Hotărârea nr. 855/2019

Hotărârea 855/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 472/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 472/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.

276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 472/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588924/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 472/2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589174/426/14.11.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 472/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 11.11.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 472/2019, în sensul realocării sumei de 260.000 de lei de la punctul 1, după cum urmează:

87.000 de lei, pentru servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare

USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat ale Pacienților Critici);

125.000 de lei pentru cheltuieli de administrare, respectiv utilități;

-  48.000 de lei pentru sistem PACS pentru achiziție, stocare, vizualizare și teleradiologie

imagini medicale, reprezentând investiție pentru asigurarea stocării în condiții optime ale

rezultatelor medicale generate de computerul tomograf, angiografe și RMN.

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 855 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)