Hotărârea nr. 847/2019

Hotărârea 847/2019 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019 , ora 14 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588917/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589345/414/14.11.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 30 și 32 din statutul societății Sala Polivalentă S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14,131,133 alin. 1,139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Constatin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin consilul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „ pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 3. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 847 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 847/2019RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj-Napoca


mii lei

(rg/ij

w

O

INDICATORI îrcSÂ */

4 L

Nr.

rd.

Aprobat BVC

2019

RECTIFICARE BVC

2019

Realizat ian.-sept. 2019

Estimat trim.IV 2019

0

1

2

3

4=5+6

5

6

I

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4282

5748

4282

1466

1

Venituri din exploatare

2

4280

5745

4280

1465 .

a)

subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

2

3

2

1

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

CHELTUIELI TOTALE ‘     «

(Rd.7=Rd.8+Rd.l9+Rd.2O)

7

3495

3567

2375

1192

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3494

3565

2374

1191II

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1224

1290         1

770

520

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

980

985

700

285

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1200

1200

883

317

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd.l4)

12

830

830

613

217

CI

cheltuieli cu salariile

13

830

830

613

217

C2

bonusuri

14

0

0

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

340

340

251

89

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

17

30

30

19

11

D

alte cheltuieli de exploatare

18

90

90

21

69

2

Cheltuieli financiare

19

1

2

1

1

3

Cheltuieli extraordinare

20

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

21

787

2181

1907

274

IV

IMPOZIT PE PROFIT 16%

22

0

45

0

35

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

23

787

2136

1907

239

1

Rezerve legale

24

39

109

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

25

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

26

748

1806

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

27

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

28

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26

29

0

221

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

30

0

0

0

0

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor auton., ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

31

0

0

0

0

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

32

0

0

0

0

b)

dividende cuvenite bugetului local

33

0

0

0

0

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.3 l-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariale

39

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

960

0

960

1

Alocații de la buget alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

44

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

960

0

960

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

19

19

19

19

2

Nr. mediu de salariați total

49

18

18

18

18

X

3

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/ rersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.48)/ 12

50

3.84

3.84

3.78

4.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( mii lei/persoană) (Rd.l3/Rd.48)/12

51

3.84

3.84

3.78

4.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)

52

237.78

319.17

237.78

81.39

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Cheltuieli totale raportate la venituri tot. (Rd.7/Rd.l)

54

0.82

0.62

0.55

0.81

8

Plăți restante                   ~

------------------—* p.-ZX.-----

55’

0

0

0.00

0

9

Creanțe restante     /->           < \

56

50

50

50.00

0

SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 847/2019RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENltURI SI CHELTUIELI


miilei

wj

\ 1 1--------

/ ♦/Indicatori

Nr. rd

Realizat 2017

Realizat 2018

Aprobat BVC 2019

RECTIFICARE

BVC 2019

1

2

3

4

5

6

6a

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

2286

4937

4282

5748

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

2284

4936

4280

5745

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

2284 .

4936

4280

5745

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

0

a3)

din redevențe și chirii

6

2090

4842

4200

5565

a4)

alte venituri

7

194

94

80

180

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12 ,

0

0

0

0


e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

f)

alte venituri din exploatare

(Rd,15+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0

A)

din amenzi și penalități

15

0

G)

din vânzarea activelor și alte operații de capital

Rd. 18+Rd .19), din care:

16

0

active corporale

17

0

active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

0

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

2

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

2

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

2962

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l20), din care:

30

2962

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1066

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care

32

661

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3292

3495

3567

3291

3494

3565

1464

1224

1290

707

607

727

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

57

111

102

187

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

10

10

30

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8

2

2

2

b3)

cheltuieli cu alte materiale

36a

50

99

90

155

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

10

7

5

40

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

594

589

500

500

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

151

166

110

130

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0

140

80

100

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

98

0

0

0

bl)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

b2)

către operatori cu capital privat

44

98

0

0

0

c)

prime de asigurare

45

53

26

30

30

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd. 50 +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.

78), din care:

46

254

591

507

433

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

228

30

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:

48

9

70

100

20

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

1

10

10

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

35

10

10

Cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

3

10

10

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

32

0

0

cheltuieli de publicitate

0

32

0

0

tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare

55

0

0

0

0

ch. De promovare produse

56

0

0

0

0

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0

0

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

0

41

90

90

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

0

0

0

- internă

65

0

0

0

0

- externă

66

0

0

0

0 .

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

14

14

15

20

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

3

2

2

3

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

399

290

290

il)

cheltuieli de pază si protecție

70

. ..o

70

70

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnica calcul

71

0

10

10

10

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

2

10

10

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011

76

0 .

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

i8)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți ( curățenia, asis.tehnica,mentenanta etc )

78

0

317

200

200

B

BO

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din

care:

79

982

814

980

985

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

30

43

48

53

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

952

771

932

932

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l 13), din care:

86

903

909

1200

1200

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

608

609

830

830

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

608

609

830

830

a) salarii de bază

89

608

609

830

830

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)

90

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

C2

Bonusuri (Rd. 93 +Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din care:

92

0

0

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

0

0

0

tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

0

0

0

0

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

d) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.lll+Rd.ll2), din care:

104

130

279

340

340

a) pentru directori/directorat

105

0

140

187

187

componenta fixa

106

0

0

187

187

componenta variabila

107

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

108

130

139

153

153

componenta fixa

109

0

0

142

142

componenta variabila

110

0

0

11

11

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 1 19),din care:

113

165

21

30

30

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

120

0

0

0

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

5

0

0

0

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

40

0

0

0

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0

0

0

0

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

0

0

0

0

) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

21

30

30

D

3. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 1 28),din care:

120

11

104

90

90

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

0

16

10

10

- către bugetul general consolidat

122

0

0

0

0

- către alți creditori

123

0

16

10

10

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

L      0

0

0

d)

alte cheltuieli

126

0

0

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

11

0

0

0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

88

80

80

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

88

80

80

fl.l

)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0

0

0

0

fi .2 )

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130 a

0

0

0

0

£2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

131

0

0

0

0

£2.1

)

din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din care:

132

0

0

0

0

din participarea salariatilor la profit

133

0

0

0

0

din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0

0

venituri din alte provizioane

135

0

0

d-------—-—=

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din care:

136

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l41+Rd.l42), din care:

140

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

b2)

pentru activitatea curentă

142

0

c)

aalte cheltuieli financiare

143

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-

Rd.29)

145

-676

venituri neimpozabile

146

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

608

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

608

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

14

4

Nr. mediu de salariați

153

18

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l52)/12

154

2.81

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l50/Rd.l52)/12

| 155

2.81

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1645

787

2181

0

0

0

0

0

0

0

0

45

609

830

830

609

830

830

16

19

19

15

18

18

3.39

3.84

3.84

3.39

3.84

3.84


4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

126.89

329.07

237.78

319

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.l53

157

0

0

0

0

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:                    I

158

0

0

0

0

cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

0

0

preț mediu (p)

160

0

0

0

0

valoare=QPF*p

161

0

0

0

0

ponderea in venituri totale de exploatare =Rdl61/Rd.2

162

0

0

0

0

7

Plăți restante

163

0

0

0

0

8

Creanțe restante, din care:

164

220

100

50

50

de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat

165

0

0

0

0

de la operatori capital privat

166

220

100

50

50

de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

de la bugetul local

168

0

0

0

0

de la alte entitati

169

0

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0'

0

0

0tjSC SALA POLIVALENTA SA

CIuj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 847/2019 /

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Program de investiții, dotări si surse de finanțare pentru anul 2019

miilei

INDICATORI

finalizări investiție

i

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

anN +1

anN + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

960

î

Surse proprii, din

care:

960

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocam ae ia buget

3

ureuiLd cubiste;

din care:

a) - interne

b) - externe

4

Ane surse, am

care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

n

CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚII, din care:

960

S*

1

Investiții în curs, din care:

o

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

/c

z I

2 c

- (denumire obiectiv)

• o

\1

Ky

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

=(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (deutiiim’g--------

obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a_o

la) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (UUUlu.ij uc obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

!

1

s

- (denumire obiectiv)

- (denumire

obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

  • i

i:

  • ii

d) pentru bunurile iuate în concesiune, închiriate sau în .ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul aublic sau privat al statului sau al unității administrativ :eritoriale:

■0

->

- (denumire obiectiv)

1

--(denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

810

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

810

Inel perimetral din ecrane led

810

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-5

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

150

11

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investirii, din care:

a) - interne

b) - externe