSABA

■ilUES MARINELAUJA

1224 MATE 7AMRRA

|a» «DANDOS SILVIU

o

TIUCA ALEXANDRU

LARONESI HOR*EN$A FLORENTIN/

ANA

A ERNtST


52

52___

52

52

52

52 _

51

51

50

50

50

_50 2.

49

4>

46   *

 • 46

49

 • 47 ___

47

47

47

46__~

46___

46

45

45

~45at

?3C DtZMiRFAN CL AUDIA LUCREȚIA

~231 |TANȚAu CÂTÂIJNA _______

44

43

43


237

BERKI CASAN

238

BAGYUY MARGARETA

239 CZANKA CARMEN

240 (mjncaarnolo lucian

241

PUSZTAIIUUETA

242

RESTEU ANCA LAURA

51ĂNILOIU EVA

244 CHITA MARCEL DANIEI

THEII W1LHELM ZSOLT

246

IDFZMIREAN LUCA

.247

AUDI MAGADAlENA

246 ADAM O AN ADRIAN

MARGIT
249 an

[ăjjl RFRKI CPRiAN FLQRIh
252

lOAVID RARFȘ

253

1

254

PETEAN GNJUA ROMINA

255

«OSTAȘ MARIANA

2561

ItLEKESJANF

257

CZUU A-FXANDRJ

258 NONICA AUX

25» C1UOU1 MARIAN ZARA VEAONICA


| 260 .« FA RAMONA LAURA

O

FZ1

LDRINCZ DOINA UI A

KAL.O ANTON VASILE

263

Eazangiuîiviu

264

«ARiUA LU5AMTA

265 TITAN LUCIA

266

267

OlARlU OF NISA GEORGIANA

KaAGkj DAM&ACRIST1NA--------

268

LASZLO MIKLOS

26*

VAI DA CĂLIN SORIN

 • 270

 • 271

1

H

272

JOOIMRE

 • 273 j

 • 274

S7ABO ATTMLA MOLDOVAN SÎRBIAN

AJTAI PE RUINÂND ATTILA

271

277 *IHODI RAVțCA278 ALBCOSMIRA SOMNA

ra

■iASZNOS RÂUL VICTOR

STOCA ANA

rn

GRETA PETRU

282 7ANGAR ANGELICA

283 CH.TA FFIiClAA IOAN


284 BUUȘCA ALEXANDRA L.ANA

285

UN ȚAR BA UNT

286

TANCAJANO5

287

MAROSAN RADU

288

CUTH GHFORGHE

280

RACI ROZ Al A

290

LĂCĂTUȘ ĂNGHELUT GHFORG <

2911

BIROU FI RONA
T7777.            ........ ”

334|GOCAN CRINA

305

SUciFFnw

y>e

FOGARASi MAMUS

307

dkÂTUȘ SEBAVIAN HOMUtUS

joe

MURFSAN BOGDAN IO AN

305

konAMMN

'11C

RUHA MATYAS

311

MOLDOVAN EUGENIA

 • 332 lĂCĂTUȘ MAGDALENA

 • 333 KK>A* AMlMtT _

3M           NlCOLAE CĂLIN


33*

IX

337

>0


*•

MOCANU MATEI CLAUMI

349.

VABO KOCSTS IMINA

350

CĂLINA RADU

351

«ODE A OANA MARGARETA

s>

DRĂGHIO LIANA CARMEN

■353I

TOT CLAUCXA

3M

6AC5IMRE

55b HSEGHI ELIZA

RAOIU C1PR1AA EMIUAM Eebogyqagy