Hotărârea nr. 85/2019

Hotărârea 85/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017.

C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 100893/423/25.02.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici;

Reținând prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006,actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015, modificată prin Hotărârea nr. 699/2017, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 85 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea 85/2019

Deviz General

Reabilitarea termică a unităților pre-universitare din Cluj-Napoca

Colegiul National "George Coșbuc" si Liceul de muzica "Sigismund Toduță"_______

in mii lei/mii CHF rata schimb 4,1197 lei/CHF la data de 20.08.2015

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

CHF

Iei

lei

CHF

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la stare inițială

109.386,00

26.551,93

20.783,34

130.169,34

31.596,80

TOTAL Capitol 1

109.386,00

26.551,93

20.783,34

130.169,34

31.596,80

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

,00

,00

,00

,00

,00

TOTAL Capitol 2

,00

,00

,00

,00

,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare

și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

5.146,00

1.249,12

977,74

6.123,74

1.486,45

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

6.859,00

1.664,93

1.303,21

8.162,21

1.981,26

3.3.

Proiectare și inginerie

99.672,00

24.193,99

18.937,68

118.609,68

28.790,85

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

,00

,00

,00

,00

,00

3.5.

Consultantă

46.112,00

11.193,05

8.761,28

54.873,28

13.319,73

3.6.

Asistență tehnică

66.447,00

16.129,09

12.624,93

79.071,93

19.193,61

TOTAL Capitol 3

224.236,00

54.430,18

42.604,84

266.840,84

64.771,91

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.712.567,00

901.174,11

705.387,73

4.417.954,73

1.072.397,20

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

130.578,00

31.696,00

24.809,82

155.387,82

37.718,24

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționare cu montaj

768.114,00

186.449,01

145.941,66

914.055,66

221.874,33

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

,00

,00

,00

,00

,00

4.5.

Dotări

,00

,00

,00

,00

,00

4.6.

Active necorporale

,00

,00

,00

,00

,00

TOTAL Capitol 4

4.611.259,00

1.119.319,13

876.139,21

5.487.398,21

1.331.989,76

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

23.058,00

5.597,01

4.381,02

27.439,02

6.660,44

5.1.1.

Lucrări de construcții

23.058,00

5.597,01

4.381,02

27.439,02

6.660,44

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

,00

,00

,00

,00

,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36.892,00

8.955,02

,00

36.892,00

8.955,02

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

177.159,00

43.002,89

33.660,21

210.819,21

51.173,44

TOTAL Capitol 5

237.109,00

57.554,92

38.041,23

275.150,23

66.788,90

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru

probe și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

,00

,00

,00

,00

,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

,00

,00

,00

,00

,00

TOTAL Capitol 6

,00

,00

,00

,00

,00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli Audit si Publicitate

7.1.

Audit financiar

18.860,00

4.578,00

3.583,40

22.443,40

5.447,82

7.2.

Informare si publicitate

45.148,00

10.959,05

8.578,12

53.726,12

13.041,27

TOTAL Capitol 7

64.008,00

15.537,05

12.161,52

76.169,52

18.489,09

Lucrări de protecție la incendiu necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu

1.363.435,39

330.955,02

259.052,72

1.622.488,11

393.836,47

Colegiul "George Coșbuc"

1.166.437,90

283.136,61

221.623,20

1.388.061,10

336.932,57

Liceul de muzica "Sigismund Toduță"

196.997,49

47.818,41

37.429,52

234.427,01

56.903,90

TOTAL GENERAL

6.609.433,39

1.604.348,23

1.255.792,34

7.865.225,73

1.909.174,39

DIN CA

RE: CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

1.737.306,53

421.707,05

330.088,24

2.067.394,77

501.831,39

DIN CA

RE : CONTRIBUȚIA ELVEȚIANĂ

4.872.126,86

1.182.641,18

925.704,10

5.797.830,96

1.407.343,00

TOTAL GENERAL INCLUSIV RISCUL DE SCHIMB VALUTAR (>5%) conform AA3

5.887.155,16

1.429.025,21

1.118.559,48

7.005.714,64

1.700.540,00

DIN CARE CONSTRUCȚIE + INSTALATH

5.339.024,39

1.295.974,07

1.014.414,63

6.353.439,02

1.542.209,15

i

"George Coșbuc" National College

1.732.265,13

0,00

329.130,37

2.061.395,50

ii

"Sigismund Toduță" High School of Music

--760.147,36

0,00

144.428,00

904.575,36

Total                       y

^49^41^49.

0,00

473.558,37

2.965.970,86

Acest buget este estimat in RON. Ele nu fac parte din bugetul proiectului, dar /'   1

intervențiile structurale reprezintă o condiție prealabilă pentru alte activități / 4

\