Hotărârea nr. 853/2019

Hotărârea 853/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT: CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind cofinanțarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 590073/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590097/105/14.11.2019 al Biroului Relații externe și investitori, al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice, al Direcției Ecologie Urbană și al Direcției Economice prin care se propune cofinanțarea, de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 538/2016 privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România și Orașul Ungheni, Raionul Ungheni din Republica Moldova; ale H.C.L. nr. 637/2019 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019; ale art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 1120/2014 și Ordinul Ministerului Finațelor Publice nr. 1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzută la art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă subproiectul „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova, conform Anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofmanțarea subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova, în valoare de 472.000 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019, capitolul 51.02 - autorități publice și acțiuni externe, al. 55.02.04-”Alte transferuri curente în străinătate”.

Art. 3. Se aprobă Acordul de finanțare nr. 1/4.09.2019, încheiat între orașul Ungheni, Republica Moldova și Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze, în numele Municipiului Cluj-Napoca, Acordul de finanțare nr. 1/4.09.2019.

Art.5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul de Relații externe și investitori, Direcția Juridică, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie Urbană și Direcția Economică.


eședinte de ședință, Dan Ștefan Tarcea

Nr. 853 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Hotărârea nr. 853/2019


Subproiectul „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului „Reabilitarea Parcului Central, etapa a IV-a, din orașul Ungheni, Raionul Ungheni, Republica Moldova”

1

2

3

4

5

6

7

9

DE17A

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate tip Cărămidă, color, gr.6cm)

m2

817,2500

192,765

157 537,481

10

TsH05A

Astemerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

m2

819,5800

6,343

5 198,268

Total

Lei

309 885,800

Total Cai de acces si alei pavate

Inclusiv salariu

309 §§5,80®

72 224,803

Lucrări de pregătire, de instalare a învelișurilor si a echipamentelor a terenului de minifotbal si a terenului multifuncțional (tenis, volei) in Parcul Central mun.

Formular Nr.7

WinCmeta


Ungheni____________________________

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 321 446,09 Lei

întocmit in prețuri curente

Xs

crt.

Simbol norme și Cod resurse

Lucrări și cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de măsură

Total

1

2

3

4

5

6

7

1. Lucrări de pregătire a terenurilor de sport

1.1. Pregătire teren de minifotbal 32m x 20m

1

TsC02Bl

Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II.

100 m3

1,9200

943,850

1 812,192

2

RpCAOlA

Săpături manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

m3

47,3000

178,746

8 454,686

3

TsC54B

Strat de fundație din piatra sparta (sub borduri) h=10 cm

m3

3,5000

490,283

1 715,992

4

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000*250-80)

m

104,0000

135,213

14 062,152

5

TsC54B

Strat de fundație din piatra sparta (pietriș fracție 20-40 ) 15 cm

m3

96,0000

490,283

47 067,206

6

TsC54B

Strat de fundație din piatra sparta (pietriș fracție 5-20) 5 cm

m3

32,0000

490,283

15 689,069

7

TsC54C

Strat de fundație din pietriș (pulbere de granit) 5 cm

m3

32,0000

680,033

21 761,069

8

TsH222A

Incarnarea solului in transport auto - deșeuri

m3

65,0000

64,003

4 160,169

Total

Lei

309 885,80

Asigurări medicale si sociale

22,5 %

16 250,58

Cheltuieli de transport

10%

22 496,87

Total

348 633(25

Cheltuieli de regie

14,5 %

50 551,82

Total

399 185,07

-

Beneficiu de deviz

6%

23 951,10

Total

423 136,17

TVA

20%

84 627,23

/ 0

—\

Total deviz: Inclusiv salariu

507 763,40

1

2

3

4

5

6

7

9

TsI50C

Transportarea încărcăturilor cu autocamione Ia distanta 3 km

t

138,2000

13,300

1 838,060

10

CL01B

Stilpi din otel gata confecționați, livrați complet asamblați, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv (țeava rectangulara 50*50-3mm h=4-6 m, 2 m distanta interax)

t

1,4000

22 996,391

32 194,947

11

CA03B2

Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pentru betonarea stilpilor h=0.9 m

m3

11,7000

1 219,071

14 263,135

Total

Lei

163 018,677

Total Pregătire teren de minifotbal 32m x 20m Inclusiv salariu

163 018,677

28 351,424

1.2. Pregătire teren multifuncțional 32m x 18m

12

RpDB37A

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice

m2

576,0000

39,785

22 916,390

13

TsC02Bl

Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II.

100 m3

1,7300

943,850

1 632,861

14

RpCAOlA

Săpături manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

m3

44,3000

178,746

7 918,448

15

TsC54B

Strat de fundație din piatra sparta (sub borduri) h=10 cm

m3

3,2000

490,283

1 568,907

16

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000*250-80)

m

100,0000

135,213

13 521,3001

2

3

4

5

6

7

17

DA12A

Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15cm

m3

86,4000

548,138

47 359,123

18

DI107

Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic

t

0,4032

11 211,136

4 520,330

19

DB12B

Strat de legătură de criblura, executat la cald, cu astemere mecanica h=5cm - binder

t

68,0000

1 301,151

88 478,241

20

Dl 107

Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic

t

0,4032

11 211,136

4 520,330

21

DB16F

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu astemere mecanica

m2

576,0000

96,457

55 559,232

22

TsH222A

Incarnarea solului in transport auto

m3

190,0000

64,003

12 160,494

23

TsI50C

Transportarea încărcăturilor cu autocamione la distanta 3 km

t

265,9000

13,300

3 536,470

24

CL01B

Stilpi din otel gata confecționați, livrați complet asamblați, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv (țeava rectangulara 50*50-3mm h=4-6 m, 2 m distanta interax)

t

1,4000

22 996,391

32 194,947

25

CAO3B2

Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pentru betonarea stilpilor h=0.9 m

m3

11,5000

1 219,071

14 019,321

26

RpCS16A

împrejmuiri din panouri de gard din plasa de sirma (plasa impletita pentru gard Rabita, gr. 3mm, ochi 45*45), inclusiv porii de intrare

m2

472,0000

44,859

21 173,448

27

CL17A

Confecții metalice diverse, montate aparent (bare longitudinale 40*40-2 pentru solidarizare, armatura pentru prinderea plasei prin sudura)

kg

956,8000

28,007

26 796,906

28

RpCR22B

Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in construcții existente,

m2

16,9000

123,627

2 089,2891

2

3

4

5

6

7

in doua straturi la timplarie metalica

Total

Lei

359 966,037

Total Pregătire teren

multifuncțional 32m x 18m

Inclusiv salariu

359 966,037

83 246,164

Total

Lei

522 984,714

Total Lucrări de pregătire a terenurilor de sport Inclusiv salariu

522 984,714

111597,588

2. Lucrări de instalare a Învelișurilor si a echipamentelor

 • 2.1. Teren de minifotbal 32m x 20m

 • 2.1.1. Amenajare teren

i

29

TsH43B

Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Fibrilated inaltimea parului maxim 30 mm, acoperita cu nisip (inclusiv stratul Shock Pad)

m2

640,0000

395,456

253 091,593

30

TsH44A

încastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm

m

185,0000

104,172

19 271,753

Total

Lei

272 363,346

Total Amenajare teren

Inclusiv salariu

272 363,346

5 631,652

2.1.2. Echipamente

31

utilaj

Poarta de fotbal 3x2 cu plasa inclusa

buc

2,0000

8 000,000

16 000,000

Total

Lei

16 000,000

Total Echipamente

Inclusiv salariu

16 000,00©

Total

Lei

288 363,346

Total Teren de minifotbal 32m x

20m

Inclusiv salariu

288 363,346

5 631,652

2.2. Teren multifuncțional (volei, tenis) 32m x 18m

2.2.1. Echipamente

1

2

3

4

5

6

7

32

Preț de piața

Suporți pentru plasa volei

buc

1,0000

4 384,000

4 384,000

Total

Lei

4 384,000

Total Echipamente

Inclusiv salariu

4 384,000

Total

Lei

4 384,000

Total Teren multifuncțional (volei, tenis) 32m x 18m

Inclusiv salariu

4 384,000

Total

Lei

292 747,346

Total Lucrări de instalare a învelișurilor si a echipamentelor Inclusiv salariu

292 747,346

5 631,652

Total

Lei

815 732,05

Asigurări medicale si sociale

22,5 %

26 376,58

Cheltuieli de transport

10%

65 203,78

Total

907312,41

Cheltuieli de regie

14,5 %

13156030

Total

1 038 872,71

Beneficiu de deviz

6%

62 332,36

Total

1 101 205,07

TVA

20% .

220 241,02

Z:

/

Total deviz:                                  / ...            ’\ ' \

Inclusiv salariu                                              V       1321446,09


întocmit

Verificat


(funcția, sem^ă


ele, prenumele)Lucrări de amenajare a unui teren de minifotbal si a unui teren multifuncțional (tenis, volei) in Parcul Central mun.

Ungheni: lucrări de electricitate______________

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL


Formular Nr. 7

WinCmeta


Valoarea de deviz 147 857,21 Lei

întocmit in prețuri curente

N° crt.

Simbol norme și Cod resurse

Lucrări și cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de măsură

Total

1

2

3

4

5

6

7

1. Lucrări de electricitate

1.1. Lucrări de construcție

1

TsA03G

Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime, executata fara sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare

m3

52,0000

209,882

10 913,885

2

AcF03A

Umpluturi in șanțuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

m3

39,0000

35,173

1 371,731

3

34-02-003-

1

Executarea conductelor din țevi de polietilena: pina la 2 găuri

1 km

0,1500

25 924,780

3 888,717

4

TsD15Al

Strat de repartiție din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T (executarea patului pentru cablu in transeu)

m3

13,0000

364,145

4 733,887

Total

Lei

20 908,220

Asigurări medicale si sociale

22,5 %

3 228,845

Cheltuieli de transport

10%

611,190

Cheltuieli de regie

14,5 %

3 588,498

Beneficiu de deviz

6%

1 700,205

Total

30 036,958

Total Lucrări de construcție

Inclusiv salariu

30 036,958

14 350,420

1.2. Lucrări de montare

5

08-02-145-

1

Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixări, masa 1 m pina la: 1 kg

100 m

1,8900

483,692

914,1771

2

3

4

5

6

7

6

Cablu AIlBESIIIn-l 4*16 mm2

m

189,0000

30,000

5 670,000

7

RpEJ07B

Stilpi pentru instalații electrice in curți, grădini sau platforme, gata confecționați : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura

buc

8,0000

1 179,054

9 432,432

8

Pilon metalic conic zincat h-9m

buc

8,0000

4 000,000

32 000,000

9

08-02-363-

1

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1

buc

8,0000

555,981

4 447,845

10

Consola metalica zincata 1-lm

buc

8,0000

400,000

3 200,000

11

08-02-367-

8

Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la IkV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina după proiect.

1000

m

0,0650

9 864,431

641,188

12

Cablu SIP 2x25 mm2

m

50,0000

12,600

630,000

13

Cablu AWGtr 2x25 mm2

m

15,0000

15,000

225,000

14

08-02-159-

1

Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, secțiunea unui conductori, pina la:

35 mm2

buc

20,0000

124,016

2 480320

15

Manusa termoretractabila 2x35

buc

4,0000

45,000

180,000

16

Manusa termoretractabila 4x25

buc

16,0000

52,000

832,000

17

Banda F2007

m

15,0000

10,000

150,000

18

Screpa A200

buc

15,0000

3,000

45,000

19

Consola CA 2000

buc

5,0000

35,000

175,000

20

Clema de ancoraj ZAB 2*25

buc

5,0000

26,000

130,000

21

08-01-082-

1

Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protecție

100 buc

0,4400

2 727,400

1 200,056

22

Clema de perforare EP 95-13

buc

24,0000

22,000

528,000

23

Clema CDR/CN ÎS 95 UK

buc

20,0000

23,500

470,000

24

08-02-369-

2

Corp de iluminat instalat in afara clădirilor, cu becuri de luminescenta

buc

8,0000

348,704

2 789,635

1

2

3

4

5

6

7

25

08-03-526-

1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

buc

10,0000

111,180

1 111,800

26

08-02-412-

9

Introducerea conductorilor in țevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofir sau multifir in împletire comuna, secțiune sumara pina la 6 mm2

100 m

0,9000

151,073

135,966

27

Cablu AWG 3x4

m

90,0000

4,600

414,000

28

08-02-158-

11

Cap terminal uscat pentru cablu de control, secțiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4

buc

20,0000

16,721

334,428

29

08-02-472-

1

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm

100 m

0,2750

3 480,716

957,197

Total

Lei

69 094,044

Asigurarea sociala si medicala

22,5 %

3 189,423

Cheltueli de transport

10%

4 846,562

Cheltueli de regie

76%

10 773,163

Beneficiu de deviz

6%

5 274,192

Total

93 177,384

Total Lucrări de montare

Inclusiv salariu

93 177,384

14 175,215

Total

Lei

123 214,342

Total Lucrări de electricitate

Inclusiv salariu

123 214342

28 525,635
„SIMBO-PROllilCI-SlU.


«■EOtes» ■ i -,«■■■ ' .■■ SȘKstf'-        .fefe

|BWțțWfe;‘K-UyWy

: jimmmmoikct. iri. . TT

”•’’ ’ ’’ ’:;... ■• ’’.. -


.uNIMțKMIfplW Ki<».. (’lțllIllAll, Iii. Mlni'n «I Jiiiirin 31/J 61 î-i ' ihMoț iniiR6<iii(iU«»fi


Constructiva doua

.           o.- \    o...... .         /••ry..        77 77T) J


Ex. Nr/ A.


si multifuncțional, volei, Ungheni, sectorul Centru

Date generale. Desene de execuție.Obiect nr. 152/2019 - CTS


Ctiișinîiu 2019Societatea cu Răspundere Limitată

„SIMBO-PROIECT”

Schiță de proiect

Construcția a două terenuri de sport (mini-fotbal si multifuncțional, volei, tenis) in cadrul Parcului Central din mun. Ungheni, sectorul Centru


Obiect nr. nr. 152/2018 — CTS

Chișinău 2019

Pten de state, ampteare terenuri


ProiauM est® eîatwat în contotwitate gtafsdwfele și prevederile actelor tegi®l.ative și normative în vigoare fi asigură reetar^șșagnținerea pe întreaga durată de ' '                ..... ‘                    nțiate: A; 8. C, 0, E și F,

asistență a oormfruciiiter s următoarefor confcnr Legii nr.721J(lil din O2.©2.iS0S.

ini-fotbal


CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCȚIE De proiect sunt prevăzute următoarele sarcini și caracteristici normative:


® Viteza normativă a vântului             - 30- kg/mp

 • • Greutatea învelișului de zăpadă           -50kg/m.p.

 • • Temperatura de calcul a aerului exterior -18°

 • • Zona de seismicitate                   -7 grade

» Gradul de rezistență la foc

 • • Grad de durabilitate

 • • Zona climatică

 • • Adâncimea normată ti© îngheț a soiului -80 cm


INDICI TEH'NICO-EGONOMIOI


Nr. d.®.

Denumire

U.M.

Tetei

1

Suprafața @owW8ă

mp

2

■Suparaîața tatefi

mp

:m,&m i

§

Volumul de construcție

mc

3Ma@rews- ere

& două tareanri * sport (mim-fbi’oai si nteltiftMlonai volei, ■t«M aratei Gtnail din muu. Dnjtasî, sectorul Cum».


L .. .    . . ._________ j VTjm.aa.iicr

DATE.GE.^IME

Schema de amplasare este coordonată cu serviciile desconcenfrate din teritoriu șl al altor documente oare sunt anexate.

 • •   Terenul aste situat în teritoriul intravilan mm. Ungheni, r-nul Ungheni.

®   Destinația terenului - terenul va fl amenajat ca minMerenuri «Je sport.

»   Terenul reprezintă o conslrucțle a două mini-terenuri de sport cu dimensiunile 32,0m x 20,Om

și32,0mx18,0m.

 • *   Schema constructivă a mini-teremirilor este un. strat de bază din pietriș și nisip cuarțosf asfalt,

bordură din beton vibropresaî p® perimeîro,- înveliș din gazon artificial.             ;

kLȘB

lucrărilor ele conslrocfe ce devin ascunse șl Is care șe vor întocmi PLQCAO.§--vg!ȘalB_a câSLMlSSE

 • • Trasarea axelor.

® Pregătirea terenului de fundare: sâpăturâ.slrat da egalizare;

 • • Montarea bordurilor pe paoraetral terarartoir;

 • • Protecția hidrofugă .a tandației;

 • • Executarea învel^urilor dln gazon artificial/cauciuc sistem S2;

® Executarea lutriritor ’cje pratecfe a elementelor de metal;

 • • Executarea împrejmuirilor din plasă de stană și a trotuarelor.

LISTA

Fazelor dstemninapte,. .a. .IticrMor de constmoțiș la carș ,obligatoriu se vor întocmi procese-verbale de verificare cp participarea , proiectantului ș|_a:reprezșntanțujul ISC..:

Faza 1: Groapa de fundație șl baza tereriuritorWratari de fundare)

Faza 11: Plan mlni-ieran ote fotbal șl multifuncțional

Faza III: Plan împrejmuire terenuri

Faza IV: Amenajări terenuri șl împrejmuiri

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE

• Ponta a acorda o durabilitate normată împotriva coroziunii, toate piesele de gaj nebeionate și confecțiile metalice se acoperă cu o compoziție de vopsea anticorozivă.

° Toate lucrările se efecluează conform Normatfvefor și Regulilor în Construcție Nr. 111-23-76, "Protecția împotriva coroziunii a materialelor de construcție".

PROTECȚIA FLOREI $1 FAUNEI

Pentru a asigura o condiție sanilarâ satisfăcătoare pe terenul de construcție în perioada executării lucrărilor de. constacție-montaj este necesar de a respecta cerințele pentru protecția friedtatei înconjurător.

Organizația care v-a îndeplini lucrările de construcție poartă răspundere pentru stricta respectare a normelor de protecție a mediului. înconjurător.

Selectarea terenului pentru construcția obiectivului este determinat de proiect, conform normelor de selectare a terenului.

Executarea lucrărilor de construcțîe-montaj, mișcarea automobilelor șl mecanismelor, depozitarea șt păstrarea materialelor de construcție vor decurge pe teritoriul respectiv care i aparține: .beneficiarului, fără deteriorarea și distragerea florei și faunei din teritoriu.

Tăierea,' transportarea, depozitarea și aducerea înapoi a stratului rodnic de pământ aste nevoie de executai prin metoda de reducere a pierderilor -calității solului la «tepMsare,

La- executarea lucrărilor de construcții este necesar de a respecta cerințele de protecție a atmosferei de substanțe toxice. Este interzis aruncarea deșeurilor șl gunoiului materialelor de. ©onsirucțîe.

După terminarea lucrărilor, organizația de construcție trebuie să restabilească canalele de acumulare: a apelor pluviale existente, îmbrăcămintea carosabilă defectată în timpul executării lucrărilor de construcție, de asemenea, a executa lucrări de amenajare a teritoriului conform proiectului de execuție și a restabili cel natural.

Terenul' trebufe să fie înconjurat cu o împrejmuire, care va împiedica accesul liber la amplasamentul! lui.

PROTECȚIA MUNCII Șl SECURITATEA TEHNICĂ

In scopul respectării măsurilor protecției muncii și securității muncii pe șantier este numit diriginte de. șantier, responsabil de respectară® normelor securității tehnice.

Toți lucrătorii angajați, pe șantier trebuie să fie atestați ia normele securității tehnica în «fenienW eonslnicltel.

Instalațiile electrice șl mecanismele să fia unite la priza de pământare,

Sectoarele periculoase să fie luminate și însemnate cu semne convenționale. Sectorul da șantier se îngrădește pentru perioada de construcție.

fS2T20f3-CTS

Construcție a douâ terenuri da sport (minl-fotbal si nraltiftsactiaiisl volei, fa cadrul Paraflui Cmirat din m Ungheni, sectorul Centru.


Planre


SRL .Simbo-Pm&si'

or. Ch^tMuNOTĂ

• Acțiunile susceptibile de a se exercita asupra terenurilor de sport în timpul execuției și exploatării nu vor avea ca efect producerea vreunuia din următoarele evenimente:

 • - prăbușirea totală sau parțială a elementelor construcției;

 • - producerea unor defonviațli și/sau vibrații de mărime inacceptabilă pentru exploatarea normală;

 • - producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip 'prăbușire progresivă*, disproporționate în raport cu cauza care le-a produs.BH3II2K3              1X1

-—--m|

■iS»

T'TilS.Bogz» C. Sobain N. Bagi»


1SMWf9-GTS '• doui terenuri de sport (mini-ftrttoi ri multitacrimul votat, fo cedrul Pereului Centre! din tntin. UnihwL nectarul Centru.Plan general existent.


SRL„ SMorPtoleti'

or. ClilșlnăuTerenurile de Joc vor îi dimensionate conform reglementării» federației sportive naționale;

Terenurile vor avea suprafața de Joc (stratul de uzura) reaBzată corespunzător cerințelor sportului respectiv;

Spațiul activităților sportive (terenul) se separă de zona spectatorilor astfel îricît să fie împiedicată Intrarea spectatorilor pe teren, dar cu posibilitatea de acces (acces controlat) în incinta de joc, în cazuri speciale;

împrejmuirea terenului va fi astfel rezolvată încît să nu obtureze cîmpul vizual al spectatorilor

Băncile de tusavor fi amplasate simetric tata de prelungirea ttlWmijlcfoTSreriMW.. Fiecare banca are tocuri pentru cel ptitîn-5 pereoatie. Vor îl amplasate la a distanta <ie cel puțin 2,$m fete «8e linia          «atonului.

MB

MB MB

MW9M

BMM

MW


ft®aW-OTS


-oGEIffiîHBBKGUOrTZZDetaliul A - TEREN DE MINIFOTBAL

cr aîmprejmuire plasa de proteclie


•acoperire din gazon artificialbanei de odihna


SECȚIUNE î-1stratul artificial de acoperire pulbere <te granit 5 cm pietriș fracțiune 5-20 5cm pietriș fracțiune 20-4® 'îScm


NOTĂ

» Terenul de minifotbal va fi realizai intr-o singura panta cu Mnatfe de 3 % ;

® Pentru un comfort optim ai jucătorilor, se va folosi gazon sintetic cu inaltimea firului de maxim 30 mm, realizat din polietilena, pentru a nu zglriia sau “arde" pielea jucătorilor la contactul cu Iarba;

♦ Unite de marcaj vor fi realizate conform regulamentelor oficiate, utfiizandu-sa sistemul propriu impus de producător;

o Paitre asigurarea stabliltafil gazonul va fi umplut cu o cantitate de nisip cuartos, granulați» controlata.


tmiota-crs.

Constroqiâ.a&rai terenuri de sport (tntai-&ttal si asrititactiaMl rolei.

.UeBijiin cadrai ParraM Central dtașarm. Unglieni, sectorul Centru.

_

(toate

MWUC

Aerrttâiira

Oara

...........

Faza

Pfan^a

Planșe

SP

5

ISP

S.Sogze

Veriftwf

G. Bohcțn

W.VJ

• Tort» d® mtW-foftef.

^5®=c=*i^ Secțiunea 1'1

S R L„SM>t>-Pto!ast' or. Cfitștnău

S/airvral

M. Bogia

10.18
PLAN SfÎLPî METALICI TEREN DE MINI-FOTBAL
SECTIUNE 2-2

Sc. 1:50
C. Bbfoun

N.Bcțpa


fim teren de mm-mmal Secțiunea 2-2, Secțiunea 3-3


Planșe(\) r-


Detaliul B - TEREN MULTIFUNCȚIONALbandele odihna.


:î;:îjkkî::!î;îîî:‘î;’;::::j:”ii:î:’>.îî:îîi::;:::î«»:u;iis;îîk«5iîj*îî*

:!î!;î!!îtii!!j;.!»55Uî*îîî*i*;*!îî!“Hîî5î!ît*î““sin!i:in:;ts:::ss.!î!.;î *»! S ? ? < ? ’! s *! • •• f *? 8 jMfgfii                                                                   :


;■; « *** s a 2 2 v»»uî r «a ►» s»4» î.» m-b « »«h»m         »«*:«***•*      ««’


»«!««■♦ *» tww

 • 8 ș A <» » fc ce & # W 8 R tț*w.w-*W n #« b a a

*O

 • 9 țo »» o & i o. 4 a w-M*»» nu»»*» • -u « < « H U846S » 4 « a •» k l» B-R » P -R U 4 <3 B fc* )r fitefr». X

»«»»«* » a k » it w


i fc.i»» »


Ut»# UW tt *»» W B.S»«<9<3 EfiSH. frfcMfr Hk a# a <?. r # a miw •» » m t ■» » a w. a * itftlkB® h.a.8 n a !■#«»•

»» »&« ii »*»»

»» ■ »»


M Ui» A»> B » k »■» R »»* frfr-B H'k ik»» X fi fi fe U. H. H9»HI jasp» p fr *. m » # mwr PfrPftS-9 uium sfifipp n MBfrft B fr -fr fi frfr fi 9 fr® # h a MW ».!» •« ț jh> WEW


a *WM-fr fr-fr&fri» « » 9**W • s®»-fi q fr »•*»»•» fr fi »x»4| » » M * W. M sj.fr WM«-mw »«*■ (ji fi ♦ <4 R fr 6

«pfip 4 01

»->soâ' MMM # w > i


R fit fi fr.fr» «o.«A « r

9 ? fr ft >4 fi « ASUM fr-'h' irUMt


NOTA

o Tsrenul mullffunclional va fi amenajat pe o placa de beton asfaltic de S cm cu panta de scwgere;

® Pentru un comfort optim ai Jucătorilor, se va folosi gaaon artificial penta terenuri multlfancflonale, cu inatfimea firului de maxim 20 mm;

o Lintil© de marcaj vor fi realizate conform regulamentelor ©flotate, utlfeandu-se sistemul propriu Impus de producător;

• Pentru asigurarea BteWlltatil gazonul va fi umplut cu o cantitate de tnfeip cuarte®, granulate controlata.


«UUțltsus li-» r «4 fi a « * 9

MO MM*

4’aa b a k ♦ m *> :* * r » fi» WkMfc-N ni

 • • »* ReMO M'fi'W .«:**•« *♦•*•** KM»

p țs a a iratt ti iu «*iț« m«

 • # t. ai » b». # r #««#« R«i»h fit»» fi.» KW» 4 «««MM* *»#**<** k iifi.atiRks.-e® U»44 fefirik »*!*»*' u »•«'*. m® »♦*»* ttfi•»•»» Rfi-frU X««>»»•-fr fi fi<1»fi


fcs-qa.ft fc.Wiit»-«■ a- a i l i a » » * u fr #j»a tr «MMM ip ft-a #«»«*.»* fc MM*- <*#.**■»


M att •*


t «tiU


n »■' a Ș. °J k a~b p~ft co .ajțfg'gy cTȘ'gy^pQ mp ș o g p g       ?■ J? ? ? rț £jLff. JL£. -


a n p.n uf. r»r HrinonrKTBTT tW'l h- *■*   » *» ».«-ii «Hm

* a » b.      ut a a.» » W-R» » o*


«MMWttfi-fin*®»» *■»»* > fcTNfcfi fi »•#-»,»»» P# S« ft >*!«.« 0 « fi-fififi.-fi.fifi fi fi ■fit 6-fr't| •.-•# fi-fi-R #’fct fi fi fi »«;t« fi-fi-Rfi •«»•««.


Ăfr v i» fcî.»5 fc-ifi fi» fifr'âu Sân ris® I» sjtsîJîîîjjîîînjîssîî'î.nîJi.îîîuîîî.isjjîîîîîiîwsjsîiîsîii’îfMîiiJwiîi **pi" H ?»»»**.* 4^’M M»MWM W-4MW»-M *i »«•'»'«***» * ? A9-fi* M MMMIIM *•«.♦* «*•■*•** J*®?4

SECȚIUNE 1-1

teren de tenis de clmp


teren de voleistraM artificial de wpejw®,, beton asfalte eu agregate mărunte 3 cm

binder 5cm

ptelrls fractiun® 5-4015cm


“' ir

/5W/3-CT®

jl

Ccwttttcipa a doii Mwami d® «part (mtai-finM si .nwltiftiiiciioMl volti, Percutai CmhI <lta urni. Unj^taii, sectorul Canrra.

.............

Wo.tf..

IMK

5tiffî)8£wa

0O

Va/'

^az-â

Pfenjfl

SP

7

lyFTJMM M-!1-'!-'-'           f£J£]

Ci

B^IW-W/okm multlfunctțtonBl.

Sscftoe® 1-1.

S fi L„S4ai6o-P/ofe?f" or. CftjȘSnau

Satonrt

N, So^a

II


NOTA

» Pornind de la caracteristicile ambientale ale zonei, terenurile de sport propuse vor avea un colorat viu, dinamic si a trăgător;

 • •   Suprafața de joc din gazon artificial va fi realizata In culorile mu «au verde, iar marcajele vor fi albe sau galbene, aslgurandu-se In acest fel. contrastul necesar desfășurării In condiții optime a actlvitatilor sportive;

 • •   Suprafața de gazon artificial va fi instalata prin simpla așezare, rezultând un teren de sport care va asigura un grad maxim de protecție a mediului In ceea ce privește montajul si exploatarea pe întreaga sa duraîa de viata.


PLAN STÎLPÎ METALICI TEREN DE MINÎ-FOTBAL


SECȚIUNE 2-2

Sc. 1:50n metal


SECȚIUNE 3-3

Sc. 1:50
M&2019* GTS

Caaitmctlaadosi toumri de sport (mlnf-firtbel simultifimctioMl volei, scala) sa citind Parcului Cana! din uwn. Va Acul, seaotul Centru.

«mi imn r?m mmaig m

. ... .........................

Fflsa

Fferișe

mia

SP

9

ISP

S. Bogia

Verificat

C. Wra

'WȘ?

-t&is

XSS/î-fcrapW-Mpfi muHifimcfisnal

Secțiunea 3-3,

SR LSlmbo-Pivieci" or. Chișlncu

N. Bogza

10.19


ECHIPAMENTE PENTRU SPORTK)

La,PLASA PENTRU VOLEI


PORȚILE DE MINI-FOTBAL
NOTA

Fileul de volei va avea următoarele caracteristici:

dimensiuni oficiale conform standardelor;

sîilpi din otel prevăzută in pahare pentru fixare sl posibilitatea de demontare;

plasa textila de culoare alba.

Fileul de tenis va avea următoarele caracteristici:

dimensiuni oficiale conform standardelor;

sfflpi din otel prevăzut! în pahare pentru fixare si posibilitatea de demontare;

plasa textila de culoare alba sau verde.


PLASA PENTRU TENIS
W

wr.iec

Cosita

Setnafieu*»

Q»n

ISP

3. BogtB

IM»

r?7SMTygMr.?4i [hej


ismm - crsSRL .Sffllbo-PraJscf or. CMșinău
Wcfc

ftiit

,e«t<

Nr.tftt

ttmttun

/n

r—ffp


Faza

Planșa

Planșa

SP

11

SPL „Sihiio-Profect’’

or. CMjlniuLicența: Seria A MMII Nr. 031196

Obiect nr. 055


Construcția a două terenuri de sport (minifotbal și multifuncțional volei, tenis) în cadrul Parcului Central din mun. Ungheni, sector Centru. Iluminarea terenurilor.


Beneficiar: Primăria muu. Ungheni


DATE GENERALE

Schița de proiect pentru construcția liniei electrice 0,22 kV, se bazează pe următoarele date inițiale:

 • 1.   Sarcina de proiectare aprobată de către beneficiar: PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI;

 • 2.   Materiale de cercetare a traseelor liniilor de transport a energiei electrice, executatede colaboratorii întreprinderii de proiectare.

 • 3.   Documentele normative valabile pentru proiectare.

Schița de proiect va fi coordonată în mod stabilit cu persoanele fizice și juridice cointeresate conform cerințelor legislației în vigoare.

Se admite înlocuirea materialelor și componentelor electrotehnice preconizate cu analogice în calitate de documente normative suntutilizate: „MV3”, „CHmM 3.05.06-85”, “CHmM III-4-80”, “MTb3M”, “M33M” și Normele Construcțiilor Moldave (NCM).

în acest proiect toate soluțiile tehnice privind instalațiile, construcțiile, echipamentele și părțile sînt adoptate și elaborate în corespundere cu normele și cerințele din data eliberării schiței.

Proiectul este elaborat în conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative și normative în vigoare și asigură realizarea și menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor a următoarelor exigențe esențiale: A,B,C,D,E,F conform legii Nr. 721 - XIII din 02.02.96. Deciziile de proiectare sunt coordonate preventiv cu beneficiarul.

Pentru montare se vor întrebuința materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova. După achiziționarea utilajului, în caz de necesitate se va organiza corectarea proiectului.

Exploatarea instalației va fi posibilă, numai după realizarea lucrărilor de ajustare a utilajului și sistemelor inginerești.


CARACTERISTICI GENERALE


s

Teren de minifotbal 32m / 20 m Teren multifuncțional 32m /18 m


o

în conformitate cu normele, valoarea iluminatului mediu pentrti'ă'tra^fâBftșffilit indicii normați pentru drumul central - 200 lx (NCM C.04.02-2016)

DECIZIILE ELECTROTEHNICE

în conformitate cu condițiile tehnice eliberate de S.A. RED-NORD și sarcinii pentru proiectare, este realizat alimentarea cu energie electrică a terenului sportiv din or. Ungheni, str. Națională, Nr.7

Alimentarea cu energie electrică este îndeplinită de la: pilonul din beton armat, LEA 0,4 kV, PT12UN17F2 Punctul de delimitare a apartenenței de balanță coincide cu punctul de racordare.

Categoria de fiabilitate - III.

Tensiunea în punctul de racordare 220/380 V

Sarcina de calcul conform a obiectelor constituie - 5.0 kW, curentul 22.72 A.

Pentru rețeua electrică de iluminat este prevăzut construcția liniilor noi de alimentare cu energie electrică, pozată subteran.

Liniile de alimentare a rețelei de iluminat a terenului sportiv va fi executată cu conductoare torsadate izolate de tip CHM-2A 2x25 mm2.

Pentru conectarea corpurilor de iluminat din camera tehnică a pilonului la rețaua proiectată este prevăzut cablu de tip MPKC 3x4 mm2, necesar de folosit cleme speciale pentru conectare.

Cablurile date sunt dimensionate după curentul nominal admisibil și verificate după pierderile de tensiune.

în schița de proiect este prevăzut montarea elementelor de protecție pentru inofensivității instalației și calității energiei electrice (îndeplinirea legării repetate la pămînt,’ instalarea limitatoarelor de supratensiune, protejarea conductoarelor în furtun metalic izolat (conectat la Șina PEN).

Protejarea conductorului în locuri accesibile cu furtun metalic izolat: la intrare în panoul de evidență, la ieșire din panoul de evidență, la ieșirea din panoul de distribuție general.

Corpurile de iluminat destinate pentru iluminatul terenurilor sportive, sușfcpțeyfeute de tip „ Projector LED 249 W ”,

Locul amplasării plafonierelor este indicat (vezi plan traseu LEA/LEC.{(f22 kV). înălțimea de montare a projectoarelor de la suprafața solului h - 9 m uo\

Zona climaterică este prevăzută pentru perioada de 1 în 25 ani grosinre^^ticiurjj^^s mm și viteza vântului - 3 5 m/s.                                                       O

Protecția de scurtcircuit este realizată prin intermediul întreruptoarelor automSeTle tip BA 47-29, (tip B), instalate în panoul de distribuție.

Protecția contra curenților de scurtcircuit a projectorului este executată cu siguranță Rizibilă încorporată în corpul de iluminat. în schița de proiect este prevăzută realizarea sistemului principal de egalare a potențialelor care presupune conectarea părților conductoare ale instalațiilor electrice care în regim normal nu se găsesc sub tensiune, dar pot cădea accidental sub aceasta, este necesar să fie conectate la priza de pământ. Toate părțile conductibile a panourilor PE și PDG se supun legării la conductorul PEN, care la rîndul său are legătura la pămînt. Conform MV3 p, 6.1.46 în rețelele cu neutru legat la pămînt aparatele de iluminat și pilonii trebuie să fie conectați la conductorul PEN. Evidența energiei electrice este realizată prin intermediul contoarelor de energie electrică, electronic, care corespunde prevederilor regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin hotărârea ANRE, nr. 382, din 02.07.2010, montat în cutia de evidență omologată de tip BZUM DDE-1 25. PE BZUM DDE-1 25 este montat la h=l,2 m

La panoul de evidență este necesar de realizat conectarea repetată la priza de pământ a firului PEN.


TJKiFirfJcT


Mărimile de gabarit ale canalelor de cabluri (1 cablu)

Modul de pozare a cărămizii
Notă:

în locurile intersecțiilor cu alte comunicații, de realizat săpături de sondare, manual, în prezența rețelelor corespunzătoare;

în cazul intersecțiilor cu alte rețele inginerești, de pozat cablu în țeava PVC, d=l 10 mm

Tabelul cablurilor

Nr. cablului

Traseu

Cablu

început

Sfârfit

Conform proiectul

î

Marca

Secțiune cond.

CI

Pilon b.a.

BZUM DDE-1 25

AVVGtr

2x25

C2

PDO

Pilon metalic nr. 1,2,3,4

AnBE6HIn

4x16

84.5

C3

PDG

Pilon metalic nr. 5,6,7,8

AIMSIUn

4x16

104.5

Dimensiunile de gabarit a pilonului de metal cu un projector


rg—

iv~


Plan traseu LEA/LEC - 0,22 kV


h


Schema împământării prizei de pămînt

Poz.

Semnificația sau tipul

Denumirea

Cant.

Notă

1.

5-407-11

Electrod de împământare vertical, îndeplinit din vergea metalică

9m

2.

-

Bandă orizontală plată TOCT 103-76

15m

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Lungimea sudurii nu trebuie să fie mai mică de 66. înălțimea sudurii nu va fi mai mică de 4 mm. Porțiunile sudurii vor fi acoperite cu lac de bitum, pentru protecție de acțiunea coroziei.

Tranșeul împământării este necesar să fie acoperit cu sol uniform, să nu conțină pietriș, bolovaiijjsați.glte deșeuri. Solul după acoperire este necesar să fie tasat.                      ,

Conductorii din exterior, care fac legătura cu priza de pamînt, este necesafîsă fie vopșj anticorozivă de culoare neagră.                                          <!

Sudarea se va face cu electrozi 3-46 TOCT 9467-75.Lista materialelor de referință

Marcarea

Denumirea

Remarcă

Documente de referință

CHitfl 3.05.06 - 85

”3neinpoTexHMM8CKM0 ycrpoMCTBa"

nvo

Tlpastuia ycrpoiScrea SneicrpoycTaHoaoK"

CH541-82

HHCTpyKLțMH no npOQKTMpOBQHMIO HapyWHOrO OCB0LUJ6HHH ropoflOB, noceomoB h HacenGHHbix nyHKTOB

BCH 97-83

MHCTpyKnnn no npostcTMpoBaHMio ropoflcwix m nocenitoBbix enexrpiwecmx ceTeU

NCM A.08.02:2014

Securitatea șl sănătatea muncii înconetrucții

5.407-156.94.

Yaribi KpsnneHM caMOHscymnx traompoBaHHbtx npoBOfloe Ha onopax BJ1H 0,38kB m creHax SflgHMM

TOCT 21.210—2014.

ycnosHhie rpa$MMecKMe moOpaîKeHHfl onexTpooOopyflOBfîHMH m npoBOflox na nnaHax

TOCT 31946—2012.

npoBOfla caMOHecyuțue monMpoBaHHbie m 3aujwiueHHbie flnn BoaflyuiHMX nmMfl sneirrponepeflaMM

CHhIT 111-4-80

TexHHKa 6e3onacHocTH s crpoHTenbcrBe’

NCM C.04.02-2005

Iluminatul natural și artificial

SM SR CEN/TR13201-1:2013

Iluminatul public Partea 1: Selectarea claselor de iluminat

SM 8R 13201-2:2004. IDT

Iluminatul public Partea 2: Cerințele de performanță

SM3R 13201-3:2004. IDT

Iluminatul public Partea 3: Calculul performanțelor

Lljiapp 22.0112

yrnoBbie onopti BJ1I4-0.4 kV OflHOCToeMHofl KOHCtpyxuMH Ha croitei: rana CB105 h CB110

Cepwn 3.320.1

Onopbi Hapyjffloro ocBemeHwn H kohteic™;: cstch ropoflcroro rpaHcnopia

Cepun 3.407-150

SaaeMnmoiuMe ycrpoitcTBa onop BoaflyutHbix ohhuII enemponepeflaMM HanpratemteM 0,38; 6; 10; 20; 35itB

Cepm 5.407-146

y3nbi ii fleTanw. coeflKHeHMia 3a3eMnmomwx npoBOflHKKoe. Ha onopax an 0.38-35kb

UJwpp A5-92

flpoimaflKa xa6enei1. HanpmxeHMeM flo 35 kb b TpaHiuenx.

lUn*p A10-93

3auțHTHoe saaeMneHMe u saHyneHfie 3neinpoo6opyfloeaHHn

Tn 3.407-150

3a3©Mfiflioiiuie ycTpo^CTBa onop BoaAyiUHbix onexrponepeflaM.

Tn 5.407-11

3a3eMneHMe u aaHyneHwe eneKTpoycraHOBOK

4.407-260

ripoxnaflKa xa6eneă no KOHcrpyxLțrmM

UlHcțjp 26.0008.

OflHotțenHbie, flByxtțenHbis m nepexo/țHbte »eneao6eTOHHbie onopbi BUH 0,38kB c npoBOflaMH rana CWTI-2A c nwHetatl epwaTypofl OOO "CMKAM"

Acordul de finanțare Nn 1 din 2019 între Primăria municipiului Ungheni și Primăria municipiului Cluj-NapocaANEXA

La Decizia Consiliului Municipal Ungheni

Nr. 5/1 din 04.09.2019


ACORD DE FINANȚARE

Nr. 1 din___________2019


încheiat între:

 • 1. Primăria municipiului Ungheni, str. Națională 7, MD - 3600, municipiul Ungheni, Republica Moldova, cod de înregistrare fiscală 1007601001787, în calitate de beneficiar pentru proiectul „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa IV”, reprezentat legal de domnul Alexandru AMBROS, având funcția de Primar al municipiului Ungheni,

pe de o parte,

și

 • 2. Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților 3, cod de înregistrare fiscală 4305857, în calitate de cofinanțator pentru proiectul „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni”, etapa IV, reprezentat legal de domnul Emil BOC, având funcția de Primar al municipiului Cluj-Napoca.

în baza înțelegerii de Cooperare între municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj din România și orașul Ungheni, raionul Ungheni din Republica Moldova aprobată potrivit Deciziei Consiliului municipal Ungheni nr.7/2 din 13.10.2016 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.538 din 23.09.2016, părțile au convenit la încheierea prezentului Acord de finanțare cu privire la implementarea Proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa /V”, aprobat potrivit Deciziei Consiliului municipal Ungheni nr. 5/1 din 04.09.2019 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr._______ din

Articolul 1 Obiectul acordului de finanțare

Implementarea subproiectului Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din Ungheni, parte a proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa IV”.

Articolul 2 Durata acordului de finanțare

Acordul de finanțare intră în vigoare începând cu data de___________.

Acordul de finanțare este valabil până la data de 01 mai 2020.

Articolul 3 Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa IV” care face obiectul finanțării este de 165 998,68 EUR, din care suma de 472 000,00 ROM, finanțată de către Primăria municipiului Cluj-Napoca din România va fi folosită exclusiv pentru implementarea subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din Ungheni”, iar diferența de până la 66 477,09 EUR va fi finanțată de către Primăria municipiului Ungheni din Republica Moldova.

Articolul 4 Responsabilitățile părților

 • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;

 • 3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4.  să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, activitățile și documentele justificative convenite prin acord;


 • 5. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare și care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

 • 9. să asigure adoptarea deciziilor de către Consiliul municipal Ungheni privind alocarea sumelor suplimentare necesare pentru alte cheltuieli generate de proiect, inclusiv pentru lucrări suplimentare sau neincluse ăn documentația proiectului, necesare finalizării proiectului.

 • (2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în acordul de finanțare;

 • 2. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 3. să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.

Articolul 5 Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • (1) Finanțarea subproiectului Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din Ungheni, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central din orașul Ungheni, etapa IV, constituie 472 000,00 lei (patru sute șaptezeci și doi mii lei) și plățile vor fi efectuate prin transfer din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pe contul Primăriei municipiului Ungheni la prezentarea cererii de plată, însoțită de documentele financiare justificative, care confirmă executarea lucrărilor (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

 • (2) Plățile vor fi făcute în lei românești (RON) în termen de 30 zile de la prezentarea documentelor justificative.

Articolul 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

(1) Pentru solicitarea plăților Primăria municipiului Ungheni va înainta o cerere de plată (conform Anexei nr. 2 la Ordinul 5169 din 27.06.2018), indicând suma solicitată, însoțită de Raportul de justificare a cheltuielilor și documentele financiare justificative (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

Articolul 7 Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

Articolul 8 Prevederi finale

(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova/Ucraina a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la data constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

 • (2) Prezentul Acord de finanțare intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către Părțile semnatare și este valabil până la incheierea în ansamblu a activităților de implementare a proiectului în condițiile prezentului acord de finanțare și planului de implementare a proiectului, prezentarea rapoartelor și semnarea actelor necesare;

 • (3) Orice modificare sau completare la prezentul acord de finanțare poate fi efectuată doar prin acorduri adiționale în scris semnate cu participarea ambelor Părți.

 • (4) Acordul de finanțare este încheiat în 2 (două) exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.

  Semnătură

  Semnătură

  Alexandru AMBROS, Primarul municipiului

  Emil BOC, Primarul municipiului Cluj-Napoca

  Ungheni

  1 ) / //

  \ /

  \ / /

  7

  v c

  l

  Ștampila

  Ștampila