Hotărârea nr. 852/2019

Hotărârea 852/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu

500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588951/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589485/49/14.11.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5;

Văzând Nota de constatare nr. 278/24.10.2019 a Direcției Inspecție și Control, precum și avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1 și 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.01.2020 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 1076/2018 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 278/24.10.2019 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 852 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)