Hotărârea nr. 845/2019

Hotărârea 845/2019 - Aprobarea P.U.Z. – parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31; beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -parcelare și construire locuințe uni familia Ic, str. Soporului nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare și construire locuințe unifamiliale. str. Soporului nr. 31, proiect din inițiativa primarului:

Reținând Referatul de aprobare nr. 578156/1/8.11.2019 conex cu nr. 491832/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 578524 din 8.10.2019 conex cu nr. 491987 din 26 09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31, beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel:

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 486 din 4.06.2018, Avizul Arhitectului șef nr. 1349 din 12.03.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor ari. 56 al Legii nr. 350/2001 plivind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont dc prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația pubiică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța dc Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -        Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - parcelare și construire locuințe unifamiliale, str.

Soporului nr. 31, beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel, pe un teren proprietate privată, cu nr. cad. 325890 și nr. cad. 325891;

Documentația reglementează:

-U.T.R. Lid* - Locuințe cu regim redus de înălțime, de mică densitate., pe teritorii fără infrastructură completă;

-funcțiunea predominantă', locuințe individuale, cu o unitate locativă pe parcelă și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine;

- utilizările admise cu condiție,nări: servicii cu acces puhlic, servicii profesionale sau manufacturiere, funcțiuni de turism, instituții de educație.învățământ;

-regimul dc construire: izolat;

-înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane, respectiv (S)-P-n+MR. D-P+M/R;

Hmax. comisă- 8.00m, Umax.- 10.00 m;

-indicii urbanistici: pentru locuințe - P.O.T. max -20%; C.U. l. max=0,4 ADC/mp; -retragerea față de aliniament:

 • - 3m- 5 m pentru locuințe, conform planșei Reglementări urbanistice

 • - min. 6m pentru garaje;

-retragerea min. față de limitele laterale: IIcornișă/2 dar nu mai puțin du 4,5m; -retragerea min. față de limitele posterioare: 11 dar nu mai puțin de l2,00m; -circulațiile, accesele: din strada Soporului pe alee de interes local reglementată prin P.U.Z la amoriză dc 9m;

-staționarea autovehiculelor: m interiorul parcelei; pe o parcelă este prevăzut un singur acces pietonul și un singur acces carosabil:

-echiparea iehnico-edilitarâ: utilitățile vor fi asigurate prin racordarea la rețelele edilitare publice disponibile. Apele uzate menajere vor li epurate utilizând sisteme individuale.

-U.T.R. S_Va* - Subzonu verde: scuururi, grădini, parcuri cu acces public nelimitat; -func(iunea predominantă: plantații înalte, medii și joase, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport;

-condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

-indicii urbanistici: P.O.T max = 5%, C.L.T max= 0,1.

Strada „A” propusa prin P.IJ.Z cu ampriză de 9 m, cu se desprinde din strada Soporului în dreptul nr. 31. va fi înscrisă în CF cu titlul de „drum”, echipată edilitar și realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor dc construire pe parcelele cu acces direct din aceasta. Spațiul verde cu acces public nelimitat dinspre strada Soporului va fi amenajat anterior recepției imobilelor de pe strada „A”.

Suprafața de teren grevată dc servitutea dc utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Soporului va Fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F cu destinația de „teren rezervat pentru servitute dc utilitate publică” (cow/brw Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale, H.C.L. nr.737 din 18.07.2017) și va fî realizata cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Soporului, până la recepția investiției

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor tl suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2- Se stabilește perioada dc valabilitate a documentației de cinci ani.

Art 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 845 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cil 24 voturi)


4 8 ifft'SlI III tl<?A ru i :.MApr< >


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CI.UJ-NAPOCA

Lalea Muți or. iu . J. 4UODUI. .luj Napoca. Kl: i-HI 2M 5 J2 JQJ; taxi+10 2£4 599 329

ROMÂNIA!3.•.ww piiiii.uiac!uinap<K.a.p..>| v. w«v.clujblisii.ess.ni1 wwvv.eisitchijnapocri.ro

ARHTTECT-ȘEF

domiciliul în județul Cluj: mumcipiul


Ca urmare a cererii adresate dc Vlureșan Ovidiu Daniel cu

Cluj-Napoca,                           înregistrată sub nr. 416210/433 cin 05.19.2018 cu completarea

înregistrată sub nr. 12970/433 din 09.0/.20/9 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea ieri tonului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016,

se emite următorul;


Nn...^..^n

pcr.tru P.L’.Z. - parcelare și construire locuințe n ni fa mi li al o, slr. Soporului nr.31 generat de imobilele cu nr. cad. 325890 si nr. cad 325891

Inițiator: Mureșan Ovidiu Daniel

Proiectant: SC. Dor Consult S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Csilla Vass

Amplasare, delimitare, suprafață zona sLudialâ în P.IJ.Z.: teren în suprafață de 20.789mp. delimitat de strada Scporului în partea de sud, limită (J.T.R. ULid și U.T.R. A în partea dc vest și limita U.T.R. ULid în partea dc nord și est. Clădirea existentă cu parcela aferentă este integrată în P.U.Z. ca element existent.

 • I. Prevederi P.U.G - R.L.L. aprobate anterior:

•U.T.R. l.id -1 aeuințr c>f regim redus de înălțime, de mică densitate, pe teritorii fără infrastructură completă.

funcțiune predominantă: Zona este caracterizată dc funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale). dc un parcelar neomogen si uneori neregulat. rural sau ca rezultat al onor dezvoltări recente nesislcinatice. -regim de ''Mstruire; Regim dc construire izolat, cu clădiri dc .ocuil dc lip rural sau urban modern retrase cin aliniament. -înălțimea maximă admisă'. Regimul dc înălțime maxim admis este de două n vel uri supratcranc (parter mansardă), (parter + etaj) sau (demisol + paitci). Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)-HJ+fv1, (S) +P-I, DU' (semnificațiile prescurtările!: S - subsol. D demisol, P parter, M - mansardă). înălțimea maximă admisă a clădirilor, mâsurală la comisa superioară sau la aticul ultimului nivel, in punctul cel mai înalt nu va depăși 8 in înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10 in.

-indici urbaiiijuici: Locuințe, alte utilizări admise: P.O.T. max. - 20%, C.U.T. max. 0,4 ADC/mp. Instituții dc ecucație/învălâmuni creșe. grădinile, școli publice și privare: P.O.T max. ~ 25%, C.U.T. max = 0.5 ADC.-mp. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcând j->e în mm: obligatoriu pe întreaga paieelă, în înțeles urbanistic.

•retragere m in. față de aliniament: (>..) în situațiile in cate există alinieri un.care {aceeași retragere față de aliniament pe cel pLțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauzai, clădirii? se vor retrage cu aceeași distanță față de a iaimricnl ca și clădirile alăturate (b) în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu ccl puțin 3 n . ți cu ccl mult 6 :n. dc la aliniamert (c) pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față dc ambele aliniamente, (d) tcaiu construcțiile de pe parcelă se vor aruplasa în fâșia adiacentă atiniamcnlulu cu adâncimea de 30 m.. cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu cc contribuie la organizarea grădinii (nligori / pavilioane, depozite pentru i ncite ce grădină etc.), a căror suprafață însumată va fi dc maximum 25 mp. (c) garajele se voi retrage cu uiinimuiu 6 in. dc la aliniament, pentru a permite parcarea în fa;â a unui autoturism.

-retragere,:: ndn. față de Umilele laterale și față de. limita pasfariam-ti' (a) în ca/ il existenței unui calcan vecin clădirile se pot alipi de acesta. Nou calcan nu va depăși lungimea celui existent. Nu vor li luate în considerare calcanele construcț iloi anexe și.'sau piuvizurii du pe parcelele vecine. Sc admite construirea unui calcan mimai in scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage iii mod obligatoriu de la latura cpus<. celei ce include uri calcan existent ci. o distanță minimă egală n> jumătate rliri ’nălțimca clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4.50 ir., (b) clădirile se voi reimge 'n mod obligatoriu de la limitele Inicmic în situațiile in care pe acestea nu există calcane. cu o distani/i miniinâ eg< lâ cu j.iinătute din înălțimea clădirii, dar ui: nu mai puțin <iecăr 4.50 in. (c) clădirile se vor retrage de la limita posedară d parcului cu o distanță minimă egală ci înă țimea clădirii, dar cu nu mu puțin decât 12 m. (d) garajele, ineli siv cele incluse in corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale aie parcelei, cu condiția ca îjiălțimen calcunului rezultat să nu depășească 2.KC ui. (ei garajele sc vor retrage cu cei puțin ’2 m. (ață du limitele posterioare ac purcelei.i-’wiuj au șl        l!!< ■ i ir»-

'■liii.Njimcc


ROMÂNIA

9 m (MĂRIA M1. M t C TTULÎ.1Ț C) ,1,. J ■ N AjpO CA

Gi k» \(uț i |.,M. 11;. 3.40(01, Ciui-.\<ț'uua. tul. -M O >'<• -l 3 S2 Lv ]. lax 40 36*5 ::-9 ' 2 J ■•WW.p i arian -ieI i i|nancc&.n i www .< .'.ij bu î i IJC5S j’O | v> v; w. vi silul ii| ri •jpccti. n :■
ARH1TECT-ȘEF

H L Prevederi IVJ.Z - R.L.U. prupn.se:

Prin P.U.Z se propune parcelarea unui teren :n suprafață de 2().7K9mp, în vederea realizării de locuințe uni familiale și spatii verzi cu acces public nelimitat respectiv ■■ 12 parcele pentru constuirca de locuirile uni familie cu suprafețe cuprinse între isOOmp și 4600mpși două subzonc verzi.

-IJ.T.R. LirJ* - Locuințe cu re^im «‘dus de înălțime. de mica densitate, pe teritorii fără infrastructură completă

:/wMcrtwwe predominantă; locuințe individuale, cu o aniiatc loctuivă pe parcelă și anexele acestora; găraje, fi.igorii. împrejmuiri, platforme carosabile și piclonalu, amenajări exterioare, piscine:

- utilizări admise cu condiționări: servicii cu acces public, servicii profesionale sau rr^anu factor icre, funcțiuni de turism, instituții dc educai te;mvățământ:

-regim de construire: izolat;

-înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterare. respectiv (S)+PrEiM/R, D-P--M/R;

Iluiax. cornișă" 3.0 Om, Umax." 10.00 m;

'indici urbanistici: pentru locuințe - P.O.T. max =20%; C.ll.'l. max=0,4 ADC/mp; -retragere. față de aliniament: 3m- 5 m pentru locuințe, conform planșei Reglementări urbanistici:;

- mia. 6m pentru garaje; retragere min. fațade limitele laterale: Hcornîsă/2 dar nu mai puțin de 4.5m; -ziefrzrgen5 min, fațade Umile ie posterioare: H dar nu mai puțin du I2.00m;

-circulații, accese: din strada Soporului pe aice de interes local reglementată prin P.U.Z la iun priză de 9m; -staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei: pe o parcelă se prevede un singur acces pici.onal si un singur acces carosabil;

-echipate tehnico-edilitară: utilitățile SC vor asigura prin racordarea la rețele iu edilitare publice disponibile. Apele uzate menajere se vor epura utilizând sisteme individuale.

-ll.T.R. SYa* - Subzonă verde: senar uri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat,

-funcțiune predominantă; plantații înalte, medii și joase, mobilier urban, amenajări pentru joacă. odihnă, spori; -condiții de amplasare, utilizare si configurare n clădirilor: nu e cazul:

-mdfcr w&jwsftcî; E.O.'f max.“ 5%. C.I.J.T max- 0,1;

Documentația P.U.Z. înrcgisirală sub nr. 476270/433/05.09.2i7M a fosi analizată în ședința Comisiei tehnice de amenajare'a teritoriului și urbanism din dala du 04.12.201 fi. In urma ședinței Comisiei tehnice du amenajare a teritoriului $i urbanism și a verificării completărilor depuse sub nr. 12970/433/09.01.2019 în ședința comisiei operative din daui de 01.02.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul aicruni acestuia.

Strada „A* propusă prin P.U.Z cu ampriză dc 9 m. ce sc desprinde din strada Soporului în dreptul nr.31, va fi înscrisă în CF eu titlul de ..drum*', echipată edilitar și realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces circul din aceasta. Spațiul verde cu acces public nelimitat dinspre strada Soporului se va amenaja anterior recepției imobilelor de pc strada „A”.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publica in stil uită prin P.U.G Ja strada Soporului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F cu destinația dc „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică" ( conform Ari. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale, H.C.L. nr.737 din 18.07.2917) și va fi realizată cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Soporului până la recepția investiției.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suporta ic de beneficiarii acesteia.


M>ir.Ai.ușîm<sii.i'i i<:<:a. ■'.I lll-'JAPCCA

ARHTTECT-ȘEF


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

••••• A|

ROMÂNIA Iul


Calea Muiilui. tL. J, 4G'.)D01. Cluj-Napora. lei +‘4)26'1 592 301; lax. +40264 599 329 www pi iiiiariacluinupoca ro | ww.v dujbusiness.rn www.vi>.i‘xlujnip:>ca.rc

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care tace obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale li folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pc toată durata du valabilitate a certificatului de urbanism nr. 576 din i5 02.2018, emis dc Primăria Cluj-Napoca.                ♦

Arhitect jjtcf,

Arh. Dahiel Hop


Inspector specialitate,

Arh<R\p. Ligia Subțirică

//


Șef birou Strategii urbane, Arh. Andreea MureșanRed., 3ux. Arh.ria Popa

inspector, BirofilfStrglcgii urbane

Actitat I;ixh ik* 12 lei conform Chi.aulei rr. . îfV.lî).\£A..d:i. ..


8HH

1 5 "

■ a. J2 in

1 ih

1 c. a.


P.U.Z. - Parce ia re și con s trăire locuințe nnifaniilittk* str. Soporulni nr. 31

Nr. 365912/16.07.20 (9

(ar. cerere TÎ.C.L.)

Raportul informării și cens uitării publicului,

car;: fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2791 din 31) decembrie 21)10 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire lai elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” șo a Regulamentului Local referitor Ja implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu lLC.Unr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Munci piui ni Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane -Cam. 64 (Siînnna Cipcigan)

 • • Inițiator : MUREȘAN OVIDIU DANIEL

 • •  Proiectant: S.C. DOR CONSULT S.R.L.

Procesul dc informare și consultare a publicului s-a dcslașural in conibmiitatc cu .Documentul dc planificare nr. 416210/05.09.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2910, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs dc elaborare se face în funcție de etapa în care sc află, fain a relua întreaga procedură, pentru documentari h PI.AN URBANISTIC ZONA!. - Parcelare și construire locuințe unitarei lia le -str. Se porului m. 31

Acte de autori late publică dc reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 575/15.02.2018

 • - .Aviz de oportunitate nr. 486/01.06.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1349/12.0X2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată, propunerea sol ic liantului;

S-au întocmii:

Document de planificare a procesului dc informare și consultare publică pentru P.I.I.D. nr. 416210/05.09.2018

S-a iilișal pe $ite-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 02.04.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, ('alea Moților ut. 3. pe panoul de afișaj vis-a-vis ele cam. 62. et. 1 au fost afișate minatoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare ia zonă

și locurile iulwur înfâlmritor:

Publicul a fost invitat să. participe k Dezbaterea publică ia sediul Primăriei, in dala ce 04.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a rost afișai pe site-ul instituției Secțiunea „LocuiretSlrategii brhano’Couiisia Tdiriică dc Amenajare a Ibritoriului și UrbaniswAȘedinte Comisie Tehnică”, anunțul privind consul Larea populației a fosi publicul în ziarul Monitorul de Cluj din 25.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc ia sediul Primăriei. în data dc 04.12.20J 8, ora 15:30.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pc silc-ul instituției a ordinei ce zi a Comisiei Tehnice de .Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care an avut loc la Primărie, în Sala dc Sticlă în data de 04.12.2018, ora 15:30.

S-au expediat notificări proprie larilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D privind iiucnția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați ;

 • •  Saigii hetenez-s'

a Voievod Teodor

 • •  Mânu. Mircea - C

 • •  Moklo van Vasile

® Direcția Patrimoniul Muiucipului și Evidența Proprietății

A fost amplasai pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate dalele dc contact ale Primăriei Clnj-Napoea și ale proicc Lanțul ui la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor cme au participat la acest proces;

La dezbaterea din 04.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiatului $-a prezentat proiectantul - arh. Vass Csilla.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate dc public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvai, intenționează să rezolve sau sc va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate de public,

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului ilu poate sau nu o dispus să le rezolve, împreună eu motivația acestui lucru;

Nn esl.e cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau ncprcluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce sc supune deciziei Consiliului Local dc adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului. Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației dc urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


Andreea Mureșan

/7


Responsabil cu»informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan