Hotărârea nr. 849/2019

Hotărârea 849/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI: CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor" - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588989/1/ din 14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589078/445/ din 14.11.2019 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții “Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și 7 din H.G nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnica și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 849 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă Ia Hotărârea nr. 849/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Revitalizare și activare Parcului Feroviarilor"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Parcul Feroviarilor

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform

devizului general:                          49.620.995,26 lei (fără TVA)

  • •          Din care, C+M:                           39.422.112,99 lei (tară TVA)

®             Vecinătăți: fără riscuri

  • •          Zona seismică: Ag=0,10 g

  • •            Categoria geotehnică: 1

Având în vedere costurile investiționale, costurile de operare și beneficiile socio-economice rezultate, Scenariul 1 este soluția cea mai eficientă.

Au fost prevăzute 4 obiecte de investiții: Obiectul 1-Amenajarea Parcului Feroviarilor (desființare corp CI, construire pavilioane, sistem irigații, sistem iluminat public, mobilier urban, reconfigurare alei). Obiectul 2-Amenajarea străzii Parcul Feroviarilor; Obiectul 3-Amenajarea malurilor râului Someș; Obiectul 4-Realizare pasarele pietonale peste râul Someș;

  • - Parcul Feroviarilor CF/NC nr. 278302-suprafața C.F 53.457 mp.

  • - Strada Parcul Feroviarilor CF/NC nr. 333616-suprafața C.F 8.496 mp.

  • - Malul drept al râului Someș Mic CF/NC nr. 333690-suprafața C.F 2.906 mp.

  • - Malul stâng al râului Someș Mic CF/NC nr. 333875-suprafața C.F 4.421 mp.

  • •            Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și alte surse constituite conform legii

  • •            Durata de realizare a investiției: 22 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt care face parte integrantă din prezenta hotărâre.te cu devizul general al investiției,