Hotărârea nr. 848/2019

Hotărârea 848/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588866/ 14 11 2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589070/ 14 11 2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca”;

în temeiul art. 5 și 7 din HG nr. 907/2016; ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. ’d) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 848 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 848 din 21 noiembrie 2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Borhanciului este situată în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


  • - Suprafață carosabil reabilitată:                                S = 621 mp

  • - Lungimea zonei consolidate:                               L = 78 ml

  • - Suprafață trotuare reabilitate:                                  S = 117 mp

  • - Consolidare cu piloți forați diam 300 mm pe două rânduri de câte 25 bucăți la adâncimea de 10 ml.


VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 2.405.505,27 lei + T

din care C+M: 2.138.647,02 lei +

Durata de realizare a investiției: 3 luni

<                r -

Finanțarea investiției: buget local si alte surse constituite conform legii N ctxA' o x M L V