Hotărârea nr. 851/2019

Hotărârea 851/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588745 din 14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588762 din 14.11.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului - proiect din inițiativa primarului;

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016; al art. 44 din Legea nr. 273/2006; al art. 129 al. (2) lit. c) și al. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019; al art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; al art. 14, 15 și 16 alin. 1, 2, 3 și 4 din Ordinul nr. 760 din 17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 95/2019, în sensul identificării amplasamentelor stațiilor de încărcare în Anexa 1 a hotărârii, după cum urmează:

STAȚIA 1 - Piața Mihai Viteazul (parcare supraterană) - teren identificat în C.F. nr. 335798 Cluj-Napoca

STAȚIA 2 - Piața Ștefan cel Mare - teren identificat în C.F. nr 335432 și nr. 335419 Cluj-Napoca

STAȚIA 3 - Baza Sportivă Gheorgheni (parcare supraterană) - teren identificat în C.F. nr. 294113 Cluj-Napoca;

STAȚIA 5 - CREIC (în parcarea subterană) - teren identificat în C.F. nr. 275126 Cluj-Napoca;

Art. II. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Se aprobă încetarea aplicabilității art. 4 din Hotărârea nr. 95/2019.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 95/2019 rămân neschimbate.

Art. V. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 851 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


DESCRIEREA INVESTIȚIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-


ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN MONTAREA UNOR STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

Cap. 1: DATE GENERALE

  • 1.1.  Denumirea lucrării: „REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN MONTAREA UNOR STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

  • 1.2.   Faza de proiectare: S.F.

  • 1.3.   Titularul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

  • 1.4.   Beneficiarul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

  • 1.5.   Proiectant de specialitate: S.C. SERVELECT S.R.L.

  • 1.6.  Amplasament: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

Cap. 2: SOLUȚIA PROIECTATĂ

Prezenta documentație are ca scop stabilirea condițiilor de realizare a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice din Municipiul Cluj-Napoca.

în acest scop vor fi amenajate/montate puncte de încărcare în cele 5 locații, anume în parcarea din Piața Ștefan cel Mare, în parcarea din Piața Mihai Viteazu, în parcarea din interiorul Bazei Sportive Gheorgheni, în parcarea subterană de la Sala Polivalentă și în Parcarea de la subsolul CREIC.

  • A. în parcarea din Piața Ștefan cel Mare (lângă trotuarul de pe latura vestică a clădirii Teatrului Național) va fi amplasată o stație de încărcare după cum urmează:

—> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere de 72 kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 501<W, fiind dotată cu conectori tip CCS si CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini la puterea nominală de 72 kW, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

—> Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare se va face conform avizului tehnic de racordare, eliberat de către distribuitorul de rețea S.D.E.E. Transilvania Nord și va fi realizată din TDRI 1 - 0,4kV al PTS Opera Română.

Din TDRI se va pleca cu un circuit trifazat subteran cu cablu ACYAbY 3xl50+70mmp până la un BMPT-I aflat la limita de proprietate. Din BMPT se va realiza o coloană trifazată la o COS tip abonat aflată la marginea parcării. Acesta va fi amplasat pe domeniul public aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi realizată o priză de pământ de protecție pentru stația de încărcare vehicule electrice, ce va avea o valoare de max.4 Q .

-4- Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MH1, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale la cerere.

B. în parcarea din Piața Mihai Viteazu va fi amplasată o stație de încărcare după cum urmează:

-> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere de 72 kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS și CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, la puterea nominală de 72 kW, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

-> Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare va fi făcută conform avizului tehnic de racordare, eliberat de către distribuitorul de rețea S.D.E.E. Transilvania Nord și va fi realizată din TDRI - 0,4kV al PTS Mobila.

Din TDRI se va pleca de pe C7 și C8 libere circuit subteran în buclă cu cablu ACYAbY 3xl50+70mmp până la o firidă tip E2.4 montată pe domeniul public -trotuar. Din firidă va fi realizată o coloană trifazată la un BPMTi-200 pe postament comun cu firida.

Acesta va fi amplasat pe domeniul public aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

—> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și se va realiza o priză de pământ de protecție pentru stația de încărcare vehicule electrice, ce va avea o valoare de max.4 Q .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale la cerere.

  • C. în parcarea din interiorul Bazei Sportive Gheorgheni va fi amplasată o stație de încărcare, după cum urmează:

-> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere de 72 kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu) la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS si CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ) la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, la puterea nominală de 72 kW, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

—> Racordarea la rețeaua electrică interioară a stației de încărcare va fi făcută la nivelul TEG 12, unde este disponibilă o putere de 100 kW.

Din TEG12 se va pleca cu un circuit trifazat subteran cu cablu ACYAbY 3x150+70mmp până la stația de încărcare aflată la marginea parcării.

Acesta va fi amplasat pe domeniul public aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

—> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi realizată o priză de pământ de protecție pentru stația de încărcare vehicule electrice, ce va avea o valoare de max.4 £2 .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale la cerere.

D. In parcarea subterană de Ia Sala Polivalentă va fi amplasa o stație de încărcare, după cum urmează:

-> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere de 72 kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 50kW, fiind dotată cu conectori tip CCS si CHAdeMO, dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, la puterea nominală de 72 kW, una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

-> Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare va fi făcută de pe barele tabloului general cu o coloană trifazată până la tabloul de distribuție al stației de încărcare aflate pe marginea parcării.

-> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi verificată priza de pământ de protecție pentru a atinge o valoare de max.4 £2 .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G, ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cum ar fi: OCPP, MHI, Efacec, The New Motion, RWE, Siemens, sau alte protocoale la cerere.

E. în parcarea subterană de la CREIC va fi amplasată o stație de încărcare, după cum urmează:

> Montare stație de încărcare rapidă, capabilă de a livra o putere de 72 kW. Echipamentul va permite atât încărcarea în regim fast charge (curent continuu), la o putere de 5()kW, fiind dotată cu conectori tip CCS si CHAdeMO. dar și normal charge (curent alternativ), la o putere de 22 kW (mode-3). Stația permite încărcarea simultană a două mașini, la puterea nominală de 72 kW. una în mod Fast Charge (CCS sau CHAdeMO) și una în mod Normal Charge AC (type-2). Stația trebuie să fie. compatibilă cu toate modelele de autovehicule de pe piața europeană prin CCS-TYPE 2 Combo și să poată încărca și mașini pe standardul Asiatic - CHAdeMO.

Racordarea la rețeaua electrică a stației de încărcare va fi făcută de pe barele tabloului general cu o coloană trifazată până la tabloul de distribuție al stației de încărcare aflat pe marginea parcării.

—> Va fi realizată protecția necesară împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, conform normativelor în vigoare și va fi verificată priza de pământ de protecție pentru a atinge o valoare de max.4 fi .

-> Stația trebuie echipată cu modem 3G. ce permite integrarea cu orice sistem back-office sau de management. Această integrare se poate face prin diferite protocoale cura ar fi: OCPP, MHI, F.facec, The New Molton, Rl'VE. Siemens, sau alte protocoale, la cerere.

Cap. 3: MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Lucrările prevăzute în proiect, se vor efectua pe terenuri aparținând Primăriei Cluj-Napoca.

Restricțiile pentru realizarea lucrărilor se stabilesc împreună cu beneficiarul, operatorul de distribuție și cu administratorul parcării.

Lucrările proiectate vor fi executate conform fișelor tehnologice și a instrucțiunilor de montaj actualizate.

Lucrările tehnico-edilitare aferente drumurilor se vor realiza în ampriza existentă.

Cap. 4: DURATA INVESTIȚIEI

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

Cap. 5: PROTECȚIA MEDIULUI

Soluția tehnică prezentată în lucrare reduce la minimum impactul negativ asupra mediului, în condiții de siguranță si eficiență, în toate fazele ciclului de viață a lucrării proiectate: proiectare, execuție și exploatare, pe toată perioada de existență a instalației, respectând cerințele impuse prin SR EN ISO 14001/2005, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate-mediu-securitate-sănătate în muncă.

Cap. 6: STANDARDE ȘI NORMATIVE

Standardele și normativele avute în vedere la stabilirea soluțiilor și care se vor respecta și la fazele următoare sunt:

IEC 61851 Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice;

EN62196-2 Dimensional compatibili^' and interchangeability requirements for A.C. pin and contact-tube accessories;

-> EN62196-3 Dimensional compatibility and interchangeability requirements for D.C. and A.C./D.C. pin and contact-tube vehicle couplers;

-> Legea energiei electrice și a gazelor naturale (Legea nr. 123/2012);

-> Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (Ord. A.N.R.E. nr. 129/2008);

-» Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (H.G. nr. 90/2008);

-> Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice (Ord. A.N.R.E. nr. 4/2007 actualizat cu Ord. A.N.R.E. nr. 49/2007);

-» Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori (H.G nr. 1007/2004); Metodologie de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor Ia rețelele electrice de distribuție de medie și joasă tensiune (Ord. A.N.R.E. nr. 29/2003 actualizat cu Ord. A.N.R.E. nr. 54/2008);

-> Procedură privind colaborarea operatorilor de distribuție, de transport și de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la rețelele electrice (Dec. A.N.R.E. nr. 2741/2008);

-> Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție (Ord. A.N.R.E. nr. 128/2008);

-> NP-I7-2011 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.;

-> 1 RE Ip 45-90- îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee și siguranțe fuzibile în posturile de transformare și în rețeaua de joasă tensiune;

-> NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

-> IP-SSM 02-DEE-EMOD - Distribuția energiei electrice;

-> 4.1.207.0.01.09/03/07 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice - revizia I;

-> FC 1-84 Montarea și demontarea cablurilor de energie electrică cu tensiuni până la 35 kV;

-> NTE 007/08 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice;

-> NTE 401/03/00 Metodologie privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în instalații electrice de distribuție de 1-110 kV;

-> RE 4084 îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare 1a pământ;

-> IEC 60287 Cabluri electrice - calculul încărcărilor;

-> SR CEI 60479 Efectele curentului asupra corpului uman și animalelor.

T

v'ap, 7: Indicatorii economici

7 I VAI .OARBA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 816.780.25 1 .El f TVA

Din care: C+M 90.501,53 LEI * TVA

/.! Finanțarea investiției: l.nigel local și alte surse


Anexa Deviz


Curs valutar BNR. 18.02 2019


4,7383 lei/€


Proiectant

Furnizor: SERVELECT S.R.L

Nr. Ord. Reg. Co: J12/1421/2005

Cod fiscal: RO17481529

Adresa: Str. Teleorman, Nr. 33, Loc. Cluj - NapocaDEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectului de investiții: REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI PRIN MONTAREA UNOR STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCANr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

Euro

Euro

Euro

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total Capitol 2

0

0

0

0

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

0

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.5

Proiectare

53,881

10.237

64.118

11371,38

2160,56

13531,95

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

29.000,00

5.510

34.510

6120,338518

1162,86

7283,20

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizațiiloi

1.000,00

190

1.190

211,0461558

40,10

251,14

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

1.374,11

261,08

1 635,19

290

55,10

345,10

Eligibil

Eligibil

Eligibil

Eligibil- i-‘-L                      ’ l. h>j 1*1.. |)       ■

7.1 ; f **.... ȚIP”) f:7'..*i .-3Q iii:,;,


1.........

detaliilor de execuție

4.276

902,50

5652.50

Eligibil

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

22 506.93

26 783

4750

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0

0

0

0,00

0.00

3.7

Consultanță

0

0

0

0

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0

0

0

0,00

0,00

Eligibil

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

Eligibil

3.8

Asistență tehnică

19.563

3.717

23.280

4128,7

784,45

4913,15

Eligibil

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantuluifla PIF)

1.895,32

360

2.255

400

76,00

476,00

Eligibil

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

947,66

180

1.128

200

38,00

238,00

Eligibil

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

947,66

180,06

1.127.72

200

38,00

238,00

Eligibil

1 3.8.2. Dirigenție de șantier

17.667,70

3.357

21.025

3728,7

708,45

4437,15

Eligibil

Total Capitol 3

73.444

13.954

87.398

15.500

2.945

18.445

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

90.501,53

17.195

107.697

19100

3629,00

22729,00

Eligibil

01 Piața Ștefan cel Mare

21.796,18

4.141

25.937

4600

874,00

5474,00

02 Piața Mihai Viteazul

20.848,52

3.961

24.810

4400

836,00

5236,00

03 BAZA SPORTIVA GHEORGHENI

20.848,52

3.961

24.810

4400

836,00

5236,00

04 SALA POLIVALENTA

15.636,39

2.971

18.607

3300

627,00

3927,00

05 CENTRUL REGIONAL DE EXCELENTA IN INDUSTRII CREATIVE CREIC

11.371,92

2.161

13.533

2400

456,00

2856,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

563.857,70

107.133

670.991

119000

22610,00

141610,00

Eligibil

01 Piața Ștefan cel Mare

112.771,54

21.427

134.198

23800

4522,00

28322,00

02 Piața Mihai Viteazul

112.771,54

21.427

134.198

23800

4522,00

28322,00

03 BAZA SPORTIVA GHEORGHENI

112 771,54

21,427

134.198

23800

4522,00

28322,00

04 SALA POLIVALENTA

112.771,54

21.427

134.198

23800

4522,00

28322,00

05 CENTRUL REGIONAL DE EXCELENTA IN INDUSTRII CREATIVE CREIC

112.771,54

21.427

134.198

23800

4522,00

28322,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0

0

0

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0

0

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0

0

0,00

0,00

Total Capitol 4

654.359,23

124.328,25

778.687,48

138.100,00

26.239,00

164.339,00

Eligibil

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

0

0.00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

(O


organizării șantierului

I

5.2

Comisioane, cote taxe, costul creditului

| i 900.53

0,00

l 900,53

401,1

0,00

401,10

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0,00

0

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

90,50

0,00

90,50

19,1

0,00

19,10

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

452,51

0,00

452,51

95,5

0,00

95,50

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

452.51

0,00

452,51

95,5

0,00

95,50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

905,02

0,00

905,02

191

0,00

191,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

13.087,18

2.486,57

15.573,75

2762

524,78

3286,78

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

Total Capitol 5

14.987,72

2.486,57

17.474,28

3163,1

524,78

3687,88

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

23.692

4.501

28.192,89

5000

950,00

5950,00

6.2

Probe tehnologice și teste

11.846

2.251

14.096,44

2500

475,00

2975,00

Total Capitol 6

35.537

6.752

42.289,33

7500

1425,00

8925,00

CAPITOLUL 7

Lucrări pe tarif de racordare

38.452

7.306

45.757,88

8115,146783

1541,88

9657,02

TOTAL GENERAL

816.780,25

154.827,15

971.607,39

172.378,33

32.675,67

205.054,01

din care:

C + IM (1.2+ 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

90.501,53

17.195,29""

107.696,82

-.........

19.416,76

\

3.629,00

22.729,00

Neeligibil

Neeligibil

Neeligibil

Neeligibil

Eligibil

Neeligibil

Eligibil

Eligibil

Eligibilîntocmit:

Inci. Lucian DEOANCA3 U

! ' I      i, T'.. t iui I

(OOl!>')■!<                     ?                . i .. ..        . .