Hotărârea nr. 846/2019

Hotărârea 846/2019 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Făgetului – latura estică; beneficiari: Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, Cotoc Decebal Victor, Ben Selma Ridha, Mureșan Iuliu Paul și Mureșan Oana.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de urbanizare - strada Făgetului - latura estică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de urbanizare - strada Făgetului -latura estică proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 578178 din 8.11.2019 conex cu nr. 492580 din 26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca. în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 578343 din 8.11.201$) conex cu nr. 492932 din 27.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism, pnn care se propune aprobarea P.U.Z de urbanizare - strada Făgetului - latura estică;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 985 din 30.10.2017, Avizul Arhitectul ui șef nr. 741 din 7.08.2019, precum $i avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin 1 lotărârca nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea ut. 579/2018 și ale T.egii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă P.U.Z de urbanizare - strada Făgetului latura estică, pe terenurile cu nr. cad. 282321.299175. 299176, 252024, C.F. nr. 269415 și nr. topo. 22597/1/1; C.F. nr. 2.69437 și nr. topo. 22597/1/2, C.F. nr. 269437 și nr. topo. 22597/2, C.F. nr. 269446 și nr. topo. 22597/3, beneficiari: Hodrea Teodor, Hodrea Gabricla-Silvia, Cotoc Deccbal Victor, Ben Selma Ridha, Mureșan fuliu Paul și Mureșan Dana;

Prevederi P.U.Z. propuse:

UTR Lid*- Locuințe cu regim redus de înălțime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă

 • - funcțiunea predominanta', funcțiune rezidențiala de densitate mică (predominant locuințe uni familiale); - regimul de construire: izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: regimul de înălțime maxim admis este de două niveluri supratcranc. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la comisa, superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10 m;

 • - indicii urbanistici: locuințe: P.O.T maxim - 20%, C.U.T maxim = 0.4;

 • - retragerea față de aliniament: minim 6 m:

 • - retragerea fală de Umilele laterale: minim IT/2, dar nu mai puțin de 4.5 in;

 • - retragereade limitele posterioare: minim llclădirc. dai- nu mai puțin de 12 in;

 • - circulațiile și accesele: din strada Făgetului;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul locurilor de parcaie calculându-sc conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.IJ.G.;

 • - echiparea lelmico-edilitară: completă pe strada Făgetului.

U.T.R. S Et* - Subz.ona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial

 • - funcțiunea predominantă: ansamblu mul ti funcțional dedicat activităților economice de tip terțiar (alimentație publică, servicii cu acces public), funcțiunilor culturale (săli pentru spectacole, întruniri, congrese, conferințe, săli polivalente), funcțiunilor sportive (piscine

acoperite fără public - tribune) și funcțiunilor de turism (hotel****);

 • - regimul de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane, Hmax- 12m;

 • - indicii urbanistici: P.O.T max. = 40%, C.U.T max. = 1.8;

 • - retragerea față de aliniament: minim 6 m:

 • - retragerea față de limitele laterale: minim 4.5 m;

 • - retragerea față de limitele posterioare: minim 6 m;

 • - circulațiile și accesele: din strada Făgetului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei. în spații specializare dispuse la subsolul clădirilor și la sol, necesarul locurilor de parcare calculând u-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.U.G.:

 • - echiparea lehnico-edilitară: completă pc strada Făgetului.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Făgetului, profil transversal tip IIIC 18 m, va li dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform ari. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017).

în vederea asigurării unui profil rezidențial de 9 m pentru aleea dc interes local din partea sudică a amplasamentului studiat, împrejmuirea pe latura sudică se va realiza la 4.5 m din axul drumului existent. Suprafața de teren necesară regularizării aleii se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu lilul dc ”drum” anterior emiterii autorizației dc construire.

Toate investițiile propuse prin aceasta documentație dc urbanism vor fi suportate dc beneficiarii acesteia. Suprafața dc teren rezervată pentru servitutea dc utilitate publică va fi întreținută cu gazon natural (cu pavaj pentru zona de acces auto), până la modernizarea străzii Făgetului.

Art.2- Sc stabilește perioada dc valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 846 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

LEGENDA:

LMMTA ZONEI STUDIATE

i         SUPRAFAȚA TOTALA: 8392 mp (On act»)

SUPRAFAȚA TOTALA: 8399 mp (maturata)


UMTTAZONEI REGLEMENTATE

• • • • SUPRAFAȚA TOTALA : 6909 mp (din act») SUPRAFAȚA TOTALA 6899 mp (maturau)

«TUAT1A EXNTENTA H AMPLASAMENTULUI STUDIAT.

LMfT A DE PROPRETATE PARCELE

*-    UMTTA 0E PROPRIETATE PARCELE NOU PROPUSA DUPĂ CEDARE


RETRAGERI PROPUSE

I Lid* - Zona d» urbanizare Locuința cu regim redus de mâlțim». de m»cA densitate, pe terttorii (Ara infrastructura compfetA

j S EC - Subzona de activttâțl economice cu caracter terțiar situate in zone cu caracter rezidențial

[       1 AREAL CONSTRUIBM.


t.Caractanabci urbanistice

in tmeu rețpvrwtartor dodanantal» de urbanam 'Actuakzare Ptan Lrtarettc General d MrwapUuOuptapoca' aprabato cu HO. a n*r» CA*Aopoca n- 48322 T22DM » a rrwtfcan partale a comptetara FtegJamenMu luxai de Urbarwm Pereni documereate *Aauakzare Plan lJrbarestc Generai al IAmc»A> CXpMptxaT acrobate cu KXanw CKrNapooinr 493/22 122014 aprobata cu HCLaimun CM-Napocanr USOUM201& 737/18 07 2017

Ampteemenaj este grevei padid de servitotea de utMate pubkca prevăzută pentru regiAanzarea stran FagtAA* la ito pro* transversal ap MC anpraa 18 ■


 • - Amptasameriu este s4uat mtr-o zona cu osc medu'mare de alunecan de teren

 • - imctNU nu este ndus m tata manunertekx «toacesau ate aatur» ori r zona de pmtecSe a acestora

-UTR EXISTENT ULd - Desenate zonerzora de tzbanoare tocuree cu regm redus de mdime de mea densdate p» faraon tara rAaseuckra completa CF: 269446; nr top 225B7O


POT MAXMADMS = 2000%   ■ CUT MAXIM ADMS ‘040

Date penar de terenuri din zona reglementata

Teren care a general PUZ

CF 282321 CAD 282321

HOOREA TEOOOR HOOREA GABMELA- SiL VIA

STEREN ■* 1144.00mp (dn acte)

STEREN » 111000 mp (maairte)

Nte tererxn n zona rețjemertata

CF: 289415; nr top 22587/1/1

 • - COTOC DECEBAL VICTOR BEN SELMA ROHA

STEREN - 1080 00 mp

CF 269437. nr. top 22597/V2

COTOC DECEfiAL VICTOR. BEN SELMA ROMA

 • - STEREN • 507 00 mp

CF: 269423 nr. top 22597/2

 • - COTOC DECEBAL VICTOR BEN SELMA ROMA

STEREN * 1640.00 mp (din acte)

STEREN » 1664 00 mp (menral)


COTOC DECEBAL VCTOR BEN SELMA ROMA

 • - STEREN = 1640.00 mp (dn acte)

 • - STEREN - 166000 mp (maetran

CF. 299175; Nr. cad 299175

MURESAN UJU PAUL

MURESAN QWA

STEREN = 2351D0 mp (dn arte'

STEREN • 2368.00 mp (maatrote)

876 mp n ULid

1475 mp n Ud (dn acte) 1492 mp n Ud (matmte) CF: 299178; Nr cad 299176

MURESAN MJU PAUL

MURESAN ONA

STEREN = 26 00 mp 22mpnUUd

4 mp n LrJ

BILANȚ TERITORIAL ZONIFICARE:


ZONA STUDIATA (SUPRAFAȚA DIN ACTE)


SUPRAFAȚA AFERENTA

EXISTENT

PROPUNERE

mp

%

mp

%

ULid

6909,00

82.33

0.00

0.00

L>d

1483.00

17,67

1475.00

17.58

Lid*

0.00

0,00

1967 00

23 44

Ud -S_Er

0.00

0,00

4833,00

57,59

Teren cedat pentru regularizarea str Făgetului

0.00

0.00

117.00

1.39

TOTAL

8392.00; 100.00

8392.00

100.00


ZONA STUDIATA (SUPRAFAȚA MASURATA)


SUPRAFAȚA AFERENTA

EXISTENT

PROPUNERE

mp

%

mp

%

UUd

6899 00

82.14

000

0.00

Ud

1500.00

17,86

1492.00

17,76

LkT

0.00

0,00

1933.00

23.01

Ud -S_ET

0 00

0,00

4857 00

57 83

Teren cedat pentru regularizarea str. Făgetului

0.00

0,00

117.00

1,40

TOTAL

8399.00

100.00

8399,00

100,00


ZONA REGLEMENTATA (SUPRAFAȚA DIN ACTE)


Caracteristici urbanistice PROPUNERE:

-UTR PROPUS Lid* - Destinata zone»- ocunte cu regm redus de ratrne de mea denstate pe tentom fara infrastructura completa


POT MAXIM AOMIS = 20.00 %    - CUT MAXIM ADMIS = 0.40


-UTR PROPUS S et' - Destinata zona- Sutană de actvSâț economce cu carader terțiar stuate in zone cu caracter rezidențial..252


L50.__ .2*0


PUNCTE PE CONTUR


SUPRAFAȚA AFERENTA


Lid - S_Et*


Nr.

Pct


HODREA TEODOR SI HOOREA GABRIELA-SILVIA COTOC DECEBAL VICTOR BEN SELMA RIDHA


EXISTENT PR<

----------------!-----------------------1--------------

%


PROPUNERE


mp


6909.00


0.00


0.00mp


100.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


1967.00


2847


4833.00


109.00


6909.00


69.95


1.58


100.00


ZONA REGLEMENTATA (SUPRAFAȚA MASURATA)


SUPRAFAȚA AFERENTA


EXISTENT


mp


ULid


6899,00


100,00


0,00


0.00


0.00


0.00


6899.00


0.00


0.00


100.00


PROPUNERE


mp


0.00


4857,00


109,00


6899 00


0.00


2802


70.40


1.58


 • 245

 • 246

 • 247

 • 248

 • 249

 • 250

 • 251

 • 252

 • 253

 • 254

 • 255

222

 • 256

 • 257

226

228

 • 229

 • 230

 • 231

 • 258

 • 214

 • 215

 • 259

 • 216

217


54

581384 03?

581394 353


581311 139 581313 713 581315 269 581316 867 581294.042 581294 801 581297 282 581297 736 581312.179 581322 412 581322 136


rntMKX PUZ


100.00


3915)6 59.

391520 619

391522 073 3915 23 03 ’

391523 986

391558 774 391568 455

391607 498

391604 472

391598 412


39159 391594 26 391586 320 391580 170 39155? 998 391544 588 391530 823 391528 743 391515 78391480 197 391479.729 391485 295 391489 137 391490 949


S =8521 mp


HODREA TEODOR SI HOOREA GABRIELA-SILVIA


Acresa Je coresporxfenfa

C/u/-Napocat str. Mehedinți. nr 43-45. jud Cluj


ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN CONDIȚIILE LEGII NR 350/2001 MODIFICATA SI ACTUALIZATA (PCT 4)


Anipiasame<n

Cluf-Napoca str Făgetului. F.N.jud.Cluj5K

r

1*22 92$njbf^

SJ2 98* > 1 v-


15 478

10 930


i ooo

29 903


. BIROU


, T’aza

PUZ


1500


artutectura MACSIM I MARCELA

MACSIM


V4^r«rgn

ARHITECTURA SIMON CIPR str 13 Seplembne nr 5 CIPR IAN


REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICAREOara


Nr. Pten;


•ULU*

ROMÂNIA

! : • • • • * •

•<

faiVARA <] CflF 1 IUI iri'M

PRIMĂRI A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Cilci Mii|ihr, nr. 3,4C£OT1, Cljj-Najocd. tel 40 264 5>2 JOI: fax * Hl M 1 599 «9

u-wwprii înriitirltijiiiipoL.i m | «uwtlujh ni ic»s i.) wv.wviMteliiiiUipcca.ro

ROMÂNIA

•< z

:>

u

Cili HAPCC*

ARHI I KCT-ȘF.F


Ca urmare a cererii adresate de HODREA TEODOR, eu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca,                                  înregistrată sub nr. 13712/433/2019 și a completărilor

depuse sub nr. 132632/433/2019 și 299132/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/200 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu inodi.icărilc și completările ulterioare și Ordinului ni. 233/2016, sc emite următorul:

AVIZ

Nr..         .. din s

pentru P.IJ.Z de urbanizare - strada Făgetului - latura estică

generat de imobilele ci. nr. cad. 282321. nr. cad. 299175, nr. cad. 299176. nr. cad. 252024 și nr. topo. 22597/1/1, nr. topo. 22597/1/2, nr. topo. 22597/2, nr. lopo. 22597/3

Inițiatori: Hodrca Teodor, Hodrca Gabriela-Silvia, Coioc Decebal Victor, Bcu Sclinti Ridha, Muresan Iul iu Paul și Muresan Oana

Proiectant general: B.I.A. Macsim I. Marcela

Proiectant de specialitate: Birou dc aihitcctuiă Șiir.on Ciprian

Specialist cu drept de semnătură R.IJ.R: arh. Ciprian Florentin 1. Șimon

Amplasare, delimitare, suprafața zonei reglementate prin P.U.Z; teritoriul studiat prin P.IJ.Z. este situat pe frontul estic al străzii Făgetului și este delimitat de limita cu U IR l.id în partea estică și sudică. Teritoriul dc studiat cuprinde zona de reglementai, respectiv UTR Ul.id, în suprafață măsurată de 6.899 mp și vecinătățile adiacente.

Prevederi F.U.C. - R.T..U, aprobate anterior:

UTR UIMI Tonă de urbanizare - Lucaiafe cu regim redus de inălfime. de mică densitate, pe teritorii fără infi'astructură completă

 • - funcțiunea predominantă: zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială dc densitate mică (predam nani locuințe nnifamiliale), de un parcelar iicoiiiogcn și lineari neregulat, rural sau ca rezultat al tir.or dezvoltări recente ncsistematice;

 • - regimul dc. construire: izolat, cu clădiri dc locuit dc tip rural sau urban modern, retrase din aliniament;

 • - înătfimea maximă admisa: regimul de înălțime maxim admis este dc două niveluri supraterane (parter + mansardă), (parter l etaj) sau (demisei + par er). totalizat, regimul dc înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)-P-M, (S)+l*~l, D+P (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D demisol, P -parter.. M - mansardă). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la alici I ultimului nivel, în punctul ccl mai înalt, r.u va depăși 8 :n. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m:

 • - indici urbanistici: P.O.T maxim ~ 20%       C.L.T maxim = 0.4:

 • - retrageri minime fată de aliniament: alinierea clădirilor c obligatorie. Rcliagerea dc la aliniament va ti dc minim 4 m, prin P.IJ.Z. urmând a se stabili dimensiunea acesteia pentru fiecare situație în parte. Pentru parcelele dc colț, retragerea se va realiza față dc ambele aliniamente, inclusiv în caz.il clădirilor înșiruite sau covor. Garajele sc vor retrage cu minimum 6 m dc la aliniament, pcntr.i a permite parcarea în fală a unui aululiirism. foaie construcțiile de pe parcelă se vor amplasa în interiorul fâșiei dc teren adiacente aliniamentului cu adâncimea dc 25 m. cu excepția cdiciilclor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grâdi iii (fi morii / pavilioane, depozite pemni nucile dc grădină ctc). r. căror suprafață însumată va fi de maximum 25 mp:

 • - retrageri minimi' față de limitele laterale: clădirile se vor retrage in mod obligatoriu de la limitele laterale de proprietate cu o distanță minimă de 4,50 m. Garajele, inclusiv cele ircluse în corpi I principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca îrălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.80 m;

 • - retrageri minime față de limitaposterioarir clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o dista iță minimă egală ca înălțimea clădirii, dar cu nu mai pi țin decât .2 m. Garajele se vor retrage cu ccl puțin 12 ni fața du limitele posterioare ale parcelei.

Prevederi P.L'.Z. - R.l .1. ii nț pusc:

UTR Ud*- Locuințe cu regim redus de înălțime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă

 • - funcțiunea predominantă: funcțiune rezidențială de densitate mica (predominant locuințe uni familiale):

 • - regimui de construire: izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: regimul du înălțime maxim admis este de două niveluri suptateiane. înălțimea maximă cdmisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul ccl mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10 m:

 • - indici urbanistici: locuințe: P.O. I maxim =20%, C.U.T maxim = 0.4;

 • - re! rage rea față de aliniament: minim 6 ni;

 • - retragerea față de limitele laterale: minim H/2, dai uu mai puțin du 4.5 in;

 • - retragerea față de limitele posterioare: minim Iklădire, dar nu mai puțin de 12 m;

 • - circulațiile și accesele: din strada Făgetului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcului, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.UXi.;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada lagczului.

U.T.R. $ El* - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial

 • - funcțiunea predominantă: ansamblu multifuncțional dedicat activităților economice dc tip terțiar (alimentație publică, servicii cu acces public), funcțiunilor culturale (săli pentru spectacole, întruniri, congrese, conferințe, săli polivalente), Funcțiunilor sportive (piscine acoperite fără public tribune) și funcțiunilor de turism (hotel***):

 • - regimul de construire: deschis;

 • - înălțimea maxima admisă: trei nivele supratcranc, llmax= 12m;

 • - indiei urbanistici. P.O.T max. = 40%, C.L’.T max. = 2.2;

 • - retragerea fațade aliniament' minim 6 m;

 • - retragerea față de Umilele laterale: minim 4.5 m;

 • - retragerea fațade Umilele posterioare: minim 6 m;

 • - circulațiile și accesele: din strada Făgetului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, în spații specializate dispuse la subsolul clădirilor și la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 aferentă Regulamentului P.U.G.;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pc strada Făgetului.

Suprafața dc teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.IJ.G la strada Făgetului, profil transversal tip IIIC - 18m, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C’F cu destinația de teren rezervat pentru servitute dc utilitate publică, conform r.rt. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism-Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Toate investițiile propuse prin această documentație dc urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren rezervată pentru servitutea dc utilita:c publică va fi întreținută cu gazon natural (eu pavaj pentru zona de acces auto), până la modernizarea străzii Făgetului.

Documentația P.IJ.Z. înregistrată subnr. 13712/433/2019 și complc'.ală cu nr. 132632/433/2019, a Ibst analizată în ședința Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism dir. dala du 01.04.2019. In urma ședinței Comisiei tehnice dc aincnaiarc a teritoriului și urbanism și a verificării completărilor depuse sub nr. 299132/433/2019 in ședința comisiei operative din cala dc 7.06.7019. se rv zeazâ favorabil Planul urbanistic zona, și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este va abil numai împreună cu planșa de reglementaii urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.L'.Z. răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lir. p) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentni aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de va abilitate a certificatului de urbanism iu. 4873 din 10.10.2017 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Inspector specialitate,

•li. Exp. I.igia Subțirică


Kcc. J cx. V.K

Achitai Uixudu 12 ci. conform Chila Hei nr.........................din..........

[■ic/cntiil aviza rost transmis solicitantului direct prin puștii la dara de

P.l Z. df urbanizare str. Făgetului - latura estică

Xr. 421923/ 19.C8.2019

(nr. cerca* H C.I

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Loial de adoptare sau ne adopt arc a planului dc urbanism s-ii. amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis (Ic Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism sau dc amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipivhii Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori : HODREA TEODOR, IIODREA GABRIELA-SILVIA, COTOC DECEBAL V.CTOR, BEN SELMARIDIIA, MUREȘAN 1ULIU PAUL,, MUREȘAN OANA

 • •  Proiectant general : D.I.A. MACSIM I. MARCELA

 • •  Proiectant dc specialitate : BIROU DE ARHITECTURA ȘIMON C1PRJAN

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul dc planificare nr. 13712/09.01.2019

Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sc face în funcție de etapa în cate se află, tară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.IJ.Z. dc urbanizare str. Făgetului latura estică

Acte dc autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat dc urbanism nr. 4873/1(1.10.2017

-Aviz dc oportunitate nr. 985/30.10.2018

 • - Aviz C. f.A.T.L. nr. 741/07.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. dalele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului dc informare și consultare publică pentru P.L’.D. nr. 13712/09.01.2019

S-a afișat pe sile-ul instituției tabelul cu documentații dc urbanism supase consultării în data dc 09.08.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul dc alișai vis-n-vis de cam. 62, ct. 1 au fost afișate următoarele :

 • •   Plan regimentari t rba.iistice

 • •  Plan încadrare în zonf.

!)diele locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a Post invitai să participe la Dezbaterea m.b ică la sediul Primăriei. în data de OI.'H2OI9

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a :ost afișai pe sile-ul instituției la secțiunea . „Lccvire'.Strategii IJrbancWomisia Tehnică dc Amenajare a leritori.ilui și Urbanism'Șcdințc Comisie 1 clinică , anunțul pi i vinii consultarea populației a fost publicat în ziaiul Făclia din 21.12.2018

Dezbaterea publică a avut loc ia sediul Primăriei, în data dc 01.04.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele dc transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe sile-ul instituției a ordinci dc zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala ce Sticlă în data de 01.04.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3. localizarea iezi cenților, proprietarilor și părților interesate care au primii notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

Au fost notificați :

 • •  Rațiu lîaian Marius și Rațiu Teodora Lavinia -.

o Murcșan Iulie Paul - -

 • •  M-.ircșan Dana str.

 • •  Enc lean -

 • •   Cal iniei Ștefan - str.

o   Bond a I.iliu Victor -

Ac l'osl amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Clui-Napoca și ale proiectantului la care se pol trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului dc urbanism a avut loc îr cata de 01.04.2019, ora 15.

La dezbaterea din 01.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.ATIL, din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Marcela Macsim.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului dc informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în caro solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului nu poale sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru:

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informa ji considerate necesare pen .ru a susține preluarea sau ncprcluarca propuneri lot.

Nu s-t.u înregistrat sesizări.

*-•

Prezentul raport a 'ost întocmii in conformitate ea Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supar.e deciziei Consiliului Local de adoptate sau neadoplare a planului, împreună cu documeir.ația completă.

Precizam că în baza raportului inl'oimării și consultării publicului, Consiliul Local poale solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan